Забезпечення самореалізації особистості в навчальній діяльностіСкачати 109.49 Kb.
Дата конвертації13.09.2017
Розмір109.49 Kb.
#52393
Основним стратегічним завданням навчально-виховного комплексу на 2012-2013 навчальний рік є надання якісної освіти учням та розвиток життєвої компетентності учнів в умовах особистісно-орієнтованого навчання та виховання. З метою практичної реалізації стратегічного завдання педагогічний колектив, методична рада, методичні угрупування НВК спрямовують роботу на вирішення проблем:

 • формування у школярів бажання і уміння вчитися, виховання потреби і здатності до навчання упродовж усього життя, вироблення умінь практичного і творчого застосування здобутих знань;

 • формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб учнів;

 • виховання школяра, як громадянина України, національно-свідомої, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях;

 • виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їх життєвого і професійного самовизначення, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією;

 • особистісно-діяльнісний розвиток школярів на засадах творчого індивідуального проектування;

 • забезпечення самореалізації особистості в навчальній діяльності;

 • цілеспрямована робота по ефективному використанню нових форм і методів проведення уроку;

 • впровадження вчителями у практику роботи перспективного педагогічного досвіду;

 • забезпечення сприятливих умов для фізичного, інтелектуального, культурного становлення особистості кожного учня, досягнення ним рівня освіченості відповідного ступеня навчання, розвиток потенційних можливостей з урахуванням їх пізнавальних інтересів і нахилів;

 • виховання духовно багатої, гуманної, толерантної, демократичної особистості;

 • формування рис патріотизму, духовності, фізичної досконалості, моральної, художньої та естетичної культури;

 • впровадження активних форм і методів навчання учнів та вчителів, реалізація особистісно-орієнтовного підходу;

 • підготовка молоді до самостійної, активної, творчої життєдіяльності в нових соціальних і культурних умовах, уміти планувати стратегію власного життя, визначити своє життєве кредо;

 • систематизація роботи по попередженню правопорушень та травматизму серед учнів;

 • формування здорового способу життя;

 • формування в учнів творчого потенціалу, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності;

 • піднесення статусу обдарованого учня;

 • сприяння наступності в системі роботи з обдарованими учнями;

 • участь в предметних олімпіадах, конкурсах, турнірах;

 • залучення до занять у гуртках, секціях, позакласних заходах;

 • забезпечення дієвого зв’язку з батьками в становленні особистості;

 • удосконалення змісту науково-методичної роботи, забезпечення її спрямованості відповідно до економічних, політичних соціально-культурних умов розбудови і оновлення школи;

 • формування професійної компетенції, збереження та розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу;

 • якісна підготовка учнів та вчителів до проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників школи та державної підсумкової атестації;

 • створення умов для забезпечення рівного доступу всіх громадян до вищої освіти, незважаючи на їхній стан, здійснення контролю за дотриманням Державного стандарту загальної середньої освіти.

Навчально-виховний комплекс виховує свідомих громадян української держави, є невід’ємною ланкою системи безперервної освіти і забезпечує рівень загальноосвітньої підготовки, достатній для подальшого здобуття освіти на наступних її етапах. Діяльність школи носить демократичний характер, є відкритою перед суспільством. До розробки та реалізації стратегії і змісту її залучаються учні та їх батьки, педагогічний колектив та представники громадськості.

Згідно з Концепцією загальної середньої освіти педагогічний колектив приймає домінантою виховного процесу виховання в учнів патріотизму з новим змістовним наповненням. Це як виховання почуття любові до рідного краю, свого народу, країни, так і відкритість до сприйняття культур різних народів світу, освоєння фундаментальних духовних цінностей людства – свободи, гуманізму, справедливості, толерантності, національного примирення, збереження природи.

Навчання в навчальному закладі здійснюється на безкоштовній основі, відповідно до статті 3 Закону України «Про освіту», яка проголошує: «Громадяни України мають право на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин. Це право забезпечується: відкритим характером навчальних закладів, створенням умов для вибору профілю навчання і виховання відповідно до здібностей, інтересів громадянина».

Концепція загальної середньої освіти зазначає, що ХХІ століття це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, у якому якість людського потенціалу, рівень освіченості і культури всього населення набувають вирішального значення для економічного і соціального поступу країни. Інтеграція і глобалізація соціальних, економічних і культурних процесів, які відбуваються у світі, перспективи розвитку української держави на найближчі два десятиліття вимагають глибокого оновлення системи освіти.

З метою модернізації навчально-виховного процесу та реалізації основних завдань, які держава ставить перед школою, педагогічний колектив продовжує працювати над проблемою: «Удосконалення уроку як засіб творчого розвитку вчителя та учня».

В результаті роботи над проблемою очікується ефективне підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів, всебічний розвиток здібностей учнів, досягнення високої якості навчання та виховання учнів, покращення її результативності, сформована здатність учнів мобілізувати отримані знання в реальному житті.

Виходячи з науково-методичної проблеми сформовано виховну проблему НВК: «Формування і розвиток високоінтелектуальної особистості з громадською позицією, готовою до конкретного вибору свого місця в житті».

Основною метою виховної роботи є забезпечення необхідних умов для змістовного відпочинку, організації оздоровлення дітей і підлітків, формування здорового способу життя, творчого і духовного розвитку. Зміст, форми та методи роботи сприяють розвитку ініціативи та самодіяльності дітей, спрямовані на формування загальнолюдських духовних цінностей на основі історико-культурних традицій рідного краю.

Завданнями виховної роботи є:


 • організація культурного та змістовного дозвілля;

 • виховання шанобливого ставлення до історії, культурної спадщини та природи рідного краю;

 • прищеплення поваги до праці та трудової діяльності;

 • пропагування здорового способу життя та занять спортом.

Виховна робота має ряд специфічних особливостей, врахування яких є запорукою створення життєрадісної атмосфери і забезпечення повноцінного відпочинку та розвитку дітей. При плануванні заходів потрібно пам’ятати, що в них братимуть участь діти з різним соціальним досвідом, умовами життя і виховання. Також слід звернути увагу на добровільність участі дітей у справах та вибору занять, які їм більше до вподоби, надання дітям можливості бачити і розуміти результати своєї праці. Значний виховний потенціал має й сам дитячий колектив. Моральна атмосфера, доброзичливе ставлення однолітків і вихователів до кожної дитини сприяє самоствердженню і тих дітей, які іноді в шкільному житті вважались важковиховуваними. Заплановані заходи мають стимулювати творчий розвиток, ініціативу, кмітливість, активність дитини.

Методичне об’єднання класних керівників (керівник – Куц Г.І.) працює над проблемою «Формування і розвиток високоінтелектуальної особистості з громадською позицією, готовою до конкретного вибору в своєму житті». Робота методичного об’єднання спрямована на подальше вдосконалення педагогічної майстерності вчителів, їхнього науково-теоретичного рівня, виконання підпункту “і” пункту 2 статті 3 Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 926 “Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні” та пункту 9 доручення Прем’єр-міністра України М. Азарова від 20 липня 2011 року № 34184/2/1-11 до підпункту 10 пункту 2 частини першої Протокольного рішення за результатами засідання Громадської гуманітарної ради під головуванням Президента України В.Ф. Януковича від 30 червня 2011 року щодо поліпшення рівня виховного процесу у навчальних закладах, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31 жовтня 2011 року «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» та на виконання завдань: формування свідомого громадянина, якому притаманні високі моральні ідеали суспільства, любов до Батьківщини, відповідальність за виконання громадського обов’язку; виховання поваги до Конституції; формування вмінь необхідних для участі у житті суспільства, реалізації його ідеалів і цінностей; виховання дисциплінованості, працьовитості, завзятості, почуття дбайливого господаря своєї землі, піклування про її природу, екологію; формування глибокого усвідомлення взаємозв’язку між ідеями свободи, правами людини та її громадською відповідальністю; розвиток індивідуальних здібностей і талантів молоді, забезпечення умов її самореалізації.

На засіданнях розглядались актуальні питання виховання учнів. Було вивчено досвід роботи класного керівника Чуприни Л.Л. з питань формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави. Класні керівники початкових класів працювали над реалізацією творчих програм «Я і світ», «Світ починається з мене». Проведення відкритих виховних годин показало, що класні керівники вміло підбирають форми і методи проведення. Слід відмітити, що вся документація ШМО велася відповідно до інструкцій та вимог щодо її ведення.

Виховна робота в НВК спрямована на реалізацію законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Концепції національного виховання, Державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття), Національної програми «Діти України», програм ««Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»», «Обдаровані діти», Комплексної програми профілактики злочинності серед молоді та інших нормативних документів; впровадження нових педагогічних технологій; індивідуальної роботи з обдарованими дітьми; організацію гуртків та нормативних секцій; пропаганду здорового способу життя. Педагогічне керівництво виховною роботою спрямоване на формування гармонійно розвиненої особистості, розвиток стійких моральних звичок, позитивних якостей характеру та складається з трьох основних напрямків: виховання учнів, робота з обдарованими та робота з педагогічним колективом.Значна увага педагогічним колективом в навчально-виховному процесі приділяється громадянсько-патріотичному, родинно-сімейному, духовно-моральному, художньо-естетичному, трудовому, економічному, фізичному вихованню та формуванню навичок здорового способу життя, які спрямовані на формування гармонійно розвиненої, соціально-активної й національно-свідомої людини, що наділена громадянською відповідальністю, високими духовними, родинними й патріотичними почуттями, здатної до саморозвитку та самовдосконалення.

На виконання районної комплексної програми «Обдаровані діти і молодь» в НВК складено план роботи з обдарованою молоддю, розроблена програма розвитку обдарованих учнів, створено банк даних, який включає відомості про учнів та їх досягнення, що дає можливість вчителям відслідковувати результат діяльності педагогічного колективу та прогнозувати індивідуальний розвиток творчих здібностей кожної дитини. Наявна система пошуку обдарованих дітей, яка включає два аспекти: сферу пошуку і критерії; за якими здійснюється пошук та розроблені основні напрямки роботи.

Скачати 109.49 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал