За сприяння Голови Львівської обласної ради Сендака Михайла Дмитровича Партнери семінару: Компанія з управління активами "росан-капітал" Відкритий недержавний пенсійний фонд „європейський стандарт”Скачати 349.67 Kb.
Дата конвертації17.04.2016
Розмір349.67 Kb.

Недержавні пенсійні фонди в Україні: можливості та переваги

Організатори семінару:


за сприяння Голови Львівської обласної ради Сендака Михайла ДмитровичаПартнери семінару:


Компанія з управління активами


"РОСАН-КАПІТАЛ"
Відкритий недержавний пенсійний фонд „ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТАНДАРТ”


Інформаційно-консалтингова фірма
Семінар
Недержавні пенсійні фонди в Україні: можливості та переваги”
2 лютого 2006р

конференц-зал Львівської обласної ради, м. Львів, вул. Винниченка 18Генеральний інформаційний партнер:
Інформаційний партнер: „Львівська газета”
Інтернет партнери: www.anpf.com.ua, www.rocap.com.ua
П
Самбірським Мар’яном Михайловичем

Віце-президентом Національної асоціації недержавних пенсійних фондів та адміністраторів НПФ, кандидатом економічних наук
ідготовлено: 1. Визначення основних термінів


Адміністратор недержавного пенсійного фонду – юридична особа, яка здійснює адміністрування фонду, а саме: веде персоніфікований облік учасників пенсійного фонду, укладає пенсійні контракти від імені пенсійного фонду; забезпечує здійснення пенсійних виплат учасникам фонду, надає розпорядження щодо перерахування грошових коштів для оплати витрат, що здійснюються за рахунок пенсійних активів та надає інші передбачені законодавством послуги недержавному пенсійному фонду. Адміністратор здійснює свою діяльність лише на підставі ліцензії, яка видається Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України;
Відкритий пенсійний фонд – недержавний пенсійний фонд, учасниками якого можуть бути будь-які фізичні особи незалежно від місця та характеру їх роботи;
Вкладник недержавного пенсійного фонду – особа, яка сплачує пенсійні внески на користь учасника шляхом перерахування грошових коштів до недержавного пенсійного фонду відповідно до умов пенсійного контракту. Вкладником фонду може бути сам учасник фонду, його подружжя, діти, батьки, роботодавець цього учасника або професійне об’єднання, членом якого є такий учасник;
Довічна пенсія – пенсійні виплати, які здійснюються страховою організацією на підставі договору страхування довічної пенсії протягом життя фізичної особи періодично після досягнення нею пенсійного віку відповідно до законодавства про страхування;
Зберігач недержавного пенсійного фонду – банк, через який здійснюються усі операції з пенсійними активами фонду та в якому зберігаються пенсійні активи у формі цінних паперів та документи, які підтверджують право власності на пенсійні активи в інших формах. Такий банк повинен мати ліцензію на здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, яка видається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
Інвестиційна декларація – документ, який визначає інвестиційну політику недержавного пенсійного фонду, основні напрями та обмеження інвестування активів недержавних пенсійних фондів відповідно до Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”;
Індивідуальний пенсійний рахунок – персоніфікований рахунок учасника пенсійного фонду, який ведеться в системі персоніфікованого обліку у визначеному Законом України „Про недержавне пенсійне забезпечення” порядку з метою обліку накопичених на користь учасника пенсійних коштів;
Компанія з управління активами недержавного пенсійного фонду – юридична особа, яка здійснює професійну діяльність з управління активами недержавного пенсійного фонду на підставі ліцензії виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
Корпоративний пенсійний фонд – недержавний пенсійний фонд, засновником якого є юридична особа-роботодавець або декілька юридичних осіб-роботодавців та до якого можуть приєднуватися роботодавці-платники. Учасниками цього фонду можуть бути виключно фізичні особи, які перебувають у трудових відносинах з роботодавцем, який здійснює пенсійні внески на їх користь;
Недержавний пенсійний фонд – юридична особа, яка має статус неприбуткової організації та здійснює діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам цього пенсійного фонду;
Одноразова пенсійна виплата – пенсійна виплата, що здійснюється адміністратором одноразово у порядку та у випадках, визначених Законом України „Про недержавне пенсійне забезпечення”;
Пенсійна виплата – грошова виплата учасникові недержавного пенсійного забезпечення або його спадкоємцям, що здійснюється за рахунок накопичених у недержавному пенсійному фонді та облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку грошових коштів. Існують такі види пенсійних виплат: пенсія на визначений строк, одноразова пенсійна виплата, довічна пенсія;
Пенсійна схема – документ, який визначає умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення учасників фонду та є невід’ємним додатком до статуту недержавного пенсійного фонду;
Пенсійний вік в системі недержавного пенсійного забезпечення – вік, після досягнення якого учасник фонду має право на отримання пенсійних виплат відповідно до Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення”. Пенсійний вік, що визначається учасником фонду, може бути меншим або більшим від пенсійного віку, який надає право на пенсію за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням, але не більше ніж на 10 років, якщо інше не визначено законодавством;
Пенсійні внески до недержавного пенсійного то фонду – грошові суми, що сплачуються вкладником в розмірах та в порядку, встановлених пенсійним контрактом відповідно до умов обраних пенсійних схем. Максимальний розмір пенсійних внесків не обмежується. Рада пенсійного фонду має право встановити мінімальний розмір пенсійних внесків на рівні 10% мінімальної заробітної плати у розрахунку на один місяць.
Пенсійний контракт – договір між пенсійним фондом та його вкладником, згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення учасника (учасників) фонду за визначеною пенсійною схемою;
Пенсія на визначений строк – пенсійні виплати, що здійснюються адміністратором періодично протягом визначеного строку у порядку та у випадках, визначених Законом України „Про недержавне пенсійне забезпечення”. Розмір пенсії на визначений строк обчислюється виходячи із суми пенсійних коштів, яка обліковується на індивідуальному рахунку учасника фонду та строку сплати такої пенсії, яка визначається учасником та має становити не менше як 10 років від початку здійснення першої виплати;
Персоніфікований облік – збирання, оброблення, систематизація та зберігання адміністратором передбаченої інформації про учасників недержавного пенсійного фонду, відомостей про визначення їх прав на пенсійні виплати за рахунок коштів, накопичених на їх користь, а також для обчислення розміру цих виплат;
Професійний пенсійний фонд – недержавний пенсійний фонд, засновником (засновниками) якого можуть бути об'єднання юридичних осіб-роботодавців, об'єднання фізичних осіб, включаючи професійні спілки (об'єднання професійних спілок), або фізичні особи, пов'язані за родом їх професійної діяльності. Учасниками такого фонду можуть бути виключно фізичні особи, пов'язані за родом їх професійної діяльності, визначеної у статуті фонду;
Рада недержавного пенсійного фонду – єдиний орган управління пенсійного фонду, який утворюється засновниками та (або) роботодавцями платниками корпоративного пенсійного фонду у кількості не менше п’яти осіб. Рада фонду утворюється для здійснення контролю за поточною діяльністю пенсійного фонду і вирішення основних питань його роботи;
Учасник недержавного пенсійного фонду – фізична особа, на користь якої сплачуються пенсійні внески до недержавного пенсійного фонду.

 1. Пенсійна реформа в Україні

1 січня 2004 року з набранням чинності Законів України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та „Про недержавне пенсійне забезпечення” розпочалася пенсійна реформа, яка, стосується без виключення кожного громадянина України.


Головні проблеми в пенсійній системі України, які зумовили її реформування:

 1. Частка пенсіонерів у складі населення дуже висока (28,6%) та швидко збільшується (за прогнозами експертів вже у 2015 році складе 31%). В Україні 16,5 млн. працюючий осіб та 14 млн. пенсіонерів. В деяких регіонах України вже сьогодні на одного робітника припадає 1,6 пенсіонерів.

 2. В Україні найнижчий у світі вік виходу на пенсію: (60 (ч) та 55 (ж)), наприклад у Польщі відповідно 65 та 60, Угорщині – 62 та 62, Казахстані – 63 та 58, Естонії – 63 та 63, Молдові – 65 та 60, Великій Британії – 65 та 60, США – 67 та 67.

Для об’єктивності також необхідно навести наступну інформацію:

 • Середня тривалість життя в Україні становить 63р. для чоловіків та 74р для жінок;

 • Третина чоловіків (33,8%) помирає у віці від 30 до 60 років, що майже втричі більше ніж жінок (12,6%)
 1. В Україні велика кількість пільгових (привілейованих) пенсіонерів та значна частина працівників і підприємств, які звільнені від сплати страхових внесків в Пенсійний фонд. Кожен п’ятий платник внесків в Пенсійний фонд знаходиться на пільговому режимі (в 2004р. – майже 3 млн. з 15,3 млн. платників)

 2. Суб’єкти підприємницької діяльності – платники єдиного чи фіксованого податку, платники фіксованого сільськогосподарського податку платять в Пенсійний фонд порівняно незначні внески (в 2004р. в середньому 30 грн. на місяць)

 3. Пенсійне забезпечення регулює 27 законів та велика кількість нормативно правових документів. Державну пенсію на пільгових умовах у зв’язку з несприятливими виробничими факторами в Україні одержує понад 1 млн. осіб. Пільги та компенсації для осіб, які працюють в несприятливих умовах встановлені для 2 млн. чол.

Вище наведені проблеми для України не нові, проте їх складність та гострота з кожним роком зростає. Також, існують не менш серйозні проблеми в пенсійному забезпеченні, які виникли впродовж 2005-2006 років. Зокрема:

 1. Значний дефіцит Пенсійного фонду України (у 2005р. – майже 14,7 млрд. грн.; у 2006 р. близько 11 млрд. грн.)

 2. Дисбаланс між рівнем заробітної плати та пенсії (мінімальна пенсія 284 грн, а мінімальна зарплата 237, і лише 1 вересня 2005 року ці показники зрівнялися на рівні 332 грн.)

 3. Велика частка пенсійних виплат у складі Валового внутрішнього продукту (у 2005р. сума пенсійних виплат склала приблизно 15% ВВП – 52,3 млрд. грн.)

Всі перераховані вище проблеми призводять до великого навантаження на пенсійну систему України, яке, як сніговий ком зростає з кожним днем. Слід зазначити, що пенсійна система України є неефективною та дуже дорогою – тобто ставки соціальних податків високі а рівень пенсій є низький.

Таблиця 1

Ставки соціальних податків у 2005 році*

Назва соціального податку

Працівник

Роботодавець

Разом

Пенсійне страхування

1,0-5,0%

32,3

33,3-37,3

Страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витрати зумовлені народженням та похованням

0,5-1

2,9

3,4-3,9

Страхування на випадок безробіття

0,5

1,6

2,1

Страхування від нещасних випадків на виробництві, професійні захворювання

0

0,86 – 13,8 (серед. 1,73)

0,86 – 13,8 (серед. 1,73)

*З 1 січня 2006р. відбулися деякі зміни, зокрема відрахування на пенсійне страхування зменшено 0,5% і становить 31,8%. Відрахування на випадок безробіття становитиме 1,3%

У світі також ситуація в сфері пенсійного забезпечення досить складна та тривожна. Так, в найближчі 35 років чисельність жителів Землі у віці 60 років зросте майже у двічі – з 9% до 16%. Питома вага пенсіонерів в загальній кількості населення є високою у більшості країнах Європи та зростає дуже швидкими темпами (в 2001р. в Великій Британії – 20,9%, у Франції -21,3%, Німеччині – 22,9%, Італії – 23,9%). Тому у більшості країн світу проводяться пенсійні реформи, головний акцент в яких робиться на недержавному пенсійному забезпеченні.

Україна одна з останніх країн як Східної Європи так і країн колишнього Радянського Союзу розпочала реформування пенсійного забезпечення. Таким чином наша держава мала унікальну можливість врахувати світовий досвід та, що найголовніше, не повторювати помилки та невдачі свої попередників. Найбільших успіхів в пенсійному реформуванні досягли Казахстан та Польща.


Система пенсійного забезпечення в Українісолідарна система пенсійного страхування

накопичувальна система пенсійного страхування

недержавне пенсійне забезпеченняПерший рівень

Другий рівень

Третій рівеньКоротка характеристика 1 рівня пенсійної системи – розмір пенсії за віком залежить від величини страхового стажу та розміру заробітної плати, з якої сплачувалися внески до Пенсійного фонду України. В основу обчислення пенсії беруться дані персоніфікованого обліку. Заробіток для призначення пенсій обчислюється за даними персоніфікованого обліку за всі періоди страхового стажу з 1.07.2000р. та період за будь-які 5 років підряд до цієї дати за вибором особи. Слід пам’ятати, що стаття 46 Конституції України гарантує, що „Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом”.

Коротка характеристика 2 рівня пенсійної системи – за прогнозами Кабінету міністрів буде запроваджена з 2008 року. Максимальний розмір сплати страхових внесків – до 7% суми заробітної плати. Учасниками накопичу вальної системи обов’язково повинні бути особи, яким до досягнення пенсійного віку залишилося більше 20 років. Особам, яким до досягнення пенсійного віку залишилося від 10 до 20 років самостійно приймають рішення про перерахування страхових внесків до Накопичувального фонду. Перерахування страхових внесків до Накопичувального фонду здійснюється в разі одночасного підвищення зарплати застрахованій особі.

Коротка характеристика 3 рівня пенсійної системи – існують три шляхи реалізації недержавного пенсійного забезпечення, а саме через:

 • пенсійні фонди шляхом укладення пенсійних контрактів між адміністраторами пенсійних фондів та вкладниками таких фондів;

 • страхові організації шляхом укладення договорів страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду відповідно до цього Закону та законодавства про страхування;

 • банківські установи шляхом укладення договорів про відкриття пенсійних депозитних рахунків для накопичення пенсійних заощаджень.

Участь фізичних осіб та роботодавців в системі недержавного пенсійного забезпечення є добровільною.


 1. Система недержавного пенсійного забезпечення

На пенсійних рахунках банківські установи можуть накопичуватися кошти в межах суми, визначеної для відшкодування внесків Фондом гарантування внесків фізичних осіб. Оскільки, на сьогодні ця сума становить лише 5 000 гривень, відкриття таких рахунків можна вважати не доцільним. Тому, головними суб’єктами недержавного пенсійного забезпечення є недержавні пенсійні фонди та компанії з страхування життя.


Таблиця 2
Порівняння компаній з страхування життя та недержавних пенсійних фондів з точки зору їх надійності та переваг для учасниківНедержавний пенсійний фонд

Компанія з страхування життя

Не може бути проголошений банкрутом та ліквідований за законодавством про банкрутство

Може бути проголошена банкрутом та ліквідований за законодавством про банкрутство

Немає на меті одержання прибутку для його подальшого розподілу між засновниками та є неприбутковою організацією

Створюється з метою отримання прибутку

Низькі ризики діяльності через використання схем з визначеними внесками (скільки накопичить учасник коштів та індивідуальному пенсійному рахунку – таку й пенсію отримуватиме)

Високі ризики діяльності через використання схем з визначеними виплатами (гарантувати конкретний розмір пенсії через 5,10 і більше років в Україні практично не можливо)

Висока прозорість роботи НПФ та компаній, які його обслуговують (адміністратор, зберігач, компанія з управління активами), високий рівень контролю з боку держави на всіх стадіях діяльності фонду

Прозорість роботи компанії з страхування недостатня, всі функції поєднані в одній компанії, що суттєво збільшує ризики зловживань

Пенсійні накопичення відразу стають власністю учасника, хоча отримати їх можна лиши при виході на пенсію та в деяких інших випадках визначених законодавством ;

Право власності на пенсійні накопичення настає поступово в залежності від умов договору. Іншими словами, якщо людина відпрацювала не до кінця обумовленого терміну, то одержує або частину грошей, або нічого (система «золотих наручників»).
 1. Недержавні пенсійні фонди: для чого вони потрібні, які переваги та можливості вони надають для роботодавців, як вони створюються та працюють, які права їх учасників?


Для чого необхідні недержавні пенсійні фонди:

 • Враховуючи зростання кількості пенсіонерів можна стверджувати, що вже через 7-10 років держава не зможе забезпечити пенсію навіть в сьогоднішніх обсягах;

 • Лише накопичені протягом трудового життя пенсії можуть забезпечити гідне життя пенсіонерів;

 • Недержавні пенсійні фонди сприяють залученню значних інвестиційних ресурсів в економіку України;

 • Без розвитку недержавних пенсійних фондів неможливо досягти довгострокового зростання економіки України;

 • Без розвитку недержавних пенсійних фондів не може існувати ринок цінних паперів та фінансовий ринок.

Відповідно до Закону „Про недержавне пенсійне забезпечення” в Україні можуть створюватися недержавні пенсійні фонди трьох типів: відкриті, корпоративні та професійні.


Таблиця 3

Тип фонду

Засновники фонду

Учасники фонду

Відкритий пенсійний фонд

Будь-які фізичні та юридичні особи (крім бюджетних установ та організацій).

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства незалежно від місця та характеру їх роботи.

Корпоративний пенсійний фонд

Юридична особа-роботодавець або декілька юридичних осіб роботодавців.

Виключно громадяни, які перебувають у трудових відносинах з засновниками фонду.

Професійний пенсійний фонд

Об’єднання громадян або юридичних осіб, які утворюються за професійною ознакою.

Виключно фізичні особи, пов’язані за родом їх професійної діяльності, визначеної статутом фонду.При виборі пенсійного фонду необхідно також зважати на наступні моменти:

 1. Засновниками або роботодавцями-платниками корпоративного пенсійного фонду можуть бути лише юридичні особи, що здійснюють свою діяльність беззбитково не менш ніж протягом одного фінансового року.

 2. У корпоративному пенсійному фонді роботодавець може прийняти рішення щодо тимчасового припинення сплати пенсійних внесків за власні кошти на період до одного року. Якщо після цього терміну сплата пенсійних внесків не поновлена роботодавець повинен припинити свою участь в пенсійному фонді.

 3. У випадку звільнення працівника з підприємства, яке є засновником корпоративного пенсійного фонду учасник зобов’язаний розірвати пенсійний контракт з таким фондом та переказати пенсійні кошти в інший фонд.

 4. В корпоративному пенсійному фонді законодавство вимагає встановлювати однаковий відсоток відрахувань пенсійних внесків до фонду на користь своїх працівників від суми їх заробітної плати або застосовувати прогресивну шкалу відсотків відрахувань відносно зарплати залежно від віку працівників та (або) їх стажу роботи.

Переваги та можливості участі роботодавця в недержавному пенсійному фонді:

 • Участь у недержавних пенсійних фондах дозволить роботодавцю сформувати позитивний імідж соціально-орієнтованого підприємства;

 • Роботодавець зможе оптимізувати податкове навантаження шляхом віднесення до валових витрат суми внесків до недержавних пенсійних фондів у розмірах визначених законодавством;

 • Роботодавець матиме можливість залучити через корпоративні цінні папери довгострокові фінансові ресурси в межах 10% від загальної вартості пенсійних активів протягом перших п’яти років та в межах 5% - в наступні періоди;

 • Роботодавець зможе вирішити проблеми в кадровій політиці (зниження плинності кадрів, утримання кваліфікованих працівників, омолодження колективу) та підвищити рівень матеріального стимулювання співробітників;

 • Існуватиме можливість забезпечити корпоративний контроль над підприємствами за рахунок меншого обсягу корпоративних прав.

У роботодавця є чотири варіанти сплати внесків до пенсійного фонду:

 1. Заснувати свій власний корпоративний або відкритий пенсійний фонд;

 2. Якщо підприємство є членом професійного об’єднання, яке виступає засновником професійного фонду то таке підприємство може сплачувати внески до цього фонду;

 3. Приєднатися до існуючого корпоративного пенсійного фонду як роботодавець-платник;

 4. С
  Статистична інформація: станом на 15.01.2006р. в Державний реєстр фінансових установ внесено 54 НПФ, з них – 45 відкритих, 6 корпоративних, 3 професійних
  плачувати внески до вже існуючого відкритого пенсійного фонду.


Основні етапи створення недержавного пенсійного фонду:


 1. Збори засновників приймають рішення про створення пенсійного фонду;

 2. Здійснюється державна реєстрація пенсійного фонду як юридичної особи та фінансової установи;

 3. Проводиться процедура формування ради фонду;

 4. Рада фонду укладає договори про адміністрування пенсійного фонду, про управління активами пенсійного фонду, про обслуговування НПФ зберігачем;

 5. Реєструється інвестиційна декларація НПФ.

Закон України „Про недержавне пенсійне забезпечення” надає учасникам недержавних пенсійних фондів такі права: • вільного вибору недержавного пенсійного фонду;

 • добровільна участь у недержавному пенсійному фонді;

 • переведення пенсійних коштів до іншого пенсійного фонду у випадках, передбачених законодавством;

 • самостійної сплати додаткових внесків на свою користь без обмежень до будь-якого недержавного пенсійного фонду;

 • зміни визначеного ними пенсійного віку шляхом подання про це заяви адміністратору пенсійного фонду не пізніше 15 робочих днів до настання визначеного пенсійного віку;

 • на безоплатне отримання раз на рік виписки з індивідуального пенсійного рахунку про суму пенсійних коштів, які обліковуються на цьому рахунку;
 1. Схема роботи недержавного пенсійного фонду

Для того, щоб пенсійний фонд почав працювати необхідно щоб була сформована Рада фонду, яка повинна укласти відповідні договори з компанією з управління активами, адміністратором, зберігачем та аудитором.

Таблиця 4

Рада НПФ

Адміністратор

Компанія з управління активами

Банк-зберігач

Головні функції

укладає договори з адміністратором, компанією з управління активами, зберігачем, аудитором


укладає пенсійні контракти від імені НПФ та веде персоніфікований облік учасників

здійснює операції щодо управління активами відповідно до інвестиційної декларації НПФ

Відкриває, веде рахунки пенсійного фонду та зберігає пенсійні активи;


визначає політику НПФ, затверджує інвестиційну декларацію НПФ

забезпечує здійснення пенсійних виплат учасникам НПФ

надає раді НПФ пропозицій щодо складання та перегляду інвестиційної декларації

виконує розпорядження щодо інвестування коштів, передачі активів і здійснення виплат

здійснює контроль за цільовим використанням активів пенсійного фонду

надає зберігачу розпорядження щодо здійснення платежів за рахунок активів НПФ

звітує про свою діяльність перед радою НПФ, адміністратором, зберігачем та відповідними органами влади.


перевіряє підрахунок чистої вартості активів НПФ та чистої вартості одиниці пенсійних внесків

звітує про діяльність НПФ перед зборами засновників НПФ

надає НПФ агентські та рекламні послуг
звітує раді НПФ і відповідним органам влади в порядку, передбаченому чинним законодавством

затверджує інформацію про фінансовий стан НПФ, яка підлягає оприлюдненню

веде бухгалтерський облік НПФ та надає фінансову звітность НПФ відповідним органам виконавчої влади та раді НПФ
контролює дотримання компанією з управління активами вимог законодавства та інвестиційної декларації НПФ

Аудиторську перевірку діяльності у сфері недержавного пенсійного забезпечення проводить аудитор. Один і той же аудитор не може провадити перевірку двох і більше юридичних осіб, що надають послуги одному й тому ж недержавному пенсійному фонду. Функції аудитора: проведення аудиторських перевірок діяльності НПФ, адміністратора, компанії з управління активами, зберігача; проведення аудиту операцій з активами пенсійних фондів.

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг та Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановили граничні обмеження на витрати НПФ, зокрема:

 • оплата послуг адміністратора, включаючи оплату рекламних та агентських послуг, пов'язаних з функціонуванням пенсійного фонду, та витрат на оприлюднення інформації про його діяльність – 5% від суми пенсійних внесків у корпоративному НПФ та 6% у відкритому НПФ;

 • сплата винагороди за надання послуг з управління активами пенсійного фонду – 4,2% від сукупної вартості активів, що перебувають в управлінні;

 • оплата послуг зберігача – 0,5% від середньорічної вартості активів, що перебувають на зберіганні;

Таблиця 5

Пенсійний калькулятор

Ставка середньої дохідності в рік (%)

12,0
Внесок на індивідуальний рахунок учасника в місяць( гривень)

70
Номер періоду (рік)

Сума внеску за рік (грн.)

Сума інвестиційного доходу за рік (грн.)

Витрати (компанія з управління активами, адміністратор, зберігач, інші витрати) (грн.)

Загальна накопичувальна сума коштів на рахунку учасника (грн.)

1

840,00

53,90

46,75

847,15

2

840,00

159,89

72,61

1774,42

3

840,00

275,91

100,92

2789,41

4

840,00

402,90

131,91

3900,40

5

840,00

541,91

165,82

5116,48

6

840,00

694,06

202,95

6447,59

7

840,00

860,60

243,59

7904,61

8

840,00

1042,90

288,07

9499,44

9

840,00

1242,44

336,76

11245,13

10

840,00

1460,86

390,05

13155,94

11

840,00

1699,94

448,38

15247,50

12

840,00

1961,63

512,24

17536,89

13

840,00

2248,07

582,13

20042,83

14

840,00

2561,61

658,63

22785,81

15

840,00

2904,80

742,37

25788,24

16

840,00

3280,46

834,03

29074,66

17

840,00

3691,65

934,36

32671,95

18

840,00

4141,73

1044,18

36609,50

19

840,00

4634,39

1164,39

40919,50

20

840,00

5173,64

1295,96

45637,18

Всього:

16 800,00 грн.

39 033,27 грн.

10 196,08 грн.

45 637,18 грн.

Таблиця 6

 1. Система гарантій збереження та примноження пенсійних внесків до НПФДержавний нагляд та контроль


 • Адміністратор, компанія з управління активами, зберігач може надавати послуги НПФ лише у випадку отримання відповідної ліцензії, яке передбачає виконання вимог до статутного фонду, наявності кваліфікованих фахівців, технічного забезпечення та ін;

 • За діяльністю кожної особи, яка надає послуги НПФ встановлений постійний контроль з боку державних органів:

за діяльністю адміністратора – державний нагляд та контроль здійснює Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України;

за діяльністю компанії з управління активами – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

за діяльністю банка-зберігача - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку та Національний банк України.

 • Держава на законодавчому рівні встановила систему взаємного контролю між особами, які надають послуги НПФ.

Відповідальність

 • Суб’єкти, що надають послуги пенсійному фонду, відповідають за своїми зобов'язаннями перед пенсійним фондом всім майном, яке належить їм на праві власності.

Контроль за пенсійними активами

 • Пенсійні активи можуть бути використані лише на цілі, виключний перелік яких встановлений Законом України „Про недержавне пенсійне забезпечення”;

 • Законодавство вимагає обов’язкове відокремлення активів засновників пенсійного фонду, роботодавців-вкладників та осіб, які обслуговують пенсійний фонд, від пенсійних активів фонду з метою унеможливлення його банкрутства;

 • Активи пенсійного фонду не можуть бути предметом застави, на них не може бути звернене будь-яке стягнення або застосована конфіскація (якщо вони сформовані з коштів, отриманих на законних підставах).

Дохідність та розподіл прибутку НПФ

 • Мінімальна доходність активів НПФ може бути встановлена у договорі про управління активами на рівні офіційного індексу інфляції;

 • Максимальна доходність залежить від ситуації на ринку капіталів та професійності компанії з управління активами.

 • Захист та „нормальна” дохідність пенсійних активів забезпечується диверсифікацією інвестиційних вкладень, яка встановлена законодавством

 • Прибуток, отриманий внаслідок інвестиційної діяльності пенсійного фонду, розподіляється виключно між учасниками фонду;

 • За прибутковістю НПФ наглядає Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг. У випадку, якщо доходність пенсійного фонду буде нижчою за середньо-ринкову, Комісія рекомендує Раді НПФ замінити компанію з управління активами та внести зміни до інвестиційної декларації. 1. Оподаткування в системі недержавного пенсійного забезпечення

Основні закони, які регулюють оподаткування в системі НПЗ: • Закон України „Про внесення змін в Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” №1957-IV;

 • Закон України „Про внесення змін в Закон України „Про податок з доходів фізичних осіб” №1958-IV.Прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 1 січня 2006р. складає 483 грн. (стаття 65 Закону України „Про Державний бюджет України на 2006 рік” вiд 20.12.2005  № 3235-IV). Отже, сума податкової пільги у 2006 році становитиме 680 грн. (483*1,4 та округлено до найближчих 10 грн.)

Таблиця 7

Стимулювання пенсійних внесків


Для юридичних осіб - до складу валових витрат кожного звітного податкового періоду роботодавця платника податку може бути віднесена наростаючим підсумком сума добровільних пенсійних внесків на недержавне пенсійне забезпечення, яка сукупно не може перевищувати 15% від нарахованої зарплати кожного працівника за рік, а також не перевищує розміру податкової пільги встановленої для працівника (пп.5.6.2 ст.5 ЗУ “Про оподаткування прибутку підприємств”).

Для фізичних осіб - не включається в склад сукупного місячного оподаткованого доходу фізичної особи сума пенсійних внесків на недержавне пенсійне забезпечення, яка не перевищує розмір податкової пільги, яка встановлюється на рівні величини місячного прожиткового мінімуму, який діє для працездатної особи станом на 1 січня звітного податкового року, помножену на 1.4 і округлену до найближчих 10 грн. (пп.4.2.4 ст.4 ЗУ “Про податок з доходів фізичних осіб”).

Стимулювання роботи з накопиченими пенсійними коштами

Суми коштів, які отримані недержавними пенсійними фондами у вигляді пенсійних внесків не включаються до складу валових доходів, а отже - не підлягають оподаткуванню (пп.4.2.7 ст.4 ЗУ “Про оподаткування прибутку підприємств”).

Не підлягає оподаткуванню інвестиційний дохід від здійснення операцій з активами (в тому числі пасивні доходи), отриманий на індивідуальні пенсійні рахунки учасників НПФ (пп. 7.11.4 ст. 7 ЗУ “Про оподаткування прибутку підприємств”).

Адекватне оподаткування пенсійних виплат

Недержавні пенсійні виплати оподатковуються податком на доходи фізичних осіб в повному обсязі з урахуванням понижуючого коефіцієнту “0,6”, тобто, пенсіонер платитиме 60% від діючої ставки податку. Після досягнення особою 70 років пенсійні виплати здійснюються без оподаткування (п.9.8 ст.9 ЗУ “Про податок з доходів фізичних осіб”)
 1. Інвестиційна діяльність з активами НПФАктиви пенсійного фонду

Активи в грошових коштах


Активи в цінних паперахІнші активи згідно законодавства (нерухомість, метали тощо)

Пенсійні активи у цінних паперах складаються з: 1. цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства;

 2. акцій та облігацій українських емітентів, що відповідно до норм законодавства пройшли лістинг та перебувають в обігу на фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі, зареєстрованих у встановленому порядку, обсяги торгів на яких становлять не менше 25 відсотків від загальних обсягів торгів на організаційно-оформлених ринках цінних паперів України (крім цінних паперів, на які здійснюється підписка згідно із законодавством);

 3. цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав, з інвестиційним рейтингом, який визначається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР);

 4. облігацій іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним ДКЦПФР;

 5. акцій іноземних емітентів, що перебувають в обігу на організаційних фондових ринках та пройшли лістинг на одній з таких фондових бірж, як Нью-Йоркська, Лондонська, Токійська, Франкфуртська, або у торговельно-інформаційній системі НАСДАК.


Таблиця 8

Диверсифікація пенсійних активів відповідно до вимог законодавства


N з/п

Об'єкт інвестування активів фонду

Максимальний відсоток інвестування пенсійних активів Фонду в об'єкт інвестування (% від загальної вартості пенсійних активів фонду)

1.1.

Банківські депозитні рахунки та ощадні сертифікати банків

40

1.2.

Депозитні рахунки та ощадні сертифікати одного банку

10

2.

Цінні папери, а саме:
2.1.

Цінні папери одного емітента (крім випадків, передбачених нижче)

5

2.2

Цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України

50

2.3.

Цінні папери, доходи за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами

20

2.4.

Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України

40

2.5.

Акції українських емітентів

40

2.6.

Цінні папери іноземних емітентів

20

2.7.

Іпотечні цінні папери

40

3.

Об'єкти нерухомості

10

4.

Банківські метали

10

5.

Інші активи, а саме:
5.1.

Активи не заборонені законодавством України

5

 1. Пенсійні виплати

Розміри пенсійних виплат визначаються виходячи з сум пенсійних коштів, що обліковуються на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду, тривалості виплати та формули розрахунку величини пенсії на визначений строк. Пенсійні виплати здійснюється у грошовій формі в національній валюті України.

Закон України „Про недержавне пенсійне забезпечення” встановлює три види пенсійних виплат:


 1. пенсія на визначений строк – пенсійні виплати, що здійснюються періодично протягом визначеного строку – розраховується, виходячи із строку не менш як десять років від початку здійснення виплати;

 2. одноразова пенсійна виплата – пенсійна виплата, що здійснюється адміністратором одноразово на вимогу учасника фонду в разі:

 • медично підтвердженого критичного стану здоров’я або настання інвалідності учасника фонду;

 • коли сума належних учаснику фонду пенсійних коштів на дату настання пенсійного віку учасника фонду не досягає мінімального розміру суми пенсійних накопичень, встановлених ДКРРФП;

 • виїзд учасника фонду на постійне проживання за межі України.

 1. довічна пенсія – пенсійні виплати, які здійснюються страховою організацією на підставі договору страхування довічної пенсії протягом життя фізичної особи періодично після досягнення нею пенсійного віку відповідно до законодавства про страхування.

Пенсійний вік, після досягнення якого учасник фонду має право на отримання пенсійної виплати, визначається за заявою учасника фонду, крім випадків, коли пенсійний вік визначається пенсійним контрактом відповідно до закону, що встановлює обов’язковість відрахувань на недержавне пенсійне забезпечення для окремих категорій громадян. Пенсійний вік, що визначається учасником фонду, може бути більшим або меншим від пенсійного віку, який надає право на пенсію за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням, але не більше ніж на 10 років (якщо інше не визначено законом).Підставами для здійснення пенсійних виплат пенсійними фондами є:

 • досягнення учасником фонду пенсійного віку (визначається учасником у договорі);

 • визнання учасником інвалідом;

 • медично підтверджений критичний стан здоров’я учасника фонду;

 • виїзд учасника фонду на постійне проживання за межі України;

 • смерть учасника фонду.

Законом передбачена можливість успадкування пенсійних активів у випадках:

 1. смерті учасника пенсійного фонду;

 2. розірвання шлюбу, коли пенсійні кошти, накопичені за час перебування у шлюбі одним із подружжя у пенсійному фонді, страховій організації чи на пенсійному депозитному рахунку, є спільним майном подружжя (якщо інше не передбачено шлюбним контрактом). В такому випадку кожна із сторін визначає відповідно пенсійний фонд, страхову організацію чи банківську установу, яка має право на відкриття пенсійного депозитного рахунку, для передачі належної їй частини пенсійних коштів.

Пенсійні кошти успадковуються особою (особами), яка є спадкоємцем власника таких коштів згідно із цивільним законодавством України. Успадковані пенсійні кошти виплачуються спадкоємцям як одноразова пенсійна виплата.

Партнер семінару79044, м.Львів, вул.Ак.Єфремова, 84

р/р 2600619000134 в ЛФ АКБ “Правекс-банк” МФО 325309 Код за ЄДРПОУ 30848994

Тел/ф:(0322) 95-34-43, 237-97-89, 237-74-45.

e-mail: westukrconsult@mail.ru

ТзОВ “АРЕЙ ”

Інформаційно-консалтингова фірма


Фабрика інвестиційних рішень


Основні види надання консультаційної допомоги:


 1. Здійснення абонентського обслуговування українських та іноземних фірм. Основні переваги абонентського обслуговування: на вас працює не один юрист, а команда кваліфікованих професіоналів з семирічним досвідом роботи.

 2. Весь комплекс послуг у сфері господарського, цивільного і корпоративного права.

 3. Договірна діяльність (кваліфікована підготовка проектів договорів, контрактів, угод, аналіз існуючих договорів на предмет захищеності інтересів нашого клієнта та ін.).

 4. Представлення інтересів у ході судових справ (підготовка позовних заяв, відзивів до позовних заяв, підготовка клопотань про накладення арешту, про проведення експертизи, підготовка заяв про відвід судді, апеляційні скарги і т.д.).

 5. Захист інтересів клієнта в ході виконання судових рішень.

 6. Реєстраційні послуги (реєстрація юридичних осіб усіх форм власності, реєстрація фізичних осіб суб’єктів підприємницької діяльності, реєстрація внесення змін в установчі документи та ін).

 7. Захист інтелектуальної власності.

 8. Стягнення заборгованостей юридичних та фізичних осіб.


Генеральний інформаційний партнер семінару


ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ “УКРАЇНА БІЗНЕС”

01004, Київ, вул. Пушкінська, 20-А, оф. 24

Тел/факс (044): 238 68 38, 234 25 55

E-mail: ukrbiz@ukrbizn.kiev.ua

Фінансово-економічний тижневик – заснований у 1990 році


Вам потрібна інформація для ефективного ведення бізнесу?

Ми забезпечимо Вам її отримання з перших рук!
Про що ми пишемо?

Насамперед, про розвиток економіки України, зокрема, професійно — про діяльність небанківських фінансових установ.Наші особливі теми: БАНКИ, СТРАХУВАННЯ, ПЕНСІЙНА РЕФОРМА І ДІЯЛЬНІСТЬ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ, КРЕДИТНІ СПІЛКИ, ЛОМБАРДИ, ЛІЗИНГ.
Наш тижневик прирівняний до офіційного видання Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

У кожному номері інформаційно-аналітичного блоку (додатку до газети) — нормативно-правові документи Держфінпослуг, інших органів державної влади, а також публікації фінансової звітності всіх небанківських фінансових установ.

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка