З навчальної роботиСторінка4/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.59 Mb.
1   2   3   4

Тест 1. Визначте ознаки соціального конфлікту:

а) обумовлюється взаємодією людей;

б) спричинений поведінкою суб’єктів;

в) існує в суспільстві;

г) вказує на прогрес суспільства;

д) має визначені межі.Варіант 6.


 1. Предмет і система колізійного права.

 2. Конфлікт і протиріччя: співвідношення.

Тест 1. Визначте особливості юридичного конфлікту:

а) наявність об’єкту;

б) наявність держави як сторони конфлікту;

в) наявність юридичних наслідків;

г) наявність рівноправних сторін;

д) наявність спору.Варіант 7.


 1. Учасники конфлікту.

 2. Особливості державного рівня прояву конфлікту.

Тест 1. Наявність учасників, що мають індивідуальний статус визначає:

а) соціологічний рівень аналізу суб’єктів конфлікту;

б) психологічний рівень аналізу суб’єктів конфлікту;

в) політичний рівень аналізу суб’єктів конфлікту;

г) юридичний рівень аналізу суб’єктів конфлікту;

д) індивідуальний рівень аналізу суб’єкті конфлікту.Варіант 8.


 1. Основні причини конфліктів у соціальній сфері.

 2. Шляхи подолання колізій у праві.

Тест 1. Вияв прогалин у законодавстві забезпечує:

а) динамічну функція юридичного конфлікту;

б) диференціююча функція юридичного конфлікту;

в) сигнальна функція юридичного конфлікту;

г) інформаційна функція юридичного конфлікту;

д) стабілізуюча функція юридичного конфлікту.


Варіант 9.


 1. Предмет і об’єкт конфлікту.

 2. Особливості міжособистісних соціальних конфліктів.

Тест 1. Визначте учасників конфлікту:

а) арбітри;

б) сторони;

в) посередники;

г) співучасники;

д) посередники.


Варіант 10.


 1. Особливості дослідження правового конфлікту у вчених софістів.

 2. Правовий соціальний конфлікт: особливості.

Тест 1. Визначте вірні варіанти співвідношення предмета і об’єкта конфлікту:

а) предмет є ширшим за об’єкт конфлікту;

б) об’єкт виявляє сферу прояву предмета;

в) предмет є складовою об’єкта;

г) предмет визначає націленість об’єкту конфлікту;

д) об’єкт обумовлює можливість виокремлення предмета конфлікту.ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ №2

з «Юридичної конфліктології»
Варіант 1.


 1. Правовий конфлікт та сутність права.

 2. Кримінально-правові конфлікти.

 3. Тест. Структурними елементами компромісу є:

а) зміст;

б) предмет;

в) форма;

г) результат.Варіант 2.


 1. Правовий конфлікт та типи праворозуміння.

 2. Трудові конфлікти.

 3. Тест. Визначте ознаки правового компромісу:

а) має правову форму;

б) має форму угоди;

в) тягне юридичні наслідки;

г) має форму правовідносин.Варіант 3.


 1. Правовий конфлікт в аспекті позитивізму.

 2. Сімейні конфлікти.

 3. Тест. Визначте рівні прояву компромісу як соціального інституту:

а) міжособистісний;

б) соціальної групи;

в) державний;

г) політичний.Варіант 4.


 1. Ідеї щодо правового конфлікту у Стародавньому Китаї.

 2. Прогнозування та запобігання юридичних конфліктів.

 3. Тест. Назвіть види конфліктів за ступенем напруженості:

а) соціальні;

б) гострі;

в) побутові;

г) бурхливі.Варіант 5.


 1. Індійська філософія в аспекті розуміння юридичного конфлікту.

 2. Неформальний арбітраж.

 3. Тест. Визначте специфічні риси екологічних конфліктів:

а) іманентність;

б) соціальність;

в) нормативність;

г) абстрактність.Варіант 6.


 1. Поняття юридичного конфлікту.

 2. Правові засоби розв’язання юридичного конфлікту.

 3. Тест. Визначте функції трудових конфліктів:

а) адаптаційна;

б) сигнальна;

в) виховна;

г) інноваційна.Варіант 7.


 1. Позитивні функції конфлікту.

 2. Стимулювання та регулювання юридичного конфлікту.

 3. Тест. Засновниками двох концепцій суспільної угоди – примусової та природної були:

а) Платон;

б) Аквінський;

в) Гегель;

г) Аристотель.Варіант 8.


 1. Типологія юридичних конфліктів.

 2. Визначення ситуації як конфліктної.

 3. Тест. Заклав антропологічні засади пізнання конфлікту у індійській філософії:

а) Будда;

б) Каутіл’я;

в) Сіддхартха;

г) Хань Фей.
Варіант 9.

 1. Еколого-правові конфлікти.

 2. Розв’язання конфлікту.

 3. Тест. Конфлікт між принципами свободи, рівності, справедливості та їх реалізацією обґрунтовує:

а) природно-правова концепція;

б) етатизм;

в) нормативізм;

г) соціолого-психологічна концепція.


Варіант 10.


 1. Міжнародно-правові конфлікти.

 2. Неюридичні способи розвязання юридичного конфлікту.

 3. Тест. Конфлікт між об’єктивною та суб’єктивною сферами права обґрунтовує:

а) природно-правова концепція;

б) позитивізм;

в) соціолого-психологічна концепція;

г) інтегративна концепція.Варіант 11.


 1. Конфліктна поведінка (взаємодія).

 2. Компроміс в системі соціальних інститутів.

 3. Тест. За особливістю темпераменту учасники конфлікту класифікують на:

а) гіпертивний;

б) флегматичний;

в) збудливий;

г) холеричний.


Варіант 12


 1. Розв’язання конфлікту.

 2. Поняття, ознаки, види правового компромісу.

 3. Тест. Визначите види учасників конфлікту за способом прийняття рішень:

а) циклоїдний;

б) збудливий;

в) емоційний;

г) інтуїтивний.
Варіант 13

 1. Конфлікти в цивільно-правовій сфері.

 2. Структурний аналіз компромісу у праві.

 3. Тест. Визначте елементи структури юридичного конфлікту:

а) зміст конфлікту;

б) результат конфлікту;

в) умови конфлікту;

г) дії учасників конфлікту.Варіант 14


 1. Конфлікти в державно-правовій сфері.

 2. Конфліктогенні типи.

 3. Тест. Назвіть позитивні функції конфлікту:

а) інформаційна;

б) регулятивна;

в) мобілізаційна;

г) динамічна.Варіант 15


 1. Адміністративно-правові конфлікти.

 2. Моделі конфліктної поведінки.

 3. Тест. Визначте особливості юридичного конфлікту:

а) наявність правовідносин;

б) наявність колективних суб’єктів;

в) наявність юридичних наслідків;

г) наявність спеціальної процедури.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Андреев В.И. Конфликтология: искусство спора, ведения переговоров, разрешения конфликтов. – Казань, 1992.

2. Анцупов А.Я. Специально-психологические проблемы предупреждения и разрешения межличностных конфликтов во взаимоотношениях офицеров. – М, 1992.

3. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология: теория, история, библиография. – М., 1996.

4. Арцибасов И.Н., Егоров С.А. Вооруженный конфликт: право, политика, дипломатия. – М., 1989.

5. Астахов П.А. Динамика разрешения юридических конфликтов: теоретико-правовоеисследование: дис. к.ю.н. 12.00.01. – М., 2002. – 185 с.

6. Бандурка А.М., Друзь В.А. Конфликтология: Учебноепособие для вузов. – Харьков, 1997.

7. Берн Е. Игры, в которыеиграют люди. СПб, 1997.

8. Бобосов Е.М. Конфликтология: (учебн. пособие для студ. вузов). – Минск: ТетраСистемс, 2000. – 464 с.

9. Бородкин М., Коряк Н.М. Внимание: конфликт! – Новосибирск, 1983.

10. Головаха Е.И., Панин Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. – К., 1988.

11. Горелик В.А., Горелов А.Ф., Кононеко А.Ф. Анализ конфликтных ситуций в системеуправления. – М., 1991.

12. Громова О.Н. Конфликтология. – М., 1993.

13. Данченко Е.А., Титаренко Т.М. Личность: конфликт, гармония. – К., 1987.

14. Дубовик О.Л., Кудрявцев В.Н, и др.. Юридический конфликт: сферы и механизмы. – М., 1994.

15. Зигерд К., Ланг Л. Руководитель без конфликтов. – М., 1990.

16. Зайцев А.К. Специальный конфликт на предприятии. – Калуга, 1993.

17. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. – М., 1996.

18. Іванов В.М., Іванова О.В. Юридична конфліктологія: Навч. Пос. – К.: МАУП, 2004.

19. Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода. Основи когнітивної теорії конфліктів. – К., 1996.

20. Кондыба В.И., Басков В.П. Введение в конфликтологию. – Ярославль, 1993.

21. Каррас Ч.Л. Искусство веденияпреговоров. – М., 1997.

22. Ковачик П., Малиева Н. Предупреждение и разрешение конфликтов. – М., 1994.


 1. Коновалов В.В. Конфликт. – Л., 1988.

24. Конфліктологія /За ред. Герасіної Л.М. та Панова М.І., - Харків, 2012.

25. Конфликты: сущность и преодоление. Методические материалы. – М., 1990.

26. Кудрявцев В.М. Юридический конфликт // Гос. и право. – 1995. - №9-14.

27. Майерс Д. Социальная психология. – СПб, 1997.

28. Обозов Н.Н. Психологиямежличносныхотношений. К., 1990.

29. Олейник А.Н. Основы конфликтологии. Психологические средства деятельности органов внутернних дел в ситуации конфликтов. – М., 1992.

30. Основы конфликтологии / Под ред. Кудрявцева В.Н. – М., 1997.

31. Шаленко В.М. Конфликты в трудовыхколлективах. – М., 1992.

32. Юридическая конфликтология / Под редакцией В.Н. Кудрявцева. –М., 1995.

33. Юридический конфликт: сферы и механизмы. // Юридическая конфликтология. – М., 1995. – ч. 3.

34 Юридический конфликт: процедуры разрешения. // Юридическая конфликтология. – М., 1995. – ч. 3.

35. http://www.koob.ru. Юридическая конфликтология. / Под редакцией В.Н. Кудрявцева.

36. Честнов И.Л. Принцип диалога в современной теории права (проблемы правопонимания): автор.дис. д.ю.н.: 12.000.01. – СПб, 2002. – 35 с.

ПИТАННЯ НА ІСПИТ


 1. Підходи до характеристики поняття «соціальний конфлікт».

 2. Ознаки соціального конфлікту.

 3. Межі соціального конфлікту.

 4. Поняття і ознаки юридичного конфлікту.

 5. Загальні функції юридичного конфлікту.

 6. Спеціальні функції юридичного конфлікту.

 7. Антрополого-комунікативний підхід до визначення сутності конфлікту і компромісу.

 8. Співвідношення категорій конфлікт та конкуренція.

 9. Конфлікт та протиріччя: співвідношення.

10. Розвиток уявлень про категорію конфлікт.

11. Рівні прояву конфлікту в межах соціальних інститутів.

12.Особливості державного рівня прояву конфлікту.

13. Конфлікт як соціальна категорія: поняття і ознаки.

14. Рівні аналізу суб’єктів-учасників конфліктної ситуації.

15. Учасники конфлікту за їх рольовим значенням.

16. Основні причини соціального конфлікту.

17. Предмет і об’єкт конфлікту: співвідношення.

18. Колізійне право: широкий та вузький підхід до розуміння.

19. Етапи розвитку колізійних ідей і концепцій.

20. Предмет колізійного права.

21. Система колізійного права.

22. Специфіка колізійних норм.

23. Види колізійних норм.

24. Шляхи подолання колізій у праві.

25. Розуміння юридичного конфлікту у Стародавньому Китаї.

26.Індійська філософія: залежність правового конфлікту від типів праворозуміння.

27. Правовий конфлікт у типах праворозуміння.

28. Правовий конфлікт у позитивізмі.

29. Конфлікти в юснатуралізмі.

30. Юридичний конфлікт у вузькому та широкому значенні.

31. Позитивні функції конфлікту.

32. Юридичний конфлікт як різновид соціального.

33. Особливості юридичного конфлікту.

34. Структура юридичного конфлікту.

35. Предмет юридичного конфлікту.

36. Динаміка юридичного конфлікту.

37. Конфліктна поведінка (взаємодія).

38. Розв’язання (вирішення) конфлікту у сфері права.

39. Типологія юридичних конфліктів.

40. Еколого-правові конфлікти.

41. Міжнародно-правові конфлікти.

42. Конфлікти в державно-правовій сфері.

43. Адміністративно-правові конфлікти.

44. Конфлікти у цивільно-правовій сфері.

45. Кримінальні та процесуальні конфлікти.

46. Трудові конфлікти.

47. Сімейні конфлікти.

48. Визначення ситуації як конфліктної.

49. Конфліктна поведінка.

50. Розв’язання юридичних конфліктів.

51. Прогнозування і запобігання юридичного конфлікту.

52. Стимулювання і регулювання конфлікту.

53. Неюридичні способи розв’язання конфлікту.

54. Неформальний арбітраж.

55. Правові засоби розв’язання юридичного конфлікту.

56. Особливості темпераменту учасників конфлікту.

57. Конфліктогенні типи.

58. Класифікація учасників конфлікту за способом прийняття рішень.

59. Типи акцентуацій характеру учасників конфлікту.

60. Механізм психологічного захисту.

61. Моделі конфліктної поведінки.

62. Стилі поведінки у конфлікті.

63. Механізм процесу взаємодії учасників юридичного конфлікту.

64. Ґенеза та природа компромісу у суспільстві.

65. Компроміс у системі соціальних інститутів.

66. Розвиток учень про компроміс у праві.

67. Типи правового пізнання компромісу.

68. Поняття, ознаки, види правового компромісу.

69. Структурний аналіз компромісу у праві.

1 Зазначається загальна кількість годин з урахуванням лекцій, практичних (семінарських, лабораторних) і самостійної роботи.

2 (8 год.) – зазначено сумарну кількість годин, передбачених на вивчення теми за усіма видами робіт: лекції, практичні і самостійна робота студента.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка