З навчальної роботиСторінка2/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.59 Mb.
1   2   3   4
Тема 9. Психологічні аспекти юридичного конфлікту (9 год.)

Особливості темпераменту учасників конфлікту в залежності від вроджених якостей, їх нервової системи (холеричний, сангвіністичний, флегматичний, меланхолійний тип). Характеристика таких конфліктогенних типів, як шарманівський танк, прихований агресор, розгнівана дитина, скаржник, мовчун, суперпоступливий. Різновиди учасників конфлікту за способом прийняття рішень (емоційний тип, аналітичний, відчуваючий та інтуїтивний типи). Основні типи акцентуацій характеру учасників конфлікту. Акцентуйовані типи: гіпертимний, дистимічний, циклоїдний, демонстративний, збудливий, застряваючий, педантичний, тривожний, екзальтований, інтровертний, конформний. Елементи механізму психологічного захисту: заперечення, витіснення, проекція, ідентифікація, раціоналізм, придушення, заміщення, ізоляція. Конструктивна, деструктивна та конформістська модель конфліктної поведінки. Аналіз таких стилів конфліктної поведінки, як: конкуренція, ухилення, протистояння, співробітництво, компроміс. Характеристика таких механізмів процесу взаємодії учасників конфлікту, як механізм впливу, научення, наближення-уникання, оцінка програшів-виграшів.


Тема 10. Засоби запобігання та подолання конфлікту в праві (6 год.)

Характеристика компромісу як угоди, що досягається на засадах взаємних поступок, умову розвитку суспільства; засіб досягнення суспільної угоди; прояв взаємодії суб’єктів суспільних відносин та засіб досягнення гармонії та забезпечення суспільних інтересів. Визначення рівнів взаємодії категорій компроміс і консенсус, а саме: ціннісно-орієнтаційний, антрополого-комунікативний, процедурно-режимний, результативний. Дослідження основних етапів становлення категорії компроміс, що визначаються як антична філософія, Середньовіччя, Відродження, Новий час, Сучасний період. Виокремлення ознак компромісу та формулювання його визначення.

Аналіз особливостей компромісу на таких рівнях (соціальних інститутах), як: міжособистісний, груповий, державний, рівень світової системи. Визначаються основні особливості прояву компромісу на державному рівні організації суспільства.

Визначаються типи правового пізнання компромісу через характеристику ідей позитивізму, юснатуралізму та соціологічного типу правового пізнання. Аналіз ознак правового компромісу, обґрунтування правового компромісу на категоріальному рівні. Обґрунтування елементів структури правового компромісу (зміст, суб’єкт, об’єкт).
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Юридичний конфлікт як різновид соціального
Тема 1. Природа права (6 год.)2
Лекція 1. Природа соціального конфлікту.
Семінарське заняття (1 год.)


 1. Поняття і ознаки конфліктів.

 2. Поняття і особливості юридичних конфліктів.

 3. Функції юридичного конфлікту.


Завдання для самостійної роботи (3 год.)

 1. Визначити особливості соціального характеру конфліктології;

 2. Визначити особливості сучасного розуміння соціального конфлікту.

 3. Порівняти категорії «конфлікт», «протиріччя», «соціальний конфлікт», «юридичний конфлікт».

 4. Дослідити межі втручання держави у життєдіяльність суспільства, що викликають конфлікт.

 5. Співвідношення об’єкту та предмету конфлікту.

 6. Функціональне призначення правового конфлікту.

Контрольні запитання:

 1. Причини соціальних конфліктів.

 2. Порівняти категорії «конфлікт», «соціальний конфлікт», «правовий конфлікт».

 3. Поняття і ознаки конфлікту.

 4. Аспекти характеристики меж конфлікту.

 5. Предмет юридичної конфліктології.

 6. Існуючі точки зору на категорію юридичний конфлікт у сучасній науці.

 7. Функціональне призначення юридичного конфлікту.

 8. Загальні функції юридичного конфлікту.

 9. Спеціальні функції юридичного конфлікту.Рекомендована література:


 1. Кохановський В. П. Философия и методология науки : [учеб. для высш. учеб. завед.]. – Ростов н/Д : Фенис, 1999. – 576 с.

 2. Проблемы методологии социального познания / под ред. проф. Штофа. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1985. – 181 с.

 3. Циппеус Р. Юридична методологія / пер., адаптація, приклади з права України і список термінів. – Роман Корнута. – К. : Реферат, 2004. – 76 с.

 4. Сирих В. М. Теория государства : [учеб. для вузов]. - [з-е изд., прераб. и доп.]. – М. : ЗАО Юстицинформ, 2007. – 704 с.

 5. Степин В. С. Теоретическое знание. – М. : Прогресс-Традиция, 2000. – 744 с.

 6. Абрамов В. І. Духовність суспільства: методологія системного вивчення : монографія. – К. : КНЕУ, 2004. – 236 с.

 7. Ловцов Б. И. О окнцепции комплексного подхода // Философские исследования. – 2000. - №4. – С. 158-174.

 8. Аверьянов А. Н. Системное познание мира: методологические проблемы. – М. : Политиздат, 1985. – 263 с.

 9. Рикер П. Человек как предмет филосифии // Вопросы философии. – 1989. - № 2. – С. 41-50.

 10. Скакун О. Ф. Принцип единства логического и исторического методов в сравнительном правоведении : открытая лекция. – К.; Симферополь : Институт государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины, 2007. – 31 с. – (Изд-во «Логос» ; вып. 5).

 11. Порівняльне правознавство у системі юридичних наук: проблеми методології: монографія / за ред. Ю. С. Шемшученка. – К. : Институт держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2006. – 256 с.

 12. Козлов В. А. Проблемы предмета и методологии общей теории права : [науч. изд.] – Л. : ЛГУ, 1989. – 116 с.

 13. Тарасов Н. Н. Метод и метологичесикй подход в правоведении (попытка проблемного анализа) // Правоведение. – 2001. - № 1. – С. 31-50.

 14. Василенко В. В. Интеллектуальная биография П. А. Сорокина: опыт нового исследования формирования «интегральной» методологиии социально-исторического познания : дис. ... доктора ист. наук : 07.00.02. – Ставрополь, 2006. – 432 с.

 15. Жимиров В. Н. Юридический функционализм: теоретико-методологический анализ : дис. ... доктора ист. наук : 12.00.01. – СПб., 2005. – 334 с.

 16. Проблемы общей теории права и государства : [учеб. для вузов] / под ред. В. С. Нерсесянца. – М. : Норма, 2008. – 832 с.

 17. Краснов Б. И. Конфликты в обществе // Социально-политический журнал. – 1992. - № 6-7. – С. 14-22.


Тема 2. Структура конфлікту (5 год.)

Лекція 2. Учасники, причини та предмет конфлікту (2 год.)

Семінарське заняття. Причини, предмет та учасники конфлікту (1 год.)


 1. Учасники конфлікту.

 2. Основні причини соціальних конфліктів.

 3. Об’єкт і предмет конфлікту.


Завдання для самостійної роботи (2 год.)

 1. Відмежувати поняття учасники та суб’єкти конфлікту.

 2. Класифікувати фактори та причини соціального конфлікту.

 3. Визначити співвідношення категорій об’єкт і предмет конфлікту.


Контрольні запитання:


 1. Визначити рівні аналізу суб’єктів, що є учасниками конфлікту.

 2. Визначте особливості протилежних сторін конфлікту, підбурювачів, посібників, організаторів, посередників та суддів як учасників конфлікту.

 3. Роль органів правосуддя у вирішенні конфліктів.

 4. Загальні та специфічні причини виникнення конфлікту.

 5. Предмет конфлікту: поняття та особливості.

 6. Об’єкт конфлікту і його співвідношення з предмет


Рекомендована література:

 1. Большаков А. Г. Конфликт и консенсус в социальных институтах: теоретико-метологический анализ : дис. ... канд. социол. наук : 22.00.04. - Казань, 1995. - 207 с.

 2. Мацієвський Ю. Між нормативізмом та функціоналізмом: академічна політологія в Україні на початку XXI ст. // Людина і політика. - 2004. - № 5. - С. 61-69.

 3. Покровский Н. Одиннадцать заповедей функционализма Poбера Мертона // Социологические исследования. - 1992. - М» 2. - С. 114-117.

 4. Ж Парсонс Т. Функциональная теория изменения // Структурно-функциональный анализ. - М. : ИСИ АН СССР, 1969. - С. 139-162.

 5. Смелзер Н. Социология / пер. с англ. и науч. ред. В. А. Ядов. - М. : Феникс, 1998. - 687 с.

 6. Ньюком Т. Исследование согласия // Социология сегодня. - М. : Прогресс, 1965. - С. 302-322.

 7. Найденова Л. И. Социологические теории конфликтов и их разрешения // Социально-политический журнал. - 1994. - № 1-2,-С. 81-91.

 8. Василъченко В. Л. Антропология правового конфликта : дис. ... канд. филос. наук : 09.00.13. - Ставрополь, 2002. - 153 с.

 9. Коровина О. С. Феноменологический метод в структуре ме­тодологии отечественного правоведения : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. юрид. наук : 12.00.01. - Челябинск, 2007. - 25 с.

 10. Писаревский А. Е. Юридическая герменевтика: социально- философская методология интерпретации и толкования правовых норм : дис. ... канд. филос. наук : 09.00.11. - Краснодар, 2004. - 194 с.

 11. Шишкин В. В. Синергетический подход в теории права : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. - Нижний Новгород, 2007. - 164 с.

 12. Честное И. Л. Принцип диалога в современной теории пра­ва: проблемы правопонимания : дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.01. - СПб., 2002. - 322 с.

 13. Трофимов В. В. Позитивные юридические средства и право сотрудничества: постановка проблемы // Правоведение. - 2008 - № 2. - С. 163-177.

 14. Поляков А. В. Общая теория права: проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода : курс лекций – СПб. : СПб. гос. ун-т, 2004. - 864 с.

 15. Спасъкий А. С. Правовідносини за участю органів внутрішніх справ у надзвичайних ситуаціях: теоретико-правовий аспект; авто­реф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук : 12.00.01. - X., 2007. - 20 с.

 16. Ллойд Д. Идея права: Репрессивное зло или социальная не­обходимость? / Деннис Ллойд ; пер. с англ. : М. А. Юмашева, Ю. М. Юмашев ; науч. ред. Ю. М. Юмашев. - М. : ЮГОНД 2002.- 415 с.


Тема 3. Характеристика колізійного права (9 год.)

Лекція 3. Колізійне право (3 год.)

Семінарське заняття (2 год.)

  1. Розвиток колізійних ідей та концепцій.

  2. Предмет і система колізійного права.

  3. Характеристика колізійних норм.

  4. Шляхи подолання колізій у праві.


Завдання для самостійної роботи (4 год.) 1. Взаємодія права та суспільства.

 2. Етапи становлення колізійного права.

 3. Охарактеризуйте основні етапи становлення колізійних ідей.

 4. Основний зміст ідей Гегеля, Неволіна та Трубецького щодо колізій у праві.

 5. Особливості та роль колізійних норм у подоланні колізій.

 6. Особливості колізійного права.


Контрольні запитання:


 1. Сучасні наукові ідеї щодо ролі права у суспільстві.

 2. Ідеї філософів античності, німецької класичної філософії та російської правової думки XVIII ст. щодо колізійних концепцій.

 3. Колізійні ідеї Ієринга, Еллінека та Кельзена.

 4. Колізійні теорії у радянській юридичній науці.

 5. Сучасні наукові колізійні концепції.

 6. Особливості колізійного права.

 7. Предмет та принципи колізійного права.

 8. Джерела колізійного права.

 9. Загальна та особлива частина колізійного права.

 10. Поняття та ознаки колізійних норм.

 11. Класифікація колізійних норм.

 12. Шляхи подолання колізій у праві.


Рекомендована література:

 1. Еллинек Г. Общее учение о государстве. - СПб. : Издание Юридического книжного магазина Н.К. Мартынова, 1908. - 600 с.

 2. Лапаева В. В. Социология права: в поисках новой парадиг­мы // Государство и право. - 1992. - № 7. - С. 19-29.

 3. Гревцов Ю. И. Социология права : курс лекций. - СПб. : Юридический центр Пресс, 2001. - 304 с.

 4. Тихомиров Ю. А. Право официальное и неформальное // Журнал российского права. - 2005. - № 5. - С. 80-87.

 5. Честное И. Л. Современные типы правопонимапия: феноменология, герменевтика, антропология и синергетика права. - СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, 2002. - 285 с.

 6. Нерсесянц В. С. Философия права. - М. : Норма, 2000. - 241с.

 7. Лапаева В. В. Различные типы правопонимапия: анализ на­учно-практического потенциала // Законодательство и экономика. - 2006. - №4 - с. 5-15.

 8. Поляков А. В. Петербургская школа философии права и за­дачи современного правоведения // Правоведение. - 2000. - №2, - С. 4-23.'

 9. Гартман Н. К. К основоположению онтологии / пер. с нем. - СПб. : Наука, 2003. - 640 с.

 10. Кондратьєв P. І. Теорія антропоцентризму і наукові засади нормативно-правового регулювання суспільних відносин // Університетські наукові записки. - 2005. - № 4 (16). - С. 19-21.

 11. Семитко А. П. Развитие правовой культуры как правовой прогресс. - Екатеринбург : Изд-во Уральской государственной юридической академии, 1996. - 312 с.

 12. Сабо И. Основы теории права. - М.: Прогресс, 1974. - 272 с.

 13. Пилюгина Н. С. Антропологический метод познания права: теоретико-правовой анализ : автореф. дис. на соискание учен, сте­пени канд. юрид. наук : 12.00.01. - Краснодар, 2009. - 26 с.


Тема 4. Сутність соціального конфлікту (9 год.)

Лекція 4. Конфлікт як соціальне явище (3 год.)

Семінарське заняття (2 год.)

 1. Генезис та природа конфлікту в суспільстві.

 2. Конфлікт в системі соціальних інститутів.

 3. Поняття і ознаки конфлікту як соціальної категорії.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

 1. Напрямки дослідження категорій компроміс і конфлікт.

 2. Концепції становлення уявлень про конфлікт.

 3. Особливості групових конфліктів.

 4. Державний рівень прояву конфліктів.

 5. Соціальний конфлікт як наукова категорія.


Контрольні запитання:

  1. Напрямки співвідношення категорій компроміс і конфлікт.

  2. Конфлікт і конкуренція: співвідношення.

  3. Співвідношення категорій конфлікт і протиріччя.

  4. Погляди Гегеля та Маркса на конфлікт як наукову категорію.

  5. Конфлікт як предмет дослідження Зіммеля і Дарендорфа.

  6. Міжособистісний рівень прояву конфлікту.

  7. Конфлікт на рівні соціальної групи.

  8. Особливості конфліктів на державному рівні організації суспільства.

  9. Поняття та ознаки соціального конфлікту.


Рекомендована література:

 1. Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность : лекции и интервью (Москва, апрель 1989" г.) / Отв. ред. Н. В. Мотрошилова. - М. : Наука, 1992. - 176 с.

 2. Конституція України // Відомості Верховної Ради Украї­ни. - 1996. - № ЗО. - Ст. 141 (з наступними змінами та доповненнями).

 3. Вобликов В. Ю. Правопонимание в современной российской теории права // Credo new. - 2006. - № 3. - С. 20-25.

 4. Дридзе Т. М. Социальная коммуникация и социальное управление в семиосоциопсихологии и экоантропоцентрической парадигме социального познания // Социальная коммуникация и социальное управление в экоантропоцентрической и семиосоцио- психологической парадигмах. - М. : ИС РАН, Центр социального управления, коммуникации и социально-проектных технологий. - 2000. - Кн. 2. - С. 5-42.

 5. Апель К.-О. Трансформация философии / пер. с нем. В. Ку­ренного, Б. Скуратова. - М. : Логос, 2001. - 339 с.

 6. Филипсон М. Феноменологическая философия и социология // Новые направления в социологической теории. - М.: Прогресс, 1978. - С. 204-271.

 7. Ильин И. А. Путь к очевидности. - М. : Республика, 1993 – 431 с.

 8. Пучков О. А. Юридическая антропология и развитие науки о государстве и праве (теоретические основы) : дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.01. - Екатеринбург, 2001. - 502 с.

 9. Бачинин В. А. Антропосоциологические проблемы права // Правоведение: Известия вузов. - 2001. - № 3. - С. 27-39.

 10. Холостова Т. В. Человек как предмет социально-антрополо­гического исследования // Очерки социальной антропологии. - СПб. : Петрополис, 1995. - С. 74-84.

 11. Пучков О. А. Антропологическое постижение права : монография. - Екатеринбург : Уральская государственная юридическая академия, 1999. - 384 с.


Тема 5. Гносеологія юридичного конфлікту (10 год.)

Лекція 5. Сутність юридичного конфлікту (4 год.)

Семінарське заняття (2 год.)

 1. Становлення ідей про юридичний конфлікт в історії правових учень.

 2. Правовий конфлікт в типах праворозуміння.

 3. Правовий конфлікт як сутнісний прояв права.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)


  1. Погляди Конфуція на юридичний конфлікт.

  2. Ідеї юридичного конфлікту в працях семи мудреців.

  3. Природно-правова концепція конфлікту Будди.

  4. Ідеї Сенеки та Цицерона про правовий конфлікт.

  5. Роль ідей епохи Відродження та Просвітництва для становлення юридичної конфліктології.

  6. Юридичний конфлікт та основні типи праворозуміння.


Контрольні запитання:


 1. Еволюційний характер правового конфлікту: форми прояву.

 2. Погляди на правовий конфлікт у Стародавньому Китаї.

 3. Дослідження правового конфлікту у Індійській філософії.

 4. Роль ідей філософів Стародавньої Греції та Стародавнього Риму у дослідженні правового конфлікту.

 5. Епоха Відродження у дослідженні юридичного конфлікту.

 6. Юридичний конфлікт як предмет дослідження у політико-правовій думці Англії, Германії та США XVIII-XIX ст.

 7. Дослідження правового конфлікту у ХХ ст.

 8. Природно-правові концепції правового конфлікту.

 9. Роль позитивного типу праворозуміння у дослідженні конфліктності у праві.

 10. Соціологічно-психологічна концепція правового компромісу.

 11. Сутність права та її відображення в аналізі правового конфлікту.

Рекомендована література:


 1. Смелзер H. Социология / пер. с англ. и науч. ред. В. А. Ядов. - М. : Феникс, 1998. – 687.

 2. Рулан Н. Юридическая антропология : [учебн. для вузов] / отв. ред. В. С. Нерсесянц. М. : Норма, 1999. - 310 с.

 3. Основы конфликтологии : [учеб. пособие] / А. В. Дмитриев, Ю. Г. Занрудский, В. П. Казимирчук, В. Н. Кудрявцев; под ред. В. Н. Кудрявцева. - М. : Юристь, 1997. - 200 с.

 4. Кинлох Г. К. Социологическая теория: ее развитие и главные парадигмы // Современные тенденции в зарубежных социоло­гических исследованиях: проблемы обоснования и интеграции. – М. : Изд-во ИНИОН АН СССР, 1984. - С. 47-50.

 5. Большаков А. Г. Конфликт и консенсус в социальных ин­ститутах: теоретико-методологический анализ : дис. ... канд. социол. наук : 22.00.04. - Казань, 1995. - 207 с.

 6. Труевцева С. С. Трактовка консенсуса у О. Конта // Соци­ологические исследования. - 1994. - № 11. - С. 139-141.

 7. Иванов Е. А. Логика : учебник. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - М. : БЕК, 2002. - 368 с.

 8. Калитанова Т. В. Власть в демократическом государстве: основы институализации и функционирования : дис.... канд. юрид, наук : 12.00.01. - Саратов, 2004. - 264 с.


Тема 6. Теоретичний аналіз правового конфлікту (11 год.)

Лекція 6. Теоретико-правова характеристика конфлікту (5 год.)

Семінарське заняття (2 год.)

 1. Поняття і особливості юридичного конфлікту.

 2. Структура юридичного конфлікту.

 3. Предмет юридичного конфлікту.

 4. Динаміка юридичного конфлікту.

 5. Конфліктна поведінка.

 6. Розв’язання (вирішення) юридичного конфлікту.


Завдання для самостійної роботи (4 год.)

 1. Змістовна дефініція соціального конфлікту.

 2. Характеристика функцій правового конфлікту.

 3. Ідеї щодо конфлікту А. Т. Ішмуратова.

 4. Уявні конфлікти.

 5. Умови юридичного конфлікту.

 6. Об’єктивна конфліктна ситуація.

 7. Агресивна конфліктна взаємодія.

 8. Погляди С. В. Кудрявцева на юридичний конфлікт.

 9. Способи вирішення юридичного конфлікту.

 10. Насильство, роз’єднання та примирення у конфлікті.


Контрольні запитання:

 1. Поняття юридичного конфлікту.

 2. Аспекти розуміння юридичного конфлікту.

 3. Поліфункціональний характер правових конфліктів.

 4. Спільні риси соціального та юридичного конфлікту.

 5. Особливості юридичного конфлікту.

 6. Структурні елементи юридичного конфлікту.

 7. Характеристика сторін конфлікту.

 8. Третя сторона конфлікту.

 9. Характеристика предмету юридичного конфлікту.

 10. Особливості ідей учасників юридичного конфлікту.

 11. Охарактеризувати динаміку юридичного конфлікту.

 12. Конфліктна ситуація та взаємодія.

 13. Юридичні процедури вирішення конфлікту.

Рекомендована література:
1. Кожокарь И. П. Правовой консенсус: общетеоретический анализ : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. - Саратов, 2005. - 223 с.

2. Васильченко В. А. Антропология правового конфликта : дис. ... канд. филос. наук : 09.00.13. - Ставрополь, 2002. - 153 с.

3. Кривуля О. М. Філософія: Світ. Людина. Дух : [навч. посіб.]. - X. : TOB «Прометей», 2003. - 295 с.

4. Спасъкий А. С. Правовідносини за участю органів внутріш­ніх справ у надзвичайних ситуаціях: теоретико-правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. - X., 2007. - 287 с.

6. Небрат О. OL. Правові засоби управління конфліктами в ор­ганах внутрішніх справ : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. - X., 2002.- 239 с.

7. Астахов П. А. -Динамика разрешения юридических кон­фликтов: теоретико-правовое исследование : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. - М., 2002. - 185 с.

8. Бобосов Е. М. Конфликтология : [учеб. пособие для студентов вузов]. - Минск : ТетраСистемс, 2000. - 464 с.

9. Кудрявцев В. Н. Юридический конфликт // Государств: право. - 1995. - №9. - С. 9-14.

10. Современная западная социология : словарь. - М. : Политическая литература, 1990. -432 с.

11. Семенов В. С. Россия в сетях конфликтности: между взры­вом и согласием // Социологические исследования. - 1993. - №7.-С. 71-77.

12. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология: теория, ис­тория, библиография : [учеб. пособие]. - М. : Мин-во обороны РФ: Военный университет, 1996. - 143 с.


Тема 7. Класифікація юридичних конфліктів(10 год.)

Лекція 7. Види юридичних конфліктів (5 год.)

Семінарське заняття (2 год.)


 1. Типологія юридичних конфліктів.

 2. Екологічні конфлікти.

 3. Конфлікти в державно-правовій сфері.

 4. Адмінітсративно-правові конфлікти.

 5. Конфлікти в цивільно-правовій та господарсько-правовій сферах.

 6. Трудові та сімейні конфлікти.


Завдання для самостійної роботи (3 год.)

 1. Сфери прояву соціального конфлікту.

 2. Види конфліктів за ступенем тривалості і напруженості.

 3. Види конфліктів за сферами.

 4. Види конфліктів за характером правових норм.

 5. Когнітивний юридичний конфлікт.

 6. Юридичні колізії та колізійні норми.

 7. Суб’єкти еколого-правових конфліктів.

 8. Особливості міжнародних конфліктів.

 9. Класифікація міжнародних конфліктів.

 10. Поняття і види кримінально-правових конфліктів.


Контрольні запитання:

 1. Характеристика конфліктів за сферами прояву.

 2. Різновиди конфліктів за ступенем тривалості та напруженості.

 3. Види конфліктів за сферами.

 4. Конфлікти нормотворчості та правозастосування.

 5. Специфічні риси екологічних конфліктів.

 6. Класифікація міжнародних конфліктів.

 7. Конфлікти між гілками влади.

 8. Конфлікти в парламентській діяльності.

 9. Особливості адміністративно-правових конфліктів.

 10. Ознаки цивільно-правового конфлікту.

 11. Класифікація кримінальних конфліктів.

 12. Типи трудових та сімейних конфліктів.


Рекомендована література:
1. Соболева Н. І. Суб'єктивна реальність як предмет теоретико-соціологічної рефлексії : автореф. дис. на здобуття наук, ступе­ня доктора соціол. наук : 22.00.01. - К., 2005. - 32 с.

2. Куценко B.I. Соціальна сфера; реальність і контури майбут­нього (питання теорії і практики) : монографія [наук, ред. Б. М. Данилишин]. - Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. - 818 с.

3. Зборовский Г. Е., Орлов Г. П. Введение в социологию : учеб. пособие. Екатеринбург : Изд-во Уральского университета, 1992,- 224'с.

4. Болъшаков А. Г. Конфликт и консенсус в социальных ин­ститутах: теоретико-методологический анализ : дис. ... канд. социол. наук : 22.00.04. - Казань, 1995. - 207 с.

5. Примуш М. В. Політичні партії: механізми інституалізації і структурної трансформації: автореф. дис. на здобуття наук, ступе­ня доктора політ наук : 23.00.02. - Львів, 2003. - 35 с.

6. Чехович Т. В. Державна влада як інститут конституційного права України : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. юрид. наук : 12.00.02. - К, 2005. - 19 с.

7. Знаки часу: До проблеми порозуміння між церквами / [упоряд. Зиновій Антошок, Мирослав Мартинович]. - К : Сфера, 1999. - 504 с.

8. Марченко М. Н. Источники нрава : учеб. пособие. - М. : ТК Велби : Проспект, 2006. - 760 с.

9. Теория государства и права : курс лекций / [под ред. М. И. Матузова и А. В. Малько]. - [2-е изд., перераб. и дон I - М.: Юристъ, 2000. - 776 с.

10. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № ЗО. - Ст. 141 (з наступними змінами та доповнен­нями).

11. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 25-26. - Ст. 131 (з наступними змінами та доповненнями).

12. Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради Ук­раїни. - 2002. - № 21-22. - Ст. 135 (з наступними змінами та доповненнями).
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка