З методики навчання української мови на 2015-2016 навчальний рік Науковий керівник: к п. н., доц. Павлик О. АСкачати 134.13 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір134.13 Kb.
#10223
Тематика кваліфікаційних і магістерських робіт

з методики навчання української мови

на 2015-2016 навчальний рік

Науковий керівник: к.п.н., доц. Павлик О.А.


 1. Розвиток монологічного мовлення школярів на уроках літературного читання в 2 класі.

 2. Удосконалення діалогічного мовлення молодших школярів на уроках української мови в 3 класі.

 3. Формування творчої особистості молодшого школяра на уроках літературного читання в 3 класі.

 4. Розвиток літературно-творчих здібностей учнів 2 класів на уроках літературного читання.

 5. Формування мотиваційно-потребової сфери в учнів 3 класу на уроках літературного читання.

 6. Формування читацької компетентності учнів 4 класів засобами проектної діяльності.

 7. Формування читацьких інтересів молодших школярів засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

 8. Формування читацької самостійності засобами проектної діяльності.

 9. Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках навчання грамоти.

 10. Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках літературного читання засобами сучасних технологій.

 11. Дидактичні умови формування творчої особистості молодшого школяра на уроках української мови.

 12. Забезпечення наступності між дошкільною і початковою ланками освіти у формуванні творчої особистості дитини.

 13. Розвиток мовлення молодших школярів засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

 14. Розвиток писемного мовлення молодших школярів засобами групової роботи.

 15. Формування комунікативної компетентності молодших школярів в умовах двомовності.


ТЕМАТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

з методики навчання української мови

на 2015–2016 н.р.

Науковий керівник: к.п.н., доц. Кравцова І.А.
1. Формування читацької самостійності учнів початкової школи засобами структурно-художнього аналізу творів Т. Шевченка.

2. Формування морально-етичних цінностей першокласників засобами усної народної творчості.

3. Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобом художньо-творчої діяльності в позакласній роботі з читання.

4. Шляхи формування творчої особистості молодших школярів засобом ігрового навчання на уроках літературного читання.

5. Розвиток креативності учнів 4 класу засобами інтерактивних технік навчання на уроках літературного читання.

6. Впровадження нетрадиційних форм роботи на уроках літературного читання як засобу формування творчої активності молодших школярів.

7. Дидактичні умови розвитку літературно-творчих здібностей молодших школярів.

8. Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів засобами проектних технологій на уроках читання.

9. Естетичне виховання молодших школярів засобами українських народних паремій на уроках рідної мови.

10. Особливості літературного розвитку молодших школярів засобами використання театралізовано-ігрової діяльності.

11. Формування морально-етичних цінностей молодших школярів засобами аналізу художніх образів літературних творів.

12. Розвиток творчого мислення молодших школярів засобами використання ілюстративно-наочного матеріалу на уроках навчання грамоти.

13. Розвиток творчого мислення молодших школярів на уроках літературного читання засобами ілюстративного матеріалу.

14. Формування читацьких смаків в учнів 2 класу засобами літературних ігор.

15. Дидактичні умови формування національної свідомості молодших школярів на уроках рідної мови.
Тематика кваліфікаційних робіт

з методики навчання української мови

на 2015-2016 н.р.

Науковий керівник: к.філол.н., доц. Шпачук Л.Р.
1. Використання дидактичних ігор на уроках рідної мови в 2(3, 4) класі як засобу підвищення рівня навчальних досягнень молодших школярів.

2. Дидактичні умови формування пізнавального інтересу молодших школярів на уроках рідної мови в 2(3, 4) класі.

3. Збагачення й увиразнення словникового запасу молодших школярів на уроках рідної мови в 2 (3,4) класі.

4. Забезпечення комунікативної спрямованості навчання рідної мови в 2 (3,4) класі засобом спеціальної системи вправ і завдань.

5. Розвиток пам’яті учнів 2 (3, 4) класу на уроках рідної мови засобом спеціальної системи вправ і завдань.

6. Формування граматичних умінь і навичок у процесі роботи над частинами мови в 2(3) класі.

7. Використання спеціальних методів і прийомів на уроках рідної мови в 2 (3, 4) класі як засобу екологічного виховання молодших школярів.

8. Створення ситуацій успіху на уроках рідної мови в 2 (3, 4) класі засобом рівневих завдань.

9. Реалізація принципу індивідуалізації та диференціації навчання на уроках рідної мови в 2 (3, 4) класі засобом рівневих вправ і завдань.

10. Удосконалення методики роботи зі словниковими словами на уроках рідної мови в 2 (3, 4) класі засобом нетрадиційних прийомів.

11. Удосконалення роботи над авторськими загадками на уроках рідної мови (читання) в 2(3) класі.

12. Дидактичні умови вдосконалення правописних умінь і навичок молодших школярів на уроках рідної мови в 2(3, 4) класі.

13. Використання інноваційних технологій на уроках рідної мови в 2(3, 4) класі як засобу підвищення рівня навчальних досягнень молодших школярів.

14. Формування мовної компетенції молодших школярів у процесі засвоєння граматичного матеріалу в 3 (4) класі.

15. Використання нетрадиційних форм навчання як засобу формування мовних творчих здібностей учнів 3 (4) класу).
ТЕМАТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

з методики навчання української мови

на 2015–2016 н.р.

Науковий керівник: к.п.н., доц. Білоконна Н.І.
1. Позакласна робота з української мови як засіб формування творчої особистості молодшого школяра.

2. Виховання толерантності молодших школярів засобом художніх творів.

3. Розвиток мовлення молодших школярів засобом ситуативно-навчальних вправ.

4. Вправи на редагування як засіб розвитку писемного мовлення учнів 3 класу.

5. Ілюстративний матеріал підручника «Літературне читання» як засіб розвитку творчих здібностей учнів.

6. Твори В. Сухомлинського як засіб морально-етичного виховання учнів.

7. Інсценізація на уроках «Літературного читання» як засіб розвитку емоційної культури молодших школярів.

8. Естетичне виховання учнів 2 класу засобами поетичних творів.

9. Словникова робота на уроках літературного читання як засіб підвищення ефективності роботи над художнім твором.

10. Розвиток творчих здібностей учнів 3 класу засобами нестандартних уроків літературного читання.

11. Дидактичні умови підвищення ефективності засвоєння учнями початкових класів теми «Дієслово».

12. Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів на уроках української мови засобом інтеграції навчання.

13. Психолого-педагогічні умови формування культури спілкування учнів засобом художніх творів.

14. Твори Т. Шевченка як засіб патріотичного виховання молодших школярів.

15. Дидактичні умови підвищення ефективності мовленнєвої діяльності першокласників.
Тематика кваліфікаційних і магістерських робіт

з методики навчання української мови

на 2015-2016 навчальний рік

Науковий керівник: к.ф.н., доцент Пруняк В.В.


 1. Літературознавча пропедевтика на уроках читання як засіб формування читацької компетентності в 4 класі.

 2. Комплексний підхід до формування умінь і навичок писемного мовлення в учнів початкових класів.

 3. Формування комунікативно-мовленнєвих умінь під час вивчення речення і тексту в 4 класі.

 4. Шляхи підвищення орфографічної грамотності учнів під час вивчення частин мови в 4 класі.

 5. Розвиток творчих умінь учнів 4 класу під час вивчення тексту.

 6. Формування уміння самостійно складати власні висловлювання залежно від різних комунікативних завдань.

 7. Формування вміння будувати творчий переказ у 4 класі.

 8. Розвиток контрольно-оцінних умінь учнів 4 класу під час роботи над писемним висловлюванням.

 9. Нестандартні уроки як засіб розвитку творчих здібностей учнів 4 класу на уроках рідної мови і читання.

 10. Використання інтерактивних форм навчання на уроках рідної мови в 4 класі як засіб формування творчої мовної особистості молодшого школяра.

 11. Методика використання мовленнєвих ситуативних завдань під час вивчення розділу «Текст» у 4 класі.

 12. Розвиток творчої особистості школяра на уроках рідної мови та читання в 3 класі засобами інтерактивних технологій.

 13. Розвиток творчих здібностей учнів 4 класу на основі прочитаного.

 14. Методика розвитку навичок говоріння на уроках рідної мови і літературного читання у 3 класі.

 15. Формування навчально-інтелектуальних умінь учнів 4 класу у процесі вивчення частин мови.


РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ І МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

з методики навчання математики молодших школярів

на 2015–2016 н.р.

Науковий керівник: к.п.н., доц. Кисільова-Біла В.П.
1. Задачі з практичним змістом як засіб формування математичної компетентності молодших школярів

(Варіант 1: для учнів 1–4 кл. за окремою змістовою лінією;

Варіант 2: для учнів одного класу (клас (1 або 3 або 4) за вибором студента) за всіма змістовими лініями навчальної програми).

2. Формування узагальнених умінь розв’язувати задачі програмного мінімума початкового курсу математики.

3. Формування узагальнених умінь на прикладі розв’язування окремих видів складених задач на процеси (задачі на рух).

4. Стимулювання дослідницької діяльності молодших школярів засобами нетрадиційних задач (варіант 1); засобами практико зорієнтованих задач (2 варіант). (Вибір варіанту за студентом).

5. Формування соціальної компетентності молодших школярів засобами змісту початкового курсу математики (на прикладі 3–4 кл.).

6. Процесуальна складова феномену «Уміння вчитися» як головний чинник у навчанні учнів способам дії на уроках математики в першому класі.

7. Оволодіння обчислювальними прийомами як запорука формування обчислювальної компетентності учнів першого класу.

8. Формування культури писемного і усного математичного мовлення учнів другого класу у процесі оволодіння обчислювальними прийомами концентру «Сотня».

9. Формування світогляду молодших школярів засобами змісту початкового курсу математики.

10. Метод варіювання сюжетних задач як чинник підвищення якості навчальних досягнень учнів 3–4 класів.

11. Дотримання принципу наступності у формуванні освітніх компетенцій дошкільників і математичних компетенцій учнів першого класу.

12. Графи в казкових сюжетах на уроках математики як дієвий засіб оволодіння представленням (поданням) інформації.

13. Методика роботи над засвоєнням математичних понять в умовах комплексної взаємодії з курсом «Логіка» (для 2–4 кл.).

14. Особливості структури та методики проведення комбінованого уроку математики в умовах компетентнісної початкової освіти.

15. Формування геометричного складника математичної компетентності на прикладі розв’язування задач з геометричним змістом.


ТЕМАТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

з методики навчання математики молодших школярів

на 2015–2016 н.р.

Науковий керівник: к.п.н., ст. викладач Майбородюк Н.Д.
1. Формування логічної складової предметної математичної компетентності у процесі роботи над сюжетними задачами з логічним навантаженням.

2. Сучасний урок математики як чинник розвитку суб’єктивізації учня початкової школи.

3. Формування усвідомленого ставлення до навчання математики в учнів початкової школи у процесі розв’язування особистісно зорієнтованих задач.

4. Впровадження ОС «Росток–2000» в систему традиційного навчання як чинник розвитку пізнавального інтересу в учнів початкової школи.

5. Нестандартні уроки з математики як чинник розвитку творчих здібностей учнів початкової школи.

6. Робота з даними як засіб формування культури мислення учнів початкової школи (1 класу) на уроках математики.

7. Формування навичок самостійної роботи в учнів початкової школи у процесі вивчення матеріалу з математики зі змістової лінії «Сюжетні задачі».

8. Формування алгебраїчної складової предметної математичної компетентності молодших школярів у процесі роботи над сюжетними задачами.

9. Реалізація принципу розвивального навчання Д. Ельконіна–В. Давидова на уроках математики як чинник формування компетенції «уміння вчитися».

10. Дидактичні ігри як чинник розвитку пізнавальної активності на уроках математики в 1–4 класах.

11. Реалізація компетентнісного підходу у навчанні математики учнів початкової школи у змісті навчального матеріалу з предмету (за підручниками, рекомендованими МОН України).

12. Диференційоване рівноревневе навчання на уроках математики як чинник розвитку учнів початкової школи.

13. Формування геометричної складової предметної математичної компетентності молодших школярів у процесі розв’язування задач на конструювання.

14. Формування навичок самостійної роботи учнів початкової школи на уроках математики засобом використання наочних посібників.

15. Дидактичні умови формування складової предметної математичної компетентності молодших школярів у процесі позакласної роботи з математики.

ТЕМАТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

з методики навчання природознавства

на 2015–2016 н.р.

Науковий керівник: доц. Любар І.Г.
1. Розвиток спостережливості як засіб формування природознавчої компетентності учнів 2 класу.

2. Патріотичне виховання на уроках природознавства в учнів 4 класу.

3. Формування творчої особистості на уроках природознавства в умовах компетентнісної освіти.

4. Дослідницький практикум з природознавства як засіб формування природознавчої компетентності.

5. Використання усної народної творчості як засіб підвищення рівня навчальних досягнень з природознавства.

6. Формування дослідницьких умінь молодших школярів у процесі вивчення природознавства в 2 класі.

7. Розвиток спостережливості (мислення, уваги, пам’яті, самостійності, пізнавальної активності) на уроках природознавства в 1–2 класах.

8. Розвиток креативності мислення молодших школярів у процесі пізнавальної діяльності на уроках природознавства.

9. Формування пізнавальної діяльності учнів при вивченні природознавства.

10. Формування у молодших школярів наукових понять на уроках природознавства.

11. Методика організації позакласної роботи з природознавства учнів 1–4 класів.

12. Формування у молодших школярів першопочаткових природознавчих понять на уроках природознавства в 2 класі.

13. Використання усної народної творчості як засіб підвищення ефективності уроків природознавства в 3 класі.

14. Методика організації самостійної роботи на уроках природознавства в початковій школі.15. Розвиток креативності мислення молодших школярів у процесі дослідно-експериментальної діяльності на уроках природознавства.

ТЕМАТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

з трудового навчання з практикумом

Науковий керівник: к.п.н. Федорова Л.Г.


 1. Розвиток творчого мислення молодших школярів на уроках трудового навчання.

 2. Художнє конструювання як засіб розвитку творчих здібностей у дітей молодшого шкільного віку.

 3. Витинанка як засіб розвитку естетичного смаку учнів молодших класів.

 4. Розвиток самостійності на уроках трудового навчання у початковій школі.

 5. Формування уміння самостійно вчитися у молодших школярів засобами виготовлення об'єктів у техніці в'язання (гачком, спицями та макраме).

 6. Розвиток творчої особистості молодшого школяра засобами групової роботи на уроках трудового навчання.

 7. Психолого-педагогічні умови розвитку креативності молодших школярів на уроках праці.

 8. Особливості розвитку просторової уяви учнів молодших класів засобами техніки оригамі.

 9. Психолого-педагогічні умови розвитку творчої уяви в учнів молодшого шкільного віку в процесі художнього конструювання.

 10. Паперопластика як засіб розвитку пізнавальної самостійності молодших школярів.

 11. Вишивка як засіб формування пізнавальної самостійності у молодших школярів.

 12. Формування творчої особистості молодших школярів на уроках трудового навчання.

 13. Писанкарство як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів.

 14. Розвиток творчої особистості молодшого школяра на уроках праці засобами техніки квілінг.

 15. Макраме як засіб розвитку творчої уяви молодших школярів.


ТЕМАТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

з курсу «Людина і світ з методикою викладання»

на 2015–2016 н.р.

Науковий керівник: к.п.н. Лисевич О.В.


 1. Дидактична гра як ефективний засіб інтелектуального розвитку учнів на уроках «Я у Світі».

 2. Використання інноваційних технологій на уроках «Я у Світі» як засіб формування предметних компетентностей.

 3. Формування духовної культури молодших школярів засобами інтегрованих уроків.

 4. Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів засобом дидактичної гри на уроках «Я у Світі».

 5. Формування самоконтролю на уроках «Я у Світі» як засіб підвищення успішності молодших школярів.

 6. Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках «Я у Світі» засобом інтегрованих уроків.

 7. Формування пізнавального інтересу в учнів початкових класів засобом нетрадиційних уроків «Я у Світі».

 8. Дидактична гра як засіб інтелектуального розвитку молодших школярів на уроках «Я у Світі».

 9. Творчі проекти як засіб формування пізнавального інтересу молодших школярів на уроках «Я у Світі».

 10. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках «Я у Світі» засобом інтерактивних методів навчання.

 11. Формування інтелектуальних умінь молодших школярів засобом проектних технологій

 12. Диференційовані завдання як засіб підвищення навчальних можливостей молодших школярів на уроках «Я у Світі».

 13. Формування предметних компетентностей молодших школярів на уроках «Я у Світі» засобом проектних технологій.

 14. Проектна діяльність на уроках «Я у Світі» як засіб розвитку критичного мислення молодших школярів.

 15. Організація творчого проектування як засіб підвищення успішності молодших школярів на уроках «Я у Світі».


Зав. кафедри Павлик О.А.
Скачати 134.13 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка