З комплексом, зв’язаним катіономСкачати 253.58 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір253.58 Kb.
1. Особливістю будови вітаміну В12 є макрогетероциклічна система з комплексом, зв’язаним катіоном:

А. бензімідазол з катіоном цинку

В. корин з катіоном кобальту

С. порфін з катіоном заліза (ІІ)

D. порфін з катіоном магнію

2. Хімік-аналітик проводить випробування на чистоту субстанції ціанокоболаміну. При цьому сума площ усіх піків, крім основного, не має перевищувати площу основного піка розчину порівняння. Випробування проводили методом:

А. газової хроматографії

В. спектрофотометрії

С. тонкошарової хроматографії

D. рідинної хроматографії

3. Вітамін В12 застосовують в медицині в якості протианемічного засобу. Метод кількісного визначення ціанокобаламіну, рекомендований ДФУ:

А. тонкошарова хроматографія

В. УФ-спектрофотометрія

С. комплексонометрія

D. рідинна хроматографія

4. Спільним методом кількісного визначення ціанокобаламіну, оксикобаламіну та кобамаміду є:

А. комплексонометрія

В. цериметрія

С. тонкошарова хроматографія

D. УФ-спектрофотометрія

5. Для прведення ідентифікації ціанокобаламіну наважку його нагрівали з кислотою щавлевою. При цьому на фільтрувальному папері, змоченого розчином бензидину та міді (ІІ) ацетату, піднесеному до отвору пробірки, з’являлася синя пляма. Таким чином підтвердили наявність у молекулі ціанокобаламіну:

А. фосфатної кислоти

В. ціаногрупи

С. рибози

D. атома кобальту

6. Біологічна дія ціанокобаламіну:

А. антианемічна

В. антирахітна

С. антипелагрічна

D. антискорбутна

7. Коринова система ціанокобаламіну складається з циклів:

А. 3 пірольних і 3 піролідинових

В. 3 пірольних і 1 піролінового

С. 1 піролінового і 1 піролідинового

D. 3 пірольних і 1 піролідинового

8. Нуклеотидна частина молекули ціанокоболаміну включає нуклеїнову основу, яка обумовлює антианемічну дію, представлену:

А. 6,7-диметилбензімідазолом

В. 4,6-диметилбензімідазолом

С. 5,6-диметилбензімідазолом

D. 4,5-диметилбензімідазолом

9. Вуглеводний фрагмент у молекулі ціанокобаламіну представлений цукром:

А. лактозою

В. глюкозою

С. рибозою

D. фруктозою

10. Атом кобальту з’єднаний з гетероатомом азоту бензімідазолу в молекулі ціанокобаламіну зв’язком:

А. електровалентним

В. складноефірним

С. пептидним

D. координаційним

11. Атом кобальту з’єднаний з фосфатною кислотою в молекулі ціанокобаламіну зв’язком:

А. електровалентним

В. складноефірним

С. пептидним

D. координаційним

12. Атом кобальту виявляють в молекулі ціанокобаламіну після мінералізації за утворенням червоного забарвлення з R-нітрозосіллю, яка має назву:

А. 1-нітрозо-2-нафтол-3,4-дисульфонат натрію

В. 2-нітрозо-1-нафтол-4,6-дисульфонат натрію

С. 1-нітрозо-2-нафтол-3,6-дисульфонат натрію

D. 2-нітрозо-1-нафтол-3,6-дисульфонат натрію

13. Атом кобальту в оксикобаламіні зв’язаний з функціональною групою:

А. -OH


В. β-5'-дезоксиаденозином

С. –NO2

D. -CN

14. Атом кобальту в кобамаміді зв’язаний з функціональною групою:А. β-5'-дезоксиаденозином

В. –NO2

С. -OH;

D. -CN


15. За хімічною структурою ціанокобаламін є:

А. первинним ароматичним аміном

В. глікозидом

С. гідразидом

D. нуклеотидом

16. Вітамін В12 синтезується в організмі мікрофлорою кишечника. Також В12 є побічним продуктом у виробництві:

А. стрептоміцину

В. холестерину

С. цефалоспорину С

D. пеніциліну

17. Вітамін В12 має колір:

А. жовтувато-зелений

В. жовтий

С. червоний

D. білий

18. Оксикобаламін є метаболітом ціанокобаламіну. При додаванні до розчину оксикобаламіну розчину срібла нітрату утворюється осад:

А. бурий

В. білий


С. жовтий

D. чорний

19. Субстанція ціанокобаламіну має темно-червоний колір за рахунок наявності в структурі молекули:

A. 5,6-Диметилбензімідазолу

B. Кобальту

C. Рибофуранози

D. Корину

20. При визначенні домішки псевдокобаламіну у ціанокобаламіні згідно АНД використовують еталонний розчин, який містить:

А. калію перманганат

В. заліза (ІІІ) хлорид

С. йод

D. сіль кобальту (ІІ)1. Каптоприл застосовується в медицині як антигіпертензивний засіб прямої дії. Домішку каптоприлу дисульфіду визначають згідно АНД за параметрами піків суміші і досліджуваної речовини. Цей метод називається: А. високоефективна рідинна хроматографія

B. фотоколориметрія

C. флуориметрія

D. полуменева фотометрія

2. Каптоприл згідно ДФУ ідентифікують за знебарвленням розчину після додавання розчину йоду. Це пов’язано з окисленням функціональної групи: А. піролідинового кільця

B. сульфгідрильної

C. карбоксильної

D. метильної

3. Методом кількісного визначення каптоприлу згідно ДФУ є: А. йодохлорометрія

B. пряма йодометрія

C. йодатометрія

D. зворотна йодометрія

4. При визначенні кількісного вмісту каптоприлу у субстанції згідно АНД, до розчину препарату додають калію йодид та сульфатну кислоту. Реакційну суміш титрують розчином :

А. калію перманганату

B. калію йодату

C. йоду


D. натрію гідроксиду

5. Молекула каптоприлу у положенні 2 піролідиного циклу містить функціональну групу:

А. карбоксильну

B. складноефірну

C. метильну

D. сульфгідрильну

6. Методом кількісного визначення еналаприлу згідно ДФУ є:

А. неводна ацидиметрія

B. алкаліметрія

C. УФ-спектрофотометрія

D. йодометрія

7. Регламентований вміст домішки важких металів у каптоприлі згідно ДФУ не більше 0,002%. Для перевірки присутності їх у субстанції використовують еталонний розчин:

А. свинцю

B. заліза (ІІІ)

C. срібла

D. міді (ІІ)

8. Кількісне каптоприлу у таблетках визначають методом:

А. газової хроматографії

B. УФ-спектрофотометрії

C. рідинної хроматографії

D. тонкошарової хроматографії

9. Наявність малеїнової кислоти в еналаприлу малеаті підтверджують:

А. нінгідриновою пробою

B. гідроксамовою пробою

C. йодоформною пробою

D. за знебарвленням калію перманганату

10. Йодоформну пробу використовують для встановлення тотожності

А. каптоприлу

B. еналаприлу малеату

C. лізиноприлу

D. тавегілу

1. Хiмiк-аналiтик проводить iдентифiкацiю пiрацетаму з розчином натрiю гiдроксиду. Який аналiтичний ефект при цьому спостерiгається?

А. Бiлий осад

В. Видiлення амоніаку

С. Видiлення вуглекислого газу

D. Потемнiння розчину

2. В лабораторiї проводять синтез полiвiнiлпiролiдону. Який реагент додають до γ-бутиролактону для синтеза цього лiкарського засобу?

А. Амонiак

В. Амонiак та ацетилен

С. Амонiак та метанол

D. Ацетилен

3. Хiмiк-аналiтик проводить iдентифiкацiю невiдомої лiкарськоi сполуки. Яка речовина утворює осад червоно-коричневого кольору з розчином йоду?

А. Полiвiнiлпiролiдон

В. Фурадонiн

С. Фуросемiд

D. Пiрацетам

4. Проводять кiлькiсне визначення пiрацетаму модiфiкованим методом К'єльдаля. Який процес лежить в основi цього метода?

А. Гiдролiз розчином NаОН

В. Гiдролiз розчином НСl

С. Мiнералiзацiя

D. Етерифiкацiя

5. Проводять кiлькiсне визначення полiвiнiлпiролiдону методом йодометрiї. У якому середовищi проводять цю реакцiю?

А. Нейтральному

В. Кислому

С. Водно-спиртовому

D. Середовищi ацетону

Е. Середовищi диметилформамiда

6. Щоб пiдтвердити наявнiсть третинного атому азоту в гетероциклi полiвiнiлпiролiдону, використовують реактив Несслера. Продукт реакції полiвiнiлпiролiдону з реактивом Несслера випадає у осад. Реактив Несслера - це лужний розчин:

А. Калiю тетрайодмеркурату

В. Йодиду ртутi

С. Йодиду ртутi та йодиду натрiю

D. Натрiю тетрайодмеркурату

7. В реакцiї iдентифiкацiї полiвiнiролiдону, похiдного пiролу з реактивом Драгендорфа утворюється нерозчинна сполука. Який структурний фрагмент визначають за допомогою цiєї реакцiї?

А. Третинний азот в гетероциклi

В. Вiнiльний радiкал

С. Метиленову групу

D. Кето- групу

8. Проводять аналiз гетероциклiчного амiду - пiрацетаму згiдно пунктам АНД на лiкарську сполуку «пiрацетам». В реакцiї iдентифiкацiї та в процесi кiлькiсного визначення пiрацетаму утворюється одна й теж сама сполука. Яка це сполука?

А. Ацетон

В. Сечовина

С. Амонiак

D. Етилацетат

9. Повідон застосовується в медицині в якості детоксикаційного засобу. Ідентифікацію повідону згідно ДФУ проводять за утворенням оранжево-жовтого осаду. Для цього використовують реагент:

А. розчин йоду

В. калію дихромат

С. калію перманганат

D. гідроксиламіну гідрохлорид

10. Хімік-аналітик виконує якісну реакцію на повідон згідно ДФУ. Для цього до розчину S1 препарату додають розчин диметиламінобензальдегіду і кислоту сульфатну. Утворюється забарвлення: А. синьо-фіолетове

В. рожеве

С. жовте


D. червоне

11. Кількісне визначення повідону згідно ДФУ проводять шляхом вимірювання вмісту азоту модифікованим методом К'єльдаля. В цьому методі використовують змішаний індикатор: А. бромкрезоловий зелений і метиловий червоний

В. бромкрезоловий пурпуровий і метиловий оранжевий

С. бриліантовий зелений і метиловий червоний

D. метиленовий синій і метиловий оранжевий

12. Водно-сольовий розчин «Гемодез» містить 6% ПВП. Кількісний вміст хлоридів у досліджуваному розчині визначають методом: А. ацидиметрії в неводному середовищі

В. комплексонометрії

С. аргентометрії

D. полуменевої фотометрії

13. Водно-сольовий розчин «Гемодез» містить 6% ПВП. Кількісний вміст калію в досліджуваному розчині визначають методом: А. полуменевої фотометрії

В. комплексонометрії

С. аргентометрії

D. ацидиметрії в неводному середовищі

14. Кількісний вміст пірацетаму згідно ДФУ обчислюють із площ піків і вмісту пірацетаму у ФСЗ. Цей метод має назву:

А. спектрофотометрія

В. газова хроматографія

С. тонкошарова хроматографія

D. рідинна хроматографія

15. Лікарський препарат пірацетам є похідним піролідину і має хімічну назву:

А. 2-(2-оксопіролідин-1-іл) ацетамід

В. 1-вінілпіролідинон-2

С. 3-(2-оксопіролідин-1-іл) ацетамід

D. 3-вінілпіролідинон-2

1. Солі калію внесені в безбарвне полум”я газового пальника забарвлюють його в колір:

A. фіолетовий

B. червоний

C. цеглястий

D. жовтий

2. Яким реактивом можна ідентифікувати калій в Калію ацетаті?

A. натрію гексанітрокобальтатом

B. амонію оксалатом

C. барію хлоридом

D. натрію гідроксидом

3. Наявність у складі лікарської форми катіону заліза (II) може бути

підтверджено провізором-аналітиком аптеки за допомогою розчину:

A. амонію сульфіду

B. натрію хлориду

C. магнію сульфату

D. калію броміду

4. Наявність іонів бісмуту в дерматолі підтверджують реакцією в кислому середовищі з:

A. натрію сульфідом

B. амонію оксалатом

C. барію хлоридом

D. аргентуму нітратом

5. Провізор–аналітик для ідентифікації цинку сульфату додав розчин натрію сульфіду. Що при цьому спостерігається?

A. Випадіння білого осаду

B. Випадіння чорного осаду

C. Поява зеленої флюорисценції

D. Виділення бульбашок газу

6. Наявність сульфат-іону в ЛЗ виявляють розчином барію хлориду в присутності:

A. розведеної хлороводневої кислоти

B. льодяної оцтової кислоти

C. концентрованої нітратної кислоти

D. розведеної фосфатної кислоти

7. Для виявлення тіосульфат–іону, провізор додав надлишок реактиву, при цьому утворився білий осад, який повільно жовтів, бурів, чорнів. Який розчин додав провізор?

A. аргентуму нітрату

B. барію хлориду

C. амонію оксалату

D. плюмбуму (ІІ) ацетату

8. Перед ідентифікацією глюкози в присутності кислоти аскорбінової необхідно вилучити останню з розчину, тому що:

A. Аскорбінова кислота окиснюється реактивом з утворенням глюкози

B. Глюкоза та аскорбінова кислота мають подібні відновні властивості

C. Розчин має кисле середовище

D. Вона є окисником

9. Раціональна схема аналізу лікарської форми: розчину глюкози 5% - 100,0; кислоти аскорбінової 1,0:

А. глюкозу визначають рефрактометрично; кислоту аскорбінову - алкаліметрично

В. глюкозу і кислоту аскорбінову визначають спільно йодометрично, глюкозу - рефрактометрично

С. глюкозу визначають рефрактометрично; кислоту аскорбінову - йодометрично

D. глюкозу визначають йодометрично; кислоту аскорбінову – алкаліметрично

10. Для встановлення ідентифікації дифенгідраміну гідрохлориду використовують якісну реакцію з:

A. аргентуму нітратом

B. натрію сульфатом

C. калію карбонатом

D. калію перманганатом

11. При проведенні якісного хімічного аналізу очних крапель, що містять

цинку сульфат, в аптеці для ідентифікації катіону цинку використали реакцію, в результаті якої утворився осад білого кольору. Який реактив був доданий?

A. розчин гексаціаноферату (ІІІ) калію

B. розчин кислоти сірчаної

C. розчин калію нітрату

D. розчин кислоти винної

12. При проведенні аналізу препарату Натрію нітриту [Natrii nitris], встановлення тотожності реакціями на нітрит-іон викликало утворення синього забарвлення. Яка сполука використовувалась?

A. дифеніламін

B. піридин

C. кислота сульфатна

D. антипірин

13. Реакції утворення азобарвників широко використовують для якісного аналізу:

A. Первинних ароматичних амінів і фенолів

B. Вторинних ароматичних амінів і спиртів

C. Фенолів і ароматичних спиртів

D. Нітросполук і первинних аліфатичних амінів

14. Гідроксамова проба – це є загальний метод випробування лікарських речовин, які містять в молекулі:

A. Складно-ефірну групу

B. Первинну аміногрупу

C. Фенольний гідроксил

D. Тіольну групу

15. Бромід-йон в лікарських засобах “Natrii bromidum” і “Kalii bromidum” ідентифікують з наступним реактивом:

A. нітратом свинцю

B. нітратом срібла

C. нітратом натрію

D. нітритом натрію

16. Аналітик виконує контроль якості калію хлориду. При взаємодії з яким реактивом калію хлорид утворює жовтий осад?

А. калію фериціанідом

В. цинку сульфатом

С. амонію бромідом

D. натрію кобальтинітритом

17. Натрію саліцилат і гексаметилентетрамін реагують між собою з утворенням забарвленої сполуки в присутності:

A. Розчину натрій гідроксиду

B. Кислоти сірчаної концентрованої

C. Розчину натрій нітриту

D. Кислоти ацетатної розведеної

18. На аналіз поступила лікарська форма складу:

Левоміцетину 0.1

Анестезину 0,05

Жирової основи (масла какао) 1,0

Хімік-аналітик може виявити нітрогрупу в молекулі левоміцетину після відновлення. В якості відновника він повинен використати: A. цинк B. хлор C. кисень D. аміак

19. На аналіз поступила лікарська форма складу:

Левоміцетину 0.1

Анестезину 0,05

Жирової основи (масла какао) 1,0

Левоміцетин ідентифікують за:

A. утворенням забарвленого розчину з конц. сірчаною кислотою;

B. утворенням білого осаду з розчином срібла нітрату;

C. посиленням жовтого забарвлення розчину при нагріванні з лугом;

D. утворенням фіолетового забарвлення з розчином заліза (ІІІ) хлориду.

20. Фахівець КАЛ підтверджує наявність катіона натрію в бензілпеніциліну натрієвій солі реакцією з розчином калію піроантимонату за утворенням:

A. білого осаду

B. жовтого осаду

C. синього осаду

D. фіолетового осаду

21. На аналіз поступила лікарська форма складу:

Бензилпеніциліну калієвої солі 100 000 ОД

Стрептоміцину сульфату 100 000 ОД

Ефедрину гідрохлориду 0,2

Води 10


Який компонент лікарської форми можна ідентифікувати за допомогою мальтольної проби?

A. Стрептоміцин

B. Бензилпеніцилін

C. Ефедрин

D. Жоден із перерахованих

22. На аналіз поступила лікарська форма складу:

Фурациліну 0,015

Сульфацил-натрію 0,1

Спирту етилового 70% 20 мл

До 2-3крапель досліджуваного розчину додають 5-6 крапель розведеної соляної кислотити, 2-3 краплі 0,1 М р-ну натрію нітриту і 0,1-0,3 мл отриманої суміші вливають в 1-2 мл лужного розчину ß-нафтолу. З’являється вишнево-червоне забарвлення. Дана реакція дозволяє ідентифікувати:

A. Сульфацил-натрію

B. Фурацилін

C. Спирт

D. Дана реакція не використовується в аналізі цієї лікарської форми

23. Для ідентифікації бензоат- і саліцилати-іонів при їх сумісній присутності використовують розчин:

A. Купрум (ІІ) сульфату

B. Кальцій хлориду

C. Ферум (ІІІ) хлориду

D. Кобальт (ІІ) нітрату

24. Вкажіть загальний метод кількісного визначення інгредієнтів суміші:

Левоміцетину 2,0

Новокаїну 1,0

Етанолу 70 % до 100,0

A. Комплексонометрія

B. Нітритометрія

C. Ацидиметрія

D. Алкаліметрія

25. Провізор-аналітик проводить кількісний експрес-аналіз лікарської форми:

Розчину глюкози 5 % – 200,0

Натрію броміду 4,0

Масову частку натрію броміду в даній лікарській формі встановлюють методом:

A. Аргентометрії , метод Мора

B. Аргентометрії , метод Фаясна

C. Тіоціанатометрії

D. Меркуриметрії

26. Вкажіть формулу для розрахунку вмісту інгрідієнту в мікстурі (г) методом зворотного титрування з контрольним дослідом.

A.

B.

C.

D.

27. Провізор-аналітик проводить аналіз лікарської форми складу: кальцію хлориду 3,0; калію йодиду 2,0; води дистильованої 100 мл. Чому дорівнює молярна маса еквівалента калію йодиду при кількісному визначенні його методом перманганатометрії, пряме титрування?

A. 1/4 М. м.

B. 2 М. м.

C. М. м.


D.1/2 М. м.

28. Провізор-аналітик проводить аналіз лікарської форми складу:

Kalii iodidi 4.0

Natrii salicylatis 4.0

Aquae puriflcatae ad 200.0

Суму інгредієнтів кількісно визначають методом:

A. рефрактометрії

B. ацидиметрії

C. спектрофотометрії

D. поляриметрії

29. Хлорид-іони виявляють розчином аргентуму нітрату в кислому середовищі в присутності кислоти:

A. нітратної

B. сульфатної

C. фосфатної

D. оцтової

30. Для підтвердження наявності сульфат-іона в лікарському речовині "Магнію сульфат "провізор використовує наступні реактиви:

A. розчин барію хлориду і кислоту хлористоводневу

B. розчин амонію хлориду і аміак

C. розчин срібла нітрату і кислоту азотну

D. розчин бензол сульфокислота

31. Провізору-аналітику необхідно провести аналіз очних крапель, до складу яких входить калію йодид. Для його кількісного визначення використовується метод:

A. аргентометріі

B. комплексонометрії

C. перманганатометрія

D. кислотно-основного титрування

32. В контрольно-аналітичну лабораторію надійшла рідка лікарська форма, до складу якої входить кальцію хлорид. Вкажіть, який титрований розчин необхідно використати для його кількісного визначення:

A. натрію едетат

B. калію бромат

C. кислота хлороводнева

D. калію перманганат

33. Провізору-аналітику необхідно зробити висновок про якість приготування 3% розчину натрію броміду. Кількісне визначення мікстури проведено рефрактометрично. Розрахувати кількість натрію броміду в цьому випадку можна визначивши значення:

A. показника заломлення

B. питомого показника поглинання

C. оптичної щільності розчину

D. в'язкості розчину

34. Провізор-аналітик виконує кількісний експрес-аналіз рідкої ЛФ титриметричним методом. Яка кількість розчину взята для аналізу?

A. 10-15 мл

B. 5-10 мл

C. 1-3 мл

D. 15-20 мл

35. Провізор-аналітик аптеки проводить кількісний аналіз порошку, який містить кислоту глютамінову і кислоту аскорбінову. Яким методом він повинен визначити кількісний вміст кислоти аскорбінової в присутності кислоти глутамінової:

A. алкаліметрією

B. ацидиметрією

C. йодометрією

D. нітритометрією

36. Кислоту аскорбінову в суміші із глюкозою без попереднього розділення

кількісно можна визначити:

A. йодометрично

B. алкаліметрично

C. нітритометрично

D. ацидиметрично

37. Кількісно кислоту аскорбінову в присутності глюкози і рибофлавіну визначають за допомогою методу:

A. кислотно-основного титрування

B. меркуриметрії

C. цериметрії

D. комплексонометрії

38. Кількість кислоти аскорбінової в дитячих порошках: кислоти аскорбінової 0,01; глюкози 0,2 визначають методом:

A. рефрактометрії

B. нітритометрії

C. алкаліметрії

D. комплексонометрії

39. У зв’язку із відновлюючими властивостями аскорбінової кислоти, однією із реакцій тотожності є випадання блискучого осаду металічного срібла при взаємодії із реактивом:

A.Толленса

B. Драгендорфа

C.Маркi

D. Феллінга40. Ідентифікацію кофеїну в лікарській формі: кофеїн-натрію бензоату 0,1; кислоти ацетилсаліцилової 0,3; фенобарбіталу 0,03 проводять:

A. взаємодією з бромною водою

B. мурексидною пробою без розподілу компонентів

C. реакцією Віталі-Морена

D. мурексидною пробою після екстракції кофеїну

41. Хімік - аналітик проводить кількісний аналіз лікарської субстанції методом осадження. Який метод він використовує?

А. Броматометрію

В. Йодометрію

С. Аргентометрію

D. Кислотно-основне титрування

42. В лабораторії проводиться якісний аналіз органічних лікарських субстанцій. За допомогою якої реакції краще проводити якісний аналіз даних субстанцій?

А. На аніони

В. На катіони

С. Присутність домішок

D. Функціональні групи

43. Хімік - аналітик проводить визначення йодидів в лікарської субстанції. З яким реактивом проводить реакцію спеціаліст?

А. Розведеною сірчаною кислотою

В. Розчином нітрату натрію

С. Розчином хлориду амонію

D. Розчином ацетату плюмбуму

44. Хімік-аналітик проводить аналіз лікарської субстанції. Який катіон утворює білий осад із соляною кислотою або натрію хлоридом?

А. Кальцій

В. Магній

С. Срібло

D. Цинк

45. Ідентифікацію розчину перекису водню проводять за допомогою утворення надхромових кислот. Яке забарвлення при цьому з’являється ?A. синє

B. червоне

C. зелене

D. чорне

46. Ідентифікацію лікарського засобу “Bismuthi subnitras” проводять після розчинення його в кислоті нітратній з реактивом

A. калію йодидом

B. натрію хлоридом

C. натрію сульфатом

D. калію хлоратом

47 . В аптеці виготовлені порошки дибазолу з цукром. Який вид контролю здійснив аналітик, зваживши окремо 3% від загальної кількості порошків?

A. фізичний

B. органолептичний

C. письмовий

D. хімічний

48. Грунтуючись на наявності в структурі лікарської речовини альдегідної групи, яка проявляє відновні властивості, провізор-аналітик доводить її наявність реакцією з:

A. аміачним розчином срібла нітрату

B. розчином заліза (ІІ) сульфату

C. розчином калію йодиду

D. розчином натрію гідроксиду

49. Аналізується лікарська форма, що містить кофеїн-бензоат натрію. Який з перерахованих реактивів утворює з досліджуваним препаратом жовто-рожевий осад?

A. розчин заліза (III) хлориду

B. розчин натрію гідрокарбонату

C. розчин калію перманганату

D. розчин магнію сульфату

50. Чому при ідентифікації лікарської речовини “Анестезин” провізор-аналітик проводить реакцію з йодом у лужному середовищі?

A. Для визначення етанолу, що утворюється при лужному гідролізі

B. Для визначення первинної ароматичної аміногрупи

C. Для визначення п-амінобензойної кислоти

D. Для визначення фенільного радикалу

Забарвлення з розчином заліза (ІІІ) хлориду дає:

A. анальгін

B. бутадіон

C. дибазол

D. фурацилін

Синє забарвлення з розчином хлораміну у солянокислому середовищі утворює:

A. барбаміл

B. анальгін

C. дибазол

D. індометацин

До реагентів, що дозволяють диференціювати амідопірин, анальгін, антипірин, відносяться:

A. кислота пікринова, реактив Драгендорфа, заліза (ІІІ) хлорид B. натрію нітрит у кислому середовищі, срібла нітрат, розчин йоду

C. натрію гідроксид, натрію хлорид, калію йодид

D. кобальту хлорид, реактив Маркі, танін

Утворення забарвленого продукту з кислотою саліциловою в присутності кислоти сірчаної концентрованої характерно для:

A. бутадіону

B. дибазолу

C. анальгіну

D. клофеліну

Під час сертифікації субстанції анальгіну хімік-аналітик ідентифікує катіон:

A. калію

B. натрію

C. заліза (ІІІ)

D. магнію

Виберіть метод, який використовує провізор-аналітик при кількісному визначенні анальгіну, титруючи його:

A. кислотою хлоридною в присутності метилоранжу

B. розчином їдкого натру в ацетоні в присутності фенолфталеїну

C. розчином кислоти хлорної в ацетангідриді в присутності кристалічного фіолетового

D. розчином йоду до появи жовтого забарвлення

1В контрольно-аналітичній лабораторії аналізується лікарська форма, що містить антипірин. Який з перерахованих реактивів утворює з антипірином смарагдово-зелене забарвлення?

A. розчин натрію нітриту

B. розчин натрію гідрокарбонату

C. розчин натрію тіосульфату

D. розчин натрію хлориду

Анальгін з розчином кислоти хлоридної при нагріванні ідентифікують по запаху:

A. аміаку

B. сірководню

C. сіркооксиду

D. етилацетату

На аналіз поступила субстанція анальгіну. Виберіть метод, за допомогою якого можна визначити кількісний вміст анальгіну:

A. йодометрії

B. ацидіметрії

C. алкаліметрії

D. перманганатометрії

Анальгін утворює синє забарвлення з розчином хлораміну в середовищі:

A. солянокислому

B. лужному

C. нейтральному

D. азотнокислому

Вкажіть, яку реакцію не використовують при встановленні тотожності препарату Антипірину[Antipyrinum]:

A. з розчином амоніаку

B. з розчином натрію нітриту

C. З феруму[ІІІ] хлоридом

D. утворення піразолонового барвника

Який ЛЗ – похідний піразолонів, реагує з α – нафтиламіном з утворенням фіолетово-червоного забарвлення? A.анальгін

B. антипірин

C. амідопірин

D. бутадіон

17. Який ЛЗ – похідний піразолонів, при додаванні калію йодату забарвлюється в малиновий колір, а при подальшому додаванні реактиву випадає бурий осад?

A. анальгін

B. антипірин;C. амідопірин

D. бутадіон


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка