З досвіду роботи учителя хімії Устя-Зеленської загальноосвітньоїСкачати 70.32 Kb.
Дата конвертації01.05.2016
Розмір70.32 Kb.


Використання міжпредметних зв’язків як засобу формування в учнів природничо-наукової компетентності на уроках хімії
З досвіду роботи

учителя хімії

Устя-Зеленської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів

Кулиняк Галини Михайлівни

2014

Актуальність проблеми міжпредметних зв’язків у сучасних умовах посилюється зниженням значущості й інтересу учнів до предметів природничого циклу, що зумовлено існуванням штучного розриву між природничими дисциплінами. МПЗ цих шкільних предметів є віддзеркаленням діалектичних взаємозв’язків, що постійно та об’єктивно діють у природі. У процесі навчання МПЗ виступають як засіб, що сприяє вирішенню одного з головних завдань природничої освіти – вихованню у школярів цілісного природничо-наукового світогляду за сучасних умов безперервного збільшення обсягу навчальної інформації та дефіциту часу, відведеного на його засвоєння.

МПЗ спрямовані не стільки на засвоєння суми природничо-наукових знань, скільки на формування вмінь здобувати ці знання.

Проблема раціонального впровадження МПЗ у навчально-виховний процес, яка не є новою, досліджувалась різними авторами:

- А.І.Єремкін, П.Г.Кулагін, О.В.Тесленко, Т.Ф. Федорець (суть, функції та класифікація МПЗ);

- О.М.Біда, М.М.Буринська, І.Д.Звєрєв, В.Р.Ільченко, М.Ф.Шмир (практична реалізація МПЗ).

Цікаві уроки пропонують вчителі-практики:


  • І.В.Белінька, С.А.Іванова, Г.Ф.Самалюк (бінарні уроки біології та хімії);

  • О.В.Хлівна (інтегрований урок хімії, біології, географії).

МПЗ здійснюю з метою: комплексного підходу до засвоєння змісту предмета; стимулювання аналітико-систематичної діяльності учнів; формування вмінь переносити знання із однієї дисципліни в іншу; розвитку інтересів учнів до творчої діяльності; розширення світогляду учнів, тобто формуванню ключових (життєвих) компетентностей, а також загальнопредметних та спеціальнопредметних компетентностей.

У реалізації МПЗ в навчально-виховному процесі використовую елементи таких інноваційних технологій навчання: інтерактивного, розвивального, проблемного, інтегративного, проектного навчання, інформаційно-комунікативних технологій. Використання цих технологій сприяє розвитку гуманістичних рис особистості школяра, його творчого потенціалу, виховує екологічну культуру й мислення, бережливе ставлення до довкілля, розвиває потребу у здоровому способі життя, тобто, синтезує знання, отримані на різних уроках.

Зокрема, особистісний підхід до навчально-виховного процесу дозволяє викликати і посилити у школярів власні корисні мотиви діяльності, активізувати пов’язані з ним потреби, пропонувати матеріал, для якого характерна новизна, практична спрямованість, протиріччя, відповідність потребам учня.

Інтерактивні методи навчання сприяють співпраці учня й учителя в діалозі, дозволять висловити свої думки, ділитись інформацією, розвивати критичне мислення й здатність до самоаналізу. Творчий діалог вчителя та учнів, самостійна пошукова робота останніх під час підготовки до уроку – важливі умови здійснення міжпредметних зв’язків.

Широко залучаю до проведення уроків учнів-асистентів, які готують різні матеріали, коментують їх. Так, в 11 класі провела урок-прес-конференцію “Вплив алкоголю, наркотиків і токсинів на нервову систему і поведінку людини”. Одинадцятикласники відчули себе в ролі лікарів, фізіологів, фахівців в галузі медицини; підготували повідомлення, реферати, доповіді про залежність стану здоров`я людини (особливо їхнього віку) від шкідливих звичок, від вживання хімічних речовин.

Для полегшення роботи, пов’язаної із пошуком необхідного матеріалу, формую спеціальні папки, вміст яких постійно збагачується, удосконалюється завдяки спільній роботі вчителів та учнів.

Використовуючи різні нестандартні форми роботи, інноваційні методи навчання (“мікрофон”, “мозковий штурм”, “синтез думок”, рольові ігри) спонукаю учнів до активної розумової діяльності, сприяю зростанню інтелекту, розвитку творчих здібностей. А це, в свою чергу, допомагає формувати творчу особистість.

Так, в 10 класі ми підготували та провели урок-суд “Проблема безвідходних виробництв у металургії. Охорона навколишнього середовища під час виробництва металів”. На цьому нестандартному уроці учні використали свої знання з географії (розташування корисних копалин на території України, розвиток металургійного виробництва), з’ясували вплив утворених речовин на стан довкілля та здоров’я людини (екологія, основи здоров’я). Діти відчули себе в ролі юристів – судді, прокурора, адвоката, секретаря, що дозволяє в ігровій формі розвивати практичні вміння та навички.

Проведення уроків з елементами гри та використання комп’ютерних технологій на уроках допомагає розв’язанню такої важливої проблеми, як зацікавлення хімічними знаннями, активізує пізнавальну діяльність учнів, сприяє кращому розумінню та узагальненню вивченого матеріалу. Учні в невимушеній обстановці краще аналізують, систематизують та узагальнюють, поглиблюють вивчений матеріал.

Використовуючи міжпредметні зв’язки з інформатикою, математикою, ми провели узагальнюючий урок-подорож у 8 класі “Класи неорганічних сполук”. В ігровій формі учні повторили та закріпили знання про неорганічні сполуки, удосконалили вміння здійснювати перетворення та математичні навички розв’язування розрахункових задач.

Особливими є МПЗ із фізикою. Адже практичні вміння і навички, сформовані при виконанні лабораторних робіт з фізики, є важливим підґрунтям для проведення вимірювань на уроках хімії. Так, під час виконання практичної частини програми з хімії, учні вже вміють зважувати речовини, вимірювати об’єм рідин мензуркою.

Використовуючи міжпредметні зв’язки із предметом “Захист Вітчизни” при вивченні загальної характеристики неметалічних елементів в 10 класі, розповідаючи про фізичні властивості хлору, його дії на організм людини, повідомляю як німці в 1915 році використали хлор в якості хімічної зброї проти англійців і французів (загинуло 5 тисяч чоловік, а отруєно було 15 тисяч). Для захисту від отруєння хлором почали використовувати просочені розчином поташу і питної соди пов’язки, а потім – протигаз, в якому для поглинання хлору використовували натрій тіосульфат, а згодом активоване вугілля. На даний час відомі й сильніші отруйні речовини (ОР), які містять хлор: іприт, хлорпікрин, хлорціан, фасген та ін.

Майбутній військовий повинен орієнтуватися в складі і властивостях вибухових речовин, димоутворюючих та запалювальних сумішей, паливно-мастильних матеріалів; розуміти хімічну сутність очищення повітря у фільтрувальних та ізолюючих протигазах, регенерації повітря на підводних човнах і космічних кораблях; принцип дії вогнегасників, дегазації і дезактивації отруйних речовин (хімічної зброї), а також розуміти значення застосування новітніх технологій.

Найкращим виявом МПЗ є проведення інтегрованих уроків, які спрямовані на розширення знань з певної теми, формування здатності сприймати предмет різнобічно, системно. Прикладом інтегрованого уроку є урок в 11 класі “Хімія та екологія”, основна мета якого – з’ясувати вплив хімічних речовин, роботи хімічних підприємств на стан довкілля та здоров`я людей; ознайомитись з основними екологічними катастрофами сьогодення.

Такі уроки дають змогу раціонально використовувати час та істотно знизити навантаження учнів; є важливим засобом формування в учнів діалектико-матеріалістичного світогляду, цілісного уявлення про явище природи, взаємозв’язок між ними.

Новий навчальний матеріал викладаю, використовуючи МПЗ (фізика, біологія, географія, екологія, математика, інформатика), що посилює практичну спрямованість навчального процесу, формування предметних компетентностей. Важливим етапом у їх формуванні є дослідницька діяльність школярів: спостереження, виконання практичних та лабораторних робіт, експериментів, створення проектів. Проектна діяльність школярів дозволяє розширити й поглибити знання учнів з хімії, активізувати їх пізнавальну діяльність, логічне мислення, навчальний матеріал засвоюється краще. Так, учні 9 класу провели дослідження складу, властивостей, ролі та застосування жирів, працюючи в групах і використовуючи знання з біології. Результати своєї роботи вони відобразили у вигляді презентацій, постерів, таблиць та схем на уроці.

Логічним продовженням реалізації МПЗ на уроках є позакласна робота, яка розширює, поглиблює і вдосконалює знання учнів, сприяє їх закріпленню. Проведення позакласних заходів з використанням МПЗ дає змогу вселити в душу кожного учня розуміння нерозривності і всеохопленості навчання, показати, що у школі всі предмети покликані допомогти йому стати освіченою, багатогранною особистістю. Розвиткові творчої особистості учня, можливості проявити свою індивідуальність допомагають предметні тижні (“Хімія та біологія”, “Хімія та екологія”), участь у гуртку “Юний хімік”. Наприклад, учасники хімічного гуртка працювали над довготривалим проектом “Чисте довкілля – здорова нація” (про вплив хімічних речовин на стан довкілля та здоров`я). Відрадно, що на пропозиції учасників проекту схвально прореагувала “місцева влада”. Результати своєї діяльності учні презентували на ІІІ етапі екологічної олімпіади.

МПЗ на уроках хімії переконливо свідчать про доцільність учительського пошуку. Адже методика інтегрованого навчання хімії розширює можливості вчителя більш ефективно викладати матеріал, по-справжньому зацікавити ним учнів.

Досвідом своєї роботи ділюся з колегами району на семінарах практикумах, методичних об’єднаннях.

Досягаючи основної мети власного педагогічного пошуку, а саме формування життєвих компетенцій через практичну діяльність, використовуючи традиційні та новітні технології (інтеграцію, МПЗ, інтерактивні), приходжу до думки, що використання МПЗ дозволяє:  • підвищити мотивацію учнів до вивчення хімії;

  • підвищити якість знань;

  • активізувати пізнавальну діяльність учнів на уроках;

  • полегшити розуміння учнями явищ і процесів, що вивчаються;

  • аналізувати, зіставляти факти з різних галузей знань;

  • здійснювати цілісне наукове сприйняття навколишнього світу.

Використання МПЗ ефективно сприяє формуванню загальноосвітньої компетентності учнів. Тому їх потрібно не показувати, а використовувати, бо МПЗ належить до технології діяльності.
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка