З досвіду роботи Проблема: «Комплексно-методичне забезпечення предметів і професій»Сторінка1/3
Дата конвертації18.04.2016
Розмір0.66 Mb.
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

МУКАЧІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ СФЕРИ ПОСЛУГ

З досвіду роботи

Проблема:

«Комплексно-методичне забезпечення предметів і професій»

Підготувала:

майстер в/н

Гладун Г.М.

2006 рік
Зміст


  1. Вступ

  2. Сутність КМЗ, його значення і структура

  3. Засоби навчання – основа КМЗ

  4. Вимоги до розробки і використання наочних і технічних засобів навчання

  5. Організація роботи і створення КМЗ в ПТНЗ

  6. Зразок паспорта в КМЗ

  7. План уроку з використанням наочних і технічних засобів навчання

  8. Висновки

  9. Використана література


Вступ

Професійно-технічна освіта вступає у принципово новий етап свого розвитку. Оновлення змісту освіти є стратегічним завданням, спрямованим на реалізацію Законів України “ Про загальну середню освіту ” та “ Про професійно-технічну освіту ”. У зв’язку з цим виникає проблема формування нових методичних комплексів, які б давали змогу формувати зміст фахової освіти з урахуванням перспективних потреб і вимог. Проблема органічного поєднання комплексно-методичного та управлінського аспектів діяльності професійно-технічного навчального закладу тривалий час залишалася поза увагою дослідників.

Формування і використання методичних комплексів, які відповідають основним освітньо - виховним завданням діяльності професійно-технічного навчального закладу того чи іншого профілю є одним із перспективних засобів удосконалення фахової підготовки майбутніх робітників. Доцільність їх формування зумовлюється об’єктивною необхідністю реалізації сучасної концепції розвитку професійно-технічної освіти в цілому. Це пов’язано з постійним зростанням ролі системного та інтегративного підходів у комплексних дослідженнях, зокрема з проблем підготовки фахівців для промислового, сільськогосподарського виробництва та сфери обслуговування.

Проблема побудови різноманітних комплексів в освіті на різних рівнях завжди була актуальною для науки, виробництва та освіти. У вітчизняній та зарубіжній педагогічній літературі висвітлено результати досліджень з цієї проблеми. Проте спеціальних праць, які б досліджували формування методичних комплексів на основі інтегративного підходу до навчально-виховного процесу у професійно-технічній школі, немає. Тому постало питання ґрунтовного і об’єктивного вивчення даної проблеми.

Педагогічна практика свідчить про ефективність формування новітніх методичних систем індуктивним шляхом, зокрема побудовою методичних комплексів, котре можна використовувати як складові компоненти таких систем. Водночас зазначимо, що широке впровадження таких комплексів на засадах інтегративного підходу гальмується недостатнім теоретичним опрацюванням їх методичних основ.

Таким чином, у сучасних умовах виникла об’єктивна потреба теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити дидактичні комплекси у професійно-технічних навчальних закладах.

Актуальність проблеми формування дидактичних комплексів на основі інтегративного підходу у професійно-технічних навчальних закладах.

Сутність КМЗ, його значення і структура
Комплексно-методична робота – це заснована на досягненнях науки та передового досвіду система аналітичної, організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Основні принципи методичної роботи:

– демократизація та гуманізація навчального процесу;

– цільовий підхід до організації методичної роботи відповідно програмних цілей професійно-технічного закладу та напрямків його діяльності;

– організація роботи з педагогічними кадрами на основі урахування їх потреб та реального рівня професійної майстерності;

– системність та систематичність;

– науковість;

– оперативність та мобільність;

– прогностичність та випереджувальний характер;

– оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм;

– пріоритет знань та моральних цінностей.

Основними завданнями комплексно-методичної роботи є:

– організаційно-методичне забезпечення програм розвитку механічного ліцею;

– удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської молоді, забезпечення єдності органічного взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнів і слухачів на основі принципів гнучкості, поступності, прогностичності, ступеневого характеру технічного ліцею;

– розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації умов для професійного вдосконалення;

– інформаційне забезпечення педагогічних працівників, з проблем освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки, передового педагогічного досвіду;

– організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі, впровадженні результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій, тощо;

– створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання;

– забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики;

– підготовка до атестації педагогічних працівників;

Організаційна структура методичної роботи.

1. Структура методичної роботи складається із взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів, які відповідають цілям і завданням, що стоять перед технічним ліцеєм та втілюються у різних формах, методах і засобах;

2. У технічному ліцею здійснюється колективна та індивідуальна методична робота. Основою у виборі форм методичної роботи є різні методи діагностичного вивчення рівня професійної компетентності педагогічних працівників.

3. Колективні форми методичної роботи викор. з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, пошуково-технічної та педагогічної інформації.

Колективними формами методичної роботи є: педагогічна рада, методичні комісії, інструктивно-методичні наради, теоретичні та практичні семінари, школи професійної майстерності, передового досвіду, науково-практичні конференції, педагогічні читання, тощо.

Керівництво роботою комплексно-методичних комісій здійснюють голови комісій, які обираються з найбільш досвідчених викладачів, майстрів виробничого навчання. Персональний склад методичних комісій, а також голови комісії затверджуються наказом директора технічного ліцею на початок навчального року. Керівники закладу є членами методичних комісій відповідно до профілю їх викладацької діяльності, або професії.

Визначення змісту, форм і методів роботи методичної комісії залежить від конкретних умов роботи ліцею та здійснюється з урахуванням індивідуальних можливостей педагогічних працівників.

План роботи комплексно-методичної комісії розробляється на навчальний рік за результатом попередньої діяльності педагогічного колективу та на основі аналізу підсумків діагностичного вивчення професійної компетентності педагогічних працівників. У необхідних випадках до роботи методичних комісій залучаються працівники наукових установ, вищих навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, спеціалісти підприємств-замовників кадрів та інші особи.

Основним змістом роботи комплексно-методичних комісій є:

– розробка, розгляд робочої навчально-програмної документації, її аналіз, внесення коректив у навчальні програми;

– оновлення змісту навчання і виховання, забезпечення взаємозв’язку загальноосвітньої і професійної підготовки учнів і програм, поурочно тематичних планів;

– вивчення і використання у навчальному процесі нових педагогічних і виробничих технологій, передового досвіду навчання та виховання, аналіз результатів цієї роботи;

– проведення роботи з комплексно-методичного забезпечення навчально-виробничого процесу засобами навчання, розробка методичних рекомендацій з ефективного використання дидактичних матеріалів, створення необхідних засобів навчання;

– аналіз стану і результатів навчально-виробничого і навчально-виховного процесів, в якості знань, умінь і навичок учнів, рівня їх вихованості і професійної культури;

– аналіз результатів перевірок ліцею внутрішнього контролю, розробка пропозицій та рекомендацій з поліпшення викладання окремих навчальних дисциплін;

– організація наставництва, надання допомоги молодим педагогічним працівникам у підготовці і проведенні уроків, позаурочних заходів, організація взаємо відвідування занять, відкритих уроків та їх обговорення;

– організація та проведення конкурів, олімпіад з предметів та професій, семінарів-практикумів, поза навчальних виховних заходів тощо. В роботі методичних комісій можуть застосовуватися різні нетрадиційні форми: круглі столи, діалоги, тренінги;

Індивідуальні форми комплексно-методичної роботи використовуються для задоволення особистих потреб і конкретних запитів педагогічних працівників, їх вибір залежить від рівня освіти, професійної культури, вивчення передового педагогічного досвіду, участь у науковій роботі, проведення відкритих уроків, підготовка рефератів і доповідей тощо. Індивідуальним формами методичної роботи є наставництво, консультації, самоосвіта, стажування тощо.

Самоосвіта керівних та педагогічних працівників включає підвищення рівня знань за фахом, загальної та професійної культури, вивчення передового педагогічного досвіду, участь у науковій роботі, проведення відкритих уроків, підготовка рефератів і доповідей тощо.

Самоосвіта не є обов’язковим елементом розвитку професійної компетентності педагогічних працівників, які вільно обирають форму, методи і засоби навчання.

До індивідуальних форм, комплексно-методичні роботи керівників, методиста відноситься індивідуальна методична допомога педагогічним працівника ліцею, яка включає:

– системне вивчення та аналіз роботи викладачів, майстрів виробничого навчання, класних керівників, вихователів та інших працівників;

– надання допомоги педагогічним працівникам у виборі форм та методів навчання і виховання учнів, в удосконаленні методики проведення навчальних занять і позаурочних заходів;

– персональне проведення відкритих уроків, інших занять, індивідуальних і групових консультацій, надання допомоги викладачам і майстрам виробничого навчання у розробці навчально-програмної документації, методичних рекомендацій, дидактичних матеріалів та інших педагогічних засобів навчання;

– виявлення, вивчення та узагальнення передового досвіду роботи педагогічних працівників;

– надання допомоги у самоосвіті, підготовці доповідей та виступів на конференціях, педагогічних читаннях, проведенні експериментально-дослідницької роботи, запровадженні у навчально-виховний процес результатів наукових досліджень, передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій.Засоби навчання – основа КМЗ
Загальну організацію комплексно-методичної роботи в ліцеї здійснює директор. Безпосереднім організатором методичної роботи є методист або заступник директора, в обов’язки якого входить організація даної роботи з педагогічними працівниками. Конкретну комплексну-методичну роботу з різними категоріями методичних працівників відповідно до специфіки їх діяльності проводить заступник директора, старший майстер у межах свої функцій.

В організації комплексно-методичної роботи та її планування враховуються актуальні завдання розвитку системи професійно-технічної освіти. Програмні цілі навчальних закладів.

Планування комплексно-методичної роботи – це система заходів, що забезпечує її безперервність, впорядкованість, визначеність, відповідність потребам навчально-виховного процесу та особистим запитам педагогічних працівників.

Реалізація програмних цілей ліцею та комплексно-методичної роботи сприяє робота за єдиною науково-методичною проблемою.

Комплексно-методична робота на рік планується на підставі аналізу діяльності педагогічного колективу у вигляді самостійного розділу річного плану роботи ліцею.

План комплексно-методичної роботи розробляється методистом за участю заступників директора, старшого майстра, обговорюється на педагогічній раді, затверджується директором ліцею.

Виконання плану комплексно-методичної роботи узагальнюється у звіті, який методист подає директору ліцею.

З метою забезпечення належних умов для організації та проведення комплексно-методичної роботи в ліцеї створюється методичний кабінет.

Методичний кабінет є центром комплексно-методичної роботи ліцею, де зосереджуються інформаційні, навчально-методичні, нормативні матеріали, матеріали кращого досвіду педагогічних працівників, зразки плануючої та звітної документації, дидактичних, наочних матеріалів тощо.

Основними функціями методичного кабінету є:

– створення умов для підготовки педагогічних працівників до навчальних занять і позаурочних заходів;

– проведення індивідуальних заходів та колективних форм методичної роботи педагогічними працівниками;

– надання допомоги педагогічним працівникам і керівникам ліцею у роботі з самоосвіти, індивідуальній методичній роботі, експериментально-дослідницькій діяльності;

– узагальнення, пропагування та поширення кращого педагогічного досвіду;

– інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем професійної освіти, педагогіки, психології, накопичення і систематизація методичної інформації.

Робота методичного кабінету ведеться під керівництвом методиста і знаходить відображення в розділі “ Методична робота і підвищення кваліфікації ” плану роботи о ліцею на рік.

Діяльність методичного кабінету передбачає:

– організацію заходів щодо підвищення педагогічної майстерності педагогічних працівників (семінарів, лекцій тощо).

– організацію педагогічних читань і науково-практичних конференцій.

– організацію постійно діючих і тимчасових виставок з метою поширення передового досвіду педагогічних працівників, пропагування результатів науково-дослідницької діяльності, новинок науково-методичної літератури, досягнень педагогіки, психології, технології.

– ознайомлення педагогічних працівників з необхідною періодичною, навчальною, методичною літературою для підготовки до занять, позаурочних заходів, виступів, доповідей на педагогічних читаннях та конференціях.

Оснащення комплексно-методичного кабінету повинно створювати необхідні умови для ефективної підготовки викладачів і майстрів виробничого навчання до занять та позаурочних заходів, індивідуальної методичної роботи і самоосвіти, а також для проведення масових методичних заходів. Для оперативного використання в методичному кабінеті зосереджуються, систематизуються і експонуються нормативні та інструктивні матеріали, необхідні для організації навчального процесу: навчальна документація, педагогічна, методична література, дидактичні матеріали.

Традиційними формами методичної роботи ліцею є установлені та перевірені часом і практикою форми організаційно-методичної роботи, поширені в багатьох навчально-виховних закладах, до яких належать колективні та індивідуальні.

До нетрадиційних форм організаційно методичної роботи належать форми, які активізують творчу ініціативу викладачів, забезпечують високий рівень засвоєння ними сучасних теорій і педагогічної майстерності.

Розглянемо традиційні та інноваційні форми організації науково-методичної роботи в ліцеї.

Основними напрямами методичного забезпечення визначено положенням Міністерства освіти і науки України. Це: – участь у розробці авторських програм, положень, проектів, авторських сценаріїв та уроків;

– проведенні консультацій, майстер-класів, семінарів і конференцій з проблем інновацій;

– організація наукової роботи викладачів та учнів ліцею;

– співпраця з науковими працівниками різних галузей наук;

– випуск методичного інформаційного бюлетеня;

– організація роботи з розробки методичних матеріалів, посібників, підручників;

– упровадження інноваційних технологій в практику роботи викладачів ліцею;

– розробка інтеграційних проектів;

– створення творчих динамічних груп учителів та організація роботи в них;

– проведення науково-методичних семінарів для педагогічних працівників міста;

– презентація класних колективів, учителів, які в них працюють;

– підготовка до ліцейної науково-практичної конференції;

– конкурс на кращий урок, проведений з використанням мультимедійних засобів.

З року в рік зростає матеріально-технічна база навчального закладу, кабінети оснащуються новим обладнанням, поповнюються спеціальною літературою, періодичними виданнями.

Вимоги до розробки і використання наочних і технічних засобів навчання
Навчально-виховний процес у ліцеї здійснюється у відповідності до державних правових актів про освіту. Підготовка спеціалістів за всіма спеціальностями проводиться за навчальними планами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

Комплексно-методичне забезпечення викладання навчальних дисциплін відповідає сучасним вимогам організації навчального процесу у навчальних закладах України, вимогам освітньо-професійних програм, освітньо-кваліфікаційних характеристик.

Комплексно-методична робота в ліцеї спрямована на підвищення якості викладання, впровадження у навчальний процес новітніх, в тому числі комп'ютерних, технологій навчання та виховання, організації науково-дослідницької роботи, самостійного вивчення матеріалу, духовному розвитку особистості, патріотичному вихованню, пропаганді здорового способу життя.

Одним із напрямків роботи є прищеплення любові до обраної професії , бажання кожного бути корисним людям, служити народу і Батьківщині, дотримуючись законів, використовуючи знання, здобуті під час навчання у ліцеї. Цій меті підпорядковане викладання всіх предметів навчального плану.

У ліцеї створені умови для співпраці викладача і учня: учень має змогу виявити самостійність думки, незалежність, здатність до вибору власної позиції. Цьому сприяють ділові ігри, що проводяться викладачами спеціальних дисциплін, ефективно організована самостійна робота учнів (за рівнями складності), проблемна постановка питань, максимальне наближення навчального матеріалу до реалій життя, що сприяє розумінню важливості знань, значимості самоосвіти.

Робота і навчання сучасної молодої людини не можливі без використання комп'ютерної техніки. Виходячи з цього, навчальним планом ліцею передбачено комплексний підхід до вивчення учнями теорії та придбання практичних умінь і навиків роботи на сучасних комп'ютерах. Учні всіх відділень ліцею вивчають комп'ютерну техніку.

Навчальний процес в ліцеї так організований, що дає можливість кожному учневі, спираючись на свої здібності, нахили, інтереси, реалізувати себе в навчальній діяльності. З цією метою діють багато гуртків та спортивних секцій, в результаті роботи яких виявляємо талановитих учнів та сприяємо їх подальшому розвитку, реалізуючи таке завдання особистісно-зорієнтованої системи навчання як допомога кожному учневі вдосконалювати свої індивідуальні здібності з урахуванням набутого ними досвіду.

В умовах нового етапу реформування професійно-технічної освіти України, пов'язаного з прийняттям Закону України "Про професійно-технічну освіту", інших нормативно-правових актів в галузі професійно-технічної освіти, значно зростає роль методичної роботи і методичних установ в системі професійно-технічної освіти.

На цей час в Україні сформувалась мережа методичних установ різних типів і організаційно-структурних рівнів, яка в цілому задовольняє потреби професійно-технічних навчальних закладів і педагогічних працівників.

Науково-методичним центром професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України, методичними установами різних рівнів та професійно-технічними навчальними закладами проведена значна робота щодо оновлення змісту освіти, інформаційного та комплексно-методичного забезпечення навчально-виробничого і навчально-виховного процесу, впровадження нових технологій, форм і методів професійної підготовки учнів, розповсюдження передового педагогічного та виробничого досвіду.Організація роботи і створення КМЗ в ПТНЗ
Роботу над створення паспорта комплексно-методичного забезпечення проводжу на основі методичної розробки відкритого уроку на тему: «Приготування гарячих солодких страв».

Паспорт складається з таких розділів:

Розділ 1. Навчальний план

Розділ 2. Навчальна література для учнів

Розділ 3 . Навчальна література для викладачів

Розділ 4. Засоби навчання

Розділ 5. Обладнання майстерні

Розділ 6. Інвентар, використаний для приготування даних страв.ПАСПОРТ


комплексного методичного забезпечення

навчального процесу з виробничого навчання _ виробниче навчання__
Професія: код - 5122

Назва - кухар

Кількість годин - ____24______

Розробив (ла):

майстер в/н:

Гладун Г.М.

_______2007-2010 _______

(навчальний рік)


СПИСОК

обладнання майстерні


п/п

Назва

Кількість

ПриміткаЕлектрична плита 4-ШБ

1


Електрична плита «Електа»

1


Конверторна шафа

1


Електричні духовки «Карпати»

4


Холодильник «Дністер»

1


Міксери електричні

5


Блендер «Оріон»

1


М’ясорубка ручна

2


Виробничі столи

4


Кухонна мебель

1


Ваги настільні

2


Столи учнівські

8


Стільці учнівські

16


Стіл учительський

1
РОЗДІЛ 1.


№ п/п

Назва

Рік затвердження

1

Навчальний план

2007

2

Навчальна програма

2007

3

Нормативи забезпечення кабінету

2007

РОЗДІЛ 2.

Навчальна література для учнів


Найменування предмету

Вид літератури

Назва

Фактично

Необхідно

Виробниче навчання

книги

«Українська кухня» В. С. Доцяк


5

5

«Збірник рецептур» вид. АСК 2003 р.

1

2

«Збірник рецептур» вид. «Економіка» 1982 р.

2

2

«Технологія приготування їжі» Л.І. Антонець

3

3

«Технологія приготування їжі» Р.І. Косовенко

2

2

«Закарпатська кухня»

П.П. Гаврилко1

2

«Лабораторно-практичні роботи»

15

15

«Українська національна кухня» б/а

1

1

РОЗДІЛ 3.

Література для викладачів


Найменування предмету

Вид літератури

Назва

Фактично

Необхідно

Виробниче навчання

книги

«Українська кухня» В. С. Доцяк


1

1

«Збірник рецептур» вид. АСК 2003 р.

1

1

«Збірник рецептур» вид. «Економіка» 1982 р.

1

1

«Технологія приготування їжі» А.І. Шумило

1

1

«Технологія приготування їжі» Р.І. Косовенко

1

1

«Закарпатська кухня»

П.П. Гаврилко1

1

«Лабораторно-практичні роботи»

1

1

«Українська національна кухня» б/а

1

1

«Кухня народів світу» б/а

1

1

РОЗДІЛ 4.Засоби навчання


Назва теми і підтеми

Засоби навчання

Назва

Необхідно

Фактично

Тема № 16


Приготування солодких страв і закусок


Підтема № 3


Приготування солодких гарячих страв

Література відповідно до списку № 1


Карточки - завдання

4

4
Технологічні карти

6

6
Технологічні схеми приготування даної страви

6

6
Калькуляційні карти

6

6
Тести

6

6
Плакати технологічних схем

3

3
Таблиця оцінювання практичних робіт

1

1
«Брейн-ринг» для повторення вивченого матеріалу

1

1
Фотографії готових страв

1

1


СПИСОК

Інвентарю


п/п

Назва

Кількість

Примітка
Чорнослив фарширований сиромМиска

2


Каструля

2


Роздільна дошка «Фрукти»

1


Ніж «Фрукти»

1


Сито

1


Сковорідка

1


Соусниця

2Пудинг з грушМиска

3


Каструля

2
3.

Роздільна дошка «Фрукти»

1
4.

Ніж «Фрукти»

1
5.

Форма

1
6.

Соусниця

1
7.

Міксер

1
8.

Тарілка

2
9.

Овальне блюдо

1Бабка з яблукМиска

3
2.

Роздільна дошка «Фрукти»

1
3.

Ніж «Фрукти»

1
4.

Форма

1
5.

Міксер

1
6.

Тарілка

2
7.

Овальне блюдо

1

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ МУКАЧІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ СФЕРИ ПОСЛУГ

Методична розробка

ТЕМА:

"ПРИГОТУВАННЯ СОЛОДКИХ ГАРЯЧИХ

СТРАВ "

Майстер в/н: Гладун Г.М.


2008

ПЛАН УРОКУ

ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

Професія: Кухар, кондитер Група № 11 Майстер в/н: Гладун Г.М.

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка