З а к о н у к р а ї н и про забезпечення санітарного та епідемічногоСторінка2/5
Дата конвертації15.09.2017
Розмір0.66 Mb.
1   2   3   4   5

Стаття 7. Обов'язки підприємств, установ і організацій

Підприємства, установи і організації зобов'язані:

за пропозиціями посадових осіб державної
санітарно-епідеміологічної служби розробляти і здійснювати
санітарні та протиепідемічні заходи;

у випадках, передбачених санітарними нормами, забезпечувати


лабораторний контроль за виконанням вимог цих норм щодо безпеки
використання (зберігання, транспортування тощо) шкідливих для
здоров'я речовин та матеріалів, утворюваних внаслідок їх
діяльності викидів, скидів, відходів та факторів, а також готової
продукції;

на вимогу посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної


служби надавати безоплатно зразки використовуваних сировини і
матеріалів, а також продукції, що випускається чи реалізується,
для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

виконувати розпорядження і вказівки посадових осіб державної


санітарно-епідеміологічної служби при здійсненні ними державного
санітарно-епідеміологічного нагляду;

усувати за поданням відповідних посадових осіб державної


санітарно-епідеміологічної служби від роботи, навчання,
відвідування дошкільних закладів осіб, які є носіями збудників
інфекційних захворювань, хворих на небезпечні для оточуючих
інфекційні хвороби, або осіб, які були в контакті з такими
хворими, з виплатою у встановленому порядку допомоги з
соціального страхування, а також осіб, які ухиляються від
обов'язкового медичного огляду або щеплення проти інфекцій,
перелік яких встановлюється центральним органом виконавчої влади в
галузі охорони здоров'я;

негайно інформувати органи, установи і заклади державної


санітарно-епідеміологічної служби про надзвичайні події і
ситуації, що становлять загрозу здоров'ю населення, санітарному та
епідемічному благополуччю;

відшкодовувати у встановленому порядку працівникам і


громадянам шкоду, завдану їх здоров'ю внаслідок порушення
санітарного законодавства.

Власники підприємств, установ і організацій та уповноважені


ними органи зобов'язані забезпечувати їх необхідними для розробки
та здійснення санітарних та протиепідемічних (профілактичних)
заходів санітарними нормами. ( Частина друга статті 7 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 3037-III ( 3037-14 ) від
07.02.2002 )

Стаття 8. Захист прав громадян, підприємств, установ і
організацій

Рішення і дії посадових осіб органів виконавчої влади,


місцевого самоврядування, а також громадян, якими порушено права
підприємств, установ, організацій чи громадян з питань
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, можуть бути
оскаржені в порядку, встановленому законом.

( Стаття 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3037-III
( 3037-14 ) від 07.02.2002 )


Р о з д і л IIIДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І ВИМОГИ


ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНІТАРНОГО
ТА ЕПІДЕМІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ НАСЕЛЕННЯ

( Назва розділу III в редакції Закону N 3037-III ( 3037-14 ) від
07.02.2002 )

Стаття 9. Гігієнічна регламентація і державна реєстрація


небезпечних факторів

Гігієнічній регламентації підлягає будь-який небезпечний


фактор фізичної, хімічної, біологічної природи, присутній у
середовищі життєдіяльності людини. Вона здійснюється з метою
обмеження інтенсивності або тривалості дії таких факторів шляхом
встановлення критеріїв їх допустимого впливу на здоров'я людини.

Гігієнічна регламентація небезпечних факторів забезпечується


центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я
згідно з положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів
України. Перелік установ та організацій, які проводять роботи з
гігієнічної регламентації небезпечних факторів, визначається
центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я за
погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань
стандартизації, метрології та сертифікації.

Державна реєстрація передбачає створення та ведення єдиного


Державного реєстру небезпечних факторів, в якому наводяться назви
небезпечних хімічних речовин та біологічних чинників, дані про їх
призначення, властивості, методи індикації, біологічну дію,
ступінь небезпеки для здоров'я людини, характер поведінки у
навколишньому середовищі, виробництво, гігієнічні регламенти
застосування тощо. Державна реєстрація небезпечного фактора може
бути здійснена лише за наявності встановлених для нього
гігієнічних регламентів.

Використання в народному господарстві та побуті будь-якого


небезпечного фактора хімічної та біологічної природи допускається
лише за наявності сертифіката, що засвідчує його державну
реєстрацію.

Державна реєстрація небезпечних факторів здійснюється в


порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 10. Державна санітарно-епідеміологічна експертиза

Державна санітарно-епідеміологічна експертиза полягає у


комплексному вивченні документів (проектів, технологічних
регламентів, інвестиційних програм тощо), а також діючих об'єктів
та пов'язаних з ними небезпечних факторів на відповідність вимогам
санітарних норм.

Державна санітарно-епідеміологічна експертиза передбачає:

визначення безпеки господарської та іншої діяльності, умов
праці, навчання, виховання, побуту, що прямо чи побічно негативно
впливають або можуть вплинути на здоров'я населення;

встановлення відповідності об'єктів експертизи вимогам


санітарних норм;

оцінку повноти та обгрунтованості санітарних і


протиепідемічних (профілактичних) заходів; ( Абзац четвертий
частини другої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3037-III ( 3037-14 ) від 07.02.2002 )

оцінку можливого негативного впливу небезпечних факторів,


пов'язаних з діяльністю об'єктів експертизи, визначення ступеня
створюваного ними ризику для здоров'я населення.

Стаття 11. Об'єкти державної санітарно-епідеміологічної
експертизи

Державній санітарно-епідеміологічній експертизі підлягають:

проекти міждержавних, державних цільових, регіональних,
місцевих і галузевих програм соціально-економічного розвитку;
{ Абзац другий статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3421-IV ( 3421-15 ) від 09.02.2006 }

інвестиційні проекти і програми у випадках і порядку,


встановлених законодавством;

схеми, передпроектна документація, що стосується районного


планування і забудови населених пунктів, курортів тощо;
{ Абзац п'ятий статті 11 виключено на підставі Закону
N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 }


проекти нормативно-технічної, інструкційно-методичної


документації, що стосується здоров'я та середовища життєдіяльності
людини;

продукція, напівфабрикати, речовини, матеріали та небезпечні


фактори, використання, передача або збут яких може завдати шкоди
здоров'ю людей;

документація на розроблювані техніку, технології,


устаткування, інструменти тощо;

діючі об'єкти, у тому числі військового та оборонного


призначення.

Стаття 12. Проведення державної санітарно-епідеміологічної
експертизи

Державна санітарно-епідеміологічна експертиза проводиться


установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної
служби, а в особливо складних випадках - комісіями, що утворюються
головним державним санітарним лікарем. Експертиза проектів
будівництва проводиться відповідно до статті 31 Закону України
"Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ).

{ Частина перша статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3037-III ( 3037-14 ) від 07.02.2002, N 1026-V ( 1026-16 ) від
16.05.2007, N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 }

До проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи


можуть залучатися за їх згодою фахівці наукових,
проектно-конструкторських, інших установ та організацій незалежно
від їх підпорядкування, представники громадськості, експерти
міжнародних організацій.

Рішення про необхідність і періодичність проведення державної


санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об'єктів приймається
відповідними посадовими особами державної
санітарно-епідеміологічної служби.

Перелік установ, організацій, лабораторій, що можуть


залучатися до проведення державної санітарно-епідеміологічної
експертизи, встановлюється головним державним санітарним лікарем
України.

Висновок щодо результатів державної


санітарно-епідеміологічної експертизи затверджується відповідним
головним державним санітарним лікарем.

Порядок проведення державної санітарно-епідеміологічної


експертизи регулюється законодавством України.

Стаття 13. Ліцензування господарської діяльності, пов'язаної
з потенційною небезпекою для здоров'я людей

Види господарської діяльності, пов'язані з потенційною


небезпекою для здоров'я людей, підлягають ліцензуванню у випадках,
встановлених законом.

До ліцензійних умов щодо видів господарської діяльності,


провадження яких пов'язане з потенційною небезпекою для здоров'я
людей, обов'язково включаються вимоги щодо забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення.

( Стаття 13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3078-IV
( 3078-15 ) від 15.11.2005; в редакції Закону N 3370-IV
( 3370-15 ) від 19.01.2006 )

Стаття 14. Вимоги безпеки для здоров'я і життя населення у


державних стандартах та інших нормативно-технічних
документах

Вимоги безпеки для здоров'я і життя населення є обов'язковими


у державних стандартах та інших нормативно-технічних документах на
вироби, сировину, технології, інші об'єкти середовища
життєдіяльності людини.

Проекти державних стандартів та інших нормативно-технічних


документів на всі види нової (модернізованої) продукції підлягають
обов'язковій державній санітарно-епідеміологічній експертизі.

Продукція, на яку в державних стандартах та в інших


нормативно-технічних документах є вимоги щодо безпеки для здоров'я
і життя населення, підлягає обов'язковій сертифікації.

Нагляд за дотриманням вимог санітарних норм у стандартах та


інших нормативно-технічних документах, відповідністю продукції
вимогам безпеки для здоров'я і життя населення здійснюють виключно
органи, установи і заклади державної санітарно-епідеміологічної
служби. ( Частина четверта статті 14 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 3037-III ( 3037-14 ) від 07.02.2002 )

У разі, коли в державному стандарті відсутні необхідні


обов'язкові вимоги безпеки для здоров'я і життя людини або
зазначені вимоги не відповідають санітарним нормам, дія таких
державних стандартів призупиняється відповідно до закону головним
державним санітарним лікарем України і вони підлягають скасуванню
у встановленому законом порядку. ( Статтю 14 доповнено частиною
п'ятою згідно із Законом N 3037-III ( 3037-14 ) від 07.02.2002 )

Головний державний санітарний лікар України погоджує методи


контролю і випробувань продукції щодо її безпеки для здоров'я і
життя населення, інструкції (правила) використання продукції
підвищеної небезпеки.

Перелік установ, організацій та закладів, уповноважених


проводити випробування продукції на відповідність вимогам безпеки
для здоров'я і життя населення, погоджується головним державним
санітарним лікарем України. ( Частина сьома статті 14 в редакції
Закону N 3078-IV ( 3078-15 ) від 15.11.2005 )

Стаття 15. Вимоги до проектування, будівництва, розробки,
виготовлення і використання нових засобів
виробництва та технологій

Підприємства, установи, організації та громадяни при


розробленні і використанні нових технологій, проектуванні,
розміщенні, будівництві, реконструкції та технічному
переобладнанні підприємств, виробничих об'єктів і споруд
будь-якого призначення, плануванні та забудові населених пунктів,
курортів, проектуванні і будівництві каналізаційних, очисних,
гідротехнічних споруд, інших об'єктів зобов'язані дотримувати
вимог санітарного законодавства.

Планування і забудова населених пунктів, курортів повинна


передусім передбачати створення найбільш сприятливих умов для
життя, а також для збереження і зміцнення здоров'я громадян.

Затвердження норм проектування, розроблення, виготовлення і


використання нових машин, механізмів, устаткування, інших засобів
виробництва, впровадження нових технологій здійснюються за
погодженням з органами державної санітарно-епідеміологічної
служби.

{ Частина третя статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2367-VI ( 2367-17 ) від 29.06.2010; в редакції Закону N 3038-VI
( 3038-17 ) від 17.02.2011 }

Стаття 16. Умови ввезення продукції з-за кордону, її


реалізації та використання

Підприємства, установи, організації та громадяни можуть


ввозити з-за кордону сировину, продукцію (вироби, обладнання,
технологічні лінії тощо) і реалізовувати чи використовувати їх в
Україні лише за наявності даних щодо безпеки для здоров'я
населення.

Перелік та зміст цих даних встановлюється головним державним


санітарним лікарем України.

У разі відсутності зазначених даних ввезення, реалізація та


використання продукції закордонного виробництва дозволяється лише
після отримання позитивного висновку державної
санітарно-епідеміологічної експертизи.

До товарів, продукції, сировини, що імпортуються в Україну,


застосовуються вимоги щодо їх безпеки для здоров'я і життя людини,
а також до процедур контролю, експертиз, надання дозволів,
встановлення санітарно-епідеміологічних нормативів, регламентів
аналогічно тим вимогам, що застосовуються до відповідних товарів,
продукції, сировини, які вироблені в Україні. ( Статтю 16
доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 3037-III
( 3037-14 ) від 07.02.2002 )

Стаття 17. Вимоги до продовольчої сировини і харчових
продуктів, умов їх транспортування, зберігання
та реалізації

Продовольча сировина, харчові продукти, а також матеріали,


обладнання і вироби, що використовуються при їх виготовленні,
зберіганні, транспортуванні та реалізації, повинні відповідати
вимогам санітарних норм і підлягають обов'язковій сертифікації.

Підприємства, установи, організації та громадяни, які


виробляють, зберігають, транспортують чи реалізують харчові
продукти і продовольчу сировину, несуть відповідальність за їх
безпеку для здоров'я і життя населення, відповідність вимогам
санітарних норм.

Розробка і виробництво нових видів харчових продуктів,


впровадження нових технологічних процесів їх виробництва та
обробки, а також матеріалів, що контактують з продовольчою
сировиною чи харчовими продуктами під час виготовлення,
зберігання, транспортування та реалізації, дозволяються головним
державним санітарним лікарем на підставі позитивного висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Стаття 18. Вимоги до господарсько-питного водопостачання і
місць водокористування

Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування зобов'язані


забезпечити жителів міст та інших населених пунктів питною водою,
кількість та якість якої повинні відповідати вимогам санітарних
норм і державного стандарту. Виробничий контроль за якістю питної
води в процесі її добування, обробки та у розподільних мережах
здійснюють підприємства водопостачання.

Вода відкритих водойм, що використовується для


господарсько-питного водопостачання, купання, спортивних занять,
організованого відпочинку, з лікувальною метою, а також вода
водойм у межах населених пунктів повинна відповідати санітарним
нормам.

Підприємства, установи, організації, що використовують


водойми (у тому числі моря) для скидання стічних, дренажних,
поливних та інших забруднених вод, повинні забезпечити якість води
у місцях водокористування відповідно до вимог санітарних норм.

Для водопроводів господарсько-питного водопостачання, їх


джерел встановлюються зони санітарної охорони із спеціальним
режимом. Порядок встановлення і режим цих зон визначаються
законодавством України.

Стаття 19. Гігієнічні вимоги до атмосферного повітря в
населених пунктах, повітря у виробничих та
інших приміщеннях

Атмосферне повітря в населених пунктах, на територіях


підприємств, установ, організацій та інших об'єктів, повітря у
виробничих та інших приміщеннях тривалого чи тимчасового
перебування людей повинно відповідати санітарним нормам.

Підприємства, установи, організації та громадяни при


здійсненні своєї діяльності зобов'язані вживати необхідних заходів
щодо запобігання та усунення причин забруднення атмосферного
повітря, фізичного впливу на атмосферу в населених пунктах,
рекреаційних зонах, а також повітря у жилих та виробничих
приміщеннях, у навчальних, лікувально-профілактичних та інших
закладах, інших місцях тривалого чи тимчасового перебування людей.

Стаття 20. Умови виховання та навчання

Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування,


підприємства, установи, організації, власники і адміністрація
навчально-виховних закладів та громадяни, які організують або
здійснюють навчальні та виховні процеси, зобов'язані забезпечити
для цього умови, що відповідають вимогам санітарних норм,
здійснювати заходи, спрямовані на збереження і зміцнення здоров'я,
гігієнічне виховання відповідних груп населення та вивчення ними
основ гігієни.

Режими навчання та виховання, навчально-трудове навантаження


дітей і підлітків підлягають обов'язковому погодженню з
відповідними органами та установами державної
санітарно-епідеміологічної служби.

Стаття 21. Гігієнічне навчання і виховання громадян

Гігієнічне виховання є одним з головних завдань виховних


установ та навчальних закладів. Курс гігієнічного навчання -
обов'язкова складова частина загальноосвітньої та професійної
підготовки, підвищення кваліфікації кадрів.

Гігієнічні знання є обов'язковими кваліфікаційними вимогами


для працівників, які підлягають обов'язковим медичним оглядам, а
також для тих, хто зазнає у виробництві, сфері послуг, інших
галузях ризику дії небезпечних факторів.

Органи та заклади охорони здоров'я, медичні працівники, а


також працівники освіти і культури зобов'язані пропагувати серед
населення гігієнічні навички, здоровий спосіб життя.

Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування,


підприємства, установи та організації зобов'язані брати участь і
створювати умови для гігієнічного навчання і виховання громадян,
пропаганди здорового способу життя.

Стаття 22. Вимоги до жилих та виробничих приміщень,
територій, засобів виробництва і технологій

Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування,


підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані
утримувати надані в користування чи належні їм на праві власності
жилі, виробничі, побутові та інші приміщення відповідно до вимог
санітарних норм.

У процесі експлуатації виробничих, побутових та інших


приміщень, споруд, обладнання, устаткування, транспортних засобів,
використання технологій їх власник зобов'язаний створити безпечні
і здорові умови праці та відпочинку, що відповідають вимогам
санітарних норм, здійснювати заходи, спрямовані на запобігання
захворюванням, отруєнням, травмам, забрудненню навколишнього
середовища.

Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування,


підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані
утримувати надані в користування чи належні їм на праві власності
земельні ділянки і території відповідно до вимог санітарних норм.

Стаття 23. Забезпечення радіаційної безпеки

Підприємства, установи, організації, що виробляють,


зберігають, транспортують, використовують радіоактивні речовини та
джерела іонізуючих випромінювань, здійснюють їх захоронення,
знищення чи утилізацію, зобов'язані дотримувати норм радіаційної
безпеки, відповідних санітарних правил, а також норм, установлених
іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної
безпеки.

Роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами


іонізуючих випромінювань здійснюються з дозволу державної
санітарно-епідеміологічної служби та інших спеціально
уповноважених органів.

Випадки порушень норм радіаційної безпеки, санітарних правил


роботи з радіоактивними речовинами, іншими джерелами іонізуючих
випромінювань, а також радіаційні аварії підлягають обов'язковому
розслідуванню за участю посадових осіб, які здійснюють державний
санітарно-епідеміологічний нагляд.
Стаття 24. Захист населення від шкідливого впливу шуму,
неіонізуючих випромінювань та інших фізичних
факторів

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування,


підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні
будь-яких видів діяльності з метою відвернення і зменшення
шкідливого впливу на здоров'я населення шуму, неіонізуючих
випромінювань та інших фізичних факторів зобов'язані:

здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні,


технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо
попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених
санітарними нормами;

забезпечувати під час роботи закладів громадського


харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та
грального бізнесу, культури, при проведенні концертів, дискотек,
масових святкових і розважальних заходів тощо рівні звучання
звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у
приміщеннях і на відкритих площадках, а також рівні шуму в
прилеглих до них жилих і громадських будівлях, що не перевищують
рівнів, установлених санітарними нормами;

вживати заходів щодо недопущення впродовж доби перевищень


рівнів шуму, встановлених санітарними нормами, в таких приміщеннях
і на таких територіях (захищені об'єкти):

1) жилих будинків і прибудинкових територіях;

2) лікувальних, санаторно-курортних закладів,
будинків-інтернатів, закладів освіти, культури;

3) готелів і гуртожитків;

4) розташованих у межах населених пунктів закладів
громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування,
розважального та грального бізнесу;

5) інших будівель і споруд, у яких постійно чи тимчасово


перебувають люди;

6) парків, скверів, зон відпочинку, розташованих на території


мікрорайонів і груп житлових будинків.

Шум на захищених об'єктах при здійсненні будь-яких видів


діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених
санітарними нормами для відповідного часу доби.

У нічний час, із двадцять другої до восьмої години на


захищених об'єктах забороняються гучний спів і викрики,
користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами
побутового шуму, проведення салютів, феєрверків, використання
піротехнічних засобів.

Проведення на захищених об'єктах ремонтних робіт, що


супроводжуються шумом, забороняється у робочі дні з двадцять
першої до восьмої години, а у святкові та неробочі дні -
цілодобово. Власник або орендар приміщень, у яких передбачається
проведення ремонтних робіт, зобов'язаний повідомити мешканців
прилеглих квартир про початок зазначених робіт. За згодою
мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи
можуть проводитися також у святкові та неробочі дні. Шум, що
утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен
перевищувати санітарних норм цілодобово.

Передбачені частинами другою, третьою та четвертою цієї


статті вимоги щодо додержання тиші та обмежень певних видів
діяльності, що супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:

1) здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів


діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають
проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи
тимчасово перебувають люди;

2) здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів


діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають
проникнення шуму за межі таких приміщень;

3) попередження та/або ліквідації наслідків аварій,


стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій;

4) надання невідкладної допомоги, попередження або припинення


правопорушень;

5) попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань


цивільної оборони;

6) проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших


масових заходів, про які завчасно сповіщено органи виконавчої
влади чи органи місцевого самоврядування;

7) роботи обладнання і механізмів, що забезпечують


життєдіяльність жилих і громадських будівель, за умов ужиття
невідкладних заходів щодо максимального обмеження проникнення шуму
в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають
люди;

8) відзначення встановлених законом святкових і неробочих


днів, днів міст, інших свят відповідно до рішення місцевої ради,
проведення спортивних змагань;

9) проведення салютів, феєрверків, інших заходів із


використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у
заборонений час за погодженням із уповноваженим органом місцевого
самоврядування в порядку, передбаченому правилами додержання тиші
в населених пунктах і громадських місцях.

Сільські, селищні, міські ради затверджують правила


додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях, якими з
урахуванням особливостей окремих територій (курортні,
лікувально-оздоровчі, рекреаційні, заповідні тощо) установлюються
заборони та обмеження щодо певних видів діяльності, що
супроводжуються утворенням шуму, а також установлюється порядок
проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням
вибухових речовин і піротехнічних засобів.

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування в


межах повноважень, встановлених законом, забезпечують контроль за
додержанням керівниками та посадовими особами підприємств,
установ, організацій усіх форм власності, а також громадянами
санітарного та екологічного законодавства, правил додержання тиші
в населених пунктах і громадських місцях, інших
нормативно-правових актів у сфері захисту населення від шкідливого
впливу шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних
факторів

( Стаття 24 в редакції Закону N 1745-IV ( 1745-15 ) від
03.06.2004 )

Стаття 25. Застосування та знешкодження хімічних речовин


і матеріалів, біологічних засобів

Органи виконавчої влади, місцевого самоврядування,


підприємства, установи, організації та громадяни у разі
застосування хімічних речовин і матеріалів, продуктів
біотехнології зобов'язані дотримувати санітарних норм.

Виробництво, зберігання, транспортування, використання,


захоронення, знищення та утилізація отруйних речовин, у тому числі
продуктів біотехнології та інших біологічних агентів, здійснюються
за умови дотримання санітарних норм і наявності дозволу державної
санітарно-епідеміологічної служби, а також з дозволу інших
спеціально уповноважених на те органів виконавчої влади у порядку
( 440-95-п ), встановленому Кабінетом Міністрів України. ( Частина
друга статті 25 в редакції Закону N 1288-XIV ( 1288-14 ) від
14.12.99 )

Зазначені вимоги поширюються також на транзитне


транспортування через територію України хімічних, біологічних,
радіоактивних, інших небезпечних для здоров'я видів сировини,
корисних копалин, речовин та матеріалів (у тому числі нафти і
нафтопродуктів, природного газу тощо) будь-якими видами транспорту
та продуктопроводами.
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка