Юридичний факультетСкачати 220.96 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір220.96 Kb.


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана юридичного факультету


з навчальної роботи

___________ Лотюк О.С.

«____»____________20____року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИІноземна (німецька) мова

(за професійним спрямуванням)

(заочна форма навчання)

для студентів

галузь знань – 0304 «Право»

напрям підготовки – 6.030401 «Правознавство»
КИЇВ – 2013

Робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна (німецька) мова за професійним спрямуванням» для студентів галузі знань «Право», напряму підготовки «Правознавство» заочної форми навчання.

«27» серпня 2013 року – 24 с.


Розробники: к.філол.н., викл. Волосенко І.В., к.філол.н., доц. Шаблій О.А.
Робоча програма дисципліни «Іноземна (німецька) мова за професійним спрямуванням» затверджена на засіданні кафедри іноземних мов юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Протокол № 8м від «30» серпня 2013 року


Завідувач кафедри іноземних мов ____________ Трубчанінова Т.А.

«30» серпня 2013 року


Схвалено науково-методичною комісією юридичного факультету
Протокол № 1/01 від «18» вересня 2013 року
Голова науково-методичної комісії _____________ Безклубий І.А.

«18» вересня 2013 року© І.В.Волосенко, О.А.Шаблій, 2013

ЗМІСТ

ВСТУП ....................................................................................................................... 4

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ........................................................................ 6

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ………………………………. 8

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ ........................................................ 10

ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ,

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ........................ 11

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. JURISTISCHE AUSBILDUNG, EINFÜHRUNG IN DAS DEUTSCHE RECHT .............................................................................. 11

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ І ..ю................. 15

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. RECHTSBEREICHE UND GERICHTSWESEN................................................................................................ 16

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ ІІ ................... 19
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА …………………………………………. 20

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ……........................................................................ 23ВСТУП

Навчальна дисципліна «Іноземна (німецька) мова за професійним спрямуванням» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» галузі знань 0304 «Право» з напряму підготовки 6.030401 «Правознавство» заочної форми навчання.


Бак. Дана дисципліна за вибором викладається у І - ІІ семестрі І курсу в обсязі 180 год. (5 кредитів ECTS), зокрема: практичні - 14 год., самостійна робота – 166 год. У курсі передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна іспитом.

Мета дисципліни “Іноземна (німецька) мова за професійним спрямуванням» полягає у формуванні належного рівня професійної іншомовної комунікативної мовленнєвої компетенції студентів, яка включає лінгвістичну, соціолінгвістичну та прагматичну компетенції, що дозволить поєднати спеціальні знання, навички і уміння для професійного спрямованого іншомовного усного та писемного мовлення, підвищенні ефективності міжкультурної комунікації у професійній сфері.

Завдання дисципліни “Іноземна (німецька) мова за професійним спрямуванням”:

 • сприяти практичному опануванню студентами нормативної бази функціонування німецької мови в комунікативно-мовленнєвих ситуаціях юридичного спілкування;

 • покращити якість читання, обробки та написання матеріалів юридичного спрямування з урахуванням їх лексичних, синтаксичних, граматичних та прагма­тичних особливостей;

 • ознайомити студентів з існуючими видами юридичної документації та галузями юридичної науки та практики;

 • навчити студентів складати типові ділові листи юридичного змісту, вести спілкування різноманітними засобами;

 • вдосконалити навички двостороннього перекладу;

 • збагатити активну лексичну, граматичну та стилістичну базу для правничої комунікації.

Курс складається з двох змістових модулів.

Перший змістовий модуль «Juristische Ausbildung, Einführung in das deutsche Recht» знайомить студентів з особливостями правових систем у німецькомовних країнах у зіставленні з українською, зокрема з системами юридичної освіти та основними галузями права (конституційне право, основоположні права і свободи людини).

Другий змістовий модуль «Rechtsbereiche und Gerichtswesen» продовжує ознайомлення студентів з галузями права, зокрема з корпоративним, договірним правом, законодавством про нерухомість, правом інтелектуальної власності, адміністративним та кримінальним правом, а також з системою правосуддя ФРН та принципами цивільного, адміністративного та кримінального провадження.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • особливості та відмінності іноземних та вітчизняної правових систем;

 • визначений обсяг термінологічних одиниць відповідних галузей права;

 • основні види і жанри усного та письмового ділового спілкування.

вміти:

 • використовувати особливості та відмінності іноземних та вітчизняної правових систем;

 • давати визначення різноманітним галузям і поняттям права;

 • визначати базові характеристики юридичних документів;

 • укладати деякі види юридичних документів;

 • опрацьовувати іншомовні інформаційні матеріали з фаху;

Предмет навчальної дисципліни – німецька мова юридичного спрямування.

Вимоги до знань та вмінь. Кожен студент повинен засвоїти знання з німецької мови юридичного спрямування і отримати відповідні практичні навички, необхідні та достатні для його підготовки як юриста, на рівні вимог, що пред’являються професійно – освітньою програмою підготовки юристів- бакалаврів.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі спеціальності. Навчальна дисципліна дисципліни «Іноземна (німецька) мова за професійним спрямуванням» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Зміст навчання складається з вивчення правознавчої літератури німецькою мовою, її аналіз та всебічне опрацювання, виконання як письмових, так і усних перекладів текстів правознавчої комунікації з української мови німецькою та навпаки, написанні резюме та ділових листів, пов’язаних з питаннями права, виконання рольових ігор на тему телефонних переговорів, ділових розмов між правником і клієнтом. Навчальний матеріал повинен мати оригінальний неадаптований характер. Невід’ємною частиною змісту навчання є спільна викладацько-студентська проектна робота, яка має на меті виконання реальних проектів для німецькомовного середовища. Така робота обумовить набуття та розвиток студентами практичних навичок володіння німецькою мовою за фахом.


СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
Навчальна нормативна дисципліна «Іноземна (німецька) мова за професійним спрямуванням» викладається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП).

Дана система запроваджується з метою удосконалення системи контролю якості знань студентів, сприяння формуванню системних та систематичних знань, ритмічної самостійної роботи впродовж семестру, підвищення об’єктивності оцінювання знань та адаптації до вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (ECTS).

Оцінювання знань студентів повинно сприяти реалізації низки завдань, зокрема:


 • підвищення мотивації студентів до системного навчання впродовж семестру та навчального року, переорієнтація їх цілей з отримання позитивної оцінки на формування системних, стійких знань, умінь та навичок;

 • відповідність переліку, форм, та змісту контрольних заходів вимогам КМСОНП;

 • відкритість контролю, яка базується на ознайомленні студентів на початку вивчення дисципліни переліком, формами та змістом контрольних завдань, критеріями та порядком їх оцінювання;

 • подолання елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань, що забезпечується виконанням індивідуальних завдань із застосуванням модульної системи оцінювання, іспиту;

 • розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення, та підвищення ефективності навчального процесу.

Ця дисципліна вивчається протягом двох семестрів та складається з двох змістових модулів (ЗМ). По завершенню курсу студенти в другому семестрі складають іспит. На екзамен виносяться вузлові питання, типові і комплексні задачі, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних завдань.

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом виконання індивідуальних завдань, які включають поточний (модульний ЗМ1, ЗМ2), підсумковий (КПМ) та семестровий (СК) контроль.

Результати контрольних завдань оцінюються за 100–бальною системою.

За результатами оцінювання ЗМ студентам виставляються бали.

Максимальна кількість балів, що може набрати студент у семестрі за один ЗМ дорівнює 40-ти балам, які додаються до наступних максимально можливих 60 балів, що одержуються ним за залік / іспит.Параметри


Змістовий

модуль 1

(ЗМ1)

Комплексний

підсумковий

модуль (КПМ)

Разом

підсумкова

оцінка (залік)

Оцінка в балах

0 - 40

0 - 60

0 - 100


Параметри


Змістовий

модуль 2

(ЗМ2)

Комплексний

підсумковий

модуль (КПМ)

Разом

підсумкова

оцінка (іспит)

Оцінка в балах

0 - 40

0 - 60

0 - 100


Орієнтовні форми контролю знань на практичних заняттях та їх оцінка:


 • виступ на задану тему / презентація – до 15 балів;

 • експрес опитування – до 2 балів;

 • самостійна робота – до 10 балів;

 • домашня робота – до 3 балів;

 • тестування – до 3 балів;

 • участь в дискусії – до 2 балів;

 • тематична контрольна робота - до 5 балів.

Мінімальний бал, який може бути отриманий студентом за відповідними формами контролю складає один бал.

У випадку відсутності студента на практичному занятті з поважних причин, він може відпрацювати пропущене заняття в поза аудиторний час (час консультацій викладача) шляхом усного або письмового опитування. Невідпрацьовані заняття вважаються незданими і за них не нараховується оцінка в балах. За 10 днів до початку екзаменаційної літньої сесії викладач припиняє приймати відпрацювання.

Таким чином, за цю дисципліну студентом може бути отримано максимально 100 балів. У підсумку, оцінені за 100-бальною системою, знання студента відображаються у заліковій книжці, за шкалою оцінювання, наведеній нижче. Підсумкова оцінка з дисципліни в балах (шкала Київського національного університету імені Тараса Шевченка) переводиться у чотирибальну (національну) шкалу.
Шкала оцінювання:

За шкалою університету

100-бальна системаОцінка за національною шкалою

та шкалою університету90 – 100

відмінно

5

75 – 89

добре

4

60 – 74

задовільно

3

0 – 59

незадовільно

2


Приклад розрахунку оцінки знань студента:

18 балів (ЗМ 1) + 15 балів (ЗМ 2) + 59 балів (КПМ) = 92 бали – оцінка знань студента за семестр. За шкалою оцінювання зазначена кількість балів відповідає оцінці 5 – «відмінно».ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1.
JURISTISCHE AUSBILDUNG,

EINFÜHRUNG IN DAS DEUTSCHE RECHT
Тема 1. Die juristische Ausbildung in Deutschland und der Ukraine (2 год.)
Einführung in den Fachsprachenkurs: Anforderungen, Aufgabentypen, Literatur und Quellen terminologischer Informationen. Die juristische Ausbildung in Deutschland: Fachbereiche, Leistungsnachweise, juristische Berufe und ihre Funktionen. Einführung in wichtigste Fachbereiche, Vorbereitungsdienst (Referendariat), staatliche Prüfungen, Befähigung zum Richteramt. Aufbau der juristischen Fakultäten in Deutschland. Vergleich der deutschen und ukrainischen Ausbildungswege in Deutschland und der Ukraine. Die deutschen einfachen und zusammengesetzten Nomen (Geschlechtsbestimmung nach formellen Merkmalen, Pluralbildung).
Тема 2. Rechtsquellen in Deutschland (2 год.)

Rechtsquellen in Deutschland: Gewohnheitsrecht, geschriebenes Recht, Fallrecht und Richterrecht. Deutsche Rechtsordnung: Bundesrecht, Landesrecht. Völkerrecht. Präsentationen zum Thema "Recht". Das deutsche Verb: Grundformen, Präsens der trennbaren und untrennbaren Verben; Ambivalente Halbpräfixe durch- und um-.Ambivalente Halbpräfixe über- und unter-.


Тема 3. Deutsches Verfassungsrecht.

Grundrechte und –freiheiten des Menschen (2 год.)
Einführung in das deutsche Verfassungsrecht. Deutsches Grundgesetz (GG): Geschichte und Gegenwart. Struktur des Grundgesetzes. Verfassungsrechtliche Grundbegriffe. Grundrechte und –freiheiten im Deutschen Grundgesetz. Soziale Grundrechte, Bürgerrechte. Debatten zum Thema Grundrechte und –freiheiten in Deutschland und der Ukraine. Verfassungsordnung und Demokratie. Perfekt.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.
RECHTSBEREICHE UND GERICHTSWESEN
Тема 4. Das deutsche bürgerliche Recht (1 год.)
Einführung in das deutsche bürgerliche Recht. Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB). Einzelne Gebiete des deutschen bürgerlichen Rechts: Vertragsrecht, Sachenrecht, Immobilienrecht, Urheberrecht. Debatten über neue Entwicklungen im internationalen Urheberrecht. Zivilrechtliche Urkunden: Vertragstypen, Satzungen, Vollmachten. Das Passiv und seine Ersatzformen. Indirekte Rede in der deutschen Rechtssprache (Konjunktiv I).
Тема 5. Das deutsche Strafrecht (1 год.)
Einführung in das deutsche Strafrecht. Das Strafgesetzbuch (StGB). Die Staatsanwaltschaft in Deutschland und der Ukraine. Strafrecht in Jugendfragen. Debatten über Probleme und Tendenzen. Konjunktiv II in der deutschen Gesetzessprache.II (Funktionen).
Тема 6. Das deutsche Gerichtswesen und Prozessrecht (2 год.)
Einführung in das deutsche Gerichtswesen. Vergleich mit dem ukrainischen System. Prozessgrundsätze und -verfahren. Zivilprozess. Gerichtsverhandlung in Zivilsachen. Strafprozess. Gerichtsverhandlung in Strafsachen. Vergangenheitsformen des deutschen Verbs.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


п/п

Зміст заняття

Кількість годин

аудиторні заняття

самостійна робота

Змістовий модуль 1. Juristische Ausbildung, Einführung in das deutsche Recht


1

Тема 1. Die juristische Ausbildung in Deutschland und der Ukraine.

2

15

2

Тема 2. Rechtsquellen in Deutschland.

2

22

3

Тема 3. Deutsches Verfassungsrecht. Grundrechte und –freiheiten des Menschen.

2

30

4

Модульна контрольна робота

2

14

Змістовий модуль 2. Rechtsbereiche und Gerichtswesen


5

Тема 5. Вas deutsche bürgerliche Recht (BGB).

1

15

6

Тема 6. Das deutsche Strafrecht.

1

15

7

Тема 7. Das deutsche Gerichtswesen und Prozessrecht.

2

26

8

Mодульна контрольна робота

2

14
ВСЬОГО

14

166

Загальний обсяг 180 год., в тому числі:

Лекцій0 год.

Практичні заняття14 год.

Самостійна робота - 166 год.

ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ,

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І
JURISTISCHE AUSBILDUNG,

EINFÜHRUNG IN DAS DEUTSCHE RECHT
Тема 1. Die juristische Ausbildung in Deutschland und der Ukraine (2 год.)
Практичне заняття - 2 год.

Die juristische Ausbildung in Deutschland: Fachbereiche, Leistungsnachweise, juristische Berufe und ihre Funktionen. Einführung in wichtigste Fachbereiche, Vorbereitungsdienst (Referendariat), staatliche Prüfungen, Befähigung zum Richteramt.


Завдання для самостійної роботи (15 год.)


 1. Mind Map und Fachglossar zum Thema Juristische Ausbildung in Deutschland

 2. Grammatik 1: Die deutschen einfachen und zusammengesetzten Nomen (Geschlechtsbestimmung nach formellen Merkmalen, Pluralbildung).

 3. Übungen zum grammatischen Thema 1 unter http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_erkund_uebungen_index

 4. Vorbereitung der Präsentationen.

 5. Grammatik 2: Das deutsche Verb: Grundformen, Präsens der trennbaren und untrennbaren Verben;

 6. Übungen zum grammatischen Thema 2 unter http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_erkund_uebungen_indexКонтрольні завдання та запитання


 1. Nennen Sie die wichtigsten Etappen der juristischen Ausbildung in Deutschland.

 2. Nennen Sie juristische Berufe und beschreiben Sie die jeweiligen Funktionen und Befugnisse.

 3. Erklären Sie die Beschaffenheiten der Berufe Wirtschaftsjurist und Untersuchungsführer.

 4. Welche Funktionen und Befugnisse haben deutsche Laienrichter?

 5. Welche juristischen Examen müssen in Deutschland abgelegt werden?

 6. Beschreiben Sie den Aufbau einer juristischen Fakultät in Deutschland

 7. Beschreiben Sie den Aufbau der juristischen Fakultät der Taras-Schewtschenko-Universität Kiew.


Рекомендована література:


 1. Бережна В.В. Німецька граматика в таблицях і схемах – Х.: Торсінг плюс, 2009. – 112 с.

 2. Граматичні та лексичні вправи для рівня В1 видавництва Schubert http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_erkund_uebungen_index

 3. Шаблій О.А. Переклад юридичних текстів (на матеріалі правничих термінологічних систем ФРН та України): Навч. посібник / О.А. Шаблій. Київ: ВЦ "Київський університет", 2008. – 247 с.

 4. Jung Lothar. Rechtswissenschaft. Lese- und Arbeitsbuch. – Ismaning : Max Hueber Verlag, 1998. – 193 S.

 5. http://www.jura.uni-koeln.de/

 6. http://www.jura.uni-muenchen.de/index.html

 7. http://law.univ.kiev.ua/Тема 2. Rechtsquellen in Deutschland (2 год.)

Практичне заняття – 2 год.

Rechtsquellen in Deutschland: geschriebenes Recht, Fallrecht und Richterrecht.

Deutsche Rechtsordnung: Bundesrecht, Landesrecht. Präsentationen zum Thema "Recht".
Завдання для самостійної роботи (22 год.)


 1. Mind Map zum Thema Rechtsquellen in Deutschland.

 2. Fachglossar zum Thema Rechtsquellen in Deutschland.

 3. Präsentation zum Thema "Deutsches Recht".

 4. Präsentation zum Thema "Deutsches Landesrecht" am Beispiel eines Bundeslandes.

 5. Grammatik 1: Ambivalente Halbpräfixe über- und unter-.

 6. Übungen zum grammatischen Thema 1 unter http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_erkund_uebungen_index

 7. Grammatik 2: Ambivalente Halbpräfixe durch- und um-.

 8. Übungen zum grammatischen Thema 2 unter http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_erkund_uebungen_index


Контрольні завдання та запитання
1. Welche Rechtsquellen kennen Sie?

2. Beschreiben Sie den hierarchischen Aufbau der deutschen Rechtsordnung.

3. Bundesrecht vs. Landesrecht: beschreiben Sie das Verhältnis.

4. Recht im Freistaat Bayern (Bericht).

5. Richterrecht in Deutschland (Bericht).

6. Völkerrecht vs. Bundesrecht (Kommentar).

7. Das deutsche Parlament (Aufbau und legislative Verfahren).
Рекомендована література:


 1. Бережна В.В. Німецька граматика в таблицях і схемах – Х.: Торсінг плюс, 2009. – 112 с.

 2. Граматичні та лексичні вправи для рівня В1 видавництва Schubert http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_erkund_uebungen_index

 3. Шаблій О.А. Переклад юридичних текстів (на матеріалі правничих термінологічних систем ФРН та України): Навч. посібник / О.А. Шаблій. Київ: ВЦ "Київський університет", 2008. – 247 с.

 4. Jung Lothar. Rechtswissenschaft. Lese- und Arbeitsbuch. – Ismaning : Max Hueber Verlag, 1998. – 193 S.

 5. Офіційна база даних законодавства ФРН - Juris BMJ [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.gesetze-im-internet.deТема 3. Deutsches Verfassungsrecht.

Grundrechte und -freiheiten des Menschen (2 год.)
Практичне заняття – 2 год.

Einführung in das deutsche Verfassungsrecht. Deutsches Grundgesetz (GG): Geschichte. Grundrechte und –freiheiten im Deutschen Grundgesetz (Einführung). Soziale Grundrechte, Bürgerrechte. Verfassungsordnung und Demokratie.


Завдання для самостійної роботи (30 год.)


 1. Vorbereitung von schriftlichen Berichten zum Thema.

 2. Erstellen eines Fachglossars zum Thema.

 3. Grammatik 1: Perfekt für transitive Verben.

 4. Übungen zum grammatischen Thema 1 unter http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_erkund_uebungen_index

 5. Grammatik 2: Perfekt mit dem Hilfsverb sein.

 6. Übungen zum grammatischen Thema 2 unter http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_erkund_uebungen_index

 7. Grammatik 3: Verben, die im Perfekt sowohl mit dem Hilfsverb haben, als auch mit dem Hilfsverb sein gebraucht werden.

 8. Übungen zum grammatischen Thema 3 unter http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_erkund_uebungen_index


Контрольні завдання та запитання


 1. Warum heißt die deutsche Verfassung Grundgesetz (GG)?

 2. Wodurch unterscheidet sich der Staatliche Aufbau in der Bundesrepublik Deutschland und der Ukraine?

 3. Berichten sie über Änderungen zum GG.

 4. Nennen Sie elementare Grundrechte und –freiheiten des Menschen?

 5. Nennen Sie soziale Grundrechte, Bürgerrechte.

 6. Berichten sie über ihre Erfahrungen bez. auf Verletzung der Grundrechte und –freiheiten des Menschen in der Ukraine.

 7. Rechtsschutz bei der Verletzung der Grundrechte und –freiheiten.Рекомендована література:


 1. Бережна В.В. Німецька граматика в таблицях і схемах – Х.: Торсінг плюс, 2009. – 112 с.

 2. Граматичні та лексичні вправи для рівня В1 видавництва Schubert http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_erkund_uebungen_index

 3. Шаблій О.А. Переклад юридичних текстів (на матеріалі правничих термінологічних систем ФРН та України): Навч. посібник / О.А. Шаблій. Київ: ВЦ "Київський університет", 2008. – 247 с.

 4. Jung Lothar. Rechtswissenschaft. Lese- und Arbeitsbuch. – Ismaning : Max Hueber Verlag, 1998. – 193 S.

 5. http://www.bpb.de (Основний Закон ФРН).

 6. http://www.bundesverfassungsgericht.de (Федеральний конституційний суд).

 7. Scholz Lothar. Grundgesetz für Einsteiger. 7.Aufl., Bonn : Bundeszentrale für politische Bildung, 2000.


КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ І


    1. Die juristische Ausbildung in Deutschland

    2. Juristische Berufe in Deutschland und der Ukraine.

    3. Fachbereiche und Praktika in der juristischen Ausbildung in Deutschland

    4. Rechtsordnung und -quellen in Deutschland.

    5. Deutsches Bundes- und Landesrecht.

    6. Deutsches Verfassungsrecht.

    7. Staatlicher Aufbau Deutschlands.

    8. Grundrechte und –freiheiten des Menschen.

    9. Rechtsschutz bei der Verletzung der Grundrechte und –freiheiten.

    10. Geschlechtsbestimmung der deutschen einfachen und zusammengesetzten Nomen nach formellen Merkmalen.

    11. Regeln und Ausnahmen bei der Pluralbildung der deutschen Nomen.

    12. Grundformen des deutschen Verbs.

    13. Präsens der trennbaren und untrennbaren Verben

    14. Ambivalente Halbpräfixe durch- und um-.

    15. Ambivalente Halbpräfixe über- und unter-.

    16. Das Perfekt mit Hilfsverben.

    17. Verben, die im Perfekt sowohl mit dem Hilfsverb haben, als auch mit dem Hilfsverb sein gebraucht werden.


ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.
RECHTSBEREICHE UND GERICHTSWESEN
Тема 4. Das deutsche bürgerliche Recht (1 год.)
Практичне заняття – 1 год.

Einführung in das deutsche bürgerliche Recht. Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB).

Einzelne Gebiete des deutschen bürgerlichen Rechts: Vertragsrecht, Sachenrecht, Immobilienrecht, Urheberrecht. Zivilrechtliche Urkunden: Vertragstypen, Satzungen, Vollmachten.
Завдання для самостійної роботи (15 год.)
1. Errichten von zivilrechtlichen Urkunden: Verträge.

2. Errichten von zivilrechtlichen Urkunden: Satzungen.

3. Errichten von zivilrechtlichen Urkunden: Vollmachten.

2. Erstellen eines Fachglossars zum Thema.

3. Grammatik: Das Passiv und seine Ersatzformen.

4. 10 Übungen zum grammatischen Thema unter http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_erkund_uebungen_index


Контрольні завдання та запитання
1. Definieren Sie den Begriff das bürgerliche Recht.

2. Was regelt das deutsche Vertragsrecht?

3. Definieren Sie den Begriff Sachenrecht, ist Tier nach dem BGB eine Sache?

4. Definieren Sie die Begriffe Immobilienrecht und Hypothek.

5. Was regelt das deutsche Urheberrecht?
Рекомендована література:


 1. Бережна В.В. Німецька граматика в таблицях і схемах – Х.: Торсінг плюс, 2009. – 112 с.

 2. Граматичні та лексичні вправи для рівня В1 видавництва Schubert http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_erkund_uebungen_index

 3. Шаблій О.А. Переклад юридичних текстів (на матеріалі правничих термінологічних систем ФРН та України): Навч. посібник / О.А. Шаблій. Київ: ВЦ "Київський університет", 2008. – 247 с.

 4. Jung Lothar. Rechtswissenschaft. Lese- und Arbeitsbuch. – Ismaning : Max Hueber Verlag, 1998. – 193 S.

 5. Scholz, Lothar. Grundgesetz für Einsteiger. 7.Aufl., Bonn : Bundeszentrale für politische Bildung, 2000.

Тема 5. Das deutsche Strafrecht (1 год.)
Практичне заняття – 1 год.

Einführung in das deutsche Strafrecht. Das Strafgesetzbuch. Staatsanwaltschaft in Deutschland und der Ukraine. Präsentationen. Funktionen des Konjunktiv II in der deutschen Rechtssprache (Fortsetzung).


Завдання для самостійної роботи (15 год.)


 1. Vorbereitung von Präsentationen.

 2. Erstellen eines Fachglossars zum Thema.

 3. Grammatik 1: Indirekte Rede in der deutschen Rechtssprache (Konjunktiv I).

 4. Übungen zum grammatischen Thema unter http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_erkund_uebungen_index

 5. Grammatik 2: Konjunktiv II (Gegenwart, Zukunft).

 6. Übungen zum grammatischen Thema unter http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_erkund_uebungen_index

 7. Grammatik: Konjunktiv II (Vergangenheit).

 8. Übungen zum grammatischen Thema unter http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_erkund_uebungen_index


Контрольні завдання та запитання
1. Was ist der Gegenstand des Strafrechts?

2. Was regelt das deutsche Deliktsrecht?

3. Definieren Sie den Begriff Strafbarkeit.

4. Erklären Sie den Begriff Unschuldsvermutung.

5. Nennen Sie Grundsätze des Ermittlungsverfahrens in Deutschland.

6. Jugendstrafverfahren in Deutschland und der Ukraine.Рекомендована література:


 1. Бережна В.В. Німецька граматика в таблицях і схемах – Х.: Торсінг плюс, 2009. – 112 с.

 2. Бергманн В. Административно-процессуальное право Германии. – М. : Волтерс Клувер, 2007. – 288 с.

 3. Граматичні та лексичні вправи для рівня В1 видавництва Schubert http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_erkund_uebungen_index

 4. Шаблій О.А. Переклад юридичних текстів (на матеріалі правничих термінологічних систем ФРН та України): Навч. посібник / О.А. Шаблій. Київ: ВЦ "Київський університет", 2008. – 247 с.

 5. Jung Lothar. Rechtswissenschaft. Lese- und Arbeitsbuch. – Ismaning : Max Hueber Verlag, 1998. – 193 S.

 6. Scholz, Lothar. Grundgesetz für Einsteiger. 7.Aufl., Bonn : Bundeszentrale für politische Bildung, 2000.Тема 6. Das deutsche Gerichtswesen und Prozessrecht (2 год.)
Практичне заняття – 2 год.

Einführung in das deutsche Gerichtswesen. Das Gerichtsverfassungsgesetz. Prozessgrundsätze und –verfahren im Zivilprozess. Gerichtsverhandlung in Zivilsachen. Gerichtsverhandlung in Strafsachen


Завдання для самостійної роботи (26 год.)
1. Vorbereitung der Rollenspiele.

2. Erstellen eines Fachglossars zum Thema.

3. Grammatik: Vergangenheitsformen des deutschen Verbs

4. 10 Übungen zum grammatischen Thema unter http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_erkund_uebungen_index


Контрольні завдання та запитання
1. Deutsche Fachgerichte: beschreiben Sie das System.

2. Wodurch unterscheidet sich der deutsche Instanzenweg vom ukrainischen?

3. Nennen Sie Grundsätze des Zivilverfahrens.

4. Nennen Sie Grundsätze des Strafverfahrens.5. Nennen Sie Rechte des Angeklagten in Deutschland.
Рекомендована література:


 1. Бережна В.В. Німецька граматика в таблицях і схемах – Х.: Торсінг плюс, 2009. – 112 с.

 2. Бергманн В. Административно-процессуальное право Германии. – М. : Волтерс Клувер, 2007. – 288 с.

 3. Граматичні та лексичні вправи для рівня В1 видавництва Schubert http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/uebungen_b2/b2_erkund_uebungen_index

 4. Шаблій О.А. Переклад юридичних текстів (на матеріалі правничих термінологічних систем ФРН та України): Навч. посібник / О.А. Шаблій. Київ: ВЦ "Київський університет", 2008. – 247 с.

 5. Jung Lothar. Rechtswissenschaft. Lese- und Arbeitsbuch. – Ismaning : Max Hueber Verlag, 1998. – 193 S.


КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЯ ІI


 1. Вas deutsche bürgerliche Recht (BGB).

 2. Вas deutsche Sachen- und Immobilienrecht.

 3. Deutsches Vertrags- und Urheberrecht.

 4. Das deutsche Strafrecht.

 5. Jugendstrafverfahren in Deutschland und der Ukraine.

 6. Das deutsche Gerichtswesen.

 7. Das ukrainische Gerichtswesen.

 8. Grundsätze von Zivil- und Strafverfahren.

 9. Das Zustands- und Vorgangspassiv

 10. Ersatzformen von Passiv.

 11. Indirekte Rede (Konjunktiv I).

 12. Konjunktiv II (Gegenwart, Zukunft).

 13. Konjunktiv II (Vergangenheit).

 14. Das Präteritum.

 15. das Plusquamperfekt.

 16. Übereinstimmung derVergangenheitsformen in der Syntax.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Німецька мова для студентів-юристів: навч. посіб. / [М.М. Гавриш, Г.О. Копил, О.В. Перепадя та ін.]. – К. : КНЕУ, 2009. – 304 с.

 2. Розмовні теми з німецької мови та завдання для самостійної роботи для студентів-юристів / І. Г. Мараховська, К. І. Голубєва, Т. М. Черкасова. – Х.: Вид. СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006.

 3. Шаблій О.А. Переклад юридичних текстів (на матеріалі правничих термінологічних систем ФРН та України): Навч. Посібник. - Київ: ВЦ "Київський університет", 2008. – 247 с.

 4. Recht und Gesetz : навч. посіб. з нім. мови для студ.-юристів / І. Г. Мараховська, Т. М. Черкасова ; ред. І. П. Ліпко ; Національний університет "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого". – Х. : Право, 2012. – 368 с.

 5. Grundzüge des deutschen Handels– und Wirtschaftsrechts. Москва: Издательство БЕК, 1995. – 288 с.

 6. Grynenko Anastasija. Die Terminologie des Gerichtswesens der Ukraine und Deutschlands: Eine übersetzungswissenschaftliche Analyse juristischer Fachbegriffe im Deutschen, Ukrainischen und Russischen. Mit einem Vorwort von Ulrich Hartmann. – Stuttgart: ibidem –Verlag, 2007. – 200 c.

 7. Dolmetscher und Übersetzer in Deutschen Gesetzen / Hrsg. von Norbert Zänker. – 2.Afl., 2005.

 8. Fingerzeige für die Gesetzes– und Amtssprache. Hrsg. von der Gesellschaft für deutsche Sprache ... – 11. Aufl./ neu bearb. und aktualisiert von Ulrich Daum. – Wiesbaden: Quelle und Meyer, 1998. – 185 S.

 9. Simon H., Funk-Backer G. Einführung in das deutsche Recht und die deutsche Rechtsprache. – Beck Juristische Verlag, 2005.

 10. Scholz, Lothar. Grundgesetz für Einsteiger. 7.Aufl., Bonn : Bundeszentrale für politische Bildung, 2000.

 11. Thorn K., Hoffmann M. u.a. Deutsch als Fremdsprache für Juristen: Multimediales Lehr- und Lernprogramm. Video, CD.


РЕКОМЕНДОВАНА ДОВІДКОВА ЛІТЕРАТУРА


 1. Німецько-українсько-російський коментований словник з адміністративного права / Укл. Шлоер Б., Сойко І. / Заг. ред. Б. Шлоера та Ю. Зайцева – К.: Український центр правничих студій, 2003.

 2. Кучеренко І.Д., Саєнко Л.М. Юридичний словник російсько-українсько-англійсько-німецький. – Київ, 1995.

 3. Abkürzungen für Juristen. Von Hildebert Kirchner. Berlin–New York: Walter de Gruyter, 1993.

 4. Bley Helmar. Grundbegriffe des Sozialrechts. 1. Aufl. Baden–Baden: Nomos Verlag.–Ges., 1988.– 256 S.

 5. Deutsches Rechts-Lexikon: 3 B. / Hrsg. Dr. Horst Tilch. – 2. Aufl. – München: C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung,  1992.– 450 S.

 6. Europäische Union: Handbuch der internationalen Rechts- und  Verwaltungssprache. Deutsch-russisch. Reihe R, Band 3. / Hrsg. von der Bayerischen Verwaltungsschule, Körperschaft des öffentlichen Rechts. – München, 1997. –  384  S.

 7. Fachwörterbuch Recht Deutsch-Russisch. A.Aksenenko, B. Naumann, I. Fagradjants, R.Shahidzhanjan, P.Jakovenko. – Hamburg: Jourist Verlags GmbH, 2008. – 745 S.

 8. Geiger H., Mürbe M. Beck’sches Rechtlexikon. - 2., aktual. Aufl. - Deutscher Taschenbuch Verlag, 1995. – 563 S.

 9. Handbuch der Rechtsförmlichkeiten. – 3. Aufl. [Електроннийресурс] – Режим доступу:  http://hdr.bmj.de/sitemap.html

 10. Kirchner Hildebert, Pannier Dietrich. Abkürzungsverzeichnis der Rechtssprache. 6. Auflage. – Berlin : De Gruyter, 2008.

 11. Kommunale Selbstverwaltung: Handbuch der internationalen Rechts-  und  Verwaltungssprache. Deutsch-russisch. Reihe R, Band 2. / Hrsg. von der Bayerischen Verwaltungsschule, Körperschaft des öffentlichen Rechts. – München, 1995. -  209 S.

 12. Meyer Dieter. Juristische Fremdwörter, Fachausdrücke und Abkürzungen. – 10. Aufl. – Berlin: Luchterhand, 1993. - 235 S.

 13. Rechtsrussisch: deutsch-russisches und russisch-deutsches Rechtswörterbuch für jedermann / Köbler Gerhard. Unter Mitarb. von Irina Mechtscheriakov. – München: Vahlen, 2001. – 565 S.

 14. Staats- und Verwaltungsorganisation in Deutschland: Handbuch der internationalen Rechts-  und  Verwaltungssprache. Deutsch-russisch. Reihe R, Band 1. / Hrsg. von der Bayerischen Vervaltungsschule, Körperschaft des öffentlichen Rechts. – München, 1994. –  270 S.

 15. Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache. 2 Teile / Hrsg. G.Decsi, S.Karcsay. – Budapest / München: Beck; Akad. Kiado,  1990.

 16. Російсько-українсько-англійсько-німецький юридичний словник / Гончаренко В.Г., Залевська В.Ю., Кучеренко І.Д. та ін. – К.: Либідь, 1995. – 240 с.

 17. Законодавство про судовий устрій та статус суддів в Німеччині: Збірник матеріалів. – К. : Німецький Фонд міжнародного правового співробітництва в Україні, 2006. – 167 с.

 18. Рижков Г. Принцип правової держави в Основному Законі (конституції) ФРН і судова практика Федерального конституційного  суду ФРН. – Київ: Книги для бізнесу, 2008. – 112 с.

 19. Das große Handbuch der Verträge. – 14. Aufl. – Hamburg: Nikol Verlagsgesellschaft mbH&Co. KG. – 2169 S.

 20. Deutsch-russisches juristisches Wörterbuch. Gesamtredaktion: Prof. Dr. sc. jur. P.Grischajew u. Prof. Dr. sc. jur. M.Benjamin. 4., unverändr. Aufl., Moskau: Russo, 1996. – 624 S.

 21. Creifelds Rechtswörterbuch / begründet von Dr. Carl Creifelds, hrsg. von Dr. Klaus Weber, 18. neu bearb. Auflg.  – München: C.H. Beck, 2004.ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ


 1. http://www.rechtswoerterbuch.de/ (Тлумачний юридичний словник).

 2. http://www.bpb.de (Основний Закон ФРН).

 3. http://www.rechts–links.com (джерела права та інша правнича інформація).

 4. http://www.bmj.bund.de/ (законодавство ФРН).

 5. http://www.recht.de (джерела права та інша правнича інформація).

 6. http://www.bundesverfassungsgericht.de Федеральний конституційний суд ФРН).

 7. http://www.bundesarbeitsgericht.de (Федеральний суд з трудових питань ФРН).

 8. http://www.rewi.hu–berlin.de/HFR (електронна правнича періодика).

 9. http://www.deutsches–patentamt.de (патентне право ФРН).

 10. http://www.online–recht.de/ (проблеми інтелектуальної власності у сфері інтернет–технологій).

 11. Deutsche juristische Abkürzungen – Німецькі юридичні скорочення [Електроннийресурс] – Режимдоступу: http://de.wikipedia.org/wiki/Abk%C3%BCrzungen/Gesetze_und_Recht

 12. http://www.oesterreich.com (загальна інформація про Республіку Австрія).

 13. http://www.ris.bka.gv.at (Адміністрація Федерального канцлера Республіки Австрія).

 14. http://www.internet4jurists.at (інформація з права Республіки Австрія).

 15. http://www.parlament.gv.at (Інформаційна база при Парламенті Республіки Австрія).

 16. http://www.snl.helvetical.ch (інформація про правову систему Швейцарської Конфедерації).

 17. http://www.admin.ch/ch/d/sr/sr.html (систематизоване законодавство Швейцарської Конфедерації).


ЗАВДАННЯ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ (ЗРАЗКИ)
Wie heißt das Rechtsgebiet: (0,5 Punkte pro richtige Lösung)

1. ____________________________ ist ein Rechtsgebiet, das Beziehungen von rechtlich gleichgestellten Rechtssubjekten (natürlichen oder juristischen Personen) untereinander regelt.

2. ____________________________ ist eine überstaatliche Rechtsordnung, durch welche die Beziehungen zwischen einzelnen Staaten auf der Grundlage der Gleichrangigkeit geregelt werden.

3. ____________________________ ist ein Rechtsgebiet, das sich mit privatrechtlichen Vereinigungen, die zur Erreichung eines bestimmten Zweckes durch Rechtsgeschäft begründet werden, beschäftigt.

4. Das ______________________ regelt insbesondere die Rechtsbeziehungen des Staates zu seinen Bürgern, aber auch die Funktionsweise der Behörden und ihr Verhältnis zueinander.

5. ___________________________ ist ein methodisch selbständiger Teil des öffentlichen Rechts, in welchem für schuldhaft begangenes Unrecht teils schwerwiegende rechtliche Sanktionen vorgesehen sind.


II. Definieren Sie bitte die folgenden Bezeichnungen (max. 5 Punkte, max. 1 Punkt pro eine Definition) z.B. Ein Mandant ist eine Person, die einen Rechtsanwalt beauftragt, ihre rechtlichen Interessen zu vertreten.
1. Ein Staatsanwalt ist
2. Ein Notar ist
3. Ein Referendar ist
4. Ein Volljurist ist
5. Ein Laienrichter ist
III. Was passt thematisch nicht in die Reihe? Streichen Sie das überflüssige Wort weg (0,5 Punkte pro ein richtiges Wegstreichen).


 1. Vorschrift, Rechtssatz, Rechtsmittel, Norm

 2. Gesetz, Urteil, Verfassung, Gesetzbuch

 3. verstoßen, erlassen, beschließen, verabschieden

 4. Recht, Vorrecht, Anspruch, Vorsatz


РОЗМОВНІ ТЕМИ НА ЗАЛІК


    1. Die juristische Ausbildung in Deutschland und der Ukraine.

    2. Mein zukünftiger juristischer Beruf .

    3. Fachbereiche und Praktika in der juristischen Ausbildung in Deutschland und der Ukraine.

    4. Rechtsordnung und -quellen in Deutschland.

    5. Deutsches Bundes- und Landesrecht.

    6. Deutsches Verfassungsrecht.

    7. Grundrechte und –freiheiten des Menschen.

    8. Rechtsschutz bei der Verletzung der Grundrechte und –freiheiten.РОЗМОВНІ ТЕМИ НА ІСПИТ


 1. Вas deutsche bürgerliche Recht (BGB).

 2. Deutsches Vertrags- und Urheberrecht.

 3. Das deutsche Strafrecht.

 4. Jugendstrafverfahren in Deutschland und der Ukraine.

 5. Das deutsche und ukrainische Gerichtswesen.

 6. Grundsätze von Zivil- und Strafverfahren.
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка