Європейського колегіумуДата конвертації14.09.2017
Розмір95.5 Kb.
Інтеграційні форми організації навчально-виховного процесу

в початковій школі.


Марія Безрідна, заступник директора

“Європейського колегіуму”


Традиційна методика викладання загальноосвітніх дисциплін у школі багато в чому вичерпала свої можливості і потребує пошуку нових шляхів. Сьогодні, серед першочергових і актуальних напрямків творчої роботи вчителів “Європейського колегіуму» можна визначити такі, як:

  • побудова єдиної для вчителя і учня системи цілей і завдань навчання і виховання, які відповідають сучасним вимогам на кожному етапі навчання;

  • вибір та побудова змісту навчання таким чином, щоб уникнути перевантаження учнів, одночасно враховуючи його індивідуальні потреби, тобто впровадження особистісного підходу до кожного учня;

  • пошук і використання великої і різноманітної кількості методичних прийомів роботи, як традиційних, так і інноваційних для урізноманітнення форм проведення занять у навчально-виховному процесі.

Ідея інтеграції останнім часом є предметом теоретичних і практичних досліджень в зв’язку з початком процесу диференціації у навчанні. Численні наукові дослідження в початковій школі свідчать про те, що майже всі предмети містять інтегровані знання. Очевидним також є те, що реконструкція методичних підходів до викладання передбачає різноманітні шляхи застосування укрупнених структур навчального матеріалу або інтегрування.

На сьогоднішньому етапі ми бачимо два характерні напрямки в роботі: емпіричний – розробка і проведення учителем інтегрованих уроків, і теоретичний – створення та вдосконалення інтегрованих курсів і програм, які об’єднують різноманітні предмети з інваріантної і варіативної частин навчального плану, а також підтримуються і узагальнюються курсами і гуртками за вибором у позашкільної діяльності. З одного боку інтеграція дає можливість показати учням світ в цілому, подолавши роздрібнення наукових знань і розбиття їх по дисциплінах, з іншого боку, звільнений за рахунок цього навчальний час використовується для повноцінного впровадження диференціації у навчанні. Тобто, з практичної точки зору інтеграція зумовлює посилення міжпредметних звязків, впливає на зниження втомлюваності учнів від перевантаження, розширення сфери отримання інформації, підтримка мотивації у навчанні.

Але як відповісти на питання: чи всяке навчання може бути інтегрованим? Ми вважаємо, що так.

У “Європейському колегіумі” інтегроване навчання впроваджується у створену систему, яка об’єднує різні науки навколо єдиного стрижня, з’єднує знання з окремих предметів у воєдино, на основі чого формується цілісне світосприйняття в учнів.

Інтеграція змісту у навчанні – процес встановлення зв’язків між структурними компонентами змісту в рамках певної системи навчання з метою формування цілісних уявлень про світ, орієнтованих на саморозвиток особистості дитини.

Можна виділити три рівні інтеграції змісту учбового матеріалу:  • внутріпредметна – інтеграція понять, знань, вмінь, і т.п. всередині окремих навчальних предметів;

  • міжпредметна – синтез фактів, понять, принципів,... з двох і більше предметів;

  • транспредметна – синтез компонентів основного, шкільного, і позашкільного змісту навчання.

Для внутріпредметної інтеграції характерна спіральна структура на основі принципу концентричності: накопичення знань відбувається поступово, систематизація знань будується навколо певної проблеми, поширюючи і поглиблюючи її розуміння. Важливо сформувати у дитини цілісність сприйняття. При вивченні загальної теми необхідно показати. як за допомогою слова, звука, руху, кольору можна розкрити один той самий образ, наше відношення до нього. Тільки так окремі знання, отриманні на уроці, складатимуться, як пазли, в одну велику картину - уявлення, з якої починається набуття істинної системи знань.

Міжпредметна інтеграція складається з міжпредметних зв’язків, інтегрованих уроків і блоків, інтегрованих курсів і програм.

На мою думку, самий найцікавіший спосіб проведення інтегрованих уроків – це проведення їх на основі інтеграції навчального матеріалу з різних предметів, об’єднаних навколо однієї теми. Інтегративно-тематичний підхід до розробки і проведення уроку полягає в тому, що змістовною, методичною і організаційною одиницею процесу навчання виступає не урок, а навчальна тема (розділ) навчальної дисципліни. Цей підхід дає змогу розкрити перед дитиною поняття, явища, розглянути їх всебічно ( з точки зору різних наук ), отримати повну і цілісну інформацію.

З метою активізації пошукової діяльності та мовних навичок учнів молодших класів розроблено цикл інтегрованих за змістом навчального матеріалу уроків. Уроки в початкових класах дуже різноманітні за змістом, структурою, способами організації навчальної діяльності. Тому найдоцільніше та найцікавіше застосовувати інтегративно-тематичний підхід до розробки уроків з залученням іноземних мов та предметів художньо-естетичного циклу. Механізмами інтегрування тут виступають загальноосвітні уміння та навички; логічні операції, міждисциплінарні зв’язки, інтелектуальні вміння (аналіз, синтез, порівняння); спільні та подібні підходи до реалізації етапів уроку, роботи з наочністю (виготовленою власноруч), посібниками та технічними засобами навчання.

При цьому інформація є інтегративним фактором уроку. На таких уроках превалює засвоєння нових знань та закріплення набутих навичок у роботі. Сформовані уміння і навички вищезазначеного порядку, мають служити активізації уваги, позитивному ставленню учня до навчання, засвоєнню матеріалу на рівні особистісного сприйняття, враховуючи актуальні потреби кожного учня та направлені на формування його творчого потенціалу .

Наприклад, такий предмет, як трудове навчання (або художня праця) в інтегрованої діяльності школярів ставить за мету створення не лише матеріальних та побутових речей, а й духовних цінностей зображувальними, конструктивними і декоративними засобами, воно пробуджує фантазію та винахідливість. Праця – це художньо пізнавальна діяльність яка безпосередньо пов’язана з розвитком мислення, мовлення, зору та координації рухів. Вона допомагає учням засвоювати крізь образи композиційну довершеність явищ і предметів навколишнього світу, і таким чином впорядковувати, аналізувати та зв’язувати різні знання.

Вона пов’язана з іншими навчальними предметами спільними темами; її елементи та об’єкти можна покласти в основу нових інтегрованих за змістом уроків та програм. Прикладом вищесказаного є розроблений цикл інтегрованих уроків іноземної (англійська, німецька, французька) мови і трудового навчання, художньої праці.. Також пропонується наскрізна інтеграція, у вигляді тематичного дня (інтегрованого блока), коли усі предмети інтегруються з художніми дисциплінами.

Програмами технічних дисциплін передбачено варіативність об’єктів праці в залежності від теми та мети уроку. Це дозволяє інтегрувати уроки праці з різними предметами (див.мал.1.)
Мал.1


За Державною програмою “Трудове навчання” виділено п’ять модулів: “Людина і природа”, “Я сам та інші люди”, Людина і знаки інформації”, “Людина і техніка”, “Людина і художнє довкілля”. Під час їх вивчення учитель може здійснювати міжпредметні зв’язки або забезпечувати інтеграцію трудового навчання з іншими навчальними предметами.

Програма “Мистецтво” побудована, спираючись на модель поліцентричної інтеграції мистецьких знань, які органічно поєднуються в тематичні цикли.

Працюючи над програмою початкової школи протягом п’яти років мною послідовно впроваджувалися різні інтеграційні форми і методи навчально-виховного процесу:

  1. Інтегровані уроки за змістом навчального матеріалу:


природознавство, трудове навчання, математика

Тема: “Термометр”П.р.: “Виготовлення діючої моделі термометра”.

За програмою з трудового навчання, відповідно, модуль ”Робота з папером і картоном”, тема: Виготовлення дидактичних посібників.


  1. Інтегровані уроки за програмою:


історія для малюків та трудове навчання

Тема: “Відкриття Америки”Практична робота: “Виготовлення головного убору жителів Південної Америки.”

За програмою з трудового навчання, відповідно, модуль - “Робота з різними матеріалами”

Тема: ”Середньовіччя”

П.р. Виготовлення моделі замка

На уроці можна використовувати різні види робіт:

а) в залежності від розділу програми з трудового навчання, який вивчається у цей час - ”Об’ємні вироби з паперу і картону”, ”Елементи моделювання та конструювання” або “Робота з різними матеріалами”;

б) в залежності від рівня дітей.


Тема: ”Хто і як жив у Середньовіччі”


П.р. Виготовлення історичного одягу

У програмі-розділ “Робота з папером і картоном”, тема “Саморобні дидактичні ігри”Математика та трудове навчання

Тема: ”Багатоцифрові числа”П.р. Виготовлення абака

У програмі тема: ”Виготовлення дидактичних посібників.”Математика та художня праця

Тема: ”Геометричні тіла”П.р .Виготовлення іграшки конічної форми

У програмі тема: ”Виготовлення дидактичних посібників.”Іноземна мова та художня праця

Тема: ”Робота з дидактичним посібником “Граматична квітка”П.р. Виготовлення посібника “Граматична квітка”

У програмі тема: ”Саморобні дидактичні ігри ”

Тема: ”У зоопарку”

П.р. Виготовлення тварин


У програмі тема: ”Робота з різними матеріалами.”

Тема: «Саморобні дидактичні ігри ”Фонетичне коло”П.р .Виготовлення посібника “Фонетичне коло”

У програмі тема:” Робота з різними матеріалами.”

Тема: ”Домашні тварини”

П.р. Виготовлення дидактичного посібника “Книжка-словник”

У програмі тема: ” Робота з різними матеріалами.”

Тема: ”Одяг”

П.р. виготовлення лялькового одягу з паперу

У програмі – Робота з різними матеріалами.Українське читання, художня праця

Тема: ”Ой прийшли морози і зима настала”


П.р. виготовлення колективного панно

У програмі – Робота з різними матеріалами.

Інтегровані уроки допомагають учням глибше засвоювати та впорядковувати знання, користуватися відповідними вміннями та набутими навичками, що сприяє всебічному та гармонійному розвиткові дитини.

Хочу відмітити, що програми з трудового навчання складені циклічно, що дає змогу розглянути навчальний матеріал під різним кутом зору, забезпечити учням ситуацію вільного вибору завдань, різних за складністю, відповідно до вікових, психофізіологічних можливостей і потреб дитини.

У реалізації змісту програм основним є метод проектів. Він потребує поєднання словесних, графічних, художніх, предметно-маніпулятивних способів виконання навчальних дій учнями, що ми і зробили, інтегрувавши предмети. Наприклад, робота над проектом “Ми – європейці”, презентація якого відбулася під час проведення дня Європи. Діти зробили путівник “Столиці європейських держав”.

Творча група вчителів “Європейського колегіуму” працює над апробацією інтегрованої програми «Цивілізація».

Одна з найцікавіших інтеграційних форм – це проведення інтелектуальної дидактичної гри. Для успішного навчання в початковій школі необхідно створити достатньо високий рівень розвитку пізнавальних процесів – сприймання, пам’яті, мислення, уяви, широкий простір для творчості, активності, самостійності. Інтегрований підхід до проведення гри сприяє інформаційному збагаченню сприймання мислення і почуттів учнів за рахунок залучення цікавого матеріалу, що дає змогу розглянути поняття, пізнати явище з різних боків, досягти цільності знань.

Проведення дидактичних ігор дає можливість упровадженню нових технологій, створенню певних життєвих і навчальних ситуацій, свободи дії учня, пропонує широкий вибір варіативності вивчення та закріплення певної теми навчальної програми, вчать виробляти свій особистий алгоритм досягнення поставленої мети, розширює діапазон пізнавальних процесів кожного учня.

Інтегрована дидактична гра побудована на основі інтеграції навчального матеріалу з різних предметів, об’єднаних навколо однієї теми і має назву „Місто веселих розумників”.

Змістовна складова гри будується на пізнавальному матеріалі конкретних розділів програми, що забезпечує творче використання школярами навчальних знань у нестандартних умовах і їх краще засвоєння. Головний статус дорослого у грі – партнерство.


Розмаїття кольорів і звуків, використання традиційних і нетрадиційних форм навчання, підсилених віршованими, історичними, казковими текстами сприяє впровадженню особистісно-орієнтоіваного навчання у “Європейському колегіумі”.

Транспредметна інтеграція сьогодні може застосовуватись тільки в школі повного дня, де є поєднання навчального і виховного процесу в єдине ціле протягом навчального дня учнів.

Прикладом транспредметної інтеграції є узагальнення і розподілення всього навчального матеріалу і викладання його за темами курсу:” Ми досліджуємо світ”, що включає елементи всіх дисциплін. Протягом навчального року учні досліджують 6 тем відповідно до програми. Шість основних розділів є основою для вибору теми і визначення напрямку дослідження:


Хто ми. Вивчення особистісної природи: наші погляди і переконання; наша родина, друзі, суспільство; наші права й обов'язки; що значить бути людиною
Де ми у просторі і часі. Вивчення засобів орієнтації в часі і просторі ; історія і географія; наша батьківщина; подорожі і відкриття; внесок людей у розвиток цивілізації
Як ми виражаємо себе. Вивчення способів самовираження особистості, наших ідей, почуттів, переконань через мову і мистецтво.
Як улаштований світ : Вивчення фізичного матеріального світу; природи і рукотворних феноменів; науки і технології.
Як ми організуємо себе. Вивчення людських систем і співтовариств; світ професій і роботи.
Як ми і співіснуємо на нашій планеті. Вивчення наших прав і обов'язків стосовно обмежених ресурсів; відповідальність за збереження живої природи; відносини усередині природних співтовариств.

Дослідження з кожної теми займає від 6 до 8 тижнів і включає всебічне вивчення теми із залученням інших дисциплін. Діяльність учнів будується таким чином, щоб у результаті дослідження було досягнуте розуміння центральної ідеї теми. Навчання відбувається на основі включення кожного учня в активну навчальну діяльність і здійснюється через збір інформації, проектну діяльність, вивчення джерел, організацію навчальних екскурсій.Інтегрування навчально-виховного процесу може і повинно зробити щось більш важливе і суттєве, ніж просто навчити дитину, тому що в цей час відбувається стимулювання інтелектуальної активності. яке в період формування особистості дитини має велике значення для її подальшого успіху.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка