Євген Бойко, Володимир ШпортійСкачати 119.84 Kb.
Дата конвертації06.04.2016
Розмір119.84 Kb.
#293
Бойко Є.В. Фізична підготовленість дошкільнят до навчання в умовах сучасної школи : рівні та критерії / Є.В.Бойко// Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Інститут фізичного виховання і спорту. Фізична культура, спорт та здоров’я людини. Збірник наукових праць. Вип. 8;Том 1. Вінниця – 2009. – С. 94-99.

ФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ДОШКІЛЬНЯТ ДО НАВЧАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ: РІВНІ ТА КРИТЕРІЇ

Євген Бойко, Володимир Шпортій.

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича


Physical training of preschool children in the conditions of modern school: levels and criteria

Yevhen Boyko, Volodymyr Shportiy

Chernivtsy National University named by Yuriy Fedkovych
Постановка проблеми. Пріоритетність освітянської ланки у справі становлення та розвитку нових суспільних відносин цілком очевидна. Прогностичний науковий аналіз тенденцій розвитку освіти засвідчує: Україна стане неперспективною серед європейських країн, якщо не обере стратегію удосконалення своєї системи освіти. Отже, правомірно наголошувати на зацікавленні нашої держави у побудові нових ефективних освітніх систем, які б задовольняли запити окремої особистості, суспільства та економіки. Адже лише на повноцінних громадянах, якими вони стають завдяки гідній освіті, тримається здорове, розвинуте й гармонійне суспільство. Головна передумова поступу України - стан інтелектуалізації нації, що ґрунтується на високому рівні розвитку особистості за провідної ролі освіти.

Зміни пріоритетних напрямів у процесі реформування освіти в Україні не можуть стояти осторонь дошкілля. Реалії сьогодення спонукають науковців і практичних працівників творчо переосмислювати завдання, структуру та зміст навчально-виховної роботи з дошкільнятами, її організацію, види контролю й оцінки результатів.

До того ж необхідність істотних зрушень у дошкільній освіті актуалізується вступом до першого класу школи шестирічних учнів, а отже, забезпечення готовності дитини до наступних змін у її соціальній позиції має стати одним із провідних напрямів діяльності ДНЗ.

Фізична готовність як одна з найголовніших складових загальної готовності до шкільного навчання визначається станом здоров'я майбутнього першокласника, рівнем його рухових умінь, розвитком фізичних якостей, сформованістю самообслуговувальних та культурно гігієнічних навичок, правильної постави, самостійністю і творчістю в руховій сфері.Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасний етап вивчення проблеми привертає увагу вчених, психологів і педагогів-практиків. Питання вікової та педагогічної психології розглядають Л. Волинська, Є. Огороднійчук, О. Скрипченко, психологію освіти - Л. Петровський, Н. Гуткіна, І. Дубровина. Різноманітні аспекти психологічної адаптації вивчають М.Зеленова, В. Цилев, загальні питання соціалізації дитини аналізує М. Лукашевич, Г. Люблінська.

Фізіологічні особливості дошкільнят, зміст, форми і завдання фізичного виховання в умовах дошкільного навчального закладу вивчають Е. Вільчковський, Г. Ляшенко, М. Стельмахович, оцінювання фізичної підготовленості розглядає О. Дубогай.Мета дослідження: визначили та проаналізувати фізичну підготовленість до школи старших дошкільників, виокремити критерії оцінювання.

Завдання дослідження полягає у аналізі поняття «готовність до навчання в школі» та визначити критерії оцінювання фізичної підготовленості дітей старшого дошкільного віку.Результати дослідження. Одним із обов'язків сім'ї і дошкільних установ є підготовка дітей до школи, від чого залежатимуть їхні успіхи в навчанні, подальший розвиток. Як правило, діти, які у старших дошкільних групах розуміють, що їх чекає у школі, володіють необхідними для навчання у ній навичками, легко вживаються у шкільне середовище. Однак не всі з них безболісно долають цей етап, що проявляється передусім у незадовільній їх успішності. Причина цього здебільшого в психологічній непідготовленості до навчання в школі. Готовність до шкільного навчання водночас є проблемою соціальної зрілості дитини.

Готовність до навчання у школі є інтегративною характеристикою психічного розвитку дитини, яка охоплює компоненти, що забезпечують її успішну адаптацію до умов і вимог школи. Цей феномен постає як загальна (психологічна) і спеціальна готовність до навчання у школі, в якій розкриваються рівні розвитку тих психологічних якостей, що сприяють нормальному входженню у шкільне життя, формуванню навчальної діяльності.

Готовність до шкільного навчання - це сукупність морфофізіологічних та психологічних особливостей дітей старшого дошкільного віку, яка забезпечує успішний перехід до систематичного організовного шкільного навчання. Вона зумовлена дозріванням організму дитини, зокрема її нервової системи, а також ступенями сформованості та розвитку психічних процесів [3, с. 192].

У педагогічній та психологічній літературі водночас з терміном „готовність до шкільного навчання" послуговуються терміном „шкільна зрілість", що здебільшого відображає психофізіологічну характеристику дозрівання організму. Вони співіснують як слова-синоніми. На сучасному етапі вже відбулася певна переорієнтація в означених термінах.

Основними показниками фізичної готовності дітей до навчання розглядається сформованість їх фізичних якостей: сили, витривалості, спритності, гнучкості, швидкості.

Належний рівень фізичного та психологічного розвитку дошкільняти особливо важливий для подальшого успішного навчання у школі. Аналіз дослідження завідувача кафедри фізичного виховання і здоров'я НПУ імені М.Драгоманова, доктора педагогічних наук, професора Олександри Дубогай дозволяє виокремити факт фізичної неготовності старших дошкільнят до навчання в освітньому закладі. А саме, рухова активність учнів 1-3 класів нижча, ніж у дошкільнят у 2-2,5 рази [4; 8].

В результаті визначеної картини - затримання загального фізичного і розумового розвитку фізичного дитини, погіршення стану її здоров'я: порушення постави, зайва вага, удсерцево-порушення зору, слаблення серцево-судинної системи, виникнення психічних й нервових захворювань. Такий дисбаланс у розвиток вище означеної вікової групи зумовлений сучасним технологізованим стилем життя.

Втім, у педагогічній практиці ще й досі нечітко осмислено лінію розвитку дитини: рухова активність - мова - мислення - навчальні навички. Психологи аналізують, зазвичай, лише відтінок мова - мислення, а педагоги - мислення -навчальні навички. Як наслідок, увесь руховий досвід дитини залишається поза увагою і педагогів, і батьків.

Фізичний розвиток і формування здоров'я старшого дошкільника мають бути і процесом, і результатом цілеспрямованої взаємодії працівників освітнього закладу і батьків. Фізична готовність до навчання характеризує функціональні можливості і стан здоров'я. Оцінюючи стан здоров'я дітей при вступі до школи, слід враховувати такі показники, які представлені нижче в системі нервово-психічного розвитку.

Успішна адаптація до шкільного життя залежить від рівня готовності дитини до навчання в першому класі, сформованості основних передумов навчальної діяльності.

З метою об'єктивної о рівня фізичної підготовленості дітей до навчання в школі О. Дубогай пропонує на рівні перевірки навичок читання і лічби, визначити за допомогою м'яча і скакалки ступінь розвитку фізичних якостей, координації рухів та інших навичок.

Охарактеризуємо запропоновані вправи як нормативи для дітей 6-ти

років.

1. Стрибок у довжину з місця відображає розвиток швидкісно-силових якостей, вибухову силу м'язів ніг та швидкість реагування.Виділимо методичні поради щодо виконання даної вправи. Виконується на неслизькій поверхні від визначеної лінії. Зараховується краща з трьох спроб. Середній результат - 100 см.

2. Кількість кидків і ловіння м'яча діаметром 10-15 см двома руками з відстані 1 м об стінку за 30 с, визначає не лише рівень розвитку спритності та координацію рухів дитини, а й здатність набуття навичок письма, праці, малювання, розвиток дрібних м'язів руки, що забезпечують опанування цих навичок. Максимальний результат - 19 разів.

3. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи характеризують силу м'язів рук і плечового поясу, яка необхідна для перенесення вантажу (зокрема, шкільного рюкзака). Вправа виконується на килимку. Максимальний результат - 6 разів

4. Стрибки зі скакалкою до втоми характеризують не лише стрибкові можливості дитини, а і швидкість її рухової реакції можливість виконувати комбіновані дії з іншими предметами, визначають рухову спритність дитини, допомагають розвинути загальну функціональну витривалість і поліпшують каліграфію.

Виявлено кореляційні зв'язки між координацією рухів під час стрибків із скакалкою і розвитком та узгодженістю рухів м'язів кисті під час письма. Стрибки зі скакалкою тренують ресорну функцію хребта, адаптують його до різних стрибкових навантажень. Виокремлюємо вимогу до стрибків до втоми майбутнього школяра стрибати через скакалку без перерви не менше 24 разів.

5. Піднімання тулуба в сід з вихідного положення лежачи на спині відображає готовність м'язів спини і живота до тривалих статичних навантажень під час сидіння за партою на уроках. Ця вправа може бути засобом профілактики постави, зміцнення м'язів живота та поперекового відділу спини. Оцінюється максимальна кількість підйомів у сід - руки вперед, спина пряма, ступні зафіксовані. Результат - 30 разів. Кількість цих вправ для першокласників має становити не менше 40.

Вважаємо за потрібне наголосити на складності вправи. Тому пропонуємо включати вправи для розвитку м'язів живота та поперекового відділу спини в основну та заключну частину занять з фізичного виховання та інші форми фізкультурно-оздоровчої роботи в дитячому навчальному закладі.

За оцінкою результатів по 6 вправам, за сумою набраних балів визначається фактичний рівень фізичної підготовленості дошкільнят. Оцінки в балах за кожний тест, рівні фізичної підготовленості представлені в таб. 1. На основі отриманих результатів, необхідно зробити висновок про відповідність рухового віку дошкільнят реальному (паспортному) віку.

Таблиця 1

Фактичний рівень фізичної підготовленості дитини до навчання в школі [2]


Тести-вправи
Вік

Стрибки в довжину

Кидок-ловля м'яча

Прес

Віджимання

Стрибки на скакалці

Оцінка в балах за тест-вправу

Сума набраних балів

Фактичний рівень

фізичної підготовленості6

91

15

16

0

8

1

76-80

низький
95

16

17

2

10

2

81-85

нижче серед.
105

17

18

3

12

3

86-90

середній
115

18

19

4

14

4

91-95

вище серед.
120

19

20

5

18

5

96-100

високий

Оцінка „5" - відповідність рухового віку паспортному на рівні „високого" і „вище середнього" розвитку фізичних якостей або його випередження.

Оцінка „4" - відповідність рухового віку паспортному на рівні «середнього" і „нижче середнього" розвитку фізичних якостей.

Оцінка „З" - відставання рухового віку від паспортного на один рік на рівні „високого" і „вище середнього" розвитку фізичних якостей

Оцінка „2" - відставання рухового віку від паспортного на один рік і більше.

З метою визначення фактичного рівня фізичної підготовленості до школи, було протестовано 23 старших дошкільники ДНЗ №48 м. Чернівці. 23 особи із 31 за списком (8 дітей на день дослідження не досягай 6 років), з них 8 дівчат та 15 хлопців. Оцінки „5" і „4", а саме високий рівень та вище середнього отримали 3 дівчини (37,5%) та 7 хлопців (46,6%), оцінку „З", рівень середній отримали 4 дівчинки (50%) та 6 хлопців (40%). 1 дівчина і 2 хлопці показали результати нижче середнього, отримавши результати від 81 до 84 балів.

Для тих дітей, чия рухова підготовленість дитини недостатня, а її руховий вік відставав від паспортного, було розроблено комплекс фізичних вправ для засвоєння протягом оздоровчого періоду (влітку) завдань.


Висновки. Готовність до шкільного навчання - це сукупність морфофізіологічних та психологічних особливостей дітей старшого дошкільного віку, яка забезпечує успішний перехід до систематичного організовного шкільного навчання. Основними показниками фізичної готовності дітей до навчання розглядається сформованість їх фізичних якостей: сили, витривалості, спритності, гнучкості, швидкості. Фізична готовність до навчання характеризує функціональні можливості і стан здоров'я. З метою об'єктивної оцінки рівня фізичної підготовленості дітей до навчання в школі О.Дубогай пропонує на рівні перевірки навичок читання і лічби, визначити за допомогою м'яча і скакалки ступінь розвитку фізичних якостей, координації рухів та інших навичок. Здійснене дослідження не вичерпує актуальності інших аспектів порушеної проблеми.

Доцільним до подальшого вивчення розглядаємо ґрунтовне вивчення готовності до навчання та адаптації в аспекті порушеної проблеми.


ЛІТЕРАТУРА

1. Гуткина Н. Психологическая готовность к школе / Гуткина Н.И. - М., 1986.- 114 л.

2. Дубогай О. Чи готова дитина до навчання? / Олександра Дубогай // Дошкільне виховання, 2002. -№.11. - С. 7-9.

3. Дошкільна освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання. - Київ: Шкільний світ, 2006.- 120 с.

4. Зеленова М. Психологические оосбенности педагогического влияния на адаптацию ребенка в начальной школе: автореф. канд. дис. / М. Зеленова - М., 1991. - 18 с.

5. Люблінська Г. Дитяча психологія / Люблінська Г.О. - Київ: Вища школа, 1997. - 420 с.

6. Скрипченко О. Вікова та педагогічна психологія: навчальний посібник / Скрипченко О., Волинська Л., Огороднійчук Є. - К.: Просвіта, 2001. - 416 с.

7. Стельмахович М. Г. Українська родинна педагогіка. - К, 1996. - 54 с.

8. Фізичне виховання в дитячому садку: методичний лист. - Київ: Радянська школа, 1971.-63 с.


АНОТАЦІЇ

ФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ДОШКІЛЬНЯТ ДО НАВЧАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ: РІВНІ ТА КРИТЕРІЇ

Євген Бойко, Володимир Шпортій

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

Автори статті розглядають проблему фізичної підготовленості до навчання в школі, аналізують в контексті теми дослідження поняття „загальна готовність до навчання в школі" та визначили критерії оцінювання фізичної підготовленості дітей старшого дошкільного віку. З метою визначення фактичного рівня фізичної підготовленості до школи, було протестовано 23 старших дошкільника ДНЗ №48 м. Чернівці.Ключові слова: оцінка, рівень, підготовленість, вправа-тест, кількість разів.
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ДОШКОЛЬНИКОВ К УЧЕБЕ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ: УРОВНИ И КРИТЕРИИ

Евгений Бойко, Владимир Шпортий

Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича

Авторы статьи рассматривают проблему физической подготовленности к обучению в школе, анализируют в контексте теми исследования понятия „общая готовность к обучению в школе", выделили критерии оценивания физической готовности детей старшего дошкольного возраста. С целью определения фактического уровня физической готовности к школе было протестировано 23 старших дошкольника ДНЗ №48 г. Черновцы.Ключевые слова: оценка, уровень, готовность, упражнение-тест, количество раз.
Physical training of preschool children in the conditions of modern school: levels and criteria

Yevhen Boyko, Volodymyr Shportiy

Chernivtsy National University named by Yuriy Fedkovych

Authors of article consider a problem of physical readiness to training at school, analyze in a context those researches of concept „general readiness for training at school", have allocated criteria оценивания physical readiness of children of the senior preschool age. By the purpose of definition of an actual level of physical readiness for school it was tested 23 senior preschool children №48 Chernovtsy.Key words: an estimation, a level, readiness, the exercise - test, amount of times.
Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789 -> 481
123456789 -> О. А. Поцулко психологія управління навчально-методичний комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організації»
123456789 -> Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад донецький національний технічний університет
123456789 -> Навчальний посібник Укладачі: Н. Г. Матейчук, О. П. Степаненко чну 2014 ббк 88. 8
123456789 -> Управління регіональною мережею банку

Скачати 119.84 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка