Якимчук Богдан Никонорович організаці я іплануванн я будівництв а інтерактивний комплекс навчально – методичного забезпечення дисципліни Міністерство освіти І науки України Національний університет водного господарства та природокористування КафедраСторінка1/9
Дата конвертації26.04.2016
Розмір1.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Якимчук

Богдан Никонорович
О Р Г А Н І З А Ц І Я

І П Л А Н У В А Н Н Я

Б У Д І В Н И Ц Т В А


Інтерактивний комплекс

навчально – методичного

забезпечення дисципліни

Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства

та природокористування

Кафедра водогосподарського, промислового

та цивільного будівництва
Якимчук Богдан Никонорович

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ

БУДІВНИЦТВА
Інтерактивний комплекс

навчально – методичного забезпечення дисципліни
Кредитно-модульна система організації

навчального процесу
Для студентів напряму підготовки

6.060103 "Гідротехніка"(водні ресурси)

за професійним спрямуванням

"Водопостачання та водовідведення"

Рівне 2008

УДК 658.265 (075)

ББК 38.761.1: 38.761.2я7

Я45
Затверджено вченою радою Національного університету водного господарства та природокористування

( Протокол № … від…………….2008р.)

Рецензенти: Гіроль М.М., доктор технічних наук, професор Національного університету водного господарства та природокористування;

Макаренко Р.М., кандидат технічних наук, доцент Національного університету водного господарства та природокористування.
Якимчук Б. Н.

Я 45 Організація і планування будівництва: Інтерактивний комплекс навчально - методичного забезпечення. Рівне: НУВГП, 2008. – 161с.

Наведено програму курсу, конспект лекцій, контрольні запитання та тести по вивченню курсу, матеріальне забезпечення курсу, список рекомендованої літератури.

Для студентів вузів, які навчаються за напрямом підготовки “Гідротехніки” (водні ресурси) за професійним спрямуванням "Водопостачання та водовідведення".
УДК 658.265 (075)

ББК 38.761.1: 38.761.2я7

Я45
© Якимчук Б. Н., 2008

© НУВГП, 2008

З М І С Т

стр.

Передмова

4

1.

Типова програма вивчення дисципліни «Організація і планування будівництва»

1.1. Опис предмета навчальної дисципліни

1.2. Мета та завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі

1.3. Структура залікового кредиту курсу

1.4. Завдання для самостійної роботи

1.5. Індивідуальне завдання

1.6. Методи навчання

1.7. Методи оцінювання знань

1.8. Розподіл балів, що присвоюються студентам

1.9. Нормована література

1.10. Рекомендована література

1.11. Інформаційні ресурси


4

4


5

8

910

11

1111

12

1213

2.

Методичні рекомендації до вивчення окремих модулів та тем

Тема 1. Основні положення та організація будівництва споруд водопостачання та водовідведення (ВіВ).

Тема 2. Сіткове планування. Різновид сіткових графіків. Правила побудови сіткових графіків.

Тема 3. Організація проектно-вишукувальних робіт.

Тема 4. Організаційно-технічна підготовка до будівництва.

Тема 5. Потокові методи зведення будівництва окремих будинків і споруд.

Тема 6. Календарне планування будівництва окремих будинків і споруд.

Тема 7. Організація матеріально-технічної бази будівництва.

Тема 8. Призначення, види і склад будгенплану.

Тема 9. Технологічні карти.

Тема 10. Організація приймання і здачі робіт.

14

14
27

48

57
74


85
97

118


137

142


3.

План практичних занять

151

4.

Склад та зміст курсової роботи (КР)

153

5.

Контрольна тестова програма

154

6.

Список літератури

161

ПЕРЕДМОВА
Приєднання України до Болонського процесу передбачає впровадження кредитно – модульної системи організації

навчального процесу (КМСОНП), який є українським варіантом ECTS.1. ТИПОВА ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ БУДІВНИЦТВА”

1.1. Опис предмета навчальної дисципліни


Курс: підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ECTS-3;

Модулів – 1;

Змістових модулів – 3;

Загальна кількість

годин – 108;

тижневих:

аудиторних – 4;

самостійних – 3Напрям 6.060103 "Гідротехніка" (водні ресурси) професійного спрямування "Водопостачання і водовідведення";

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалаврЗа вибором студента

Рік підготовки – 4

Семестр – 8

Лекції – 18 год.

Практичних занять– 18 год.

Самостійна робота– 54 год.

Курсова робота – 18 год. згідно виданого викладачем завдання

Контроль – залікОпис навчальної дисципліни "Організація і планування будівництва"( заочна форма навчання )


Курс: підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ECTS-3;

Модулів – 1;

Змістових модулів – 3;

Загальна кількість

годин – 108;

тижневих:

аудиторних – 1,1;

самостійних – 3Напрям 6.060103 "Гідротехніка" (водні ресурси) професійного спрямування "Водопостачання і водовідведення";

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалаврЗа вибором студента

Рік підготовки – 5

Семестр – 10

Лекції – 6 год.

Практичних занять – 4 год.

Самостійна робота – 80 год.

Курсова робота – 18 год. згідно виданого викладачем завдання

Контроль – залік
1.2. Мета та завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі.

1.2.1. Мета викладання дисципліни, її спрямування
Завдання дисципліни є вивчення теоретичних основ і наукових методів організації, планування будівництва і керування будівельною організацією на базі новітніх досягнень з метою запровадження їх у практичну діяльність.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати основні методи зведення об’єктів ВІК, методи календарного, потокового і сіткового планування робіт, методику розробки загального майданчикового і об’єктного будівельних генеральних планів, особливості інженерної підготовки будівельного майданчика, а також вміти розробляти технологічні карти будівельних процесів і робіт, визначати трудомісткість будівельно-монтажних робіт, застосовувати певні закономірності і методи керування будівельним виробництвом.      1. Завдання вивчення дисципліни


Змістовий модуль – 1
Тема 1. Основні положення та організація будівництва споруд ВіВ.

Науково-технічний прогрес у будівництві. Будівництво впродовж року. Норми термінів будівництва.

Поняття про заділ. Застосування математичних методів і ЕОМ для рішення задач організації, планування і управління будівництвом.
Тема 2. Сіткове планування. Основні елементи сіткового графіка. Правила побудови сіткових графіків

Різновиди сіткових графіків. Порядок розроблення сіткових графіків. Побудова сіткових графіків в масштабі часу. Техніко-економічні показники сіткових графіків. Застосування СГ в управлінні будівництвом.


Тема 3. Організація проектно-вишукувальних робіт

Передпроектна стадія будівництва. Стадії проектування. Структура проекту. Інженерні вишукування. Організація вишукувань. ПОБ, ПВР, їх призначення і зміст.


Змістовий модуль – 2
Тема 4. Організаційно-технічна підготовка до будівництва

Титульні списки і договори підряду. Технічна і технологічна підготовка будівництва. Організаційно-технічна підготовка при бригадному підряді. Основний період будівництва.


Тема 5. Потокові методи зведення будівель і споруд

Суть і основні принципи потокової організації будівництва. Загальні параметри потоку. Різновид потоків. Організація різних видів потоків і їх розрахунок. Побудова циклограм. Економічна ефективність потокового методу виробництва.


Тема 6. Календарне планування будівництва окремих будинків і споруд

Принципи розробки КП. Документи, що розробляються у складі ПОБ. Порядок складання КП об’єкту. Організація і календарне планування об’єктів водопостачання і каналізації. Особливості складання КП при монтуванні будівель і споруд з транспортних засобів.
Тема 7. Організація матеріально-технічної бази будівництва.

Склад і призначення матеріально-технічної бази будівництва. Мобільні будинки для обслуговування будівництва. Використання для потреб будівництва існуючих будинків, які підлягають знесенню. Розрахунок потреби будівництва в електроенергії. Розрахунок потреби будівництва у воді, організація тимчасового водопостачання.


Змістовий модуль – 3
Тема 8. Призначення, види і склад будгенплану

Принципи проектування БГП. Розміщення на БГП монтажних кранів, механізованих установок. Небезпечні зони при роботі з монтажними установками. Тимчасові дороги і огорожі, їх типи і методика проектування.


Тема 9. Розміщення на будгенплані тимчасових складів та будівель.

Визначення кількості матеріалів і конструкцій, які підлягають зберіганню. Види складів та їх розміщення. Особливості проектування будгенплану комплексу водопровідно-каналізаційних споруд. Техніко-економічна оцінка будгенплану.
Тема 10. Технологічні карти

Склад технологічних карт. Організація і технологія виконання робіт ТЕП, матеріально-технічні ресурси.


Тема 11. Організація приймання і здачі робіт

Контроль якості робіт при будівництві об’єктів водопостачання і каналізації. Організація робочої і державної приймальної комісії.


1.3. Структура залікового кредиту курсу


Змістові модулі

Всього годин

Кількість годин

Денна форма

Лекцій

Практичних занять

Самостійна робота

Індивідуальна робота

(курсова робота)Змістовий модуль 1. Організація і планування будівництва

Тема 1. Основні положення та організація будівництва

10

2

2

4

8


2

Тема 2. Сіткове планування. Різновид сіткових графіків

12

2

2


2

2


6

12


2

Тема 3. Організація проектно-вишукувальних робіт, ПОБ і ПВР

8

2

-

2

5


2

Змістовий модуль 2. Календарне планування

Тема 4. Організаційно-технічна підготовка до будівництва

8

2

2

4

5

Тема 5. Потокові методи зведення

6

2

-

2

8


2

Тема 6. Календарне планування будівництва

10

2

2


2

4

12


2

Тема 7. Матеріально-технічна база будівництва

12

2

2

6

5


2

Змістовий модуль 3. Будгенплан

Тема 8. Призначення, види і склад будгенплану

12

2

2

6

10


2

Тема 9. Види складів та їх розміщення, тимчасові приміщення

10

-

2

6

5


2

Тема 10. Технологічні карти

12

2

2


2

2


6

5


2

Тема 11. Організація приймання і здачі робіт

10

-

2

8

5

Разом:

108

18

6


18

4


54

80


181.4. Завдання для самостійної роботи
Тема 1. Науково-технічний прогрес у будівництві. Будівництво впродовж року – 2 год.
Тема 2. Різновиди сіткових графіків. Побудова сіткових графіків в масштабі часу ТЕП сіткових графіків – 2 год.

Тема 3. Передпроектна стадія будівництва. Стадія проектування. Інженерні вишукування – 2 год.
Тема 4. Титульні списки і договори підряду. Технічна і технологічна підготовка будівництва – 1 год.
Тема 5. Основні принципі початкової організації будівництва – 2 год.
Тема 6. Принцип розробки календарних планів. Організація і календарне планування об’єктів ВіВ – 2 год.
Тема 7. Склад і призначення матеріально-технічної будівництва. Розрахунок тимчасового водопостачання і енергопостачання – 2 год.
Тема 8. Принципи проектування будгенплану. Розміщення на будгенплані монтажних кранів – 2 год.
Тема 9. Розміщення на будгенплані тимчасових складів і будівель ТЕП буд генплану – 2 год.
Тема 10. Склад технологічних карт – 2 год.
Тема 11. Контроль якості робіт при будівництві об’єктів. Організація робочої і державної комісій – 1год.
1.5. Індивідуальне завдання
1.5.1. Курсовий проект на тему Будівництво споруд

водопостачання і водовідведення
КР ставить за мету навчити студентів на основі калькуляції виконання робіт на спорудах ВіВ складати сіткові і календарні графіки, графіки руху трудових ресурсів, проектувати будівельні генеральні плани, розраховувати складські і тимчасові приміщення, водноенергетичні ресурси.

В курсовій роботі розробляється технологічна карта на й вид робіт. Об’єм КР – 20-25 сторінок пояснювальної записки з розрахунками і рисунками.


1.6. Методи навчання
1. Лекції проводяться з використанням рисунків на плівці, що проектуються на екран з допомогою кодоскопа.

2. Практичні заняття проводяться з використанням державних нормативних документів.

3. Самостійна роботи здійснюється в інформаційних мережах, при вивченні технічної літератури.

4. Робота по написанню КР виконується під керівництвом викладача.

5. Консультації при виконанні КР.
1.7. Методи оцінювання знань
Використовується кредитно-модульна система організації навчального процесу зі 100-бальною шкалою оцінювання студентів. Поточний контроль знань студентів проводиться у вигляді:
1.8. Розподіл балів, що присвоюються студентам.

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий

модуль 2


Змістовий

модуль 3


Тема 1

Тема 2

Тема

3


Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Тема 8

Тема 9

Тема 10

Тема 11
9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

10

100
Курсова робота (КР)

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Захист КР

Сума

Пояснювальна записка

0 ... 40


Графічна частина

0 ... 30


0 ... 30

0 ... 100

Шкала оцінювання в КМСОНП та ECTS

90-100 – зараховано (А)

5 (відмінно)

82-89 – зараховано (В)

4 (дуже добре)

74-81 – зараховано (С)

4 (добре)

64-73 – зараховано (D)

3 (задовільно)

60-63 – зараховано (Е)

3 (достатньо)

35-59 – не зараховано з

можливістю повторного

складання (FX)

2 (незадовільно з можливістю повторного складання)

1-34 – не зараховано з обов’язковим повторним курсом (F).

2 (погано з обов’язковим повторним курсом)


1.9. Нормативна література
ДБН. А.3.1 – 05-96 Організація будівельного виробництва. Київ - 1996.

СНиП ІІІ-4-80. Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. М.: Стройиздат, 1983. – 255 с.

ДБН. Д. 2.2 – 1.99. Земляні роботи. Зб. 1. Київ – 2000.

ДБН. Д. 2.2 – 5.99. Пальові роботи. Опускні колодязі. Закріплення ґрунтів. Зб. 5. Київ – 2000.

ДБН. Д. 2.2 – 7.99. Бетонні та залізобетонні роботи збірні. Зб. 7. Київ – 2000.

ДБН. Д. 2.2 – 6.99. Бетонні та залізобетонні роботи монолітні. Зб. 6. Київ – 2000.

ДБН. Д. 2.2 – 11.99. Підлоги. Зб. 11. Київ – 2000.

1.10. Рекомендована література
Базова

Білецький А.А. Організація і технологія будівельних робіт. Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП. – 2007.

Гіроль М.М. та інші. Безпека праці в будівництві. Підручник. – Рівне: УДУВГП. – 2004.

Белецкий В.Ф. и др. Организация строительных и монтажных работ. М.: Высшая школа.

Дикман Г.Л. Организация, планирование и управление строительством. - М.: Высшая школа, 1982.

Якимчук Б.Н. Курс лекцій з дисципліни "Організація і планування будівництва". – Рівне, НУВГП – читальний зал.


Додаткова література
Снежко А.П., Батура Г.М. Технология строительного производства. – Киев, Высшая школа, 1981.

Хамзин С.К., Карасев А.К. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование. – М.: Высшая школа, 1987.

Дикман Г.Л. Организация жилищно-гражданского строительства. Справочник строителя. – М.: Стройиздат, 1985.

Галкин Н.Г. и др. Сборник задач по организации и планированию строительного производства. – М.: Высшая школа, 1985.

Гусев В.А. и др. Организация строительства жилых и общественных зданий. Справочник проектировщика. – Киев, 1984.
1.11. Інформаційні ресурси


  1. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра напряму підготовки 0921 „Будівництво”.-Київ,2005 р

  2. Бібліотеки:

  • НУВГП – 3300 м. Рівне, вул. Приходька, 75 навчальний корпус №2;

  • обласна наукова - 3300 м. Рівне, майдан Короленка, 6;

  • міська бібліотека - 3300 м. Рівне, вул.Гагаріна, 67.

  1. www.rstu.rv.ua – сайт НУВГП;

  2. www.tspu.edu.ua – кредитно-модульна система;


2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ МОДУЛІВ ТА ТЕМ

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка