Як складової капіталу апкСторінка4/4
Дата конвертації31.03.2016
Розмір0.69 Mb.
1   2   3   4

Список опублікованих праць за темою дисертації


 1. Михайлова Л.І. Економічні основи формування людського капіталу в АПК. – Суми: Видавництво “Довкілля”. – 2003. – 326 с. (Рецензія опублікована в журналі ”Регіональна економіка”, 2004, №1, С. 255-257).

 2. Царенко О.М., Мельник С.І., Михайлова Л.І., Турчіна С.Г. Кадрове забезпечення АПК: Науково-виробниче видання. – Суми: Видавництво “Козацький вал”. – 2003. – 70 с. (розробка методичного підходу до обгрунтування критеріїв визначення потреби регіонів у спеціалістах аграрної сфери; обгрунтована необхідність і запропонована управлінська вертикаль відповідно до освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки).

 3. Михайлов М.Г., Михайлова Л.І. Про забезпеченість сільського-подарських підприємств обліковими кадрами // Економіка України. – 1994. - № 12. – С. 77-79. (виявлення кількісного впливу рівня освіченості облікових кадрів на продуктивність праці і результати господарювання).

 4. Шапоренко В.Г., Михайлова Л.И., Нагаев В.М. Совершенствование системы управления сельскохозяйственными предприятиями в современных условиях // Анализ производственных возможностей и управления в агропромышленном комплексе: Сборник научных трудов Харьковського сельськохозяйственного института им. В.В. Докучаева. – Харьков. – 1994. – С. 90-95. (аналіз ефективності функціонування підприємств з різними структурами управління, розробка алгоритму їх вдосконалення).

 5. Прокопишак К., Зінчук Т., Михайлова Л. Особливості розвитку побутового обслуговування сільського населення // Економічний вісник. – Львів: Львівський державний сільськогосподарський інститут. – 1996. – №2. – С. 127-129. (уточнені причини погіршення стану побутового обслуговування сільського населення).

 6. Михайлова Л.І. Кадровий менеджмент на підприємствах АПК // Вісник Сумського державного аграрного університету. Серія “Фінанси і кредит”. – 1997. – №2(3). – С. 28-31.

 7. Михайлова Л.І. Реформування сільськогосподарських підприємств: досвід ФРН і проблеми України // Економіка АПК. – 1998. – №5. – С. 51-55.

 8. Михайлова Л.І., Бізольд Х., Славкова О.В. Соціально-економічні проблеми розвитку сільських регіонів // Вісник Сумського державного аграрного університету. Серія “Фінанси і кредит”. – 1998. – №2(5). – С. 55-61. (визначена роль агроформувань в утриманні обєктів соціальної інфраструктури села у трансформаційний період).

 9. Михайлова Л.І. Менеджмент як фактор ефективності виробництва / Проблеми сучасного менеджменту та маркетингу // Науковий вісник Національного аграрного університету. – К., 1999. – Вип. 14. – С. 130-134.

 10. Михайлова Л.І. Роль соціальної сфери села в формуванні ефективного механізму господарювання в АПК // Экономика и управление. – 2000. – №2-3. – С. 21-22.

 11. Тіллак П., Михайлова Л.І., Бізольд Х. Досвід управління соціальним розвитком сільських регіонів в Україні та ФРН // Регіональна економіка. – 2000. – №3. – С. 169-176. (аналіз соціального розвитку сільських регіонів в Україні та ФРН;напрямки використання досвіду).

 12. Михайлова Л.І. Стилі менеджменту: види та особливості їх формування // Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: європейські студії. Ч. 4 / Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль: “Економічна думка”. – 2000. – С. 76-79.

 13. Михайлова Л.І. Особисті підсобні господарства населення в системі аграрних перетворень // Вісник Сумського державного аграрного університету. Серія “Фінанси і кредит”. – 2000. – №2(9). – С. 128-133.

 14. Михайлова Л.І. Формування та використання потенціалу особистих підсобних господарств // Проблеми ефективного функціонування АПК в умовах нових форм власності та господарювання: колект. монографія у двох томах. Т. 1 / За ред. П.Т. Саблука, В.Я. Амбросова, Г.Є. Мазнева. – К.: ІАЕ. – 2001. – С. 749-750.

 15. Бізольд Х., Михайлова Л.І. Сільськогосподарські підприємства – економічний та соціальний буфер сучасності // Вісник Сумського державного аграрного університету. Серія “Економіка та менеджмент”. – 2001. – №2. – С. 200-201. (аналіз впливу соціального розвитку села на результати діяльності агроформувань).

 16. Михайлова Л.І. Вдосконалення механізму управління соціально-економічним розвитком сільських регіонів // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Державне управління та місцеве самоврядування. В 6-ти частинах. – Ч. 1 / за ред. Г.І. Мостового. –Х.: УАДУ ХФ. – 2001. – С. 113-115.

 17. Михайлова Л.І. Особисті підсобні господарства населення: сутність, класифікація, ефективність // Економіка АПК. –2001. – № 7. – С. 113-119.

 18. Михайлова Л.І., Турчіна С.Г. Проблеми формування та використання кадрового потенціалу в сільському господарстві // Механізм господарювання і економічна динаміка в АПК / Вісник Харківського державного аграрного університету. – Серія “Економіка АПК і природокористування”. – 2001. – №9. – С. 127-130. (аналіз кадрового потенціалу АПК та чинників його формування).

 19. Михайлова Л.І. Людський капітал сільського господарства України в транзитивній економіці // Економіка АПК. – 2001. – №12. – С. 89-93.

 20. Михайлова Л.І. Перспективи розвитку людського капіталу сільського господарства України // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит. – №2(11). – 2001. – С. 183-186.

 21. Михайлова Л.І. Інвестування людського капіталу як фактор економічного зростання АПК // Регіональні перспективи. – 2001. – № 5-6. – С. 259-260.

 22. Helga Biesold, L.I. Michailowa. Landwirtschaftliche Betriebe – Sozialer und Oekonomischer Puffer der Gegenwaert // Вісник Сумського державного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит. – №1. – 2001. – С. 169-173. (роль агроформувань у забезпеченні соціальних потреб сільського населення).

 23. Михайлова Л.І. Проблеми формування людського капіталу аграрного потенціалу // Збірник наукових праць Луганського НАУ. Серія: Економічні науки. – №14 (26). – Том 3. – Луганськ. – 2002. – С. 116-120.

 24. Михайлова Л.І. Чинники ефективного управління сільськогосподарсь-кими підприємствами на землях східної Німеччини // Економіка АПК. – 2002. – №4. – С. 114-118.

 25. Михайлова Л.І. Роль особистих підсобних господарств населення у відтворенні людського капіталу сільських регіонів // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія “Економіка та менеджмент”. – Випуск № 3-4. – 2001. – С. 142-144.

 26. Михайлова Л.І. Порівняльна характеристика аграрного розвитку України та Росії як передумови формування людського капіталу // Ринкова трансформація економіки АПК : кол. монографія у чотирьох частинах / за ред. П.Т. Саблука, В.Я. Амбросова, Г.Є. Мазнєва. Ч. 1. Соціально-економічні проблеми розвитку села. – К.: ІАЕ. – 2002. – С. 190-194.

 27. Михайлова Л.І. Людський капітал у системі соціально-економічних категорій // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки – 2003. – Випуск 8. – С. 223-227.

 28. Михайлова Л.І. Людський капітал і продуктивність // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія “Фінанси і кредит. – Вип. 1. – 2003. – С. 151-154.

 29. Михайлова Л.І. Стратегічне управління людським капіталом підприємств // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія “Фінанси і кредит”. – Вип. 2. – 2003. – С. 182-185.

 30. Michaylowa L. Die Situation in der Landwirtschaft der Ukraine und die Rolle der Agrarmanager fuеr die Erfolgreiche Umgestaltung der Unternehmen // Privatisierungsprozess, Rechtformen und Betribssrukturenim Agrabereich der Mittel- und Osteuropaischen Laеnder: Beitrage zum Seminar am 26./27.11.1996 in Halle / Saale. – IAMO. Halle/Saale. – 1997. – S. 129-141.

 31. Michaylowa L. Die Subsistenzwirtschaft – ein Ausweg aus der Krise der Landwirtschaft // Landwirtschaft und Laendliche Raeme – Ausenseiter des Transformations-prozesses in den Laendern Suedosteuropas? // Bietraege zu einer Interazionalen Agrarfachtagung der Suedosteurapa-Geselschaft vom 24 bis 26. September 2000 in Leipzig – Herausgegeben von Frank-Dieter Grimm und Elke Knappe / Suedosteurоpa-Geselschaft. – 2000. – S. 53-66.

 32. Михайлова Л.И. Развитие личных подсобных хозяйств населения в Украине // Economia de plata la etapa actuala: realizari si perspective. Lucrari stintifice / Universitatea Agrara de Stat din Moldova. – Chisinau. – 2001. – S. 147-151.

 33. Mykhaylova L. Personnel management in large agricultural enterprises // Workshop “Large Farm Management” Large Scale Agriculture in Central and Eastern Europe. November 26-28. – 2003. – Halle (Saale). – S. 120-128.

 34. Михайлова Л.И., Прокопышак К.В. К вопросу об управлении инвестиционной политикой социального развития села // Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва та формування продовольчого ринку України в нових умовах господарювання: Тези доповідей науково-виробничої конференції. – Харків: ХДАУ, 1995. – С. 148-150. (аналіз процесів інвестування та ролі держави в розвитку соціальної інфраструктури села).

 35. Михайлова Л.И. К вопросу кадрового обеспечения аграрной реформы // Тезисы докладов Международной научно-производственной конференции “Аграрные реформы в странах Центральной и Восточной Европы: опыт и проблемы”. – Горки: Белорусская сельскохозяйственная академия. – 1995. – С. 111.

 36. Михайлова Л.І., Турчіна С.Г. Проблеми підготовки керівних кадрів в аграрних вузах // Актуальні проблеми підготовки фахівців в умовах реструктуризації органів регіонального управління: Матеріали міжнародної науково-методичної конференції. 25-26.05.2000 р. – Рівне. – С. 26-28. (вдосконалення фахової підготовки аграрних менеджерів).

 37. Михайлова Л.І. Управління розвитком соціальної інфраструктури села // Сучасний стан та шляхи реформування соціальної сфери села (на прикладі Сумської області) / Матеріали науково-практичного семінару. – Суми: Слобожанщина. – 2001. – С. 62-65.

 38. Михайлова Л.И. Человеческий капитал как фактор экономического роста сельскохозяйственного производства // Проблемы сельськохозяй-ственного производства на современном этапе и пути их решения / Материалы VI международной научно-производственной конференции. – Ч. ІІ: Механизация. Экономика. – Белгород: Белгородская государственная сельськохозяйственная академия. – 2002. – С. 147-148.

 39. Михайлова Л.І. Інвестування людського капіталу як фактор економічного зростання АПК // Економічні проблеми розвитку регіонів та підприємств на початку ХХІ століття / Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференція. У 2-х томах. – Т. 2 – Полтава: Полтавський державний технічний університет ім. Ю. Кондратюка. – 2001. – С. 107-109.

 40. Михайлова Л.І. Сутність та значення людського капіталу у системі ефективного управління АПК // Сучасні проблеми економіки сільського господарства та АПК / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Сумський національний аграрний університет, 2003 р. – С. 221-229.

АНОТАЦІЇ

Михайлова Л.І. Формування та розвиток трудових ресурсів як складової капіталу АПК. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК. – Сумський національний аграрний університет, Суми, 2004.

Поглиблено теоретико-методологічні основи формування і розвитку трудових ресурсів як складової капіталу АПК, обгрунтовано застосування категорії людського капіталу при дослідженні процесів та розробці системи управління людськими ресурсами. Охарактеризовано елементи людського капіталу і методичні підходи до його оцінки; визначені передумови, мотиви і мета формування та розвитку людського капіталу.

Досліджено рівень кадрового забезпечення АПК та розроблено його організаційно-методичний механізм. Виявлено вплив розвитку соціальної інфраструктури на формування і використання людського капіталу АПК, обгрунтовано взаємозв’язок розвитку людського і соціального капіталів в сільських регіонах, запропоновано систему управління соціальною сферою села. На основі аналізу вітчизняного і зарубіжного досвіду доведено значення менеджменту в ефективному управлінні людським капіталом АПК, визначено вплив якісних характеристик менеджерів, стилів та методів їх управління на реалізацію людського капіталу; розроблено управлінську модель оптимальних орієнтацій керівників агроформувань.

Визначена роль особистих селянських господарств у формуванні і розвитку людського капіталу АПК за умов різних рівнів інституційного розвитку економіки. Запропоновано модель стратегічного управління людським капіталом, встановлено вплив рівня освіченості кадрів на продуктивність праці, обгрунтована необхідність інвестування в людський капітал як фактор економічного зростання АПК.

Ключові слова: трудові ресурси, кадрове забезпечення, людський капітал, кваліфікований менеджмент, соціальний розвиток сільських регіонів, соціальний капітал, особисті селянські господарства, інвестування в людський капітал, стратегічний менеджмент людського капіталу.
Михайлова Л.И. Формирование и развитие трудовых ресурсов как составляющей капитала АПК. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук по специальности 08.07.02 – экономика сельского хозяйства и АПК. – Сумский национальный аграрный университет, Сумы, 2004.

Исследованы теоретико-методологические основы формирования и развития трудовых ресурсов как исходной базы для обоснования научного направления исследований, которое состоит в целесообразности использования категории человеческого капитала в исследовании процессов и разработке эффективной системы управления человеческими ресурсами как элемента капитала АПК. Уточнена сущность, изложена эволюция становления категории человеческого капитала, охарактеризованы основные элементы, методические подходы к его оценке и измерению в аграрной сфере. Предложено использование показателя оплаты труда в качестве измерителя ценности человеческого капитала для различных субъектов хозяйствования: предприятий определенной сферы, отраслей, регионов.

На основе сравнительного анализа аграрного развития Украины и России обоснованы предпосылки формирования человеческого капитала в АПК, а также выделены основные его факторы: правовой, экономический, социальный и демографический; сформулированы мотивы и цели развития человеческого капитала с точки зрения индивида и общества. Проанализировано кадровое обеспечение АПК с выявлением тенденций и их прогнозированием на ближайшую перспективу с учетом имеющихся особенностей формирования многоукладности хозяйствования. Обобщены сложившиеся в отечественной и зарубежной практике методические подходы к определению потребности предприятий в кадрах; разработан организационно-методический механизм кадрового обеспечения сельского хозяйства, который состоит в использовании новых методических подходов и критериев определения потребности регионов в специалистах аграрного профиля. С целью повышения эффективности реализации человеческого капитала предложена управленческая вертикаль в соответствии с образовательно-квалификационными уровнями подготовки специалистов.

Исследованы тенденции развития социальной инфраструктуры сельских регионов и их влияние на формирование и использование человеческого капитала в АПК; обоснована взаимосвязь между развитием социального и человеческого капиталов в сельских регионах, которая проявляется как нематериальный актив сельскохозяйственного производства и выступает фактором его эффективности. На основе результатов изучения зарубежного опыта предложена комплексная система социального развития села, которая предусматривает государственное стимулирование развития не только социальных сфер отдельных регионов, но и отдельных отраслей сельского хозяйства, производства отдельных видов продукции, привлечения молодежи в сельскую местность, улучшения демографической ситуации в сельской местности, что в комплексе будет способствовать формированию и развитию человеческого капитала АПК. Исследована сущность и влияние менеджмента сельскохозяйственных предприятий на результативность производства и реализацию их человеческого капитала; с использованием различных экономико-социологических методов исследования проанализированы качественные характеристики руководителей и специалистов, социально-психологический фактор коллектива и их влияние на результативность менеджмента; охарактеризована категория качества менеджмента и портрет современного менеджера.

Изучена эволюция взглядов на формирование стилей управления, разработана управленческая модель оптимальных ориентаций руководителя, которая предусматривает использование инновационного, демократического и гуманистического подходов в управлении подчиненными и направлена на развитие и реализацию их человеческого капитала. Излагается сущность основных факторов эффективного управления в сельском хозяйстве за рубежом и обосновывается необходимость их использования в Украине. Проанализированы сущность, виды и эффективность личных крестьянских хозяйств в транзитивной экономике; предложена классификация личных хозяйств сельского и городского населения в соответствии с определенными критериями. Всесторонне охарактеризовано их значение для формирования и развития человеческого капитала АПК в условиях различных уровней институционального развития экономики (командно-административной. переходной, рыночной).

Разработана модель стратегического менеджмента человеческого капитала, которая предусматривает формирование трех уровней управления с уточнением факторов критического успеха и определением направлений развития человеческого капитала в зависимости от осознания важности данной проблемы. Установлено, что более высокий уровень образованности и квалификации управленческих кадров как одной из составляющих человеческого капитала обуславливает более высокую производительность труда и эффективность сельскохозяйственного производства; обосновывается необходимость осуществления инвестиций в человеческий капитал как фактор экономического роста в АПК.

Ключевые слова: трудовые ресурсы, кадровое обеспечение, человеческий капитал, квалифицированный менеджмент, социальное развитие сельских регионов, социальный капитал, личные крестьянские хозяйства, инвестирование в человеческий капитал, стратегический менеджмент человеческого капитала.
L.I. Mikhaylova. Formation and Development of Labor Resources as Part of the Agro-Industrial Complex Capital. – A manuscript.

The thesis is presented for the Doctor of Economic Science Degree in speciality 08.07.02 – Agricultural and Agro-Industrial Economics. – The Sumy National Agrarian University, Sumy, 2004.

The theoretical and methodological fundamentals of formation and development of labor resources as the capital element of the agro-industrial complex have been deepened; the use of the human capital category in the development of the human resource management system has been justified. The human capital elements and methodical approaches to their evaluation are characterized; the preconditions, motives and goals of the human capital formation have been determined. The level of personnel provision of the agro-industrial complex has been researched; its organizational and methodical mechanisms have been developed.

The influence of the social infrastructure development on the formation and use of human capital of the agro-industrial complex has been determined; the relation between human and social capitals in rural areas has been justified; the rural social sphere management system has been proposed. Based on the analysis of domestic and foreign practices, the importance of the efficient human capital management in the agro-industrial complex has been proved; the influence of quality features of managers, their styles and methods on the human capital realization has been determined; the management model of optimal orientations of agricultural enterprises’ managers has been developed.The role of individual farms in the formation and development of human capital of the agro-industrial complex (for different levels of the economy’s institutional development) has been determined. The model of the human capital strategic management has been proposed; the influence of the educational level on the productivity has been determined; the need for investments in human capital as the economic growth factor in the agro-industrial complex has been justified.

Key words: labor resources, personnel provision, human capital, qualified management, social development of rural areas, social capital, individual farms, investments in human capital, human capital strategic management.
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка