Вступних випробуваньСкачати 163.48 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір163.48 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ
«Затверджую»

Голова приймальної комісії

________ проф. Побірченко Н.С.

«_________» ____________2013 р.

ПРОГРАМА

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

З СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»

спеціальність 7.01010601 „Соціальна педагогіка”

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

ДЕННА ТА ЗАОЧНА ФОРМИ НАВЧАННЯ


ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ

Етапи, провідні тенденції становлення та розвитку соціального виховання від античних часів до ХУІІІ століття

ТЕМА 1. Мета, завдання курсу. Історична база соціального виховання. Залежність та обумовленість соціального виховання від політики держави, економічних та культурологічних процесів рабовласницьких держав. Спартанська, афінська виховні системи. Стародавні цивілізації – джерело філософського підґрунтя соціального виховання.

ТЕМА 2. Виховання дітей і молоді у східних слов’ян в додержавний період

Гуманна система виховання, соціальних відносин, втілення досвіду роду, дбайливе ставлення до слабких і хворих у давньослов’янському суспільстві. Період матріархату та поступовий перехід до патріархату як провідні чинники соціально-виховної діяльності. Передача досвіду поколінь через усну народну творчість та релігійні язичницькі вірування й обряди. Допомога та взаємодопомога у східних слов’ян, її види та форми.


ТЕМА 3. Княжа доба. Розвиток давньоруської народності в період існування Київської Русі, основні напрямки і особливості освітньо-виховної та благодійницької роботи в державі.

Зміна напрямку соціального виховання в періоди посилення князівської влади – прийняття християнства і в період феодальної роздробленості та занепаду Київської Русі. Церковно-монастирська опіка в Київській Русі. Особиста князівська доброчинність.

Трагізм долі дітей слов’ян, які потрапили в полон до Золотої Орди.
ТЕМА 4. Піднесення українського соціального виховання у велику козацьку добу.

Соціальна діяльність з виховання й освіти молоді на Січі. Культурно-історичний феномен козацько-лицарської педагогіки. Розповсюдження ідей волі, побратимства, єдності людей, що захищають свій рід і державу. Роль сім’ї у вихованні підростаючого покоління козацької доби. Соціальний захист за часів Козаччини. Меценатські та благодійні традиції козацьких династій.

Устрій дитячої спільноти, козацькі школи, академії, виховний потенціал Запорізької Січі.
Сутність, характер та особливості розвитку соціального виховання з початку ХVІІІ століття до сьогодення

ТЕМА 1. Виховні процеси в Україні з кінця ХVІІІ – на початку ХХ століття.

Роль національної еліти в формуванні свідомості нації Т.Г. Шевченко – ідеал втілення національного духу. Скасування кріпацтва для українців – поштовх до зростання населення, особливості соціального виховного середовища, розшарування селянства, еміграція в пошуках кращої долі. Вплив промислового перевороту на соціально-виховні процеси. Просвітницька і соціально-педагогічна діяльність громадських організацій. Становлення системи державної та громадської опіки.


ТЕМА 2. Становлення та розвиток соціального виховання на Україні в радянські часи (20-80 рр. хх століття).

Тенденція відродження, формування національної самосвідомості у виховній діяльності після утворення СРСР. Значення процесу українізації, і його вплив на виховні процеси в системі освіти. Друга світова війна як випробування радянської родини, громадянської позиції та виховного потенціалу суспільства.

Основні напрями й тенденції розвитку практики соціального виховання в 20-х - 50-х роках XX століття. Особливості розвитку освіти й педагогіки у 60-80-ті роки ХХ ст.
ТЕМА 3. Формування української національної системи соціально-виховної роботи після проголошення Акта незалежності.

Еволюція ідеї національного соціального виховання. Тенденції розвитку виховної роботи у мікро- та макросоціумі сучасної України.

Навчально-виховні заклади нового типу, розуміння сучасного світу як екологічної, економіко-технологічної, історико-соціальної, полікультурної системи взаємозв’язків, впливів, суперечностей.

Утвердження демократичних державно-громадських засад освіти й виховання молоді, шляхів та засобів національного виховання дітей та молоді.СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
Теоретичні засади соціальної педагогіки

Тема 1. Предмет, завдання соціальної педагогіки

Предмет та завдання соціальної педагогіки як науки. Зв’язок соціальної педагогіки з іншими науками та сферами діяльності.Тема 2. Провідні категорії соціальної педагогіки.

Соціалізація особистості, її структура. Механізми та фактори соціалізації.

Середовище як основна умова соціалізації. Поняття соціального виховання. Категорія соціальної адаптації. Соціальна реабілітація. Соціальна профілактика. Соціальне обслуговування.

Тема 3. Структура, функції та принципи соціально-педагогічної діяльності.

Соціально-педагогічна діяльність як умова соціалізації особистості. Суб’єкти та об’єкти соціально-педагогічної діяльності. Функції соціально-педагогічної діяльності. Принципи соціально-педагогічної діяльності. Основні групи методів соціально-педагогічної діяльності.Тема 4. Кваліфікаційна характеристика соціального педагога

Посадові обов’язки соціального педагога. Компоненти готовності соціального педагога до соціально-педагогічної діяльності. Групи особистісних якостей соціального педагога. Характеристика функцій соціального педагога.


Соціально-педагогічна робота з сім’єю

Тема 1 Сім'я як провідний фактор соціалізації особистості

Сім'я як мала група та соціальний інститут. Соціалізуючи функції сім'ї. Параметри сім'ї. Функції сім'ї як соціального інституту. Типологія сімей. Поняття батьківства та батьківської позиції. Стилі батьківства: авторитарний, ліберальний, авторитетний. Принципи усвідомленого батьківства.Тема 2. Зміст та форми соціально-педагогічної роботи з сім'єю

Напрями соціально-педагогічної роботи з сім'єю. Характеристика соціального супроводу сім'ї. Типологія форм соціально-педагогічної роботи з сім'єю. Соціальна підтримка молодих сімей. Особливості соціально-педагогічної роботи з проблемними сім'ями.


Соціальна підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Тема 1. Характеристика соціального сирітства в Україні

Поняття сирітства та соціального сирітства. Причини бездоглядності та безпритульності дітей в Україні. Характеристика неповнолітніх, що відносяться до "дітей вулиці". Соціально-педагогічна робота з соціальними сиротами.Тема 2. Традиційні та інноваційні форми опікування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

Усиновлення, опіка, піклування як традиційні форми опікування дітей-сиріт. Види закладів державної системи виховання дітей, позбавлених батьківського піклування. Поняття госпіталізму, його характеристики. Характеристика прийомної сім'ї, дитячих будинків сімейного типу як альтернативи державної системи опіки.


Соціально-педагогічна підтримка дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостями

Тема 1. Соціально-психологічний портрет особистості з обмеженими функціональними можливостями

Поняття інвалідності. Характеристика видів відхилень у здоров'ї. Типологія інвалідності. Причини функціональних обмежень дітей та молоді..Тема 2. Особливості соціальної роботи з дітьми, що мають різні види порушень.

Види розумової відсталості. Особливості поведінки дітей з інтелектуальними порушеннями. Вади слуху та х причини. Особливості глухих та слабочуючих. Вади зору та їх причини. Особливості психоемоційного розвитку неповнолітніх з вадами зору. Дефекти мови.Тема 3. Характеристика моделей соціальної підтримки осіб з обмеженою дієздатністю.

Характеристика сегрегаційного та інтеграційного підходів щодо вирішення проблем людей з обмеженими функціональними можливостями. Особливості медичної, політико-правової та соціальної моделей підтримки осіб з обмеженою дієздатністю. Правила реабілітації дітей з обмеженою дієздатністю. Зміст та форми соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю обмежених функціональних можливостей в межах соціальної моделі.Девіації як соціально-педагогічна проблема

Тема 1. Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної дезадаптації.

Поняття норми і патології в соціальному розвитку людини. Поняття девіантної поведінки. Біологічні, психологічні, соціологічні теорії девіації. Характеристики девіантної поведінки. Причини соціальних відхилень в поведінці неповнолітніх. Фактори ризику девіантної поведінки.

Поняття „важковиховуваний" в соціальній педагогіці. Типові групи „важковиховуваних" підлітків.

Тема 2. Характеристика різних видів девіантної поведінки неповнолітніх.

Види делінквентної поведінки. Особливості адиктивної поведінки неповнолітніх. Поняття наркотиків та наркогенних речовин. Наркоманія, токсикоманія, алкоголізм як різновиди хімічної залежності. Ознаки узалежненої поведінки. Поняття наркозалежності. Стадії наркотичної залежності. Підліткова проституція: її причини, особливості, види. Характеристика суїцидальної поведінки. Мотиви та стадії суїцидальної поведінки неповнолітніх. Шляхи її попередження.Тема 3. Зміст та форми профілактики девіантної поведінки неповнолітніх.

Сучасні підходи до профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі. Аналіз профілактичних моделей. Форми профілактичної роботи з дітьми та молоддю. Формування здорового способу життя як напрям соціально-педагогічної роботи. Характеристика програм з формування здорового способу життя в Україні.


Робота соціального педагога з обдарованими дітьми

Тема 1. Методи роботи соціального педагога з обдарованими дітьми

Психофізіологічні особливості обдарованих дітей. Обдарована дитина в сім’ї. Проблеми обдарованих дітей, та робота соціального педагога щодо їх вирішення.


Соціально-педагогічна робота з дітьми в територіальній громаді

Тема 1. Соціально-педагогічна діяльність у загальноосвітній закладах.

Функціональні обов’язки соціального педагога у загальноосвітній закладах. Основні напрями професійної діяльності соціального педагога в школі. Соціальна паспортизація класів.Тема 2. Планування як функція соціально-педагогічного управління.

Нормативно-правова база соціально-педагогічної діяльності. Управлінська культура соціального педагога. Основні принципи планування, його види. Аналіз у соціально-педагогічній діяльності.Тема 3. Соціальні служби як інститути реалізації політики держави щодо дітей та молоді в умовах територіальної громади. Структура соціальних служб для дітей, сімей та молоді. Основні напрями та форми їх роботи. Організація соціально-педагогічної роботи в клубах за місцем проживання.
ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Загальні технології соціально-педагогічної діяльності

Тема 1. Зміст і завдання курсу «Технології соціально-педагогічної діяльності». Теоретичні аспекти соціально-педагогічної діяльності

Зміст і завдання курсу „Технології соціально-педагогічної діяльності”. Технологія соціально-педагогічної діяльності як галузь соціальних технологій. Основні напрями та принципи соціально-педагогічної діяльності. Зміст соціально-педагогічної діяльності як виду суспільної практики.Тема 2. Технології соціально-педагогічної діяльності: теоретичні засади. Поняття соціальних технологій. Типи та види соціальних технологій. Особливості соціальних технологій. Головні складові змісту технологізації. Основні процедури соціальних технологій. Етапи реалізації соціальних технологій. Стратегія реалізації соціальних технологій. Структура технологій соціальної роботи.

Поняття технологій соціально-педагогічної діяльності. Особливості технології соціально-педагогічної діяльності. Соціально - педагогічний підхід до соціальної роботи. Інтегрований, універсальний характер соціально-педагогічної роботи. Основні складові соціально-педагогічних технологій: соціально-психологічні, соціально-методичні і безпосередньо соціально-педагогічні технології. Умови реалізації соціально-педагогічних технологій. Загальні і прикладні технології соціально-педагогічної роботи.Тема 3. Прикладні аспекти розроблення соціально-педагогічних технологій

Підготовка до практичної реалізації соціально-педагогічних технологій. Технологія організації «робочого столу» соціального педагога. Планування соціально-педагогічної діяльності.Тема 4. Технології соціально-педагогічного передбачення.

Світова практика соціального проектування (історичний аспект). Технології соціально-педагогічного моделювання і проектування. Класифікація соціально-педагогічних проектів. Особливості псевдопроектів. «Життєвий цикл» проекту.Тема 5. Технологія реалізації соціальним педагогом діагностичної та прогностичної функцій.

Діагностика соціально-педагогічної діяльності як умова її успішного прогнозування. Соціальна діагностика. Медична діагностика. Психологічна діагностика. Соціально-педагогічна діагностика. Діагностика особистості та її соціальних зв'язків.Тема 6. Технологія реалізації соціальним педагогом комунікативної функції.

Сутність і призначення комунікативної функції соціального педагога. Функції педагогічного спілкування. Правила педагогічного спілкування. Рівні спілкування. Зони спілкування.Тема 7. Технологія педагогічного вирішення конфлікту.

Сутність конфлікту. Види конфліктів. Причини конфліктів. Структурні чинники виникнення конфліктів. Стадії розвитку конфлікту. Технологія профілактики та подолання міжособистісних конфліктів.Тема 8. Технологія реалізації соціальним педагогом психотерапевтичної функції.

Сутність психотерапевтичної функції соціального педагога. Напрями, методичні прийоми і технології психотерапії. Методика „Календар радості”.Тема 9. Технологія реалізації соціальним педагогом консультативної функції/

Сутність консультативної функції соціального педагога. Види консультування. Стилі консультування. Етапи консультативної роботи.


Технології організації соціально-педагогічної роботи

з різними групами клієнтів

Тема 1. Технології соціально-педагогічної роботи з сім‘єю.

Завдання соціально-педагогічної роботи з сім'єю. Типологія видів сімей, що потребують допомоги та підтримки соціального педагога. Технології діагностики сімейних стосунків. Соціально-педагогічна паспортизація сім'ї.

Методика створення генограми сім'ї. Технології сімейної терапії. Технології соціального патронажу, інспектування, нагляду. Технології соціально-педагогічного сімейного консультування. Специфіка роботи соціального педагога з молодою сім'єю, студентською сім'єю, кризовими сім'ями тощо.

Методика організації роботи сімейного клубу, сімейної консультації. Технології підготовки і проведення сімейного свята.Тема 2. Технологія роботи соціального педагога з дітьми групи ризику.

Технологія соціально-педагогічного впливу на поведінку особистості, що відхиляється. Технологія роботи соціального педагога з дітьми групи ризику. Технологія роботи соціального педагога з соціалізації дитини, що знаходилася в екстремальних умовах. Технологія соціально-педагогічного коригування моральних норм поведінки дітей молодшого шкільного віку.Тема 3. Технологія реалізації соціальним педагогом соціально-профілактичної та реабілітаційної функцій.

Сутність соціально-профілактичної та реабілітаційної функцій соціального педагога. Провідні напрями і умови ефективної взаємодії з важковиховуваними дітьми. Соціальна дезадаптація педагогічно запущених дітей. Класифікація асоціальних підліткових груп. Класифікація груп підлітків-правопорушників. Методи соціально-педагогічної діяльності з важковиховуваними дітьми. Психолого-медико-педагогічна реабілітація. Технологія реалізації соціальним педагогом реабілітаційної функції.Тема 4. Технологія соціально-педагогічної діяльності з „дітьми вулиці” та соціально-незахищеними дітьми та підлітками.

Соціальне явище „діти вулиці”. Причини появи соціального явища „діти вулиці”. Соціально-правові основи захисту дітей, що потребують соціально-педагогічної допомоги. Шлях дитини на вулицю. Технології соціально-педагогічної діяльності з „дітьми вулиці” та соціально-незахищеними дітьми та підлітками. Робота з кризовими сім’ями як попередження появи „дітей вулиці” і соціально-незахищених дітей та підлітків. Вулична соціальна робота. Мета соціальної вуличної роботи. Основні завдання вуличної соціальної роботи. Переваги вуличної соціальної роботи. Основні форми вуличної соціальної роботи: ігротеки, дискотеки, вуличний театр, консультування, пункт соціальної підтримки, мітинг, вулична хода, рейд. Знання та вміння соціального педагога, що працює в умовах вуличного простору. Стратегія організації вуличної соціальної роботи. Організація роботи бригади вуличних соціальних працівників.Тема 5. Технології соціально-педагогічного супроводу осіб з обмеженими можливостями.

Технологічні основи здіснення соціально-педагогічного супроводу клієнтів з обмеженими можливостями. Завдання соціального педагога в роботі з дітьми та молоддю з обмеженими можливостями. Технології вивчення особистості дітей з обмеженими можливостями. Технології соціального супроводу даної групи клієнтів. Реалізація соціально-психолого-педагогічних програм соціалізації дітей та молоді з обмеженими можливостями. Програми „Разом заради розвитку", „Крок за кроком", форми і методи роботи соціального педагога в цих програмах.

Методи та форми соціально-педагогічної роботи Центрів реабілітації, спеціалізованих центрів з дітьми та молодими людьми з обмеженими функціональними та інтелектуальними можливостями.

Особливості соціального патронажу дітей з функціональними обмеженнями.Тема 6. Технології формування та розвитку особистості.

Завдання виховання людей з високим творчим потенціалом як актуальна проблема сучасної соціально-педагогічної науки і практики та соціальна необхідність. Соціально-педагогічні особливості позитивної девіації. Поняття „творча особистість", „творчість" як основні, центральні поняття соціальної педагогіки. Психофізіологічні особливості обдарованості. Структура творчої особистості. Види обдарувань та типи творчої роботи з обдарованою молоддю. Технології виявлення, діагностики обдарованості. Соціально-педагогічні установи, що працюють з обдарованою молоддю. Діяльність соціального педагога в будинках творчості, клубах, студіях.

Специфіка соціально-педагогічної роботи в ліцеях, гімназіях, спеціальних класах для дітей з високим рівнем сформованості творчих здібностей. Завдання щодо створення сприятливого соціального середовища для розвитку творчої особистості юного громадянина.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


  1. Алексєєнко Т. Ф., Басюк Т. П., Безпалько О. В., Братусь І. В., Буніна Л. І. Соціальна педагогіка: теорія і технологія [Текст]:затв. МОН України як підручник для студ. ВНЗ/за заг. ред. І. Д. Зверевої ; МОН України, Луганський НПУ ім. Тараса Шевченка .-К.:Центр навч. літератури, 2006.
  1. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка [Текст]:схема, таблиці, коментарі : навч. пос.: рек. МОН України як навч. пос. для студ. ВНЗ/О.В.Безпалько ; МОН України, Київський міськ. пед. ун-т ім. Б.Д. Грінченка .-К.:Центр учбової літератури,2009
  1. Заверико Н. В. Соціальна педагогіка [Текст]:навчальний посібник : [рек. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ]/Н. В. Заверико ; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України .-К.:Слово,2011.
  1. Соціальна педагогіка: теорія і технології. Підручник / За ред. І.Д. Звєрєвої. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.
  1. Соціальна робота: технологічний аспект: Навчальний посібник / За ред. проф. А.Й.Капської. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.
  1. Соціальна робота з різними категоріями клієнтів: науково-навчально-методичний посібник для студентів, магістрантів, аспірантів та спеціалістів у галузі соціальної педагогіки, соціальної роботи / Харченко С.Я. та ін. – Луганськ: Альма-матер, 2003.
  1. Харченко С.Я., Краснова Н.П., Харченко Л.П. Соціально-педагогічні технології: Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Луганськ: Альма-матер, 2005

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

знань і вмінь абітурієнтів

під час вступного випробування з соціальної педагогіки
При оцінюванні відповідей абітурієнта потрібно керуватися такими критеріями:

- повнота і правильність відповіді;

- ступінь усвідомленості, розуміння вивченого;

- мовленнєве оформлення відповіді (дотримання вимог до культури усного мовлення).Відповідь абітурієнта має бути зв'язною, логічною, послідовною. Під час відповіді абітурієнт повинен виявити вміння чітко формулювати визначення, обґрунтовувати висловлену думку, конкретизувати матеріал прикладами.
Високий рівень (10-12 балів) – абітурієнт ґрунтовно, повно та послідовно викладає навчально-науковий матеріал, володіє методами дослідження, уміє виділити теоретичне і фактичне в матеріалі; виявляє повне розуміння матеріалу, обізнаний з теоретичними підходами і концепціями, логічно і послідовно обґрунтовує свої думки; глибоко розкриває суть питання, застосовує теоретичні знання для аналізу соціально-педагогічних явищ, наводить приклади соціально-педагогічних досліджень та з власного соціально-педагогічного досвіду.

Достатній рівень (7-9 балів) – абітурієнт виявляє достатні знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але допускає деякі помилки, які сам виправляє; у відповіді є поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу і незначні порушення норм літературної мови. Абітурієнт уміє зіставляти та узагальнювати засвоєний матеріал, робить власні висновки, виявляє частково евристичний інтерес.

Середній рівень (4-6 бали) - абітурієнт виявляє знання і розуміння основних положень з навчальної дисципліни, але допускає значні помилки у викладі матеріалу, які свідчать про недостатньо глибоке засвоєння теоретичних понять; володіє матеріалом на репродуктивному рівні, демонструє початкові вміння; допускає помилки в мовленнєвому оформленні. Абітурієнт частково розкриває питання при допомозі викладача.

Низький рівень (1-3 бали) – абітурієнт виявляє поверхові знання навчальної програми; не вміє виділити теоретичний і фактичний матеріал; непослідовно і невпевнено відповідає на запитання; допускає порушення норми літературної мови.
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка