Вступ актуальність темиСторінка1/9
Дата конвертації26.04.2016
Розмір0.97 Mb.
#16863
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


ВСТУП
Актуальність теми магістерської роботи полягає в підвищенні ефективності управління основними засобами підприємств в умовах ринкових відносин та використання капіталу, авансованого в основні та оборотні засоби. Адже саме від розв’язання цих проблем залежить фінансовий стан підприємства та конкурентоспроможність його продукції. Ефективне вкладання капіталу в основні та оборотні засоби сприяє нарощуванню економічного потенціалу підприємства.

Дослідженню основного та оборотного капіталу присвячені праці як класиків політичної економії – А. Смита, Д. Рикардо, К. Маркса, Дж. С. Міля, А. Маршалла, так і сучасних вчених-економістів, зокрема: Афанасьєва М.В., Бандурка О.М., Білої О.Г., О.І., Бланка І.А., Бойчика І.М., Бондаря Н.М., Гончарова А.Б., Косаріна В.П., Мельника С.І., Мосціховської, Поддєрьогіна А.М., Подольської В. О., Руденка Л. В., Шеремета О.О., Шваби Л.І., Шумської С.С., Яріша О. В. та ін. Разом з тим, єдиних поглядів щодо ефективності використання капіталу, авансованого в основні та оборотні засоби не сформовано.Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Магістерська робота виконувалась відповідно до напряму наукових досліджень кафедри фінансів і кредиту «Дослідження сучасних тенденцій фінансових, грошово-кредитних та інноваційних процесів в Україні».

Мета магістерської роботи: визначити шляхи удосконалення управління капіталом, підвищення ефективності використання основних та оборотних засобів, проведення ефективної інвестиційної політики щодо їх оновлення, реконструкції та модернізації на основі дослідження економічної сутності та ефективності використання капіталу, вкладеного в основні та оборотні засоби підприємства.

Для досягнення мети магістерської роботи необхідно вирішити такі завдання:  • дослідити економічну сутність та структуру капіталу;

  • визначити особливості управління капіталом підприємств;

  • розглянути основні методичні підходи до аналізу ефективності використання основних та оборотних засобів підприємства;

  • проаналізувати основні показники фінансової діяльності ПАТ «Вінницягаз»;

  • визначити ефективність використання основних та оборотних засобів на ПАТ «Вінницягаз»;

  • запропонувати шляхи підвищення ефективності використання основного та оборотного капіталу на ПАТ «Вінницягаз»;

Об’єктом дослідження є процес управління основними та оборотними засобами промислових підприємств в умовах ринкових відносин.

Предметом дослідження є сукупність методів та інструментів з підвищення ефективності управління капіталом, авансованого в основні та оборотні засоби підприємств енергетичної галузі..

Методи дослідження. В процесі написання магістерської роботи використані методи горизонтального та вертикального аналізу, факторного аналізу, коефіцієнтний метод, методи прогнозування, варіаційний метод, а також загальнонаукові методи дослідження: діалектичний, абстрагувагння, системний підхід.

Наукова новизна одержаних результатів:

  • удосконалено визначення завдання управління інвестиційною діяльністю підприємства, яке, на думку автора, полягає не лише у виборі найбільш ефективних проектів, а й передбачає створення умов для їх реального здійснення.

  • набули подальшого розвитку методичні підходи щодо аналізу ефективності управління капіталом, авансованим у основні та оборотні засоби енергетичного підприємства.

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці пропозицій з удосконалення управління капіталом на промислових підприємствах та у можливості впровадження результатів дослідження в господарську та фінансову діяльність ПАТ «Вінницягаз».

Особистий внесок здобувача. Магістерська робота є самостійно виконаною науковою працею, в якій автором розроблено заходи з удосконалення управління основними та оборотними засобами підприємства, що може бути використано на підприємствах енергетичної галузі.

Наукові положення, висновки та рекомендації, що виносяться на захист, одержані автором самостійно.Апробація результатів магістерської роботи. Основні положення і результати виконаного дослідження доповідались на наукових семінарах кафедри фінансів Вінницького національного технічного університету.

Структура і зміст магістерської роботи. Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків. Загальний обсяг роботи становить 99 сторінок, включаючи 7 таблиць, 10 рисунків, списку використаної літератури із 29 найменувань.

1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВАКаталог: portal -> static
static -> Характер,особливості його формування і прояви в педагогічному процесі у виші
static -> Пояснювальна записка до дипломної роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на тему
static -> 1 Теоретично-методичні аспекти управління фінансовою стійкістю підприємства
static -> 1 Теоретико-методичні основи управління конкурентоспроможністю підприємства
static -> Реферат abstract вступ 1 загальна характеристика авіаційної промисловості
static -> Реферат об’єкт досліджень видобування мінеральних вод. Мета роботи дослідити екологічний вплив видобування мінеральних вод
static -> В залежності від призначення радіоприймальні пристрої підрозділяються на радіомовні (приймачі звукового мовлення і телевізійних програм) та професійні
static -> «розробка та дослідження системи супутникового радіозв’язку стандарту iridium»
static -> 1. 3 Методичні підходи до оцінювання фінансової стійкості підприємства


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал