Вронська в. МСкачати 85.16 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір85.16 Kb.
ВРОНСЬКА В.М.

науковий кореспондент

Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України

ст.викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної

освіти Рівненського обласного інституту післядипломної

педагогічної освіти

м.Рівне

ПІДВИЩЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР ДНЗ В РАМКАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТНДК

В статті висвітлено особливості експериментальної діяльності тимчасового науково-дослідного колективу. Продемонстровано результати сформованості психологічних якостей медичних сестер дошкільних навчальних закладів. Проаналізовано результати діяльності тимчасового науково-дослідного колективу.

Ключові слова: дослідно-експериментальна робота, тимчасовий науково-дослідний колектив,професійно важливі якості,тип професії.

The article highlights the features of Activity of the experimental-ti - issledovatelnogo temporary scientific staff. Demonstrated by the results of formation of professionally important qualities of nurses pre-schools. Analyze the performance of temporary scientific issledovatelnogo team.Key words: issledovatelno-experimental work, temporary scientific issledovatelny kolektiv, professional qualities, the type of profession.

Постановка проблеми. На даний час спостерігається покращення демографічної ситуації, відтак виникає потреба охоплення дітей дошкільною освітою. Однак, збільшується і кількість вихованців, стан здоров’я яких викликає занепокоєння. Тому, до медичних сестер ДНЗ висуваються нові, підвищені вимоги щодо організованості, дисципліни, стриманості та наполегливості. Водночас, ефективнішою буде робота медичної сестри ДНЗ, якщо вона розумітиме психічні можливості дитини, буде вміло налагоджувати стосунки, а цього можна досягти завдяки сформованій психологічній компетентності. Надзвичайно актуальними є питання підвищення професійного рівня фахівців, удосконалення системи дій і заходів, спрямованих на підвищення їх психологічної компетентності, поглиблення відповідних знань, розвиток професійно важливих якостей. Важливе значення при цьому має рівень сформованості психологічної компетентності.

Аналіз останніх досліджень в яких започатковано розв’язання даної проблеми. Роль психологічного аспекту діяльності медичного працівника висвітлювали: М.Аряєв, І.Вітенко, В.Волков, В.Запорожан, В.Пельдингер, Є.Соколова. Характеристику особливостей професійної діяльності медичних працівників та соціально-психологічні фактори її ефективності досліджували: І.С.Вітенко, І.М.Гурвіч, М.І.Жукова, Л.М.Коробка, О.М.Юдіна. Теоретико-емпіричні дані дослідження професійної адаптації є важливим питанням, адже до адаптації у педагогічному колективі взагалі, і в дошкільному навчальному закладі зокрема, медичних сестер не готували. Тому слід з’ясувати важливі психологічні процеси і стани, необхідні медичним працівникам і працювати над їх формуванням. Для прикладу, про важливість розвитку емпатійних здібностей писали: О.Ф.Бондаренко, С.Б.Борисенко, Б.С.Братусь, Т.Ф.Василішина, Л.П.Виговська, О.П.Саннікова, М.М.Обозов.

Питання психології професійної діяльності медичних сестер пояснюються загальними закономірностями, висвітленими у психології праці, соціальній психології вченими: В.О.Бодровим, Ж.П.Вірною, Л.Г.Дикою, Є.О.Климовим, Г.В.Ложкіним, Г.С.Нікіфоровим, В.А.Петровським.

Концептуальні розробки у прикладних галузях професійної психології здійснювали: З.С.Карпенко, С.Д.Максименко, Н.І.Пов’якель, М.В.Савчин, В.А.Семиченко, А.В.Фурман, Т.С.Яценко.

Завдання етики та деонтології професійної діяльності медпрацівників були у полі зору: І.М.Гурвіч, Б.Д.Карвасарського, С.С.Лібіх, В.В.Макарова, В.Ф.Матвєєва, В.В.Оранського, К.К.Платонова, В.О.Ташликова, Й.Харді.

На важливість професійного вдосконалення медичних сестер вказували: О.Г.Бастракова, Л.Б.Віноградов, В.В.Ярцев.

Питання підвищення кваліфікації медпрацівників досліджували: М.В.Блохіна, А.В.Дружинін, Н.А.Сербіновська.

На необхідність психологічної підготовки майбутніх фахівців медичного профілю вказували: В.П.Дуброва, В.Д.Менделевич, І.С.Вітенко, Л.М.Дутка, Л.Я.Зименковська, В.П.Андронов, Ф.Н.Портнов, Е.С.Чугунова. Водночас, на взаємозв’язок психічного і соматичного вказували: В.Гіляровський, Я.Фрумкін, Л.Рохлін. Деякі аспекти важливості формування психологічної компетентності вивчалися в рамках взаємодії лікуючого і хворого: Б.Д.Карвасарським, М.С.Лебединським, С.С.Лібіхом, В.Ф.Матвєєвим, О.М.Свядощем, В.О.Ташликовим. Т.М.Павлюк зазначає, що сформована психологічна компетентність сприятиме ефективній професійній адаптації медичних сестер. Однак, намічених шляхів формування психологічної компетентності ще не було. Висвітленню цих питань присвячується дана стаття.

Формулювання мети статті (постановка завдань). Мета статті – висвітлення значення психологічної компетентності медсестер ДНЗ для підвищення ефективності їхньої професійної діяльності. Завдання статті – обґрунтувати актуальність проблеми формування психологічної компетентності медичних сестер ДНЗ; підтвердити результативність діяльності ТНДК і взаємовплив психологічної компетентності на покращення стану здоров’я.

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих результатів. Існують різні тлумачення поняття «компетентність» – це стан або якість бути адекватним або повною мірою відповідати кваліфікаційним вимогам; здібності; або ж розглядається як, певний діапазон навичок, знань або здібностей. Ми схиляємося до визначення: «компетентність – властивість особи, яка володіє достатніми знаннями в якій-небудь галузі» [1; С138].

З метою формування психологічної компетентності медичних сестер ДНЗ, ми започаткували діяльність тимчасового науково-дослідного колективу (ТНДК), в рамках якого працювали над її формуванням. З цією метою на кафедрі корекційної освіти РОІППО, спільно з відділом освіти та відділом охорони здоров’я Рівненської райдержадміністрації, було створено тимчасовий науково-дослідний колектив (наказ №39 від 21.01.2008р.). Науковий керівник – к.м.н. Анненков Ф.М., к.псхол.н. Бастун Н.А., науковий консультант – к.п.н. Савчук Л.О., автор ідей та експериментатор Вронська В.М.

В ході діяльності ТНДК, нами було:

- визначено параметри психологічної компетентності медичних сестер ДНЗ;

- створено Модель старшої медичної сестри ДНЗ;

- розроблено Програму курсів підвищення кваліфікації спеціалістів із середньою медичною освітою, та експериментально перевірено її результативність.

В рамках діяльності ТНДК було здійснено 11 засідань, в т.ч. 3 виїзні, на базі медичних установ та ДНЗ. Учасники підвищували компетентність у складі Групи особистісного зростання, завдяки проведеним «Тренінгам розвитку комунікативної взаємодії», «Тренінгу асертивної поведінки», «Психодинамічної піскової терапії», «Арт-терапії», «Глинотерапії», залученням до діяльності Балінтовських груп було здійснено груповий аналіз міжособистісних проблем. Крім того, були проведені «круглі столи» (за участю фахівців Рівненського обласного центру здоров’я), семінар, методичне об’єднання. Ці, та інші форми роботи, сприяли підвищенню професійної та психологічної компетентності медичних сестер ДНЗ. Завдяки включеності медичних сестер ДНЗ у ТНДК, спостерігається їх фахове та психологічне зростання, яке проявляється у наданні переваги особистісному началу над вузько професійним. У них сформоване розуміння необхідності дотримання особистісно-орієнтованого підходу у взаємодії з вихованцями ДНЗ з метою запобігання захворюванням, зміцнення здоров’я дітей, здійснення догляду і полегшення страждань захворілих дітей, а також їх реабілітації. В учасниць ТНДК змінилося ставлення до виконання професійних обов’язків, на емоційному рівні підвищилася мотивація, сформувалася ідентифікація. Медичні сестри ДНЗ спільно з педагогами (вихователями, методистом, інструктором з фізичного виховання, психологом) беруть участь у підготовці та проведенні занять, свят, різноманітних заходів виховного та оздоровчого характеру, які мають просвітницьку мету. Враховуючи специфіку діяльності, медичні сестри вміють оцінити педагогічну ситуацію та поведінку дитини з психологічної точки зору та обирати доцільні способи діяльності.

У медичних сестер експериментальної та контрольної груп на початку і в кінці діяльності ТНДК діагностували психоемоційний стан, рівень сформованості професійних навичок, вивчали стиль роботи, способи реагування на конфліктні ситуації, які можуть виникнути при виконанні професійної діяльності. Наприклад, психоемоційний стан та інтенсивність стресу ми діагностували за методикою Люшера (Додаток). Рівень стресу визначали на початку і вкінці експериментальної діяльності. Результати визначення інтенсивності стресу в учасників експериментальної групи продемонстровано (таблиця Exel), зупинимося на оцінці інтенсивності стресу та сумарному відхиленні від аутогенної норми Вальнефера. Інтенсивність стресу визначається наступним чином: наявність основних кольорів: 1,2, 3, 4 на 6-ій позиції позначається «!», на «7» - «!!», на «8» - «!!!». А також наявність кольорів 6, 7, 0 на 3-ій позиції позначається також «!», на 2-ій – «!!», на 1-ій – «!!!». Інтенсивність стресу визначається кількістю знаків «!» кожного ряду окремо числовим вираженням балів від 0 до 12. Сумарне відхилення показує суму відхилень позицій колоьрів від «правильного» вибору.Сумарне відхилення є мірою гармонійності і внутрішньої оптимальності нервово-психічного стану людини. Чим більше сумарне відхилення, тим більше виражений стрес.

Професія медичної сестри відноситься до типу «Людина-людина», вона орієнтована на спілкування і взаємодію з людьми. На наш погляд, професія медичної сестри ДНЗ відноситься до типу «Людина-людина-соціально-психологічне середовище». Адже в освітньому закладі медична сестра виконує не стільки лікувальну, скільки профілактичну, санітарно-просвітницьку, керівну роботу з батьками та працівниками колективу, з питань дотримання санітарно-гігієнічного режиму та ін.

В рамках діяльності ТНДК, нами розроблені Рекомендації медичним працівникам, щодо створення психологічних умов, для вдосконалення практичних умінь та навичок при виконанні сестринських маніпуляцій, профілактиці захворювань, наданні невідкладної допомоги із застосуванням правил професійної етики та деонтології. Медичні сестри ДНЗ, учасники ТНДК, враховують діагноз вихованця, психофізичний розвиток дітей, своєчасно виявляють і прогнозують можливі відхилення, і застосовують індивідуально-диференційований підхід при виборі оздоровчих технологій. Кожен з учасників ТНДК, спільно у колективі ДНЗ працював над обраною проблемою, результати вирішення якої обговорювалися на виїздних засіданнях ТНДК.

Питання формування психологічної компетентності є надзвичайно актуальним у наш час, в зв’язку із підвищенням вимог до результативності професійної діяльності, яка не може бути високою без врахування психологічних механізмів у працівників тих професій, які працюють у сфері „людина-людина”. Стосовно ж професійної діяльності медичних сестер ДНЗ, то взагалі не можна провести різкої межі між доглядом за захворілим вихованцем ДНЗ і психологічним впливом на нього вході цієї діяльності.

Висновки з даного дослідження і перспективи Досвід діяльності ТНДК вивчали практичні психологи, медики, фахівці з дошкільної освіти Рівненської та Житомирської областей з метою підвищення ефективності роботи ДНЗ. Результати роботи ТНДК представлено на конкурс МОН України «Чому усміхаються діти?» в номінації «Організація кращого здоров’язберігаючого середовища в умовах ДНЗ» 20.03.2011р.; «Фестиваль педагогічних інновацій» 20.10.2011р. (м.Черкаси); діяльність ТНДК висвітлено на сайті «Освітній навігатор» navigator rv.ua. Учасники ТНДК мають глибші знання (в порівнянні із членами контрольної групи), володіють практичними навичками, перевершуючи при виконанні окремих маніпуляцій вихованцям ДНЗ іноді і лікарів. Важливу роль при цьому відіграє сформованість в учасників ТНДК психологічної компетентності.

Висвітлені результати дослідження свідчать про актуальність роботи із підвищення психологічної компетентності медичних сестер ДНЗ. Вподальшому варто пропагувати досвід роботи ТНДК; необхідно розробити професіограму медичної сестри дошкільного навчального закладу, оскільки їх професійна діяльність суттєво відрізняється від роботи медичної сестри лікувальних установ, зокрема вищим ступенем автономності, більшими повноваженнями, а відтак, різноманітнішим колом спілкування.Література

  1. Великий тлумачний словник сучасної української мови. / За ред.. В.Бусел. - К.: Перун, 2005.- 1728с.

  2. Вронська В.М. Роль психологічної підготовки медичних сестер у збереженні та зміцненні здоров’я дітей. //Вісник післядипломної освіти - Вип. 10 (23).- С.198-207.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка