Впровадження управлінських інновацій в Вільнянській загальноосвітній школі І –ііі ступенівСкачати 483.51 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації11.04.2016
Розмір483.51 Kb.
#1014
  1   2   3Впровадження управлінських

інновацій в Вільнянській

загальноосвітній школі І –ІІІ ступенів
Борищук Світлана

Олексанрівна,заступник директора з

навчально-виховної роботи Вільнянської

загальноосвітньої школи

Апостолівського району,

Дніпропетровської області

с.Вільне – 2013

План


Вступ

1.Теоретичне обґрунтування педагогічних засад інноваційної управлінської діяльності.

2. Впровадження управлінських інновацій у Вільнянській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів.

Висновки


Література

Сучасний етап розвитку України як незалежної держави визначається своєю відкритістю, достатньою прозорістю і вимагає від громадян особистісного ставлення до процесів, що відбуваються в державі. Розвиток України у значній мірі залежить від інноваційного потенціалу суспільства, який характеризується здатністю людей до системного цілісного сприйняття світу, умінь швидко орієнтуватися в інформаційних потоках, приймати нестандартні рішення, нести відповідальність за їх наслідки.

Сьогодні в освіті в нашій країні здійснюються складні трансформаційні процеси, пов'язані з реформуванням усіх ланок педагогічної діяльності, що відбуваються в навчальних закладах різних типів і форм власності. Тенденції демократизації суспільства та певний рівень свободи передбачають творчі пошуки вчителів і керівників закладів освіти, які у мінливому середовищі призводять до появи інноваційних процесів, виникнення, формування та здійснення педагогічних інновацій.

Національна доктрина розвитку освіти наголошує на необхідності створення умов розвитку і саморозвитку кожної особистості, формування покоління, здатного навчатися упродовж усього життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства. Це, у свою чергу, вимагає пошуку нових підходів, форм та змісту педагогічної діяльності, що можливе при здійсненні якісно нової управлінської діяльності, яка ґрунтується на засадах педагогічної інноватики - сучасного напряму педагогіки.

Реалізація визначених завдань можлива за рахунок здійснення інноваційності управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу, що відображається: у забезпеченні конкурентоспроможності ЗНЗ, застосуванні демократичних принципів управління, залученні громади в управління школою, створенні інноваційного середовища в навчальному закладі, розширенні змісту управлінських функцій, зміні структури закладу, моделюванні нової організаційної культури закладу, колективному плануванні розвитку ЗНЗ, розробці і впровадженні педагогічних інновацій.

Нині особливо актуальна потреба в інноваційному управлінні навчальним закладом. Таке управління дає змогу підтримувати конкурентоспроможність нашої освіти, зміцнювати національну безпеку держави, суспільства й особистості.Вона забезпечує демократичні та гуманістичні відносини між учасниками навчально-виховного процесу та їхніми керівниками, сприяє зростанню творчого потенціалу і професійної компетентності кожного , добробуту, конкурентоспроможності, як організації, так і її працівників.

Таким чином, питання управління інноваційними процесами у закладах освіти є надзвичайно актуальним і цікавим, саме цим зумовлений вибір теми дослідження.

Перед сучасними керівниками закладів освіти постають питання: Як управляти школою? Як подолати відстань від усвідомлення проблем розвитку – до нової школи? Як привести до успіху учнів і педагогів?

На сучасному етапі розвитку освіти значне місце посідають розробки з педагогічного менеджменту та педагогічної інноватики, які охарактеризовані у працях: В.І. Бондаря, Л.М. Ващенко, Л.І. Даниленко, Л.М. Калініної, Л.М. Карамушки, О.Г. Козлової, Н.Л. Коломінського, Ю.К. Конаржевського, В.В. Крижка, І.П. Лікарчука, В.І. Маслова, О.І. Мармази, Є.М. Павлютенкова, В.Ф. Паламарчук, В.С. Пікельної, О.В. Попової, М.М. Поташника, О.Т. Шпака та ін. У них визначено сутність освітніх інновацій та їх класифікації, специфіку інноваційної діяльності вчителя, ґенезу інноваційних процесів у кінці ХХ ст., основи управління інноваційною діяльністю в ЗНЗ, сучасні принципи, функції та методи управління в ринкових умовах, наукові засади розвитку закладів освіти як відкритих соціально-педагогічних систем.

Мета роботи: описати управлінські інновації у Вільнянській ЗШ та показати, що їх застосування підвищує рівень інноваційності й конкурентоспроможності навчального закладу, активності учнів у навчально-виховному процесі та готовності вчителів до інноваційної діяльності.

Завдання роботи:


 1. Проаналізувати нормативно-правову базу, психолого-педагогічні, соціологічні дослідження з проблеми розвитку управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах виникнення, формування та здійснення педагогічних інновацій.

 2. Визначити ознаки традиційної й інноваційної управлінської діяльності керівника та показники конкурентності й інноваційності загальноосвітнього навчального закладу.

 3. Описати управлінські інновації Вільнянської ЗШ

Очікувані результати:

 • визначати суть поняття « інноваційна управлінська діяльність керівника ЗНЗ»

 • називати особливості інноваційної управлінської діяльності керівника ЗНЗ;

 • визначати показники інноваційності ЗНЗ;

 • виявляти переваги інноваційної управлінської діяльності над традиційною;

 • показувати специфіку інноваційної діяльності керівників ЗНЗ;

 • характеризувати управлінські інновації Вільнянської ЗШ;

 • визначати значення управлінських інновацій в навчальному закладі;

 • удосконалити навички роботи з джерелами інформації та систематизації матеріалу;

 • підвищити рівень компетентності у галузі управлінських інновацій.

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАСАД ІННОВАЦІЙНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У ході теоретичного аналізу інноваційної освітньої та педагогічної діяльності як таких, що характеризують процеси внесення інновацій у навчання, виховання й управління, нами розмежовано поняття “управління інноваційною діяльністю в ЗНЗ” та “інноваційна управлінська діяльність керівника ЗНЗ”.

Управління інноваційною діяльністю в ЗНЗ є більш широким поняттям, яке характеризує вплив суб'єкта управління (керівника) на об'єкт управління - систему внесення якісних змін у діяльність ЗНЗ, який спрямовує його на постійний розвиток; інноваційна управлінська діяльність керівника ЗНЗ характеризується сукупністю специфічних управлінських принципів, функцій і технологій, у результаті застосування яких забезпечується постійний розвиток закладу освіти і підвищується його конкурентоспроможність та інноваційність.

До основних показників інноваційності ЗНЗ нами віднесено: застосування інноваційних методик; створення авторських підручників і посібників; проектна, міжнародна та експериментальна діяльність; розробка і впровадження освітніх інновацій. До основних показників конкурентоспроможності ЗНЗ - додаткове інвестування; комп’ютерна підтримка навчально-виховного й управлінського процесів; зв’язки з науковими установами; рівень матеріально-технічної бази та виробничих умов праці; надання додаткових освітніх послуг; наявність внутрішньої системи вдосконалення педагогічних кадрів та особистісно зорієнтованого навчально-виховного процесу.

У результаті здійснення керівником інноваційної управлінської діяльності загальноосвітній навчальний заклад набуває конкурентних переваг, таких як: включення в систему правових та фінансових відносин; наявність власної ресурсної бази; застосування наукових основ управління та інновацій; застосування постійних моніторингу та маркетингу, залучення інвестицій; створення умов особистісного та професійного розвитку учасників навчально-виховного процесу.

Інноваційна управлінська діяльність керівника ЗНЗ є його особистісною характеристикою і залежить від особистісних якостей, рівня професійної компетентності і творчості.

До умов, необхідних для здійснення інноваційної управлінської діяльності, керівники ЗНЗ відносять: підтримку інноваційної діяльності державними і місцевими органами управління освіти; підготовку колективу до інноваційної діяльності; матеріальне та інформаційне забезпечення інноваційної діяльності; підвищення професійної компетентності керівників;наукове консультування учасників навчально-виховного процесу щодо інноваційної діяльності.

Метою інноваційної управлінської діяльності керівника ЗНЗ є визначення головних перспективних напрямів розвитку закладу освіти, накопичення ресурсу та інноваційного потенціалу, розробка і впровадження нового змісту і форм освітнього процесу, створення умов для розвитку нового педагогічного мислення; основними завданнями – об’єднання колективу закладу освіти навколо головної мети, здійснення постійного моніторингу результатів управлінської діяльності керівника, розробка різноманітних форм та видів педагогічної діяльності для здійснення права вибору та адаптації членів педагогічного колективу до інноваційної діяльності, підтримка та стимулювання інноваційної та експериментальної діяльності вчителів, створення особистісно зорієнтованих умов взаємодії учасників навчально-виховного процесу.

Специфіка інноваційної управлінської діяльності керівника ЗНЗ характеризується розширенням та доповненням його технологічних управлінських функцій, таких як: „класичні” (розробка і прийняття управлінського рішення, планування, організація, регулювання, контроль, оцінювання результатів діяльності, корекція); „модернізовані” (консультативна, представницька, політико-дипломатична, менеджерська, прогностична).

„Класичні” управлінські функції керівника ЗНЗ розширено нами додатковими вимогами, завданнями й процедурами (див. табл. 1); „модернізовані” - доповнено новими функціями, такими як: інформаційна (накопичення, відбір та поширення актуальної інформації, доцільне використання інформаційних і телекомунікаційних технологій); розвиваюча (створення умов постійного розвитку керівника та учасників навчально-виховного процесу), проектна (залучення керівника та учасників навчально-виховного процесу до проектної діяльності); маркетингова (визначення освітніх потреб та пристосування закладу освіти до ринкових умов); моніторингова (здійснення спостережень за діяльністю закладу освіти); інвестиційна (забезпечення матеріальної та фінансової підтримки освітніх інновацій).

Таблиця 1

Розширений зміст „класичних” управлінських функцій керівника ЗНЗНазва функцій

Розширення змісту функцій:

вимоги

завдання

процедури

1

2

3

4

5

1Розробки і прийняття управлінського рішення

Збір інформації, цільова

спрямованість, обґрун-тованість, раціональ-ність, оптимальність, забезпеченість, директивність.

Формування проблеми та альтернативних рішень.
Визначення

наслідків від прийнятого управлінського рішення.


2

Планування

Наукова

обґрунтова-ність, стратегічність, комплексність, збалан-

сованість, гнучкість, безперервність.


Прогнозування

ефек-тивних результатів діяльності ЗНЗ, створення умов

для досягнення

мети ЗНЗ.Узгодження дій

між учасниками навчально-виховного процесу,

деталізація мети організації, визначення змісту інноваційної діяльності ЗНЗ.


3

Організація

Раціональне поєднання інноваційної та традиційної діяльності.

Підбір виконавців інноваційних проектів (програм) розподіл

Завдань


між ними, координація

їх дій.


Накопичення

ресурсів для інноваційної

діяль-ності, налагодження взаємозв’язків

у ЗНЗ.


4

Регулювання

Збір і підготовка інформації про хід інноваційних процесів.

Внесення змін у зміст завдань інноваційної діяльності.

Обговорення інноваційних

змін з учасниками навчально-виховного процесу.5

Контроль

Збір і систематизація інформації про стан інноваційної діяльності та їх результати.

Забезпечення зворот-ного зв'язку, підготов-ка аналітичних мате-ріалів для прийняття наступного управлінь-кого рішення.

Аналіз причин відхилення і факторів, які впливають на результативність інноваційної діяльності.

6

Оцінювання

Актуальність, науковіс-ть й економічність застосування інновацій.

Визначення доцільнос-ті інноваційної діяльності .

Оцінювання впливу інноваційної діяль-ності на розвиток ЗНЗ.

7

Корекція

Порівняння концепцій інноваційної діяльності.

Приведення інновацій-ної діяльності у відпо-відність до концепції розвитку ЗНЗ.

Вибір оптимальних форм та методів інноваційної управлінської діяльності.

Інноваційна управлінська діяльність керівника ЗНЗ має характерні відмінності від традиційної (табл. 2).

Таблиця 2

Характерні відмінності інноваційної управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу

Характерні відмінності

Управлінська діяльність

Традиційна

Інноваційна

У принципах управління

Застосування загальновизнаних принципів управління, які забезпечують стабільне функціонування ЗНЗ.

Застосування специфічних принципів управління, які забезпечують конкурентоспроможність й інноваційність ЗНЗ.

У функціях управління

Застосування „класичних” управлінських функцій.

Застосування розширеного змісту „класичних” та „модернізованих”

управлінських функцій.У технологіях управління

Застосування таких організаційних структур управління, як лінійна, лінійно-функціональна, функціональна.

Застосування технологій моделювання організаційних структур управління, колективного планування розвитком ЗНЗ, розробки і впровадження педагогічних інновацій.


Скачати 483.51 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка