Впровадження інтерактивних методів на уроках математикиСкачати 298.51 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір298.51 Kb.
Впровадження інтерактивних методів на уроках математики.
Учитель - це не тільки той, хто передає учням знання та вміння це передусім той, у кого дитина, як у батька і матері вчиться жити

В. Сухомлинський

Початкові класи у школі були, є і будуть залишатися наріжним каменем, фундаментом нашої освіти . Без фундаменту немає будівлі, без початкових класів немає освіти. Тому від учителя початкових класів залежить майбутнє учня, майбутнє цілої школи .

Сучасною наукою і практикою встановлено величезне значення початкового періоду у навчанні школярів не тільки для успішного оволодіння ними у майбутньому знаннями основ наук , а й для формування всебічного і гармонійної розвиненої особи .

Навчання без творчості - це мука Без пошуку, без фантазії, творчих знахідок і втрат , спільна праця вчителя і учня - важкий тягар

Формувати духовний світ школяра може тільки духовно багатий учитель, який знає на особистому досвіді муки і радість творчості, перебуває у постійному пошуку і здатний захопити цим пошуком своїх учнів."Учень — ще не посудина яку треба заповнити,

Учень — факел, який треба запалити. ”

(стародавня мудрість)

Мабуть , будь - який учитель практик , незалежно від досвіду роботи у школі мріє про те, щоб через кілька років відчувати справжню гордість за своїх колишніх учнів, пишаючись тим, що в їхніх досягненнях є частка його знань, його душі, цілеспрямованості та правдолюбства.

Сьогодні освіта шукає нову модель існування, адже зароджується нове інформаційне суспільство. Життя - це постійний екзамен . Кожна життєва ситуація - це тестування розуму, швидкості реакції, духовних сил, якостей характеру.

Як же підготувати дитину 6-10 річного віку до таких випробувань? Наша школа переживає сьогодні складний , а водночас цікавий період реформування . Перед освітою завжди було питання „Чого навчати ” і „Як навчати?” . Нові соціальні запити, зміни у сфері науки і виробництва вимагають від сучасної освіти пошуку нових шляхів та засобів, які допоможуть забезпечити повноцінний розвиток здібностей , потреб інтересів учнів у всіх сферах їхньої діяльності .

Відповідно до закону України „ Про загальну середню освіту”, концепції загальної середньої освіти , Державного стандарту початкової загальної освіти, в сучасній початковій школі відбувається системне оновлення змісту та перехід до нової структури навчання . Перед педагогами постає завдання , забезпечити всебічний розвиток особистості учня. Реалізація цього завдання може здійснюватись лише за умови якомога активнішого включення у навально - виховний процес кожного учня.

Якщо ми хочемо зробити щось своє, щось нове і дорогоцінне, то повинні колись зрозуміли, засвоїти, втлумачити або спростувати те, що зроблено іншими.

І.Я.Грот.

Одним із найважливіших напрямків удосконалення навчання учнів початкових класів є пошуки впровадження у навчально - виховний процес інтерактивних технологій .

Саме все нове , відшукане , переудосконалене зараз називають „педагогічною інновацією” , тобто - це процес , поширення і використання нових засобів для розв’язання тих педагогічних проблем, які досі розв’язувалися по - іншому.

На своїх уроках я намагаюся використовувати якомога більше тих навичок , що зацікавлюють дітей .Творче мислення”.

Розумове виховання завжди було і буде однією з основних ланок навчально - виховного процесу . Воно потрібне людині не тільки для того ,щоб вона застосовувала знання в праці, але й для повноти
духовного життя - для того , щоб уміти цінувати багатство культури та мистецтва .

«Відкрити в кожній людині творця, поставити її на шлях самобутньої творчої, інтелектуально повнокровної праці - це завдання стає нині першочерговим у практичній діяльності» вважав В.Сухомлинський , а виховання діяльного творчого розуму необхідно розпочинати з першого дня перебування дитини в школі, Тільки якщо творчо ставитися до справи , можна реалізувати завдання початкової школи . Саме творчість стимулює розвиток мислення , інтересів , дослідницьку діяльність.

Необхідність розвитку творчих здібностей на основі взаємодії вчителя з учнями зумовлено сучасними суспільними пріоритетами, що відповідають основним положенням закону України „Про освіту”, „Закону України”, „Про загальну середню освіту”. Орієнтація на особистість учня в процесі педагогічного стимулювання розвитку його творчих здібностей базується на тому , що від моменту народження дитина змінює , перетворює навколишній світ за власною ініціативою .Що таке творчість?

Про творчість говорять і пишуть багато . Але поняття „творчість" , кожен із нас розуміє по-різному . Для одного вчителя творчий підхід до навчального матеріалу - це здатність учня творчо розвивати та доповнювати його точку зору . А для іншого — це вміння учня мати й відстоювати іншу( протилежну) точку зору. До творчої діяльності людини може спонукати зовнішнє середовище . За останні 12 років навколо нас змінювалося все і світогляд , країна , технології і т.д. Настав вік Інтернету , і тепер однак можна доступно отримати інформацію і в міських школах і в сільських .

Основні показники творчих здібностей :

Творча продуктивність;

оригінальність (здатність здивувати);

гнучкість думки (здатність швидко і без зусиль переключатися з однієї ідеї на іншу);

допитливість (інтерес до всього );
сміливість (здатність приймати рішення в ситуаціях невизначеності).

Школа - виховний заклад, що сприяє розвитку особистості учня, Здатність до творчого мислення - ознака людини обдарованої й талановитої, здатність створити щось власне, щось нове , побачити те що не побачить ніхто інший . Творчість не виникає на порожньому місці, вона базується на розвинених мисленні та уяві. інтелекті, який реалізує себе у розумовій діяльності та практиці.

Якщо навчання організоване належним чином, то творчі здібностей людини, розвиваються особливо інтенсивно .

«Далеко не кожний стане вченим , письменником , артистом, далеко не кожному призначено винайти порох, але майстром своїй справі повинен стати кожний». В.О.Сухомлинський .

Першокласники приходять до школи з великим бажанням учитися . І надзвичайно важливо, щоб цей потяг не гальмувався довчаннями дорослих на зразок «Так треба», «Ти повинен». Не загубити в учневі учня - вимога дня кожного вчителя, адже ми постимо завтрашнього трудівника, і від того, як він працюватиме, - радісно чи вимушено - залежить якість і розмір його внеску на батьківщини .
Опис і обгрунтування роботи

У наш час, у період бурхливого науково-технічного прогресу зросла роль математики, а тому набула великого суспільного значення математична освіта. Теми такого науково-технічного процесу поставили нове завдання переді мною: вдосконалювати системну освіту і виховання молоді, привести рівень навчальної і виховної роботи у відповідальність із зрослими вимогами нашого суспільства. Головним своїм завданням я вважаю – давати учням міцні знання основ наук, формувати в них високу свідомість, готувати до життя, до свідомого вибору професії, узгодивши зміст освіти із сучасними досягненнями і вимогами науки, техніки і культури. Я працюю над питанням «Впровадження інтерактивних методів на уроках математики».Своїм завданням я вважаю:

 • Виховувати у дітей працьовитість, акуратність;

 • Всемірно сприяти розвитку волі, уваги;

 • Стимулювати розвиток інтересу до математики.

А головна моя мета – сформулювати в дітей уміння вчитися, прийоми роботи над тим чи іншим матеріалом, прищепити навички самостійної роботи, а також практичні уміння і навички, які необхідні їм у житті;

виконувати найпростіші розрахунки, розв’язувати практичні задачі і т.д.

Природно, що бажаючи досягнути своєї мети, я обрала найефективніший спосіб:системно впроваджую передовий педагогічний досвід.

Щоб успішно навчати математики учнів початкових класів, учитель – початківець повинен опанувати розроблену систему навчання математики, тобто методику викладання математики в початкових класах, застосування нових форм і методів, зокрема інтерактивних, і на цій основі приступити до творчої самостійної роботи.Актуальність проблеми зазначає, який матеріал з математики повинен вивчатися у початкових класах, і чому саме відібраний цей матеріал. Проблемна побудова навчального матеріалу оптимізує мислення, вчить творчо здобувати знання.

Практичний аспект - дає обґрунтовані рекомендації, як підвести учнів до засвоєння теоретичних знань, набування ними умінь застосовувати знання під час розв’язання різних практичних задач, як сформувати в учнів міцні навички, комунікабельні, креативні форми роботи.

Новизна власної методичної розробки полягає у визначенні чинників впливу, як організувати навчальну діяльність дітей, щоб їм було цікаво,щоб дістати найбільший ефект при навчанні математики.

Як відомо, навчання має виховний характер, отже завдання цього методу озброїти вчителя такими прийомами навчання математики, які сприяли б вихованню нової людини, людини нашого суспільства, розумовому розвитку школяра, стимулювали б їхній інтерес до математики, розвивали позитивні риси школяра.

У вихованні і навчанні, я дотримуюся наступних принципів: • доступність;

 • зв’язок навчання з життям;

 • наочність навчання;

 • застосування нових форм і методів навчання;

 • наступність і науковість;

 • систематичність знань;

Працюючи з інтерактивними методами навчання я дотримуюсь таких вимог:

 • навчання математики, як і навчання будь-якого іншого навчального предмета в школі, повинно розв’язувати освітні, виховні і практичні завдання.

 • У процесі вивчення математики учні мають опановувати систему теоретичних знань, а також набути ряд умінь і навичок, які визначаються програмою.

 • При підготовці та проведенні уроку я ставлю мету розвитку інтелектуальної сфери учнів.

 • Аналіз своєї діяльності та учнів здійснюю з урахуванням досягнутого рівня знань, розвитку і вихованості дітей.

Під час навчання математики закладаються початки матеріалістичного світогляду учнів. Саме в початкових класах школи, де беруть початок такі математичні дії, система числення, геометрична фігура, школяр повинен упевнитися в тому, що «математика має своїм об’єктом просторові форми і методи, кількісні відношення дійсного світу, отже-дуже реальний матеріал,» що «поняття числа і фігури взяті не звідки-небудь, а тільки з дійсного світу.» тому дуже важливо правильно реалізувати зв’язок навчання математики з життям.

З одного боку навчати школярів розпізнавати в явищах навколишнього життя математичні факти, і з другого, застосувати математику до розв’язання конкретних практичних задач,озброїти учнів практичними уміннями, потрібними кожній людині повсякчас наприклад: виконати обчислення або вимірювання, зробити нескладний розрахунок.

Свідоме засвоєння методики математики, підбір правильних форм і методів викладання можливе лише тоді,коли в кожному методичному прийомі, у системі вправ вчитель вбачає прояв педагогічних і психологічних закономірностей, коли вчитель спирається на них під час розробки кожного уроку, використовує їх, добиваючись засвоєнню глибоких знань кожним учнем.

Впровадження у викладання математики інтерактивних методів навчання складалось як узагальнення передового педагогічного досвіду вчителів. Тепер досвід також, використовують, але основним стало інше джерело; нові методи навчання з математики, які є результатом наукового дослідження. При цьому враховуються нові напрями в самій науці математиці і досягнення психологічно - педагогічних досліджень.

Результати наукового дослідження спочатку перевіряють на практиці роботи окремих учителів, а потім методи, які виявилися ефективними, впроваджують у масову школу.

На зміст шкільного курсу математики завжди впливав рівень самої науки математики, відповідно до того,які ідеї та тематики є в той чи інший період часу провідними, відбирають зміст матеріалу і дають те чи інше трактування нових понять. Від того, які математичні ідеї розкриваються в початковому курсі математики залежать методи навчання математики.

Щоб глибоко зрозуміти методику і творчо застосовувати її в практиці роботи школи, учитель повинен добре знати курс математики і бути ознайомленим із сучасним трактуванням основних математичних понять.

Тому я дотримуюсь таких умов:


 • спонукаю дітей до усвідомлення своїх дій.

 • Надаю допомогу учням на всіх етапах навчально-виховного процесу.

 • Інформую учнів про проблеми і спосіб їх вирішення.

Перед собою я ставлю мету:

 • Зробити процес навчання, настільки це можливо, цікавим і раціональним;

 • Систематично використовую вправи, щоб запобігти можливим відхиленням;

 • Поєдную розумове, моральне, естетичне, художнє, трудове виховання.

Кожен урок стараюся проводити творчо. Продумую кожен його етап, максимально використовую матеріал підручника. Глибоко обдумую, як вправи підручника використати для інтерактивного навчання. Проте у ньому не завжди вистачає матеріалу для такої роботи і тому використовую багатющу додаткову літературу.

Кожного разу міняю казкового героя, ставлю перед учнями різні завдання:

 • допоможіть Незнайкові вирахувати приклади;

 • виправте помилки, допущені Лисичкою …;

 • перевірте чи правильно виконав Буратіно це завдання.

Такий підхід розкриває духовні сили дитини, дає їй простір і спрямування.

Школярі постійно збагачуються новими знаннями. Взявши за основу своєї діяльності інтерактивні методи навчання на уроках математики, вдало впроваджую елементи методу через систему уроків. Постійно мене турбує, як не допустити відставання слабких дітей і водночас не стримувати темпу зростання сильних учнів.Своїм педагогічним кредом вважаю:

 • Кожній дитині, навіть найслабшій, дати міцні знання.

 • У кожній дитині бачити неповторну особливість, індивідуальність.

 • Кожну хвилину перебування дитини в класі перетворити на радість.

У цьому мені допомагають використання інтерактивних методів на уроках, а також нова система оцінювання знань учнів. Протягом багатьох років черпала «золоті зерна» з методичної літератури, ознайомилася з досвідом спрямованим на розвиток комунікативних умінь необхідних для побудови власних висловлювань та уміння планувати своє мовлення, контролювати правильність сказаного.

На уроках математики користуюся тестами, які є ефективним способом перевірки, планування і контролю знань та вмінь учнів. Тести дібрані до усіх розділів навчальної програми. Кожна тема подана у чотирьох варіантах. Кожен варіант містить завдання чотирьох рівнів; початкового, середнього, достатнього і високого. Завдання у варіантах різні за ступенями. У своїй роботі впроваджую багаторазове пояснення. Пам’ятаю постійно слова: «На кожному предметі слід зупинятися до тих пір, доки він не стане зрозумілим».

У своїй роботі намагаюся вчити дітей не тільки розв’язувати приклади, рахувати, логічно мислити, працювати з геометричним матеріалом, розв’язувати задачі, але і думати, любити працю. Адже навчання має нести дитині насолоду від його пізнання. За роки своєї праці зібрала велику кількість наочного матеріалу роздаткового, які заохочує дітей до навчання, дають впевненість у своїх силах.

Задоволення – усе це могутній стимул до праці.

Мій досвід роботи стверджує, що використання інтерактивних методів на уроках можуть вирішити складні проблеми, що постали перед школою. Застосовую парну і групову форму навчання у поєднанні з фронтальною і індивідуальною. Робота учнів на уроці в групах і парах заохочує до спілкування між дітьми, уважне ставлення один до одного допомогти.

Особливу увагу приділяю домашнім завданням, вони стимулюють до пошукової діяльності, пробуджую допитливість і фантазію. Вдаючись до різних методів і прийомів, прагну збудити у дітей інтерес до навчання. Завдяки цьому діти працюють активно і охоче, щоразу роблять для себе невеликі, але важливі відкриття.

Кожен урок – нова сходинка до країни знань.

Інтерактивне навчання – це, насамперед, діалогове навчання під час якого здійснюється взаємодія учителя та учня.

Інтерактив – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, одним із завдань якої є створення комфортних умов навчання, за яких кожен учасник процесу відчуває свою інтелектуальну спроможність.

На уроках математики важливо, щоб учні не тільки слухали розповідь учителя, а й співпрацювали з ним, висловлювали свої думки , ділилися інформацією.Завдання моє – пропонувати свою точку зору з позиції наукового знання, а не змушувати учня схилятися до своєї думки;

розвивати критичне мислення школярів, тобто навчати здатності самостійно аналізувати інформацію;

формувати вміння бачити помилки, у твердженнях товаришів;

аргументувати свої думки, змінювати їх якщо вони неправильні, прагнути до пошуку оптимальних рішень.

Якщо йдеться про інноваційні інтерактивні технології навчання та методику їх використання, необхідно пам’ятати, що діти вчаться ефективно за умов .

якщо є мотивація до навчання;


 • якщо використовуються методи,що відповідають різним стилям і способам навчання;

 • якщо створено приязне комфортне середовище;

 • якщо є можливість застосувати їхні знання і вміння;

 • якщо володіють відчуттям контролю над процесом навчання;

 • якщо досягають успіхів;

 • якщо є можливість випробовувати нові знання на практиці та використання знання;

 • якщо мають достатньо часу на засвоєння нових знань і вмінь;

 • якщо можуть побачити використання набутих вмінь і знань на практиці.

Для ефективного застосування інтерактивних методів, у тому числі й для того,щоб охопити весь необхідний матеріал і глибоко його засвоїти. Я маю право ретельно планувати свою роботу:

 • використовувати методи, що адекватні до віку учнів, їхнього досвіду роботи з інтерактивними методами;

 • дати учням завдання для попередньої підготовки; прочитати, обміркувати, виконати самостійні підготовчі вправи;

 • добрати для заняття таку інтерактивні вправу, яка давала б учням «ключ» до засвоєння теми ;

 • урахувати темп роботи кожного учня і його здібності;

 • на одному уроці використовувати одну – дві інтерактивні вправи.

Структура уроків.

 1. Мотивація.

Викликається інтерес до обговорюваної теми.Можна використовувати: питання, цитати, коротку історію, невеличке завдання, розминку.

 1. Оголошення, представлення теми та очікування результатів.

 2. Надання необхідної інформації.

Це може бути міні - лекція, читання роздавального матеріалу, виконання домашнього завдання.

 1. Інтерактивна вправа – центральна частина заняття.

 • Інструктування

 • Розподіл на групи

 • Виконання завдання

 • Презентація результатів виконання вправи.

 1. Підбивання підсумків, оцінювання результатів уроку.

Формуючи крок за кроком навчальну діяльність, як самостійний пошуковий процес, я створюю умови для розвитку справжнього мислення – творчого, теоретичного, здатного для пошуку суттєвих властивостей предметів.

Я не створюю штучно ігрові розважальні ситуації: дітям приносить задоволення сам процес пошуку нового способу розв’язування завдання.

Питання про методи – це питання про те, як навчати, щоб добитися високих освітніх і виховних результатів у навчанні.

Особливість вивчення математичного матеріалу в початкових класах полягає в тому, що підготовка до вивчення нового матеріалу, ознайомлення з ним і закріплення відповідних знань, умінь або навичок, здійснюються через виконання учнями системних вправ тобто певних математичних завдань. На уроках математики потрібен контроль за ходом засвоєння матеріалу, щоб учитель міг успішно керувати діяльністю дітей і здійснювати диференційоване навчання. Під час вивчення нового матеріалу дуже важливо створити такі умови, щоб діти були безпосередніми учасниками здобування нових знань. Для цього можна перед початком вивчення нового матеріалу запропонувати учням практичну задачу, для розв’язання якої не досить наявних у дітей знань потрібні нові знання, які й стануть потім предметом вивчення на певному уроці, тобто створюється «проблемна ситуація», « ситуація утруднення"Проблематизація

Актуалізація інтерактивного навчання зумовлена реалізацією галузевого підходу в освіті. Зорієнтованого підходу до формування творчої особистості учня, здатного до саморозвитку. Проблемна побудова методу висвітлює три основні моделі навчання, одна з яких інтерактивна. Де розширюються пізнавальні можливості учня, високий рівень засвоєння знань, де учитель має змогу висунути, як організатор, консультант. Партнерство між учнем і учителем та учнівським колективом.

ЦілепокладанняМета: підвищити рівень готовності до впровадження інтерактивного навчання;

 • поглибити знання про метод;

 • створити найсприятливіші, комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуватиме свою успішність, інтерактивну спрямованість;

 • узагальнити та систематизувати досвід з інтерактивного навчання.

Завдання: Опробувати та розробити різні варіанти реалізації інтерактивного методу у навчально - виховному процесі;

 • сформувати банк даних про використання педагогічних технологій на уроках математики в молодших класах.Прогнозування

Критерії змін:Кількісні показники: збільшення кількості вчителів, котрі використовують метод інтерактивного навчання на уроках математики.

Якісні зміни: сформованість професійних установок на переосмислення власного досвіду, його технологізацію на основі впровадження інтерактивних методів.

Очікувана результативність.

Для учнів:

 • викликає захоплення уроками математики;

 • допомагає випробовувати свої сили і самостійно здобувати знання;

 • привчає переборювати труднощі і шукати шляхи для подальшого розвитку школяра;

 • потребує напруженої розумової роботи дитини і її власної активності у цьому процесі;

 • від діяльності кожного учня залежить якість виконання поставленого перед виконання поставленого перед групою завдання.

Для вчителів: підвищення якості освітніх послуг в умовах особистісно компетентнісної освіти;

 • можливість творчого, педагогічного пошуку;

 • само реалізація особистості;

 • гарантія кінцевого результату;

 • проектування майбутнього навчального процесу.

Концептуалізація

Систематизація та аналіз зібраного матеріалу.

Назва. Інтерактивне навчання. Автор - розробник - (О. Пометун, Л. Пирожінко)

Це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності. Розвиток мислення, який має конкретну, передбачувану мету. Інтерактивне навчання на уроках математики сприяє розвитку логічного мислення, дитина вчиться мислити, творчо здобувати знання.

Практичний аспект.

Як показує практика, метод інтерактивного навчання на уроках математики сприяє творчому мисленню учнів і розвитку логічного мислення. Правильно дібрані завдання, чітке, грамотне їх формулювання спонукають учнів до вивчення математичних понять термінів, збагачують словник кожного учня, є своєрідним практикумом для підвищення їх математичної мовленнєвої культури.

 1. Мотивізація

 2. Оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів.

 3. Надання необхідної інформації.

 4. Інтерактивна вправа(центральна частина заняття).

 5. Рефлексія (підбиття підсумків) оцінювання результатів уроку.

Існує три основні моделі навчання. Ще у 60-х роках XX ст. Я. Толант охарактеризував три основні моделі навчання, що існують у сучасній школі. Розрізняють активну і пасивну модель. Основні методи навчання - це різноманітні творчі та проблемні завдання, проблемні ситуації. Самостійна робота, запитання від учителя до учня і навпаки.

Якщо йдеться про інноваційні інтерактивні технології навчання та методику їх використання, необхідно пам'ятати, що діти вчаться ефективно:

 • якщо є мотивація до навчання;

 • якщо використовуються методи, які відповідають різним стилям і способам навчання;

 • якщо створено приязне комфортне середовище;

 • якщо є можливість застосувати їхні знання і вміння;

 • якщо володіють відчуттям контролю над процесом навчання;

 • якщо досягають успіхів;

 • якщо є можливість випробувати нові знання на практиці і використати набуті знання;

 • якщо повністю залучаються у процес;

 • якщо мають достатньо часу на засвоєння нових знань і вмінь;

 • якщо можуть побачити використання набутих знань та вмінь на практиці.

Для подолання складності застосування інтерактивних технологій, на думку О.Пометун, Л.Пироженко, необхідно пам'ятати:

 • інтерактивні вправи потребують певної зміни всього життя класу, багато часу для підготовки як учнів, так і вчителя;

 • для ефективного застосування інтерактивних технологій, охоплення всього матеріалу, його глибокого вивчення педагог повинен старанно планувати свою роботу;

 • доцільно провести з учнями організаційні заняття і разом розробити правила роботи в класі;

 • використання інтерактивних технологій - не самоціль. Це лише створення такого мікроклімату в класі, який найліпше сприяє співробітництву, взаєморозумінню, доброзичливості, дає можливість дійсно реалізувати особистісно - орієнтоване навчання.

Коли учні працюють разом, вони формують навички, необхідні для самостійного життя:

 • уміння уважно слухати;

 • спільно вирішувати проблеми;

 • самостійно приймати рішення;

 • аналізувати матеріал;

 • розв'язувати конфлікти;

 • засвоювати навички демократичного способу життя, які знадобляться їм в сім'ї, на роботі у житті.Конструювання

Конструювання персонал - технології досягнення передбачуваного результату.

Передбачуваний результат - підвищення готовності вчителів до впровадження інтерактивного методу на уроках математики, розвиток суб'єктивності, пізнавальної активності школярів, та сформованість ключових та предметних компетентностей.

Технологічні етапи.

Перший - діагностичний етап. Передбачає специфіку інтерактивного навчання, діагностику мотивації щодо впровадження методу.

Другий - моделювальний етап. Здійснюється апробація, адаптація методу, застосування на уроках математики.

Третій - аналітико - прогностичний етап. Узагальнюються результати ефективності впровадження методу. Проводиться моніторинг навчальних досягнень учнів.


Програмування

 1. - етап - організаційно - діагностичний.

 2. - етап - науково - методичний.

 3. - етап - узагальнювальний.

Двадцять вісім років мого педагогічного стажу дають змогу стверджувати найкращу оцінку уроку ставлять допитливі , зацікавлені оченята дітей , їхнє бажання вбирати, здобувати знання. Якщо помічаєш під час занять нудьгу, значить, щось не враховано.

Коли школяреві буває нецікаво на уроці? По – перше, якщо це сильний учень, а завдання для нього надто прості, по – друге, якщо дитині важко впоратися із завданням, матеріал для нього незрозумілий. В обох випадках доцільно використовувати навчальні ігри. В наш час, в епоху комп’ютерної революції, точка зору, яку можна виразити словами «не кожен буде математиком» ( в значенні «Математика не всім потрібна»), безнадійно застаріла . Сьогодні, а тим паче завтра, математика тією чи іншою мірою буде потрібна великій кількості різних професій, і не лише математикам. Знання ці потрібні не заради знань, а як важлива складова особистості, яка включає розумове, моральне, естетичне та фізичне виховання й розвиток. Особлива роль математики в розумовому вихованні, у розвитку інтелекту.

Головним у моїй роботі з дітьми на уроках математики є розвиток логічного й математичного мислення. На це націлюють чинні підручники та програми початкового курсу. Чимало засобів і прийомів описано в методичній літературі. Я намагаюся використовувати їх комплексно, щоб уникнути, монотонного і одноманітного розв’язування задач і вправ. Під час вивчення арифметичних дій добрий результат дає робота з таблицями. Заповнюючи їх, школярі чітко по черзі називають математичні терміни і правила знаходження невідомих компонентів.

Корисні для розвитку мовлення й мислення математичні диктанти.


 • знайти суму чисел 14 і 8;

 • знайти різницю чисел 29 і 5;

 • знайти частку чисел 24 і 4 ;

 • знайти добуток чисел 5 і 9 ;

 • збільшити 59 на 9 ;

 • до 37 додати 6 ;

 • від 93 відняти 17 ;

 • додати три шістки ;

 • записати попереднє і наступне число 25.

Гра «Естафета « (робота в групах)

8 = 7 + 7 = 6+

8 = 6 + 7 = 1 +

8 = 4 + 7 = 7 +

9 = 3 + 7 = 10 –

9 = 4 + 10 = 4 +

9 = 9 + 10 = 14 –

« Яке число я задумала?»

Учитель, наприклад, каже:


 • Я задумала число, додали до нього 2 і дістали 7.

Гра «Хто швидше?»

Змагаються учні між рядами. На дошці записані завдання:

66 – 12 66 – 64 86 – 14

: 11 * 16 : 9

*6 - 15 *7

+ 34 + 42 + 24

Робота з геометричним матеріалом

1. Визнач вид кожного трикутника.равнобедренный треугольник 1прямоугольный треугольник 2прямая соединительная линия 5прямая соединительная линия 6прямая соединительная линия 8прямая соединительная линия 9

2.Знайди на малюнку прямокутний рівнобедрений трикутник.прямоугольный треугольник 3равнобедренный треугольник 4прямоугольный треугольник 7равнобедренный треугольник 10

3овал 17. Розглянь, як об’єднали трикутники. Чому один трикутник обведений двома лініями?овал 18равнобедренный треугольник 11блок-схема: объединение 12прямоугольный треугольник 13равнобедренный треугольник 14прямоугольный треугольник 16

4. Доведи, що трикутник гострокутний і рівнобедрений.равнобедренный треугольник 19

5. Розглянь трикутник. Оленка каже, що він рівносторонній, а Наталка – що він гострокутний. Хто правий? Чому?

Для кожного досвідченого педагога не таємниця, що молодший школяр відрізняється від дорослої людини не обсягом знань і умінь. Це відмінність якісна; він про все судить по – своєму, бачить, оцінює по – своєму, у нього інша логіка, а не просто « менш логічна» ніж у вчителя або батьків. І те нове, що відкривають дитині у школі, це кардинальна перебудова її досвіду, у результаті якої з’являється новий, розумний погляд на світ.

У зв’язку з цим нині в початкових класах подаються пріоритети інтерактивного навчання, культу самостійності та нестандартності думки; який забезпечує здоровий інтелектуальний клімат у класі. Урізноманітнити процес навчання, зробити його цікавим, змістовним – значно підвищити розвивальну функцію предмета «Математика» дозволяє цілеспрямоване використання інтерактивних методів.

Важких наук немає. Є тільки важкий виклад… Завдання педагогіки – зробити науку настільки зрозумілою, щоб її можна було засвоїти, тобто примусити її говорити простою звичною мовою.

Олександр Терцен

« Минуле і думи»

Математика – це не тільки розв’язання задач, прикладів і рівнянь, не тільки формули, теореми й аксіоми. Математика покликання саме навчати думати. Як же забезпечити безперервну мисленнєву діяльність кожного учня протягом усього уроку? Який дидактичний матеріал, форми і методи навчання обрати? Як зробити урок математики ефективним, корисним, цікавим, приємним серцю?На мою думку, необхідно впроваджувати у свої уроки щось незвичайне, несподіване, дивне, азартне та веселе, тобто таке, що викликає природну живу зацікавленість дітей, не дає нудьгувати на уроці.
Висновок

Якість уроку - одне з головних завдань учителя. Мета кожного уроку - не механічне формування знань, умінь, навичок учнів, а процес розвитку глибокої зацікавленості до предмета, процес творчості. Знання мають бути набутими , одержаними , „відкритими” самими дітьми, лише тоді ці знання для учнів матимуть значущість . Проблему набуття знань , як і інші освітні завдання , можна розв’язати , лише зацікавивши , умотивувавши дитину, створивши умови для того , щоб у неї з’явилася потреба в освіті.

Для того ,щоб наші учні стали насправді талановитими, нам потрібно бути не тільки вчителями , але й гарними товаришами.

Потрібно радіти найменшим успіхам своїх учнів , переживати поразки разом із ними . Допомагати їм повірити в себе, в свої досягнення та успіх . Подолати з дітьми всі терени на шляху до зірок. Пізнати нове разом з ними , завжди перебувати в пошуках нових ідей. Запалювати в їхніх серцях іскринки любові та добра. Зазирнути кожній дитині в очі, дізнатися про її настрій та допомогти у важку хвилину.

Для того , щоб досягти дисципліни та уваги , зробити так, щоб учням було цікаво на уроці. Намагаюсь проводити творчі уроки , допомагаю учням робити на уроках відкриття . Учу своїх учнів працювати, знаходити правильний шлях до успіху . Не ставлю учням незадовільних оцінок , а даю їм надію , можливість повірити у свої сили. Нехай хоч раз у них „виростуть крила”, стараюся жити зі своїми учнями повноцінне життя. Радію, шуткую і засмучуюсь разом з ними. Вчу говорити тільки правду, бути справедливими, чуйними . Спілкуючись з учнями ніколи не ображаю і не принижую їхню гордість . Стараюсь бути завжди тактовною .Я прагну ,щоб мої вихованці були талановитими, щоб в майбутньому з них виросли справжні патріоти своєї Батьківщини . Щоб мої діти любили , в майбутньому , свою професію , як її люблю я.

Учитель повинен терплячи ставитися до проявів творчості дітей, адже кожна дитина має певні здібності до чогось . Своєчасно їх помітити , заохотити і дати можливість їм розвиватися це головне моє завдання . Адже в майбутньому моїм вихованцям стануть в пригоді міцна пам’ять , гостре око , естетично розвинений смак , образне мислення , інтелект .

ГОСПОДИ!

Ти . хто вчив нас, прости що я вчу,

Що ношу звання вчителя,

Яке ти носив на землі!

Дай мені любов до моєї школи ,

Габріела Містраль.ЛІТЕРАТУРА

1. Н.М.Мельник „Впровадження інтерактивних технологій у навчально - виховний процес журнал Початкове навчання та виховання . № 13 2006 р.

2. І.В.Ющенко „Упровадження інтерактивних технологій на уроках в початкових класах” журнал Початкове навчання та виховання 1. Фурс Г.О. „Інноваційні педагогічні процеси у початкових класах, як шлях до якісної освіти” .журнал „Початкове навчання та виховання” № 16-18 2009 р.

 2. В.І.Ковальова. Творча майстерня .

 3. С.Є.Рибальченко Формування культури здоров’я учнів засобами інноваційних технологій.

 4. В.Скворчевська .Ігрові методики роботи з учнями 1-4 класів. 7.Ярош Г.О. ,Седова Н.М, Сучасний урок у початковій школі. Уроки з використанням технології розвитку критичного мислення.

 5. М.Досяк Нестандартні уроки з використанням інноваційних технологій.

8. Бібліотека журналу „Початкове навчання та виховання”

.Інноваційні технології на уроках читання : методична система ЧПКМ.

 1. Л.С.Сухарєва .Сучасний урок у початковій школі.

 2. Бібліотека журналу "Початкове навчання і виховання.” Інтерактивні методи навчання практиці роботи початкової школи .

 3. Бібліотека журналу „Початкове навчання та виховання” .Розвиток інтелектуальних здібностей молодших школярів .

 1. Журнал „Початкове навчання та виховання” .№ 13 2009 р. Активізація розумової діяльності учнів засобами стратегії розвитку критичного мислення.

 2. Л.В.Каленюк „Інтерактивні технології - перспектива розвитку”. Журнал „ Розкажіть онуку”. №5 2010 р.

 3. Бібліотека „ Шкільного світу” Метод проектів у початковій школі. Іб.О.В.Дідик „Компетентісно - орієнтоване навчання”.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка