«Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського»,,Затверджую” Заступник директора по навчальній роботі Юринець О. ОСкачати 216.65 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір216.65 Kb.


Волинська обласна рада

Вищий комунальний навчальний заклад

«Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю.Кримського»

,,Затверджую”

Заступник директора

по навчальній роботі

________ Юринець О. О.

__ _______2009р.
Інформаційний пакет до вивчення курсу

Профорієнтація і методика профорієнтаційної освіти

(за кредитно-модульною системою організації навчання)

спеціальність: 5.010103 « Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання».

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Володимир-Волинський

2009


Розробник: ВітрукО.А. - старший викладач Володимир-Волинського педагогічного коледжу ім. А.Ю.Кримського

Затвердженого засіданням циклової комісії викладачів трудового навчання Володимир-Волинського педагогічного коледжу

ім. А.Ю.Кримського
Протокол №_1від _31.08.2009р. _______

Пояснювальна записка
Профорієнтація і методика профорієнтаційної роботи – предмет циклу професійних дисциплін який передбачає вивчення змісту, характеру, умов праці з різних спеціальностей, шляхів їх отримання і вимог, які вони висувають до особистості та вміння їх аналізувати студентами спеціальності 5.010103 Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання.

Він має на меті забезпечити підготовку студентів до викладання окремих тем навчального предмета « Трудове навчання» в загальноосвітніх школах та при проведенні пробних уроків.

Програма розроблена відповідно до Державних стандартів освітньої галузі «Технології» і передбачає вирішення таких завдань: формувати комплекс понять, знань, вмінь та навичок, якими повинні володіти студенти при аналізі різних видів трудової діяльності людей, враховуючи їх спорідненість за психологічними ознаками і подібністю вимог до особистості, та на його основі відбирати необхідний професіографічний матеріал і створювати інформаційні професіограми різних видів.

Усвідомлювати і засвоювати самостійно за допомогою офіційних документів, навчальних, науково-методичних джерел теоретичні основи професійної орієнтації:

теоретичні основи визначення структури та змісту професійної орієнтації;

- психолого-педагогічні та методичні закономірності побудови навчального процесу у галузі професійної орієнтації;

- теоретичні основи дидактичної розробки навчальних, методичних джерел;

- мету, завдання профорієнтації та їх трансформацію;

методи та методики дослідження проблем професійної орієнтації.

Приймати участь у різних формах самостійного та за допомогою навчального процесу підвищення рівня своєї обізнаності в області професійної орієнтації:

- вивчати передовий досвід з проблем професійного самовизначення;

- знайомити з новітніми технологіями в галузі педагогіки, психології та методики.

Створювати організаційно-педагогічні умови для проведення профорієнтаційної роботи в процесі трудового навчання, орієнтуючись на традиційні й сучасні форми професійної орієнтації та передовий педагогічний досвід:

- визначати необхідні засоби для проведення профорієнтації в процесі трудового навчання;

організовувати профорієнтаційні заходи;

організовувати психолого-педагогічні умови дня формування навчальної активності, психологічної» моральної і практичної готовності до вибору професії;

включати учнів у професійні проби; організовувати самостійну роботу учнів.

Здійснювати необхідне методичне забезпечення, керуючись державними стандартами, офіційними документами Міністерства освіти і науки: розробляти психограми та професіграм и професій,

класифікувати професії за предметом, знаряддям, умовами та метою праці;

підбирати та розробляти профдіагностичні методики з профорієнтації. Спираючись на закономірності навчально-виховного процесу, використовуючи ефективні засоби, форми та методи профорієнтації на уроках трудового навчання:

Керуючись теорією, принципами, закономірностями, засобами, формами і методами профорієнтації здійснювати управління процесом свідомого вибору професії:

формувати в учнів позитивне ставлення до професії, людини праці; формувати в учнів стійкі мотиви свідомого вибору професії; формувати уявлення про значення для людини правильного вибору професії.

Враховуючи психофізіологічні особливості учнів, теорію та методику профорієнтації, забезпечувати у процесі трудового навчання підстави для професійного самовизначення школярів:

розвивати професійні інтереси, нахили, здібності; навчити співвідносити власні можливості з вимогами обраної професії.

Спираючись на методику навчання профорієнтації в умовах викладання трудового навчання та власний досвід: визначати етапи здійснення перевірки результативності профорієнтаційної роботи;

визначати оптимальні форми та методи здійснення контролю.

Виходячи з педагогіки співробітництва, принципу індивідуального підходу у процесі навчання та засвоєння профорієнтаційного матеріалу, вміти:

здійснювати індивідуальний підхід до учнів; установлювати педагогічно ефективні взаємозв'язки з учнями;

регулювати внутрішньо-колективні міжособистісні відношення в процесі

проведення профорієнтації;

створювати атмосферу взаємопорозуміння, взаємодопомоги між учнями в

колективі.

Графік вивчення навчальної дисципліни на аудиторних заняттях з урахуванням самостійної роботи студентів:VІІ семестр

18

тижнів

VІІІ семестр

13

тижнів

Всього

Всього годин


Іспит (залік) (для студентів, що набрали більше 60% максимально можливих балів не обов’язків)

аудиторні


самостійні


аудиторнісамостійні


аудиторні


самостійні18

7

39

17

57

24

81

8 семестр


Структура залікового кредиту до модуля 1

«Основна класифікація вибору професії»


Тема


Кіль­кість годин

Кількість балів за аудиторну роботу

Кількість балів за асамостійну роботу

Максимальна кількість балів за тему

Аудиторні

Прак

тич

ні

Се

мі

на

ри


Тема 1. Науково-теоретичні основи професійного самовитзначення

24

2

6

Тема 2. Суть, мета, завдання та принципи профорієнтації

24

2

6

Тема 3.Психологічно наукові аспекти профорієнтації

24

2

6

Тема 4.Теоретичні засади класифікації професій

42

4

2

6

Тема 5. Складові частини вибору

3

2
4

2

6

Модульно контр. робота

120
20

Разом

14

2


2


40

10

50


Структура залікового кредиту до модуля IІ

«Методика профорієнтаційної роботи»

Тема 6. Зміст трудового навчання як засіб профорієнтації школярів

4

2
8

4

12

Тема 7. Психолого-педагогічні основи формування мотиваційної сфери школярів

2

2
6

3

9

Тема 8.Шляхи формування у школярів мотивів вибору професії в навчально-виховному процесі

2

2
6

3

9

Модульна контрольна робота

120
20

Разом


40

10

50

Структура залікового кредиту до модуля IІI

Мотивація вибору прфесій школярами
Тема 9.Професіографія. Поняття професіограми, психограми.

2
2

4

2

6

Тема 10.Профорієнтація як система

2

4
2

1

3

Тема 11.Професійна консультація. Методика проведення професійної консультації.

42

2

4

Тема 12. Людина і професія. Світ професій

2
2

2

1

3

Тема 13 Шляхи отримання професії

22

1

3

Тема 14. Форми і методи профорієнтаційної роботи2

4

1

5

Тема 15.Організація профорієнтаційних заходів

2

2
4

2
Модульна контрольна робота

110
10

Залік


10Разом

23

8

8

40

10

50
Всього за пройдений курс

81

10

10

80

20

100

Розподіл балів за модулями(семестрами)

Попередня підсумкова (семестрова оцінка) виставляється за накопичену кількість балів на аудиторних заняттях,за виконані самостійні, індивідуальні роботи відповідно до поданої нижче шкали

Модуль І (7 семестр)

Модуль 2

(8семестр)

Модуль 3

(8семестр)

Залік

Загальна кількість балів

50

50

40

10

100


Оцінювання


Оцінка за шкалою ЕСТ8

Оцінка за 100 бальною шкалою

Оцінка за національною шкалою

А

90-100

відмінно

зараховано

ВС

75-89

добреОЕ

60-74

задовільноРХ

35-59

незадовільно

не зараховано

(з можливістю повторного складання)

Р

0-34

Aнезадовільно

не зараховано

(з обов'язковим повторним вивченням курсу)

Оцінка «відмінно» ( 90-100 балів). Відповідь студента повинна бути повною, чіткою, логічно побудованою, доказовою, обґрунтованою, точною, чіткою; викладена літературною мовою з використанням відповідних технічних термінів, наукових понять. З відповіді повинна проступати системність та осмисленість знань, міцність, самостійність, глибина мислення, вільне володіння навчальним матеріалом, аргументований аналіз викладеного із самостійною критичною оцінкоюокремих положень і фактів.
0льна кількість балів нижче шкалиінка) виставляється за накопичену кількість балів на аудиторних заняттях,за виконані самОцінка:«добре» ( 75-89 балів). Відповідь студента повна, глибока, логічна, доказова, обґрунтована, чітка і систематизована. Виявлено глибину мислення, прослідковуються причинно-наслідкові зв'язки, питання проаналізовані аргументовано, проте з деякими неточностями чи мовними помилками.

Оцінка «задовільно» ( 60-74 бали). Студент розуміє основний навчальний матеріал, головні положення, факти, процеси, явища, вміє наводити власні судження, здатний з помилками і неточностями дати визначення, понять, вміє застосувати теоретичні знання. Відповідь правильна, але неповна, недостатньо осмислена.

Оцінка «незадовільно» (35-59 балів, з можливістю повторного складання). Студент засвоїв менше половини навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об'єкт вивчення, елементарно викладає думку. Виклад нелогічний, непослідовний, недостатньо грамотний.

Оцінка «незадовільно» ( бали, з обов'язковим повторним вивченням курсу). Студент засвоїв незначну частину навчального матеріалу має нечіткі уявлення про об'єкт вивчення, елементарно викладає думку. Виклад нелогічний, непослідовний, безграмотний.

Розподіл оцінок за балами
Критерії оцінювання залікового модуля1


Модуль 1 (50 балів)

СумаЗмістовий модуль 1

Основна класифікація вибору професії 18 год.

Т

1


Т

2


Т

3


Т

4


Т

5


М

кр.


Самост. роботи

50

4\2

4\2

4\2

4\2

4\2

20

10

Модуль 2 (50 балів)

Модуль 3(50 балів)

Підсумковий

контроль (залік)СумаЗмістовий модуль 2

13 год.


Змістовий модуль 3

21 год.


Т

6


Т

7


Т

8


М

кр


Самост. роботи

Т

9


Т

10


Т

11


Т

12


Т

13


Т

14


Т

15


М

кр.Самост. роботи


10

100


8\4

6\3

6\3

20

10

4\2

2\1

2\1

2\1

2\1

4\1

42

10

10


Критерії оцінювання залікового модуля 1-2

45- 50 - відмінно

40 – 44 - добре

30 – 39 - задовільно

24 – 29 - незадовільно з можливістю написання залікової контрольної роботи з метою підвищення оцінки;
Критерії оцінювання залікового модуля 3

91 - 100 відмінно

74 – 89 - добре

63 – 73 - задовільно

41 – 62 - незадовільно з можливістю написання залікової контрольної роботи з метою підвищення оцінки;

0 -40 - незадовільно з обов’язковим повторним вивченням модуля (розділу) та складанням іспиту в час ліквідації академічної заборгованості на комісії.
Умови допуску студента до екзамену

(заліку, написання залікової контрольної роботи)


 • зарахування семестрового індивідуального завдання;

 • відсутність заборгованостей з лабораторних (практичних) робіт;

 • сума поточних рейтингових балів за семестр має бути не менша 45 % від максимально можливого значення.

Студенти, які набрали протягом семестру рейтинг з кредитного модуля менше 60%, зобов'язані складати іспит (залік або виконувати залікову контрольну роботу).

Студенти, які набрали протягом семестру необхідну кількість балів (більше 60%), мають можливості: • отримати залікову оцінку (залік) так званим “автоматом” відповідно до набраного рейтингу;

 • складати іспит (залік або виконувати залікову контрольну роботу) з метою підвищення оцінки;

Підсумкова (семестрова) оцінка з кредитного модуля фор­мується як сума балів поточної успішності навчання та екзаменаційних балів (залікових балів, балів набраних при написанні залікової контрольної роботи). Кількість балів набраних студентом в час складання іспиту (заліку, залікової роботи) не може перевищувати 15 % від кількості максимально можливих балів визначених робочою навчальною програмою на заліковий модуль.

Студенти, що протягом семестру не набрали 45% максимально можливих балів протягом семестру отримують незадовільну оцінку та мають можливість до початку наступного навчального семестру ліквідувати академічну заборгованість.

Студенти, що не набрали 60% від максимально можливих балів суми поточної успішності та екзаменаційних балів (залікових балів, балів за написання залікової контрольної роботи) також отримують незадовільну оцінку та мають можливість до початку наступного навчального семестру ліквідувати академічну заборгованість.

Студент, що отримав незадовільні оцінки із трьох і більше навчальних дисциплін відраховується із навчального закладу без права перездачі.Перелік обов’язкових для виконання лабораторних та практичних та семінарських робіт 1. Психологічна характеристика типів професій

 2. Форми і методи профорієнтаційної роботи

 3. Розробка професіограми

 4. Розробка психограми

 5. Аналіз особистого професійного плану

 6. Складання та написання резюме

 7. Написання бізнес-плану

 8. Класифікація та аналіз професій з метою профорієнтації

 9. Методи вивчення школярів в цілях профорієнтації

 10. Методика проведення професійної консультації

 11. Розвиток професійних інтересів,нахилів,здібностей на уроках трудового навчання

 12. Психологічні особливості засвоєння технічних знань

13.Організація профорієнтаційних заходів

14.Вивчення і аналіз програми курсу" Основи вибору професії"

15.Методика розробки,підготовки і проведення профорієнтаційної гри

16.Ознайомлення та аналіз наукової й навчально-методичної літератури з професійної орієнтації

17.Вивчення нормативних документів,що регламентують профорієнтаційну роботу в загальній школі

18.Аналіз сформованості до свідомого вибору професії на різних вікових етапах їх розвитку

19.Методика проведення професійної просвіти в загальноосвітніх школах

20.Методика проведення професійного відбору з метою визначення професійної придатності

Тематика індивідуальних завдань
1.Підготуватись до колоквіуму: "Методика профорієнтації в системі навчання і виховання школярів".

2. Написати реферат на тему: "Роль вчителя трудового навчання в підготовці учнів до вибору професії".

3. Написати реферат на тему: "Форми і методи профорієнтаційної роботи".

4.Написати реферат на тему:"Позиція особистості як психологічний об’єкт виховання".

5.Написати реферат на тему: "Індивідуально-психологічні, психофізіологічні властивості особистості, темперамент".

6.Написати реферат на тему: "Організація і методика проведення гурткової роботи".

7.Написати реферат на тему: "Психолого-педагогічні основи індивідуального підходу в профорієнтаційній роботі з учнями" .

8. Написати реферат на тему:"Психологічні аспекти професійного становлення особистості".

9.Написати реферат на тему: "Професійна освіта і формування професійного мислення".

10.Написати реферат на тему:"Принципи трудового і професійного навчання".

11.Написати реферат на тему: "Типи професій та правила їх вибору".

12. Написати реферат на тему:"Принципи професійного навчання".

13.Написати реферат на тему: "Виховання, розвиток і професійна орієнтація учнів в процесі професійного навчання".

14.Написати реферат на тему: "Особливості застосування дидактичних принципів и в трудовому і професійному навчанні".

15.Написати реферат на тему: "Організація трудового і професійного навчання".

16.Написати реферат на тему: "Вікові особливості професійного самовизначення".

17.Написати реферат на тему: "Фактори вибору професії".

18.Написати реферат на тему: "Класифікація професій".

19.Написати реферат на тему: "Особливості вибору професій для дітей з захворюваннями".

20.Написати реферат на тему: "Психофізіологічні особливості і вибір професії".

21.Написати реферат на тему: " Історичні відомості про професії".

22.Написати реферат на тему: "Формування в учнів конструкторсько-винахідницьких вмінь".

23.Написати реферат на тему: "Психологічні аспекти профінформаційної роботи з учнями".

24.Написати реферат на тему: "Трудове виховання і психологічна профконсультація школярів".

25.Написати реферат на тему: "Психологічні вимоги до методів і форм профорієнтаційної роботи
Список рекомендованої літератури до вивчення курсу


 1. Атутова П.Р. та ін. Основи виробництва Вибір професії (для учнів 8-9класів). К.: Радянська школа, 1989 р.

 2. Атутова П.Р, Основьі производства. Вьібор профессии. М,: Просвещение, 1987 г.

 3. Боринець Н. та ін. Трудове навчання для загальноосвітніх навчальних закладів (для 8-11 класів). К.: Шкільний світ, 2001р.

 4. Белорусская советская знциклопедия им. Петруся Бровки: Минск, 1986г.

 5. Вайзбург А.А. Школярі вибирають робочі професії.- М.: Знання,19863р.

 6. Захаров Н.Н. Професіональная ориентация школьников. М.:

Просвещение, 1988 г.

 1. Климов Е.А. Шлях в професію.- Л.,1974р.

 2. Козловський О.В. Як правильно обирати професію: методики, тести, рекомендації.– Донецьк:ООО ПКФ «БАО», 2006р.

 3. Макаренко А.С. Вибір професії.- Соч.,т5.-М:Вид-во АПН РРФСР,1988р.

 4. Мосієнко М. та ін. Професійна діагностика. К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2004 р.

 5. Поляков В.А. основи методики трудового і професійного навчання .- М: 1987р.

 6. Симоненко В.Д. Профессиональная ориентация учащихся в процессе трудового обучения, М.: Просвещение, 1985 г.

 7. Трудова підготовка в закладах освіти. Науково-методичний журнал. Комплект журналів.

 8. Хоржевський Д.О. Методика трудового і професійного навчання. Ч.І.Теорія трудового навчання.- К.: РННЦ «ДІНІТ»,2000р.

 9. Шамякин И.П. 2000 профессии, знциклопедический спраж>чник. Гільбух Ю.З. Психологія трудового навчання виховання школярів. К, Радянська школа, 1987р.
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка