Волженцева Ірина ВікторівнаСкачати 415.08 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації02.04.2016
Розмір415.08 Kb.
1   2   3

Список опублікованих робіт


  1. Волженцева І.В. Динаміка стану тривожності студентів у навчальному процесі // Педагогічний процес: теорія і практика: Зб. наук. праць / Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – К.: П/п ЕКМО, 2004. – Вип. 2. - С. 319-329.

  2. Волженцева И.В. Изменение психических состояний студентов в процессе учебной деятельности // Психологія: Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Серія № 12. - К.: НПК, 2004. - №1(25). - С. 302–312.

  3. Волженцева И.В. Психические состояния студентов как результат воздействия стрессовых состояний учебной деятельности // Теоретичні і прикладні проблеми психології: Зб. наук. праць СНУ ім. В.Даля. - Луганськ, 2004. - № 3 (8). - С. 37–47.

  4. Волженцева І.В. Психологічні аспекти впливу музики на розумову діяльність студентів // Психологія: Зб. наук. праць НПУ ім. М.П.Драгоманова - К., 2004. - Вип. 23. - С. 216–221.

  5. Волженцева І.В. Системний аналіз коригувального впливу музикотерапії на ситуацію екзаменаційного стресу // Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України /За ред. академіка С.Д. Максименка. – К.: Плавник, 2005. -Т. 1, вип. 26. – С.272-282.

  6. Волженцева І.В. Функціональна музика як засіб поліпшення психічного стану студентів перед іспитом // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. - К., 2005. – Т. 7, вип.4 – С.75-83.

  7. Волженцева І.В. Методичні рекомендації до курсу “Психологічні проблеми творчості”. – Макіївка, МЕГИ, 2003. – 40с.


АНОТАЦІЯ

Волженцева И.В. Оптимізація психічних станів студентів у навчальній діяльності засобами музичного впливу: Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового звання кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України.- Київ, 2006.

Дисертація містить теоретичне й емпіричне дослідження проблеми особливостей і шляхів оптимізації прояву психічних станів студентів у навчальній діяльності. Проведено аналіз різних наукових підходів до використання функціональної музики як засобу оптимізації психічних станів людини у різних видах діяльності. Доведено, що коригуючі можливості функціональної музики недостатньо використовуються у навчальному процесі вищої школи.

У змісті дисертації представлені результати дослідження динаміки психічних станів студентів за традиційних умов навчання. Доведено можливості і розкрито перспективи використання функціональної музики. Розроблено методику регуляції психічних станів за допомогою функціональної музики, уточнено технологію реалізації програми регуляції психічних станів за допомогою музикотерапії.

Експериментально підтверджено вплив музикотерапії на зміну психічних станів студентів у стресових ситуаціях навчальної діяльності. Виявлено тенденції оптимізації психічних станів студентів у навчальній діяльності під впливом функціональної музики. Доведено, що психічні стани досліджуваних після здачі іспитів також не оптимальні, вони не можуть бути віднесені до абсолютної норми, а є своєрідною “квазінормою”, яка хоча і супроводжується певною нормалізацією вегетативної сфери досліджуваних, проте зберігає досить високий рівень психоемоційного напруження. Підтверджено, що під впливом функціональної музики оптимізується стан студентів не лише під час, а й після іспиту. Зміни спостерігають на всіх рівнях: психічному, психофізіологічному, поведінковому.

Ключові слова: навчальна діяльність, екзаменаційний стрес, психічні стани, психоемоційне напруження, тривожність, рівень розумової працездатності, квазінорма, музикотерапія, функціональна музика, оптимізація психічного стану студентів.
АННОТАЦИЯ

Волженцева И. В. Оптимизация психических состояний студентов в учебной деятельности средствами музыкального воздействия – Рукопись.

Диссертация на соискание научного звания кандидата психологических наук по специальности 19.00.07 – педагогическая и возрастная психология. Центральный институт последипломного педагогического образования Академии педагогических наук Украины. - Киев, 2006.

Диссертация содержит теоретическое и эмпирическое исследование проблемы психических состояний в психологии и факторов их регуляции. Показано, что психическое состояние всегда включает три уровня реагирования: психический (переживание), физиологический (соматика, вегетатика), поведенческий (мотивированное поведение). Проведен анализ, дана классификация типичных психических состояний, наиболее часто проявляющихся в учебной деятельности.

Проведен психологический анализ различных научных подходов к исследованию проблемы влияния функциональной музыки на психические состояния. Предложена периодизация исторического опыта музыкотерапии. Рассмотрены механизмы и особенности воздействия как музыки в целом, так и отдельно средств музыкальной выразительности на психическое состояние человека. Показано, что вопросы исследования музыкотерапии в условиях учебной деятельности исследованы недостаточно. Разработаны анкета-тест “Отношение студентов к использованию музыки” и анкета “Психические состояния студентов после экзамена”, апробирован комплекс методик для диагностики психических состояний студентов.

Экспериментально подтверждено, что периодом повышенного нервно-психического напряжения является процесс сдачи экзаменов. В ситуации экзамена у студентов проявляются все признаки стресса. выявлено, что психические состояния исследуемых после сдачи экзаменов не оптимальны, они не могут быть отнесены к абсолютной норме, а являются своеобразной “квазинормой”, которая хотя и сопровождается определенной нормализацией вегетативной сферы исследуемых, но сохраняет достаточно высокий уровень психоэмоционального напряжения.На основании результатов, полученных на констатирующем этапе, разработана методика регуляции психических состояний с помощью функциональной музыки, которая содержит программу регуляции психических состояний с помощью музыкотерапии и технологию ее реализации. Программа регуляции психических состояний с помощью музыки состоит из двух блоков: блок внешних и блок внутренних детерминант, обуславливающих изменения состояния. К внешним детерминантам относятся такие элементы: жанры, виды, свойства музыки, особенности организации сеансов музыкотерапевтической регуляции, соединение музыкотерапии и психологической регуляции. К внутренним детерминантам относятся: психические особенности (эмоциональное восприятие музыки; индивидуальное отношение к музыкальному произведению; показатели вегетативного баланса), возрастные особенности, личностные особенности (доминирующие эмоциональные состояния; уровень тревоги; личностная самооценка; уровень умственной работоспособности). Технология реализации содержит комплекс организационных требований и условий непосредственной реализации программы. Содержание программы реализуется в четыре этапа: подготовительный, первичной диагностики, собственно музыкотерапия, вторичной диагностики. Конкретизированы требования к каждому элементу блоков, особенности организации сеансов музыкопсихологической регуляции, содержание музыкальных программ. Подбор музыкального материала следует осуществлять, исходя из результатов психологического анализа учебной деятельности, данных обследования студентов и специфики воздействия музыки.

Позитивные результаты формирующего эксперимента подтвердили эффективность предложенной методики в работе со студентами в стрессовых ситуациях учебной деятельности. В результате проведенного исследования выявлены особенности психических состояний студентов в учебной деятельности под влиянием функциональной музыки.

Доказано, что использование музыкотерапии с предварительным подбором музыкальных произведений в соответствии с индивидуальными особенностями и предпочтениями студентов, потенциальными свойствами музыкальных произведений дает возможность регуляции психоэмоциональных состояний, оказывает благотворное влияние на психическое состояние студента, вызванное стрессом – сдачей экзамена. Корректирующее влияние музыкотерапии выражается в улучшении самочувствия, снижении психоэмоционального напряжения, уровня ситуативной тревожности, нормализации вегетативного тонуса обследуемого и росте эффективности умственной деятельности. Показано, что влияние музыки как источника положительных эмоций – позитивный фактор, придающий положительную валентность учебной ситуации – процессу сдачи экзамена.

В целом результаты исследования подтвердили возможность коррекции психических состояний студентов в период повышенного нервно-эмоционального напряжения с помощью функциональной музыки. Доказана эффективность использования музыкотерапии для оптимизации психических состояний студентов в учебном процессе в ситуации экзаменационного стресса.Ключевые слова: учебная деятельность, экзаменационный стресс, психические состояния, психоэмоциональное напряжение, тревожность, уровень умственной работоспособности, квазинорма, музыкотерапия, функциональная музыка, оптимизация психического состояния студентов.

ANNOTATION
Volzhentseva I.V. Optimization of mental states of students in educational process by means of musical influence – the Manuscript.

The dissertation is on the competition of a scientific rank of the candidate of psychological sciences on a speciality 19.00.07 - pedagogical and age psychology. The Central Institute Afterdiploma Pedagogical Education of Pedagogical Academy sciences of Ukraine. Kiev, 2006.

The dissertation contains theoretical and empirical research of a problem, the manifestation features of mental states of students in educational process. The analysis of different scientific approaches to use of functional music as means of optimization of mental states of a person in different kinds of activity is carried out. It is proved, that corrective opportunities of functional music are insufficiently used in educational process in higher school.

In the contents of dissertation the research’s results of dynamics of mental states of students in traditional conditions of training are submitted. The prospects of using the functional music are opened and opportunities are proved. The technique of regulation of mental states with the help of functional music is developed, the technology of realization of the program of regulation of mental states is also specified with the help of music-therapy.

It is experimentally confirmed the influence of music-therapy on change of mental states of students in stressful situations of educational process. Tendencies of optimization of mental states of students in educational process under influence of functional music are revealed. It is proved, that mental states of researched after a passing examinations also not optimum. They can’t be referred to absolute norm, and are original "quasinorm" which though is accompanied by the certain normalization of vegetative sphere of researched one, however keeps enough a high level of psycho-emotional pressure. It is confirmed, that under influence of functional music, the states of students is optimized not only during examination, and after one. The changes are observed at all levels: mental, psycho-emotional, psychophysiological, behavioural.Key words: educational process, examination stress, mental states, psycho-emotional pressure, uneasiness, a level of intellectual work capacity, quasinorm, music-therapy, functional music, optimization of a mental states of students.

Підписано до друку 08.06.2006. Формат 60Ч90/16.

Ум. друк. арк. 0,9. Обл. – вид. арк.0,9.

Тираж 100 прим. Зам. №

_____________________________________________________________________
АВТОРЕФЕРАТ”
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка