Волинський державний університет імені Лесі Українки На правах рукопису Мушкевич Мирослава ІванівнаСкачати 201.52 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір201.52 Kb.
#10438Для заказа доставки диссертации сделайте запрос через форму обратной связи по ссылке: http://mydisser.com/ru/contact.html

Волинський державний університет імені Лесі УкраїнкиНа правах рукопису
Мушкевич Мирослава Іванівна

УДК 37.015.3(173)Психологічні особливості впливу батьківської сім’ї на молоде подружжя
19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

ДИСЕРТАЦІЯ

на здобуття наукового ступеня

кандидата психологічних наук


Науковий керівник

Буленко Тетяна Василівна,

кандидат психологічних наук,

доцент

Луцьк – 2002ЗМІСТ

Вступ 3


Розділ 1. Соціально-психологічні основи функціонування

молодої сім’ї 9

11 Сім’я як соціальна система та її місце у

становленні молодого подружжя 9

12 Молоде подружжя в контексті життєвого

сімейного циклу 24

13 Проблема впливу батьківської сім’ї на молоде

подружжя в науковій літературі 40

Висновки до першого розділу 58

Розділ 2. Процедура та методика дослідження впливу

батьківської сім’ї на молоде подружжя 60

2.1. Характеристика вибіркової сукупності 60

2.2. Методика дослідження 65

Розділ 3. Емпіричне дослідження впливу батьківської

сім’ї на молоде подружжя 71

3.1. Психологічний аналіз функціонування

благополучного молодого подружжя 71

3.2. Психологічні особливості партнерської

взаємодії проблемної молодої сім’ї 103

3.3. Вплив батьківської сім’ї на молоде подружжя 136

3.4. Програма психокорекції сімейних дисфункцій,

зумовлених батьківською сім’єю 189

Висновки до третього розділу 195

Висновки 199

Список використаних джерел 204

Додатки 219
ВСТУПАктуальність теми. Період кардинальних змін, які відбуваються у соціокультурному просторі України, супроводжується актуалізацією кризових процесів інституту сім’ї: зростанням кількості розлучень на початковому етапі життєдіяльності сім’ї, зниженням якості сімейних взаємин і задоволеності шлюбом, погіршенням адаптивних можливостей подружжя, послабленням захисної функції сім’ї від динамічних процесів суспільства. Все це призводить до дезорганізації шлюбно-сімейних взаємин. Особливо чутливою до змін, що відбуваються у суспільстві, є молода сім’я, в якій ще не сформована стійка рольова структура, не вирішена проблема сімейної влади, не склалася конструктивна міфологія, не актуалізований сімейний сценарій і т.п. (В.І. Зацепін, З.Г. Кисарчук, В.А. Cисенко, А.Г. Харчев, M. Bowen, C. Whitaker та ін).

Функціонування молодої сім’ї – складний і багатомірний процес, який значною мірою залежить від батьківської сім’ї (М.І. Алексєєва, Т.В. Буленко, Т.В. Говорун, І.А. Дідук, Т.С. Журбицька, С.В. Ковальов, В.Я. Титаренко, О.М. Шарган, H. Trenk). В літературі підкреслюється значущість впливу батьківської сім’ї на адаптивність молодого партнерства: сімейний сценарій (Е. Берн, J. Bradshow), сімейна модель і антимодель (Т.І. Димнова, Л.В. Долинська, В. Сатір), патологізовані сімейні ролі (Е.Г. Ейдеміллер, Г.С. Кочарян, О.С. Кочарян, В.В. Юстицкіс), сімейні міфи і правила (Г.М. Андреєва, Н.Я. Соловйов, J. Haley), адаптаційні та функційні можливості (К. Бейкер, Р.П. Федоренко, W. Noman) Важливість системних показників функціонування сім’ї, їх переваги над індивідуально-психологічними особливостями подружжя підкреслюються в рамках системної сімейної терапії (С. Кратохвіл, С. Мінухін, Ч. Фішман, Б. Хеллінгер). Вивчення взаємозв’язку порушення функціонування сім’ї і міжособистісного конфлікту є надзвичайно важливим для поглиблення теоретичних основ і розширення арсеналу діагностичних та корекційних методів сімейного психологічного консультування (О.Ф. Бондаренко, Л.Ф. Бурлачук, С.Д. Максименко, І.А. Семьонкіна).

Але систематичних досліджень, присвячених впливу структурно-функційних характеристик батьківської сім’ї на молоде подружжя, у вітчизняній літературі немає. Профілактичні і навчальні програми, спрямовані на розвиток адекватних сімейних уявлень, можуть бути ефективними лише за умови спеціального впливу на структурні характеристики батьківської сім’ї (в рамках дошлюбного консультування і програм підготовки молоді до сімейного життя).

Необхідність цілеспрямованого вивчення зазначених питань, як на емпіричному, так і теоретичному рівнях у контексті української ментальності, їх актуальність у сучасних умовах кризи сім’ї зумовили вибір теми дисертаційної роботи “Психологічні особливості впливу батьківської сім’ї на молоде подружжя”.Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами Вибраний напрямок дисертаційного дослідження має зв’язок з науковими планами, програмами Волинського державного університету імені Лесі Українки і входить до комплексної теми лабораторії психології особистості ім. П.Р. Чамати Інституту психології АПН України (реєстраційний № 0196U006959). Тема дисертації затверджена рішенням бюро Ради з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні (протокол № 8 від 5.12.2000 року).

Мета дослідження – на основі системного та динамічного підходів поглибити теоретичне уявлення про особливості впливу структурно-функційних характеристик батьківської сім’ї на процес функціонування молодого подружжя. Під структурно-функційними характеристиками батьківської сім’ї в даній роботі розуміють склад сім’ї та сукупність взаємин, які визначають якісні показники життєдіяльності сімейної системи.

Досягнення мети дисертаційного дослідження здійснювалось послідовним вирішенням таких задач: • розкрити структурно-функційні характеристики батьківських сімей і молодого подружжя та визначити їх типологію, адекватну до вирішення мети дослідження;

 • виявити вплив структурно-функційних характеристик батьківської сім’ї (склад сім’ї, лідерство, сімейні цінності та установки, функційно-рольова структура, сімейний сценарій, міжособистісна взаємодія, сімейні межі, сиблінговий статус, сімейна адаптація, задоволеність шлюбом, характерологічні якості батьків, стиль сімейного виховання) на молоде подружжя;

 • визначити роль характерологічних та гендерних особливостей молодого подружжя у формуванні моделі сім’ї;

 • розробити програму діагностики і корекції дисфункцій молодого подружжя, зумовлених батьківською сім’єю.

Об’єкт дослідження – процес функціонування молодої сім’ї.

Предмет дослідження – психологічні особливості впливу структурно-функційних характеристик батьківської сім’ї на функціонування молодого подружжя.

В основу дослідження покладено гіпотези: • якість функціонування молодої сім’ї залежить від структурно-функційних характеристик батьківської сім’ї. Визначальним у становленні молодого подружжя є тип батьківської сім’ї;

 • динаміка розвитку молодої сім’ї визначається рівнем функційності партнерства та типом батьківської сім’ї;

 • факторами, детермінуючими створення молодим подружжям моделі сім’ї, відмінної від батьківської, є характерологічні якості, просімейна мотивація, диференціація сімейних та індивідуальних меж, сімейний сценарій подружжя.

Методологічну та теоретичну основу дослідження склали наукові положення про соціальну сутність особистості, механізми розвитку та етапи життєдіяльності сім’ї (Л.Ф. Бурлачук, Е.Г. Ейдеміллер, Г.С. Костюк, С. Кратохвіл, С.Д. Максименко, В.В. Юстицкіс, J. Haley); концепції наслідування, дублювання батьківської сім’ї з погляду системного (С. Мінухін, L. Bertalanffy, M. Bowen, B. McCrady, T.J. Paolino, F. Steinglass) та динамічного (Е. Берн, B. Budy, P. Martin, S. Sager, W. Toman, D. Willy) підходів; загальнопсихологічні дослідження емоційних взаємин у шлюбі (О.Ф. Бондаренко, Г.С. Кочарян, О.С. Кочарян); системна концепція функціонування та психотерапії сім’ї (С. Мінухін, Б. Хеллінгер, M. Bowen).

Методи дослідження. Для реалізації завдань дослідження використовувався комплекс методів: теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури, спостереження, анкетування, бесіда, проективні методи, тестування, методи статистичної обробки даних.

Наукова новизна одержаних результатів. Поглиблено теоретичне уявлення про типологію сімей. Вводиться такий тип як псевдофункційна сім’я, який був відсутній у Н. Аккермана, Є. Вітчака, О.С. Кочаряна, В. Сатір. Уперше доведено, що тип батьківської сім’ї є визначальним у функціонуванні молодого подружжя. Уперше запропоновано п’ятипараметричні оцінки якості молодого шлюбу: установки на шлюб та сім’ю, функційно-рольова поведінка, сімейний сценарій, міжособистісна взаємодія, сімейна адаптація. Показано варіативність зв’язку між рівнем функційності батьківської та молодої сімей. Факторами, детермінуючими створення молодим подружжям власної моделі сім’ї, є їх характерологічні риси, просімейна мотивація, диференційованість особистості від батьківської сім’ї. Уперше обґрунтовано, що на третьому-п’ятому році сімейного життя молодого подружжя починає діяти модель батьківських структурно-функційних відносин. Уточнено теоретичні уявлення про вплив сиблінгової позиції на функційні характеристики молодого подружжя та відсутність впливу складу батьківської сім’ї на його відтворення у молодому шлюбі.

Теоретичне значення роботи полягає у розширенні та поглибленні психологічних знань про функціонування молодої сім’ї, виявленні особливостей міжособистісної взаємодії подружжя залежно від структурно-функційних характеристик батьківської сім’ї, факторів, які детермінують вплив батьківської сім’ї на молоду сім’ю, у науковому обґрунтуванні програми діагностики і корекції сімейних дисфункцій, зумовлених батьківською сім’єю.

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у визначенні параметрів оцінки якості шлюбу, на основі яких запропоновано діагностичну процедуру сімейних дисфункцій молодого подружжя. Отримані результати і сформульовані на їх основі висновки можуть знайти своє використання у психологічному консультуванні молодих сімей, а програма діагностики та корекції сімейних дисфункцій може бути застосована з метою прогнозування успішності шлюбу. Матеріали дослідження можуть бути запроваджені у процес викладання навчального курсу “Психологія сім’ї” для студентів-психологів вищих навчальних закладів.

Результати та матеріали наукового дослідження впроваджені у практику роботи з молодими подружжями у психологічній консультації з питань шлюбу і сім’ї при Луцькому міському рагсі (довідка № 1844 від 14.06.2002) та рагсі м. Ковеля (довідка № 29 від 17.06.2002), у Центрі розвитку і підтримки сім’ї при обласному центрі соціальних служб для молоді м. Луцька (довідка № 12/121 від 14.06.2002).Надійність і вірогідність результатів дослідження забезпечувалася методологічним обґрунтуванням теоретичних положень у вирішенні задач емпіричного дослідження, використанням методів дослідження, адекватних його меті та задачам, репрезентативністю вибірки, застосуванням методів математичної статистики.

Особистий внесок здобувача полягає у виявленні впливу структурно-функційних характеристик батьківської сім’ї на функціонування молодого подружжя та розробці програми діагностики і корекції сімейних дисфункцій, зумовлених батьківською сім’єю. Робіт з теми дисертації, виконаних у співавторстві, немає.

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження доповідалися на міжнародних та регіональних наукових конференціях: Міжнародній науково-практичній конференції “Демографічна ситуація в Карпатському регіоні: реальність, проблеми, прогнози на ХХІ століття” (Чернівці, 15-18 травня 1996 р.); науково-практичній конференції “Конфлікти в педагогічних системах” (Вінниця, 20-21 травня 1997 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Оновлення змісту форм та методів навчання і виховання в закладах освіти” (Рівне, 23-24 квітня 1998 р.); ХІІ Всесвітньому конгресі із сімейної терапії (Норвегія, Осло, 14-17 червня 2000 р.); науково-практичній конференції “Сім’я та шлюбно-родинні стосунки в Україні” (Київ, 30-31 травня 2001 р.); IV Європейській конференції із сімейної терапії (Угорщина, Будапешт, 26-30 червня 2001 р.); Міжнародній науковій конференції “Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології” (Київ, 17-18 грудня 2001 р.); щорічних звітних наукових конференціях професорсько-викладацького складу Волинського державного університету імені Лесі Українки (Луцьк, 1996-2001 рр.).

Зміст роботи відображений у 6 публікаціях автора, з них 5 – у фахових виданнях.Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, восьми додатків. Зміст роботи викладено на 203 сторінках Бібліографічний список містить 199 джерел. Текст дисертації ілюструють 18 таблиць, 46 рисунків.СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. - М., 1993. – 176 с.

 2. Адлер А. Воспитание детей. Взаимодействие полов / Пер. с англ. – Ростов на/Дону: изд-во «Феникс», 1998. – 448 с.

 3. Алексєєва М.І. Сімейна взаємодія та вплив на виховання особистості // Тези Міжнар. науково-практичної конф. “Демографічна ситуація в карпатському регіоні: реальність, проблеми, прогнози на ХХІ століття”. – Чернівці-Київ, 1996. – С. 480-482.

 4. Алешина Ю.Е., Гозман Л.Я., Дубовская Е.М. Социально-психологические методы исследования супружеских отношений. - М.: МГУ, 1987. – 120 с.

 5. Алешина Ю.Е. Цикл развития семьи: исследования и проблемы // Вестник МГУ. Сер. 14. Психология. – 1987. - №2. - С. 60-72.

 6. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. – Изд. 2-е. - М.: Независимая фирма “Класс”, 1999. – 208 с.

 7. Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: МГУ, 1980. – 416 с.

 8. Афанасьева Т.М. Семейные портреты. - М., 1985. – 320 с.

 9. Ачильдиева З.Ф., Яблонских Т.Г. Анализ некоторых аспектов подготовленности молодоженов к семейной жизни. – Вильнюс, 1996. – 97 с.

 10. Балашов В.А, Савинов А.И. Облик современной семьи. - Саранск, 1987. – 126 с.

 11. Бейкер К. Теория семейных систем М.Боуэна // Вопросы психологии. –1991 – №6. – С. 155-164.

 12. Берн Э. Секс в человеческой любви. – М.: Московский кадровый центр, 1992. – 113 с.

 13. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. - М.: Прогресс, 1988. – 399 с.

 14. Берн Э. Введения в психиатрию и психоанализ для непосвященных. - СПб.: МФИН, 1991. – 448 с.

 15. Богданович Л.А. Супружеская жизнь: гармония и конфликты / Сост. Л.А. Богданович. – М.: Профиздат, 1990. – 176 с.

 16. Бодалев А.А., Столин В.В. Семья в психологической консультации. – М., 1989. – 136 с.

 17. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М.: Просвещение, 1968. – 298 с.

 18. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика: Учеб. пособие для студентов ст. курсов психол. фак. и отд-ний ун-тов. – К.: Укртехпрес, 1997. – 216 с.

 19. Буленко Т.В. Особенности формирования психологической готовности к семейной жизни у студенческой молодежи: Дис… канд. психол. наук. - К., 1996. - 191 с.

 20. Буленко Т.В. Соціально-психологічні основи функціонування сучасної сім’ї // Науковий вісник ВДУ. - 1998. - №9. - С.132-136.

 21. Бурлачук Л.Ф., Грабская И.А., Кочарян А.С. Основы психотерапии: Учебн. пособие для студентов вузов. – К.: Ника-Центр; М.: Алетейа, 1999. – 320 с.

 22. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. – Спб.: Питер, 1997. – 336 с.

 23. Васильева Э.К. Семья и ее функции: демографически статистический анализ. - М.: Статистика, 1975. – 181 с.

 24. Васильченко Г.С., Решетняк ЮА. Любовь, брак, сексуальное партнерство. - М., 1990. – 125 с.

 25. Вейнингер О. Пол и характер. – М.: "ТЕРРА" - "ТЕРРА", 1992. – 480 с.

 26. Витек К. Проблемы супружеского благополучия. - М.: Прогресс, 1988. – 144 с.
 1. Витакер К., Бамберри В. Танцы с семьей. Семейная терапия: символический подход, основанный на личностном опыте. - М.: Класс, 1997. - 163 с.

 2. Вовчик-Блакитна Т.В. Підготовка молоді до сімейного життя. - К.: Знання, 1984. – 48 с.

 3. Волков А.Г. Семья - объект демографии. - М.: Мысль, 1986. – 269 с.

 4. Волкова А.Н. Социально-психологические факторы супружеской совместимости. - М., 1979. – С. 16-29.

 5. Вопросы личности супругов и качества семьи. Проблемы семьи. - Тарту, 1984. – 148 с.

 6. Говорун Т.В. Психологія статі: жіночий аспект проблеми // Психологія на перетині тисячоліть: Збірник наукових праць учасників П’ятих Костюківських читань: В 3 т. – К.: Гнозіс, 1998. – Т.1. - С. 289-296.

 7. Говорун Т.В., Кікінежді О.М. Стать та сексуальність: психологічний ракурс. – Тернопіль: Навчальна книга “Богдан”, 1999. – 380 с.

 8. Говорун Т.В., Кікінежді О.М. До проблеми статевої соціалізації дітей // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. - №4. – Тернопіль: ТДПУ, 2000. – С. 16-22.

 9. Голод С.И. Социально-психологические и нравственные ценности семьи // Молодая семья / Под. ред. Д.И. Валентея и др. – М., 1978. - С. 47-56.

 10. Голод С.И. Стабильность семьи: социологические и демографические аспекты / Под ред. Г.М.Романенковой. - Л.: Наука, 1984. - 136 с.

 11. Гребенников И.В. Воспитательный климат семьи. – М.: Знание, 1976. - 40 с.

 12. Гребенников И.В., Ковинько Л.В. Семейное воспитание: практический словарь. – М., 1990. – 240 с.

 13. Гребенщиков И.В. Основы семейной жизни. - М.: Просвещение, 1991.-156 с.
 1. Гурко Т.А. Влияние добрачного поведения на стабильность молодой семьи // Социологические исследования. – 1982. - №2. - С. 12-24.

 2. Дементьева И.Ф. Первые годы брака. Проблемы становления молодой семьи. - М.: Наука, 1991. - 109 с.

 3. Дементьева И.Ф. К проблеме эволюции супружеских отношений // Вопросы функционирования семьи. – Тарту, 1988. - С.36.

 4. Демографические проблемы семьи / Под ред. Н.М. Рамашевской. – М. 1978. – 104 с.

 5. Дідук І.А. Сім’я як чинник політичної ідентифікації особистості // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. - К., 2001. – Т. ІІІ, ч. 4. – С. 60-64.

 6. Дичюс П. Развод и его причины в Литовской ССР //Человек после развода. – Вильнюс, 1985. – С.13-20.

 7. Джеймс М. Брак и Любовь / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1985. – 192 с.

 8. Джонсон Р.А. Она. Глубинные аспекты женской психологии / Пер. с англ. - Харьков: Фолио; Москва: Институт общегуманитарных исследований, 1996. – 124 с.

 9. Долинська Л.В., Демидова Т.А. Ідентифікація з батьками як механізм формування образу майбутньої сім’ї // Психологія: Збірник наукових праць НПУ імені Драгоманова. - Вип. 2 (9). – Ч. І, - К., 2000. – С. 156-160.

 10. Долинська Л., Демидова Т. Проблеми підготовки молоді до сімейного життя // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С.Д. - К:, 2001. Т.ІІІ, ч.4. – С. 73-76.

 11. Дмитриева Т.В. Гештальт-подход в работе с парами и семьями // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. – 1999. - №1. – С. 27-37.

 12. Дружинин В.Н. Психология семьи. - М.: “КСП”, 1996. - 160 с.

 13. Дымнова Т.И. Зависимость характеристик супружеской семьи от родительской // Вопросы психологии – 1998 – №2. – С. 46-56.

 14. Дымнова Т.И. Психологический анализ зависимости структурно-содержательных особенностей супружеской семьи от родительской: Диссертация… канд. психолог. наук. - М, 1996. – 118 с.

 15. Журбицька Т.С. Молода сім'я. - К., 1988. – 109 с.

 16. Захаров А.И. Психотерапия неврозов у детей и подростков. – Л.: Медицина, Ленингр. отд-ние, 1982. – 215 с.

 17. 3ацепин В.И. О жизни супружеской. - М.: Молодая гвардия, 1984. – 192 с.

 18. 3ацепин В.И. Молодая семья: социально-экономические, правовые, морально-психологические проблемы. - К., 1991. - 313 с.

 19. 3ацепин В.И. Справочник социально-психологической и этичной проблем семьи. - К.: Политиздат Украины, 1989. – 254 с.

 20. Земская М. Семья и личность. - М.: Прогресс, 1986. – 135 с.

 21. Иванова Л.М. Судьба молодой семьи. - М.: Знание, 1989. - 190 с.

 22. Казанов А.П. Экономические и психологические проблемы семьи. - М., 1989 – С. 21-33.

 23. Калмыкова Е.С. Психологические проблемы первых лет супружеской жизни // Вопросы психологии. – 1983. - №3. - С. 83-89.

 24. Келам А., Эббер И. Причины конфликтных ситуаций в семье (по материалам Таллиннской семейной консультации) //Человек после развода. – Вильнюс, 1985. - С. 56-66.

 25. Кербиков О.В. Избранные труды. – М.: Медицина, 1971. – 312 с.

 26. Кікінежді О.М. Проблема статевої ідентифікації у становленні особистості // Ціннісні орієнтації в громадянському становленні особистості: Наук.-метод. збірник. – К.-Дрогобич, 1998. – С. 28-32.

 27. Кікінежді О.М. Ідентифікація як соціально-психологічний механізм диференціації статевої свідомості // Психологія самосвідомості: історія, сучасний стан та перспективи дослідження. – К.: Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України, 1999. – С. 47-48.
 1. Ковалев С.В. Психология семейных отношений. - М.: Педагогика, 1987. – 159 с.

 2. Ковалев С.В. Психология современной семьи: Информ.-метод. материалы к курсу «Этика и психология семейной жизни»: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1988. – 208 с.

 3. Ковалева Л.Е. Микроклимат семьи. - М., 1979. – С.32-46.

 4. Кон И.С. Введение в сексологию. - М.: Медицина, 1989. - 332 с.

 5. Кон И.С. Психология ранней юности. – М.: Просвещение, 1989. – 255 с.

 6. Кочарян Г.С., Кочарян А.С. Психотерапия сексуальных расстройств и супружеских конфликтов. - М.: Медицина, 1994. - 224 с.

 7. Кочарян А.С. Семейное консультирование: социальная или психическая адаптация // Психология - практике. Тез. докл. I региональной школы-семинара. - Вологда, 1989. - С. 116-119.

 8. Кочарян А.С. Проведение психологического семейного консультиро­вания: Учебно-методические материалы по психологии семейных отношений. - Харьков: ХГУ, 1990. – 26 с.

 9. Кочарян О.С. Особистість і статева роль: симптомокомплекс маскулінності/фемінінності в нормі та патології: Автореф. дис… д-ра психолог. наук. - К., 1996. – 48 с.

 10. Кочарян А.С. Личность и половая роль (симптомокомплекс маскулинности /фемининности в норме и патологии). - Харьков: Основа, 1996. – 127 с.

 11. Кравець В.П., Шарган О.М. Про деякі особливості морально-психологічної підготовки молоді до шлюбу та сім’ї // Актуальні проблеми виховання учнівської молоді: Наук.-метод. збірник. - Вип. 1. – Тернопіль: ТГПІ, 1989. – С. 367-376.

 12. Кравець В.П., Говорун Т.В., Кікінежді О.М. Він та вона: різні від природи чи від виховання. – Тернопіль: Навчальна книга “Богдан”, 2000. – 27 с.
 1. Кратохвил С. Психотерапия семейно-сексуальных дисгармоний. - М.: Медицина, 1991. - 336 с.

 2. Кудряшов А.Ф. Лучшие психологические тесты для профотбора и профориентации. – Петрозаводск: Изд-во «Петроком». 1992. –  172 с.

 3. Кутсар Д. Качество супружества с точки зрения личности и его детерминанты. Эмпирическая модель исследования // Вопросы личности супругов и качества семьи. Проблемы семьи. - Тарту: Изд-во Тартуского госуниверситета, 1984. - С. 62-71.

 4. Левкович В.П., Зуськова О.Э. Социально-психологический подход к изучению межличностных конфликтов // Психологический журнал. - 1985. – Т.6, №3. – С. 127-137.

 5. Либих С.С., Петров В.П. Социально-психологические проблемы современной семьи. - Л.: ЛенГИДУВ, 1979. – 20 с.

 6. Майерс Д. Социальная психология / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 1997. – 688 с.

 7. Максименко С.Д. Основи генетичної психології: Навч. посібник. – К.: МПЦ “Перспектива”, 1998. – 220 с.

 8. Мацковский М.С., Гурко Т.А. – Молодая семья в большом городе. – М.: Знание, 1986. – 48 с.

 9. Мацковский М.С. Социология семьи. Проблемы, теории, методологии и методики. - М.: Наука, 1989. – 112 с.

 10. Меньшутин В.П. Помощь молодой семье. Заметки психолога. - М.: Мысль, 1987. -203 с.

 11. Мид М. Культура и мир детства. - М., 1988. - С. 300-321.

 12. Минигалиева М., Ничипоренко Н. Зрелые межличностные отношения // Прикладная психология и психоанализ. – 2001. - №2. - С. 57-66.

 13. Минухин С., Фишман Ч. Техники семейной терапии / Пер. с англ. – М.: Независимая фирма “Класс”, 1998. – 304 с.

 14. Мишина Т.М. Исследование семьи в клинике и коррекция семейных отношений // Методы психологической диагностики и коррекции в клинике / Ред. М.М. Кабанов и др.- Ленинград: Медицина, 1983. – С. 255-281.

 15. Молода сім’я України 90-х. – К.: А.Л.Д., 1996. - С. 104.

 16. Некрасов С.Н., Возилкин И.В. Жизненные сценарии женщин и сексуальность. - Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1991. – 168 с.

 17. Обозов М.М. Психология межличностных отношений. - К.: Лыбидь, 1990. – 192 с.

 18. Олейник Ю.Н. Исследование уровней совместимости в молодой семье // Психологический журнал. – 1986. - №2. – С.59-67.

 19. Панкова Л.М. У порога семейной жизни: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1991. – 144 с.

 20. Пезешкиан Н. Позитивная семейная психотерапия. Семья как психотерапевт. - М.: Смысл, 1993. - 331 с.

 21. Пезешкиан Н. 33 и одна форма партнерства. – М.: Медицина, 1998. – 288 с.

 22. Подготовка к семейной жизни как социальная проблема // Культура семейных отношений. – Изд. 2-е. – М.: Знание, 1985. – С. 22-28.

 23. Постовий В.Т. Сучасна сім’я і її педагогіка. - К., 1994. – 63 с.

 24. Практикум по экспериментальной и прикладной психологии: Учеб. пособие / Вансовская Л.И., Гайда В.К., Гербачевский В.К. и др.; Под. ред. А.А. Крылова. – Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1990. – С. 212-221.

 25. Психическое развитие воспитанников детского дома / Под. ред. И. В. Дубровиной. – М.: Педагогика, 1990. – 264 с.

 26. Ричардсон Р.У. Силы семейных уз: Руководство по психотерапии в помощь семье. – СПб., Акцидент, 1994. – С.85-105.

 27. Розин В.М. Судьба молодой семьи. - М.: Моск. рабочий, 1990. – 107 с.

 28. Рукавишников А.А., Соколова М.В. Факторный личностный опросник Р. Кеттелла – 95: Руководство по использованию. – СПб.: Иматон, 1995. – 89 с.
 1. Сатир В. Как построить себя и свою семью.- М.: Педагогика-Пресс, 1992. – 192 с.

 2. Семьонкіна І.А. Подружня дезадаптація при порушенні функцій сім’ї та її психологічна корекція: Автореф. дис... канд. психолог. наук. - К., 2001. – 16 с.

 3. Семья в психологической консультации / Под ред. А.А. Бодалева и В.В. Столина. - М.: Педагогика, 1989. – 208 с.

 4. Сермягина О.С. Эмоциональное отношение в семье. Социально-психологическое исследование – Кишинев: Штиинца, 1991. – 85 с.

 5. Смехов В.А. Психодиагностика и коррекция конфликтного общения в семье // Вопросы психологии – 1985 – №4. – С. 16-22.

 6. Собчик Л.Н. Метод диагностики межличностных отношений. – М.: ВНИИТЭР, 1990. – 46 с.

 7. Соловьев Н.Я. Брак и семья сегодня. - Вильнюс: Минтис, 1977. – 226 с.

 8. Соловьев Н.Я. Проблемы быта, брака и семьи. - Вильнюс: Минтис, 1970. – 247 с.

 9. Соловьев Н.Я. Семья в советском обществе – М.: Госполитиздат, 1962. – 152 с.

 10. Солодовников В.В. Предразводная ситуация в молодой семье // Социологические исследования. - 1994 – №6.— С. 38-44.

 11. Соціальна робота з молодою сім’єю: Збірник теоретичних та методичних матеріалів для працівників соціальних служб для молоді України. Цикл “Молода сім’я”. – Ч. ІІ. Вип. ІІІ. - К., 1997. - 40 с.

 12. Сысенко В.А. Супружеские конфликты. - М.: Мысль, 1989. - 175 с.

 13. Сысенко В.А. Устойчивость брака: Проблемы, факторы, условия. - М.: Финансы и статистика, 1981. - 200 с.

 14. Сысенко В.А. Разводы: динамика, мотивы, последствия // Социологические исследования. – 1982. - № 2. - С. 32-40. 1. Сысенко В.А. Новобрачные в зеркале собственных взглядов, суждений, оценок // Молодожены / Под ред. Д.И. Валентая и др. – М., 1985. - С. 14-29.

 2. Тавит А.Ю. Роль родителей в обеспечении благополучия брака детей. – Тарту, 1989. - С.8-9.

 3. Тийт Э.М. и Кутсар Д. Развитие за рубежом теории семьи // Вопросы личности супругов и качества семьи. Проблемы семьи. - Тарту, 1984. - С. 4-23.

 4. Титаренко В.Я. Семья и формирование личности. - М.: Мысль, 1987. - 351 с.

 5. Федоренко Р.П. Психологічні особливості перебігу сімейної кризи у молодого подружжя: Дис... канд. психолог. наук. – К., 1999. – 156 с.

 6. Федоренко Р.П. Діагностика реакцій подружжя на сімейну кризу в практиці консультування. – К.: Знання, 1999. – 27 с.

 7. Фрейд А. Психология "Я" и защитные механизмы. - М.: Педагогика-Пресс. - 1993. - 143 с.

 8. Фрейд А., Фрейд З. Детская сексуальность и психоанализ детских неврозов. Сост. и ред. М.М. Решетников. – СПб.: Восточно.-Европ. Институт Психоанализа, 1997. – 387 с.

 9. Фрейд З. Толкование сновидений. – К.: Здоров’я, 1991. - 384 с.

 10. Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. – М.: Наука, 1989. – 456 с.

 11. Фримен Д. Техники семейной психотерапии. – СПб.: Питер, 2001. – 384 с.

 12. Харрис Т.А. Я благополучен – ты благополучен. - Н. Новгород: Фонд ментального здоровья, 1993. – 288 с.

 13. Харчев А.Г., Мацковский М.С. Современная семья и ее проблемы. - М.: Статистика, 1978. - 223 с.

 14. Харчев А.Г. Нравственность и семья. - М.: Знание, 1981. - 48 с.

 15. Харчев А.Г. Брак и семья в СССР. - М.: Мысль, 1979. - 367 с.
 1. Харчев А.Г. Научно-техническая революция и семья // Социология и проблемы социального развития. - М.: Статистика, 1978. – С. 28-36.

 2. Харчев А.Г., Мацковский М.С. Семья и ее проблемы. - М.: Статистика, 1978. - 367 с.

 3. Херсонский Б.Г., Дворяк С.В. Психология и профилактика семейных конфликтов. - К.: Здоров’я, 1991. - 192 с.

 4. Ходаков Н.М. Молодым супругам. - М.: Медицина, 1991. - 172 с.

 5. Хорни К. О происхождении комплекса кастрации у женщин // Женская психология. – СПб, 1993. – 222 с.

 6. Хорни К. Женская психология. – Санкт-Петербург: Восточно-европейский Институт Психоанализа, 1993. – 222 с.

 7. Шарган О.М. До питання про виховання майбутнього сім’янина (ціннісні орієнтації старшокласників у міжстатевому спілкуванні // Рад школа. - №3. – 1986. – С. 21-26.

 8. Шерман Р., Фредман Н. Структурирование техники семейной и супружеской терапии: Руководство / Пер. с англ. – М.: Независимая фирма «Класс», 1997. – 336 с.

 9. Шибутани Т. Социальная психология / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1969. – 536 с.

 10. Шуман С. Г., Шуман В. П. Конфликты в молодой семье: причины, пути устранения. - Минск: Минский госуниверситет, 1989. - 80 с.

 11. Цельмер З. На всю жизнь. - М., 1992. – 126 с.

 12. Чечот Д.М. Социология брака и развода. - Л.: Знание, 1973. - 35 с.

 13. Чечот Д.М. Брак, семья, закон. - Л.: ЛГУ, 1984. - 208 с.

 14. Чуйко Л.В. Социально-демографические исследования молодоженов. – К., 1987. - C. 32-39.

 15. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В.В. Семейная психотерапия. - Л.: Медицина, 1990. - 189 с.

 16. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. – Спб.: Издательство «Питер», 1999. – 656 с.

 17. Эйдемиллер Э.Г., Александрова Н.В., Юстицкис В. Семейная психотерапия. – Спб: Питер, 2000. – 512 с.

 18. Юнда А.В. Гармония и дисгармония в супружестве. - М.: Знание, 1983. - 95 с.

 19. Якобсон П.М. Психологические компоненты и критерии становления зрелой личности // Психол. журнал. – Т. 2. – 1981. - №4. – С. 141-149.

 20. Якубова Ю.М., Антонова-Турченко О.Г., Святненко Г.В., Московка М.М. Проблемні сім’ї: діти і батьки. – К.: Український інститут соціальних досліджень, 1998. - С. 23-27

 21. Янкова З.А. Городская семья. - М.: Наука, 1979. - 184 с.

 22. Ackerman N. W. The psychodynamic of family life. - N.Y.: Basic Books, 1958. - 379 p.

 23. Ackerman N. W. The strength of family therapy: Selected papers / Eds. D. Bloch, R. Simon, Ackerman Institute of Family Therapy. – N.Y.: Brunner / Mazel, publishers, 1982. – Ch. 24: The role of the family in the emergence of child disorders. – P. 201-216.

 24. Acock A.C., Bengtson V.L. On the relative influence of mothers and fathers: A covariance analysis of political and religious socialization // J. of Marriage Y and the Family. – 1978. - № 3. - P. 519-530.

 25. Bateson G. A systems approach // Intenational Journal of Psychiatry. -1971,9. - P. 242-244.

 26. Bernard J. Remarriage. A Study of Marriage. - New York, 1956. - P. 128-146.

 27. Blood R., Wolfe D. Husbands and wives: the dynamics of married living. -New York, 1960. – P. 76-98.

 28. Bradshow J., Bradshow on: The family. Health communications, Inc. Deerfield Beach, Florida, 1988. – 550 р.

 29. Bowen M. Family therapy in clinical practice. - N.Y.: Jason Aronson, 1978.

 30. Broderick C.B., Smith J. The general systems approach to the family // Contemporary Theories about the Family/Ed, by W.R. Barr and others. -Vol.2. -New York, 1979. - P. 112-129.

 31. Burgess E.W., Locke H.J. The Family. - New York, 1945. – P. 62-94.

 32. Davis K. Divorce and its effects //Modern Marriage and Family Dicks H.V. Marital tensions. – New York: Basic Books, 1967. – 155 p.

 33. Duvall E. Family development. - Philadelphia, 1957. – P. 25-46.

 34. Floyd H.Н. Values assessment-comparison (VAC): A family therapy technique // Family therapy. – 1982. - IX (3). – Р. 280-288.

 35. Greene B.L., Broadhurst B.P. Treatment of marital disharmony: the use individual, concurrent and Conjoint, and Conjoint sessions as a "Combined Approach // The psychotherapies of marital disharmony. - New York: The free press, 1965. - P. 135-151.

 36. Haley J. Toward a theory of pathological systems // G.H. Zuk and I. Boszormentyi - Nagy (Eds.) Family therapy and disturbed families. - Palo-Alto: Science and Behavior Books, 1967. - P. 11-27.

 37. Heilbrun A.B. Human sex role behavior. - New York: Pergamon, 1981. – 207 р.

 38. Hetherington E.M., Cox M., Cox R. The development of children in mother-headed families/ In D. Reiss & H. Hoffman (Eds.) // The American family: Dying or developing. - N.Y.: Plenum Press, 1979. - Р. 44-56.

 39. Hicks M.W., Platt L.M. Marital happiness and stability: A review of the research in the sixties // A Decade of Family Research and Action, 1960-69. / Ed. by C.B. Broderick. - Minneapolis, 1971. - Р. 59-78.

 40. Hill R. Families under Stress. - New York, 1949. – P. 40-62.

 41. Hill R., Hansen D.A. The identification of conceptual frameworks utilized in family study // Marriage and Family Living. - 1960. - №22. – P. 299-311.

 42. Hoffman L.W. Changes in family roles, socialization, and sex differences // American psychologist. – 1977. - № 32. - P. 644-657.

 43. Jackson D.D. The individual and the larger contexts // Family process. –1967. - №6. - P. 139-154, P. 32-76.
 1. Jackson D.D. Family rules: Marital quid pro quo. Archives of General Psychiatry, 1965, 12, 589-594. (а)

 2. Jacobson N.S., Martin B. Behavioral marriage therapy. Psychological blurting, 1976. - P. 540-556.

 3. Kantor D., Lehr W. Inside the family. - San Francisco, 1975. – P. 20-46.

 4. Kelly E.L. Marital compability as related to personality traits of husband and wives as related self and spouse // J. of Social Psychology, 1941. - №13. P. 193-198.

 5. Кratochvil S. Manzelska therapy. – Praha: Avicenum, 1985. – 234 p.

 6. Lewis R.A., Spanier G.B. Theorizing about the quality and stability of marriage /'/ Contemporary theories about the Family/Ed, by W.R. Burr and others. -Vol. l. - New York, 1979. - P. 268-294.

 7. Lewis R.A., Spanier G.B. Marital quality, marital stability and social exchange // Family Relationship: Rewards and costs. A Sage Focus Edition, 1982. - P. 49-65.

 8. Lewis R.A., Spanier G.B. Theorizing about the quality and stability of marriage // Contemporary theories about the Family/Ed, by W.R. Burr and others. - Vol. l. - New York, 1979. - P. 268-294.

 9. Martin P.A. Treatment of marital disharmony by collaborative therapy // The psychotherapies of marital disharmony. - New York: The free press, 1965. - P. 83-101.

 10. Minuchin S. Families and family therapy. - Cambridge: Mass. Harvard Univ. Press, 1978. - 268 p.

 11. Norton K., Dolan B. Personality disorders and parenting // Parental Psychiatric Disorder. Distress Parents and Their Families / Eds. M/ Gopfert, J. Webster, M.V. Seeman. – Cambridge: University Press, 1996. – P. 219-231.

 12. Sader C.J., Masters Y.J., Ronald R.E., Normand W.C. Selection and Engagement of Patients in Family Therapy // Am. J. Orsopsychiat. - 1968. - № 38. – Р. 715-723.

 13. Satir V. Conjoint marital therapy // The psychotherapies of marital disharmony. - New York: The free press, 1965. - P. 121-133.

 14. Schaap C. Communication and adjustment in marriage. - Lisse: Sweets & Zeitlinger, 1982. - 281 p.

 15. Spanier G.B, Lewis R.A. Marital Quality: A review of the seventies//J.of Marriage and the Family. – 1980. - № 4, - P. 825- 940.

 16. Stainglass P., Weiner S., Mendelson J.H.Interactional Issues as determinants of Alcoholism // Am. J. Psychiatry. – 1971. - № 128. - Р. 275.

 17. Terman L.M. Psychological Factors in Marital Happiness. - New York, 1938. – Р. 72-104.

 18. Toman W. Family constellation: Its effects on personality and social behavior. - New York: Springer, 1961.

 19. Waddel M. The family and its dynamics // Crisis at Adolescence: Object Relation Therapy with the Family. – N.Y.: Jason Aronson, 1994. – P. 9-24.

 20. Whitaker C.A., Miller M.H. A re-evaluation of “psychiatric help” when divorce impends. - American Journal of Psychiatry. – 1969. - № 126. - P. 57-64.

 21. Wynne L.C. Some guidelines for axploratory conjoint family therapy. In J. Haley (Ed.), Changing families: A family therapy reader. - New York: Grune and Stratton, 1971. - P. 71-75.Для заказа доставки диссертации сделайте запрос через форму обратной связи по ссылке: http://mydisser.com/ru/contact.html
Каталог: dfiles
dfiles -> Федоренко Олена Іванівна
dfiles -> М іністерство освіти І науки, молоді та спорту україни двнз «криворізький національний університет» криворізький педагогічний інститут
dfiles -> Нститут психології ім. Г. С. Костюка апн україни кривоконь наталія іванівна
dfiles -> На правах рукопису Фотуйма Олександр Ярославович
dfiles -> Для заказа доставки диссертации сделайте запрос через форму обратной связи по ссылке
dfiles -> Інститут педагогіки апн україни

Скачати 201.52 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка