Волинська обласна рада Вищий комунальний навчальний заклад «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського» ЗатверджуюСкачати 179.88 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір179.88 Kb.
#1048
ТипПротокол
Волинська обласна рада Вищий комунальний навчальний заклад «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю.Кримського»

Затверджую Заступник директора з навчальної роботи ______________ Юринець О.О.

« » 2014р.Інформаційний пакет до вивчення курсу «Вступ до спеціальності» (за кредитно-модульною системою організації навчання) спеціальність: 5.01010101 «Дошкільна освіта» освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» (на основі базової загальної середньої освіти)

Володимир-Волинський 2014

Розробник: Сєрова Л.В., викладач

Затверджено засіданням ЦК викладачів дошкільної педагогіки, психології та фахових методик.

Протокол №3 від 10.01.2014 р.Коротка анотація дисципліни

Курс «Вступ до спеціальності» ставить завдання зорієнтувати студентів на майбутню фахову діяльність у галузі «людина-людина», а саме, вихователя дошкільного навчального закладу, що передбачає формування у них гуманістичних установок, а саме сприйняття людини як найвищої цінності, самореалізація особистості у взаємозв'язку з її соціальним оточенням; на розвиток професійно необхідних морально- етичних якостей; на формування стилю мислення, необхідного для професійного самовдосконалення та саморозвитку.Метою курсу передбачено з'ясувати завдання дошкільної освіти в Україні і на цій основі висвітлити стандарти професії вихователя дошкільного навчального закладу та вимоги до нього, окреслити коло знань і умінь, які потрібні фахівцю освітньої сфери відповідно до посадових обов'язків, сформувати у студентів потребу в постійній систематичній самоосвіті та самовихованні як необхідних умовах професійного росту.

Викладання курсу передбачає такі завдання:

врахування досягнень педагогічної науки і передового педагогічного досвіду виховання в дошкільному навчальному закладі;

ознайомлення студентів з перспективами розвитку дошкільного виховання в Україні;

визначення ролі педагогічної діяльності у суспільстві та мотивація вибору професії педагога; - формування навичок самостійної роботи з книгою і першоджерелами.

Навчальна дисципліна вивчається за кредитно-модульною системою організації навчання, в ході якої значна увага приділяється організації самостійної та індивідуальної роботи студентів.Графік вивчення навчальної дисципліни на аудиторних заняттях з урахуванням самостійної та індивідуальної роботи студентів

ІІ семестр

21 тиждень

Всього

36 годин


аудиторних

самостійних та індивідуальних

аудиторних


самостійних


індивідуальних

21

25

21


15

10


Структура залікового кредиту до модуля І-ІІ (II семестр)

Тема

Кількість годин, відведених на:

Лекції

Семінарські заняття

Самостійну роботу

Індивідуальну роботу

Змістовий модуль І. Педагогічна діяльність і особистість

педагога

Тема 1. Особливості педагогічної діяльності

Вимоги до особистості вихователя2
2

1

Змістовий модуль II. Зміст і організація навчального процесу у закладах вищої педагогічної освіти

Тема 2. Система вищої педагогічної освіти

і організація навчально-виховного процесув ній

2

2


2

Тема3.Зміст підготовки майбутнього вихователя

2
2

1

Тема 4. Форми і методи навчання у вищому педагогічному навчальному закладі

2
2

2

Тема5.Самостійна навчальна робота студентів

2

2

2

1

Тема 6. Система контролю та оцінювання знань, умінь і навичок студентів

2
2

1

Тема 7. Науково-дослідна робота студентів

2
2

1

Змістовий модуль III. Педагогічна практика студентів і

педагогічне спілкування

Тема 8. Педагогічна практика студентів у коледжі

2
-
Тема 9. Педагогічне спілкування

1
1

2

Всього годин: 36 годин

17

4

15

10

Теми семінарських занять

Змістовий модуль II. Зміст і організація навчального процесу

у закладах вищої педагогічної освітиТема 2. Система вищої педагогічної освіти й організація навчально-виховного процесу в ній (2 год.) План

 1. Основні принципи організації навчального процесу у вузі.

 2. Особливості навчання у коледжі за спеціальністю 5.01010101 «Дошкільна освіта».

 3. Структура навчального плану з кваліфікації «молодший спеціаліст».

Тема 5. Самостійна навчальна робота студентів (2 год.)

План


1. Формування навичок самостійної роботи з книгою:

 • скласти анотацію;

 • виписати головні думки;

 • скласти список літератури з визначеної теми.

Завдання для самостійної роботи

Змістовий модуль І, Педагогічна діяльність і особистість

педагога

Тема 1. Особливості педагогічної діяльності (1 год.)

1. Визначте соціальну роль і функції вихователя дошкільного навчального закладу. 1. Які права і обов'язки вихователя сучасного дошкільного навчального закладу?

Тема 2. Вимоги до особистості вихователя (1 год.)

   1. Чому особа вихователя є зразком для наслідування?

   2. Визначте роль вихователя у розбудові сучасного дошкільного навчального закладу.

   3. Складіть бібліографічний список статей з журналу «Дошкільне виховання» (за 5 останніх років) з визначеної теми.

Змістовий модуль II. Зміст і організація навчального процесу

у закладах вищої педагогічної освітиТема 3. Система вищої педагогічної освіти й організація навчально-виховного процесу в ній (1 год.)

1. Визначте основні принципи організації навчального процесу у вузі.

2. Законспектуйте основні положення Закону України «Про вищу освіту».

Тема 4. Зміст підготовки майбутнього вихователя (1 год.)

1. Назвіть основні вимоги до особистості сучасного вихователя.

2. Які документи і яким чином визначають зміст вищої педагогічної освіти? Яка її структура?

3. Визначте основні особливості вузівського навчального процесу.Тема 5. Форми і методи навчання у педагогічному ВНЗ (2 год.)

1. Яка класифікація форм організації навчання у ВНЗ I-IV рівнів акредитації.?

2. У чому полягає мета і функції лекції?

3. Зробіть письмовий аналіз термінів «лекція», «семінар», «консультація», користуючись словником.

4. Назвіть основні вимоги, які ставляться до практичних і семінарських занять.

Тема 6. Самостійна навчальна робота студентів (1 год.)

1.Чим відрізняються різні підходи до визначення поняття «самостійна робота»?

2.Яку роль відіграє самостійна робота у навчальному процесі вузу?

3. Дайте характеристику основним видам самостійної роботи.

4. Назвіть умови ефективності організації самостійної роботи.

5. Зробіть анотацію на один з підручників чи навчально- методичний посібник.Тема 7. Система контролю та оцінювання знань, умінь і навичок студентів (1 год.)

1.Які види контролю вам знайомі? За яких обставин застосовується той чи інший вид контролю?

2.Назвіть критерії оцінки знань (за національною і європейською шкалою).

Тема 8. Науково-дослідна робота студентів (2 год.)

1. Яка мета науково-дослідної роботи?

2. Які форми студентської науково-дослідної роботи ви знаєте?

3. Назвіть критерії оцінки якості студентських наукових робіт.

4. Визначте найважливіші умови, що забезпечують ефективність педагогічних досліджень.

5. Назвіть етапи виконання й структуру курсової роботи.

6. У чому суть методу педагогічного спостереження?

7. У яких випадках слід застосовувати статистичні методи дослідження?Змістовий модуль III. Педагогічна практика студентів і

педагогічне спілкування

Тема 10. Педагогічне спілкування (2 год.)

Які риси необхідні для спілкування з вихованцями?

1.Назвіть стилі педагогічного спілкування. Який з них вам найбільш імпонує?

2.Як ви оцінюєте свої комунікативні здібності?

3.Якими засобами ви намагаєтесь здійснювати ініціативу, коли спілкуєтесь з товаришами?

4.Опишіть ситуації, наслідком яких було погіршення ваших стосунків з друзями.ІНДИВІДУЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Індивідуальна робота студентів передбачає опрацювання теми та підготовку повідомлення, реферату за визначеними питаннями. Кожному студенту необхідно виконати індивідуально-дослідне завдання - написати реферат, повідомлення, творче завдання за індивідуально-обраною темою в обсязі 15-20 сторінок з обов'язковим висвітленням власної позиції автора щодо проблеми. Структурними компонентами реферату є: титульна сторінка (з вказівкою теми, групи, прізвища та імені студента, року виконання), план, висновки, використана література. Якщо студент обрав для виконання інші види робіт (повідомлення, вирішення творчого завдання та ін.), основна вимога до їх виконання - самостійність, креативність, логічність викладу матеріалу, вміння обґрунтувати власну позицію, можливість практичного використання у подальшій професійній діяльності.Тематика індивідуально-дослідних завдань

 1. Повідомити про вихователя, вчителя, досвід роботи якого допоміг у професійному самовизначенні.

 2. Видатні педагоги про особу вихователя.

 3. Охарактеризувати взаємозв'язок педагогічної науки і практики та роль педагогічного досвіду.

 4. Соціальна направленість діяльності вихователя сучасного дошкільного навчального закладу.

 5. Роль вихователя в організації життя, розвитку і формуванні особистості дитини.

 6. Особистість вихователя як зразок для наслідування.

 7. Творчість в діяльності вихователя дошкільного навчального закладу.

 8. Сучасний стан розвитку дошкільної освіти в Україні.

 9. Методи діагностики діяльності вихователя: спостереження, експеримент, соціометрія, тестування.

 10. Готовність вихователя до інноваційної діяльності.

 11. Впровадження передового педагогічного досвіду - важливий засіб удосконалення педагогічної майстерності вихователя.

 12. Організація експериментально-пошукової роботи в дошкільному навчальному закладі.

 13. Лекція як основна форма організації навчального процесу у вузі, види і вимоги до неї.

 14. Характеристика семінарських занять, види і вимоги до них.

 15. Організація і вимоги до проведення практичних занять у вузі.

 16. Консультація як форма організації навчального процесу у вузі.

 17. Професійна етика і педагогічний такт вихователя.

 18. Педагогічна майстерність і шляхи оволодіння нею.

 19. Роль педагогічної практики у підготовці майбутнього вихователя.

 20. Самостійна робота студентів та її види.

 21. Участь студентів у науково-дослідницькій роботі.

 22. Методика роботи з книгою.

 23. Наукова організація праці студента.

 24. Працездатність та умови її збереження.

 25. Педагогічне спілкування і його місце у професійній діяльності вихователя.

 26. Індивідуальний стиль педагогічного спілкування.

 27. Педагогічна творчість та її ознаки.

 28. Особливості педагогічної діяльності.

 29. Особливості сучасного дошкільника,

 30. Образ вихователя у педагогічній літературі.ОЦІНЮВАННЯ

У процесі вивчення курсу оцінка знань студентів здійснюється у формі усного опитування і поточного тестування (письмового), усної оцінки (відповіді на практичних заняттях), оцінки за виконання завдань з самостійної та індивідуальної роботи. Всі ці бали сумуються і додаються. Підсумкова оцінка у 100-бальній системі є сумою трьох складових: • сумарна кількість балів за поточне опитування з відповідних тем;

 • оцінка за модульні контрольні роботи;

 • оцінка за індивідуальне завдання - максимум 10 балів.

Критерії оцінювання

Оцінка «відмінно» (А, 90-100 балів). Відповідь студента повинна бути повною, глибокою, логічно побудованою, доказовою, обґрунтованою, точною, чіткою; викладена літературною мовою з використанням відповідних наукових понять. З відповіді повинна проступати системність та осмисленість знань, міцність, самостійність, глибина мислення, вільне володіння навчальним матеріалом, аргументований аналіз викладеного із самостійною критичною оцінкою окремих положень, фактів.

Оцінка «добре» (ВС, 75-89 балів). Відповідь студента повна, глибока, логічно побудована, доказова, обґрунтована, чітка, систематизована. Виявлено глибину мислення, аргументовано проаналізовано питання, однак з деякими неточностями чи мовними огріхами.

Оцінка «задовільно» (DE, 60-74 бали). Студент розуміє основний навчальний матеріал, головні теоретичні положення і факти, вміє наводити власні судження, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять, вміє застосовувати теоретичні знання. Відповідь правильна, але неповна, недостатньо осмислена.

Оцінка «незадовільно» (FX, 35-59 балів, з можливістю повторного складання). Студент засвоїв менше половини навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об'єкт вивчення, елементарно* викладає думку. Виклад нелогічний, непослідовний, недостатньо грамотний.

Оцінка «незадовільно» (F0-34 бали, з обов'язковим повторним вивченням курсу). Студент засвоїв незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об'єкт вивчення, елементарно викладає думку. Виклад нелогічний, непослідовний, безграмотний.

Розподіл балів за модулями

Поточне тестування та самостійна робота

Модуль І-ІІ (2-ій семестр)

Інди-

ві

дуальне

Змісто-вий модуль І


Змістовий модуль II

Змістовий модуль III

завдання

10 балів

10

50

30
Т 1

Т2

Т3/

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

мкр

мкр


5

5

5/ 20

5

5

5

5

5/20

5

3


3

3

3


3

3

3


5

3

За аудиторні

2

2

2

2

2

2

2
2

За

самостійніШкала оцінювання:

90-100 балів - відмінно (А);

75-89 балів - добре (ВС);

60-74 балів - задовільно (DE);

35-59 балів - незадовільно з можливістю повторного складання (FX) - не зараховано;

0-34 бали - незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу - не зараховано (F).Література до вивчення курсу

Базова

 1. Абдулина O.A. Общепедагогическая подготовка в системе висшего педагогического образования: Для пед. спец, висших учебних заведений. - 2-е изд. /О.А.Абдулина. - М.: Просвещение, 1990. - 141с.

 2. Бабанский Ю.К. Проблеми повишення зффективности педагогических исследований /Ю.К. Бабанский. - М.: Педагогика, 1982. - 192с.

 3. Беспалько В.П. Слагаемие педагогической технологи /В.П.Беспалько. - М.: Педагогика, 1989. - 192с.

 4. Бондар В.І. Дидактика: ефективні технології навчання студентів /В.І. Бондар. - К.: Вища школа, 1986. - 67с.

 5. Введение в специальность / Под ред. Л.И.Рутинского. - М.: Просвещение, 1988.- 206с.

 6. Вступ до спеціальності / За ред. К.Й.Щербакової. - К.: Вища школа, 1990. - 166с.

 7. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Основи педагогіки і психології вищої школи в Україні /В.М. Галузинський. - К.: Вища школа, 1995.- 168с.

 8. Гецов Г. Работа с книгой: рациональние приеми /Г. Гецов. - М.: Книга. - 1984. - 120с.

 9. Грищенко М.М. Дидактичні поради молодому викладачеві /М.М. Грищенко. - К.: Вища школа, 1981. - 165с.

 10. Гура О.І. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності: навчальний посібник /О.І. Гура. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 224с.

 11. Кан-Калик В.Г. Учителю о педагогическом общении: Кн. для учителя / В.Г.Кан-Калик. - М.: Просвещение, 1987. - 190с.

 12. Кічук Н.В. Формування творчої особистості вчителя / Н.В.Кічук. - К.: Либідь, 1991. -93с.

 13. Концепція педагогічної освіти України. - К.: Либідь, 1991. - 28с.

 14. Костюк Г.С. До вершин педагогічної майстерності //Дошкільне виховання. 2010. - №10. - С.3-5.

 15. Лозниця B.C. Психологія і педагогіка /В.С. Лозниця - К.: «Екс Об», 2000. - 334с.

 16. Мазуха Д.С. На шляху до педагогічної професії (Вступ до спеціальності): навчальний посібник /Д.С. Мазуха. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 168с.

 17. Методичні рекомендації до програми «Дитина». - К.: «Світич», 2009. - 208с.

 18. Мороз О.Г. Професійна адаптація молодого вчителя: Навч. Посібник /О.Г. Мороз. - К.: Вища школа, 1980. - 95с.

 19. Мороз О.Г. Перші кроки до майстерності /О.Г. Мороз. - К.: Вища школа, 1992. - 112с.

 20. Мороз О.Г.,Сластьонін В.О.,Філіпенко Н.І. Підготовка майбутнього вчителя: зміст та організація. Навч. посібник. - К.: Вища школа, 1997,- 168с.

 21. Навчально-виховна робота з першокурсниками /За ред. М.М.Грищенко. - К.: Вища школа, 1974. - 123с.

 22. Педагогічна психологія / За ред. Л.М.Прокопієнко, Д.Ф.Ніколаєнко.-К.: Вища школа, 1991. - 183с.

 23. Сисоєва С.О. Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня /С.О. Сисоєва. - К.: Поліграфкнига, 1996.- 403с.

 24. Смирнова А.И. Детский сад - моє призвание /А.И. Смирнова. - К.: Радянська школа, 1987.

 25. Смиш В.П. Моя профессия - воспитатель детского сада /В.П. Смиш. - М.: Педагогика, 1989.

 26. Сухомлинський В.О. Збірник творів в 5-ти т./В.О. Сухомлинський. - К.: Радянська школа, 1976.

 27. Фіцула М.М. Вступ до педагогічної професії: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти . - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2003. - 136с.

 28. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник /М.М. Фіцула. - К.: «Академвидав», 2006. - 352с.

 29. Щербань П.М. Прикладна педагогіка: Навчально- методичний посібник /П.М. Щербань. - К.: Вища школа, 2002.

Нормативні акти

1. Державна національна програма «Освіта, Україна XXI століття». - К., 1993.

2. Концепція безперервної системи національного виховання. - К.,1994.

3. Концепція дошкільного виховання в Україні. - К.: Освіта, 1993.

4. Про дошкільну освіту: Закон України //Освіта України. - 2000.- 7 червня.-С.5.

5. Про вищу освіту: Закон України //Голос України від 05.03.2002р. №43 (2794).

6. Про освіту. Закон України зі змінами і доповненнями від 23 березня 1996 №100/96 / Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №21. - С.253-278.

7. Положення про дошкільний навчальний заклад. - К., 2003.8. Положення про організацію навчального процесу у ВНЗ (наказ Міністерства освіти України від 02.06.1993р. №161).

9. Положення про порядок проведення практики студентів ВНЗ України (наказ Міністерства освіти України від 08.04.1993р. №93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20.12.1994р. №351).
Каталог: ld
ld -> Діти з порушеннями психофізичного розвитку як суб'єкт корекційної освіти план
ld -> Государственный образовательный
ld -> Кафедра теорії і методики викладання гуманітарних дисциплін Затверджую
ld -> Погоджую: затверджую: Голова пк директор нвк сигляк А. І. Драбич О. І
ld -> Українська мова, 5-12 кл
ld -> Картка проекту Назва проекту Цінуй реальність! Мета проекту Виявити недоліки віртуального спілкування та
ld -> Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр
ld -> Лекція психолого-педагогічна корекція
ld -> Методичні рекомендації до виконання та захисту для студентів психологічних відділень
ld -> Лекція №1 Тема: Курс «Методика роботи з дитячим хореографічним колективом»

Скачати 179.88 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка