Внутрішньошкільний контроль за якістю уроків основні призначення відвідування та аналізу уроківСкачати 111.84 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір111.84 Kb.
#1164
ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЯКІСТЮ УРОКІВ
Основні призначення відвідування та аналізу уроків

 • Об'єктивно оцінювати стан та результативність навчально-виховної роботи в закладі;

 • Підбивати підсумки роботи за певний період.

 • Прогнозувати успіхи та недоліки в організації навчально-виховної роботи з учнями на уроці.

 • Вживати конкретних заходів щодо ліквідації наявних і попередження майбутніх недоліків та підвищення ефективності навчально-виховного процесу в цілому.

 • Виявляти резерви підвищення результативності уроку.

 • Регулювати та корегувати зміст і хід навчального процесу.

 • Намічати шляхи підвищення рівня навчальних досягнень та оптимізації розвитку учнів.

 • Надавати допомогу вчителям щодо підвищення рівня їхньої педагогічної культури, створення мотиваційного поля для професійного росту.

 • Об'єктивно оцінювати навчально-виховну роботу кожного вчителя окремо, реально визначати його внесок у загальношкільну справу навчання і виховання учнів.

 • Реально співвідносити навчальні досягнення школярів із їхніми навчальними можливостями через призму організації роботи з ними на уроці.

 • Складати реальні плани на майбутнє (проводити їх корекцію) щодо розвитку школи.

 • Визначати ефективність внутрішньошкільного управління.


Основні недоліки відвідування й аналізу уроків

Відвідування носить нерегулярний, епізодичний характер, кількість відвідувань уроків досить мала і не дає змоги робити висновки про якість уроків, стан викладання предмета, систему роботи вчителя, про якість навчально-виховного процесу в цілому.

Не проводиться якісна всебічна підготовка до відвідування уроку.

Часто не визначається мета відвідування.

Не завжди проводиться аналіз уроку.

Висновки не завжди чи не повністю відповідають меті відвідування.

Висновки неконкретні, скупі, за ними не простежується рівень професійного зростання вчителя, вдосконалення методики викладання предмета.

Не враховуються всі чинники, що визначають результативність уроку, а контроль виключно спрямований на особу вчителя, що призводить до адміністративного тиску на нього.

За висновками не простежується основного – роботи учнів та результативності уроку.

Для аналізу уроків використовується єдина (часто неадаптована) схема.

Рекомендації загальні, часом суперечливі, випадкові, неадресні.

Висновки не можуть бути використані для подальшого планування організації якісної методичної роботи з педагогами, вдосконалення всієї системи навчально-виховної роботи.

Не простежується робота щодо виконання рекомендацій, даних на попередніх уроках.

Об'єкти внутрішньошкільного контролю на уроці

Результати навчально-виховної роботи.

Якість організації навчально-виховного процесу: програмно-методичне забезпечення, ефективність використання наявної навчально-матеріальної бази, впровадження інноваційних педагогічних та інформаційних технологій.

Робота вчителів.Принципи, на які має опиратися керівник

під час відвідування та аналізу уроку

Науковості.

Компетентності.

Об'єктивності оцінювання ефективності та результативності уроку.

Доцільності.

Дотримання єдиних вимог (дидактичних, психологічних, педагогічних, санітарно-гігієнічних).

Системності.

Конкретності.

Демократичності.

Нейтралітету (невтручання в техніку ведення уроку).

Урахування всіх чинників (професійний статус, стан здоров'я вчителя, особливості класного колективу, рівень мотивації навчальної діяльності школярів, навчально-матеріальне та навчально-методичне забезпечення уроку тощо).

Коректності.

Ритмічності.

Дотримання права вчителя на вільний вибір форм та методів ведення уроку.

Гласності.

Доцільності вимог, які ставляться до уроку зі сторони керівника.

Дієвості.

Етапи контролю за якістю уроків • Планування контролю.

 • Підготовка до відвідування уроку.

 • Відвідування уроку.

 • Самоаналіз уроку вчителем.

 • Аналіз уроку шкільним адміністратором.

 • Розробка рекомендацій.

 • Використання вчителем результатів самоаналізу та аналізу уроку керівником у подальшій роботі.

 • Контроль з боку адміністрації (самоконтроль учителем) за виконанням рекомендацій.

Методи контролю

Спостереження;

бесіда;

анкетування;

інтерв'ю;

контрольна робота;

тестування;

перевірка.

Підготовка до відвідування уроків

Складання плану-графіка відвідування уроків (на основі розділу «Внутрішньошкільний контроль» річного плану роботи закладу). Визначення мети відвідування.

Вивчення матеріалів, що характеризують роботу вчителя на уроці (записи висновків за матеріалами попередніх вивчень, аналіз стану виконання рекомендацій, даних у ході відвідувань тощо).

Перегляд навчальних програм з предмета, підручника.

Перегляд інструктивних, методичних матеріалів, розпорядчих документів щодо викладання предмета.

Ознайомлення з календарним планом (за співбесідою з учителем), з темами уроків, які планується відвідати.

Ознайомлення за підручниками з матеріалом.

Вибір типу та виду аналізу уроку.

Розробка програми аналізу уроку.
Пам’ятка щодо відвідування уроку по проекту «Школа проти СНІДу»

Розвиток життєвих навичок учнів, уміння: • приймати рішення;

 • розв'язувати проблеми;

 • творчо та критично мислити;

 • спілкуватися;

 • самооцінювання та почуття гідності;

 • протистояти негативному психологічному впливові;

 • долати емоції та стреси.

Усвідомленість призначення і змісту людини у світі.

Знання шляхів і засобів збереження та поліпшення здоров'я.

Сформованість навичок здорового способу життя, догляду за тілом, попередження найпоширеніших соматичних та інфекційних захворювань, травматизму, нещасних випадків, запобігання захворюванням, що передаються статевим шляхом, СНІДу.

Якість підготовки до дорослого життя та професійного самовизначення.

Оволодіння навичками культури спілкування.

Сформованість навичок безпечної поведінки. Позитивна мотивація учнів на вибір здорового способу життя та активну щоденну й поступальну їх дію за правилами й вимогами збереження життя та зміцнення здоров'я.

Активна співпраця, партнерство всіх учасників навчально-виховного процесу (учнів, педагогів, сім'ї та громади).

Збагачення змісту предмета емоційним особистісно значимим матеріалом.

Робота учнів із різними джерелами інформації, різними видами і типами ресурсних матеріалів.

Відпрацювання практичних дій при вивченні кожної теми.

Створення умов для вільного вибору учнями навчальних завдань і способів поведінки.

Залучення учнів до самооцінки різних видів своєї діяльності, розвитку життєвих навичок.

Навчання учнів методам самозахисту в умовах загрози життя.

Навчання учнів методам самооцінки й контролю стану і рівня здоров'я протягом навчання.

Формування в учнів сталої мотиваційної установки на здоровий спосіб життя.

Взаєморозуміння, взаємоповага, толерантність, творче співробітництво вчителя та учнів. Створення умов для активного діалогу між ними.

Позитивна мотивація учнів на вибір здорового способу життя.

Спостереження за щоденними діями учнів відповідно до правил і вимогами збереження й зміцнення здоров'я.

Стимулювання позитивних інтелектуальних почуттів учнів.

Залучення до активної співпраці сім'ї та громади.


ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЯКІСТЮ ФАКУЛЬТАТИВНИХ ЗАНЯТЬ


 • Методи проведення занять (лекції, самостійні заняття, лабораторно-практичні, які дають можливість експериментальним шляхом добитися знань, бесіди навчального характеру, розповіді і т. д.). Чи використовуються керівником факультативу різні методи проведення занять (перегляд планів і відвідування занять під час перевірки). Чи не підміняється систематичний виклад матеріалу учителем доповідями і повідомленнями учнів.

 • Форми занять, які використовуються учителем: семінарські заняття, диспути, конференції, їх ефективність.

 • Чи формує учитель уміння і навички самостійної роботи учнів з декількома джерелами, словниками і т. д. Самостійна робота з книгою, довідковою літературою повинна займати велике місце на факультативних заняттях.

 • Активність і самостійність учнів у процесі занять на факультативах (виступи з самостійно підготовленими повідомленнями, доповідями, рефератами та організація їх обговорення).

 • Відвідання занять учнів, стабільність навчальних груп, створених для факультативних занять.

 • Чи введені факультативні заняття в розклад уроків. Ким рекомендований факультативний курс, ким складена програма. Кадри вчителів, їх підготовка.

 • Чи не перетворені факультативні заняття на різновид позакласної роботи, продовження уроку.


Перелік питань щодо відвідування факультативних занять

  1. Наявність матеріальної бази, яка б забезпечувала якісне проведення занять та виховання факультативного курсу. Наявність в учнів підручників та посібників.

  2. Комплектування груп: сформована з учнів паралельних чи суміжних класів. Дотримання принципу добровільності в комплектуванні факультативних груп. Врахування запитів учнів, їх батьків, результативність вивчення особистості. Наповненість групи, психологічна сумісність учнів. Відвідування занять.

  3. Відповідність заходу факультативного курсу програмі, затвердженій Міністерством освіти, відображення в змісті занять останніх досягнень науки, техніки, культури та використання краєзнавчого матеріалу, розробка авторських протягом для задоволення потреб учнів.

  4. Організація факультативних занять: рівень труднощів та доступності занять, використання наочності, технічних засобів навчання, комп'ютерів.

  5. Методика факультативних занять: використання різних форм та методів самостійної роботи учнів у ході факультативних занять, проведення лекцій, семінарських занять, диспутів, лабораторних практикумів: реферати та доповіді учнів. Роль факультативних занять у формуванні цілеспрямованих пізнавальних інтересів учнів та навичок самоосвітньої роботи. Інтерес учнів до них.

  6. Література до проведення факультативних занять.

  7. Результативність роботи факультативу — його спрямованість на піднесення рівня розвитку дитини саме в обраній діяльності.


Перелік питань щодо відвідування гуртка (гурткової роботи)
1. Планування роботи гуртка.

2. Кількість учнів у гуртку, своєчасність і регулярність проведення занять.

3. Підготовка робочих місць до занять.

4. Органи самоврядування гуртка, допомога старости і чергових керівникові гуртка.

5. Взаємозв'язок між темами занять, здійснення внутрішньопредметних і міжпредметних зв'язків;

6. Робота керівника гуртка з виховання в учнів навичок самостійної роботи з різними джерелами інформації.

7. Пропаганда книжок і періодичних видань.

8. Науковість та ідейна спрямованість занять.

9. Дотримання єдиних вимог до гуртківців.

10. Дотримання структури занять (вступна бесіда; теоретична частина; практична частина; підсумки).

11. Зацікавленість гуртківців темою заняття.
Пам’ятка для спостережень та аналізу гурткової роботи
1. Тема заняття.

2. Мета заняття.

3. Обладнання і використання наочних і ТЗН в ході заняття.

4. Якість підготовки до нього вчителя. Наявність плану, підготовленість учнів до занять.

5. Кількість учнів. Відвідування занять.

6. Зміст заняття — наочність. Зв'язок з життям. Набуття нових знань або розширення і поглиблення набутих, закріплення умінь і знань в ході занять.

7. Виховний бік заняття. Виховання через зміст, через методи, через організацію.

8. Ставлення учнів до занять у гуртку, їх поведінка, інтерес, активність, дисциплінованість.9. Методи ведення занять. Обсяг і рівень самостійної роботи учнів. Характер цієї роботи. Елементи творчості учнів.

10. Результативність занять: вплив гурткової роботи на вдосконалення якості знань, умінь і навичок учнів.
Каталог: uploads -> editor -> 8175 -> 501313 -> sitepage 28 -> files
editor -> Мотивація як рушійна сила самовдосконалення
editor -> Закон України «Про освіту» «Підготовка педагогічних і науково-педагогічних працівників, їх професійне самовдосконалення важлива умова модернізації освіти» Національна доктрина розвитку освіти
editor -> Педагогічна рада «удосконалення самоосвіти вчителя» Форма проведення – ділова гра
501313 -> Готовність педагога до іноваційної діяльності маховська Ірина Геннадіївна
editor -> Неуспішні діти Чому дитина погано вчиться?
editor -> Прийоми роботи з девіантними дітьми Індивідуальний педагогічний вплив
editor -> Швидка психологічна допомога у знз допоможемо разом! м. П’ятихатки 2014 зміст
editor -> «Система роботи соціального педагога щодо профілактики негативних явищ в учнівському середовищі»
files -> Три основні напрями філософії освіти у вирішенні найважливіших педагогічних проблем

Скачати 111.84 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал