Витяг з навчального плану 2-кпв курсу дисципліна «Основи охорони праці»Скачати 134.67 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір134.67 Kb.

Укладачі:


Бадьора С.М., кандидат педагогічних наук, заступник начальника кафедри тактико-спеціальної підготовки Національної академії внутрішніх справ;

Коломієць О.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри тактико-спеціальної підготовки Національної академії внутрішніх справ;
Витяг з навчального плану 2-КПВ курсу

дисципліна «Основи охорони праці»


Освітньо-кваліфікаційний рівень

Бакалавр

Форма навчання

Заочна

Семестр

IV

Кількість годин, всього

72

Лекції, годин

6

Практичні, годин

-

Семінарські, годин

6

Самостійна робота студентів (СРС), годин

60

Підсумковий контроль

залік


АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ

ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Навчальна дисципліна «Основи охорони праці» є нормативною дисципліною, що включається в навчальні плани як дисципліна обов’язкового вибору. Обсяг навчального часу для вивчення дисципліни визначений згідно державних вимог (спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 року, № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України»).

Навчальна дисципліна «Основи охорони праці» вивчається з метою надання студентам знань, умінь, здатностей (компетенцій) для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на об’єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності, формування відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.

Завдання вивчення дисципліни полягає у набутті студентами знань, умінь і здатностей ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці та гарантуванням збереження життя, здоров’я та працездатності працівників у різних сферах професійної діяльності.


У результаті вивчення дисципліни студенті повинні:

знати:

 • нормативні акти України з питань хорони праці;

 • оптимальні умови і режими праці,

 • заходи і засоби системи протипожежного захисту;

 • шляхи зниження напруженості трудового процесу для працівників юридичної сфери;

 • заходи щодо усунення причин нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві;

 • методичне забезпечення і проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці серед працівників організації (підрозділу);

 • організацію робочих місць на основі сучасних технологічних та наукових досягнень в галузі охорони праці

вміти:

 • ефективно використовувати положення нормативно-правових документів з охорони праці в своїй діяльності;

 • володіти основними методами збереження здоров’я та працездатності виробничого персоналу.

 • ефективно виконувати функції і повноваження з охорони праці на робочому місці, у виробничому колективі;

 • проводити заходи з профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності;

 • організовувати діяльність у складі первинного виробничого колективу з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці;

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


Назви тем

Із них:

лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Тема 1. Правові та теоретичні засади охорони праці.

2

2

-

Тема 2. Організаційні основи охорони праці в Україні.

2

1

-

Тема 3. Профілактика травматизму та професійних захворювань
1

-

Тема 4. Основи фізіології та гігієни праці

2

1

-

Тема 5. Основи виробничої безпеки
1

-

Залік


Всього

6

6
ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ДИСЦИПЛІНИ

Безпечні умови праці, безпека праці - стан умов праці, за яких вплив на працівника небезпечних і шкідливих виробничих чинників усунуто або вплив шкідливих чинників не перевищує гранично допустимих значень.

Виробнича санітарія - це система організаційних, гігієнічних і санітарно-технічних заходів та засобів запобігання впливу шкідливих виробничих чинників на працівників.

Гігієна праці - галузь практичної та наукової діяльності, що вивчає стан здоров'я працівників, зумовлений умовами праці, і на цій основі обґрунтовує заходи та засоби щодо збереження і зміцнення здоров'я працівників, профілактики несприятливого впливу умов праці.

Небезпечний (виробничий) чинник - це такий чинник, вплив якого на працівника в певних умовах призводить до травм, гострого отруєння, різкого погіршення здоров'я або до смерті.

Охорона праці - система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.

Перевтома - сукупність стійких несприятливих для здоров'я працівників функціональних порушень в організмі, які виникають унаслідок накопичення втоми.

Професійне захворювання - патологічний стан людини, зумовлений роботою і пов'язаний з надмірним напруженням організму або несприятливою дією шкідливих виробничих факторів.

Ризик - імовірність заподіяння шкоди з урахуванням її важкості.

Шкідливий (виробничий) чинник - це такий чинник, вплив якого за певних умов може призвести до захворювання, зниження працездатності і (або) негативного впливу на здоров'я нащадків.

Умови праці - сукупність факторів виробничого середовища і трудового процесу, які впливають на здоров'я і працездатність людини в процесі її професійної діяльності.

Утома - сукупність тимчасових змін у фізіологічному і психічному стані людини, які з'являються внаслідок напруженої чи тривалої діяльності та призводять до погіршення її кількісних та якісних показників.
ЛІТЕРАТУРА ДО ВСІХ ТЕМ

 1. Про охорону праці : Закон України від 21.11.2002 р. // Відомості Верховної ради. – 2003. – № 2. – С. 10.

 2. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23.09.1999 року, // Відомості Верховної ради – 1999. - № 46-47, С. 403.

 3. Кодекс цивільного захисту України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 34-35, ст.458.

 4. Кодекс законів про працю України: затверджений Законом № 322-VIII від 10.12.71 ВВР, 1971, додаток до № 50, ст. 375 // Офіційне тлумачення до Кодексу в Рішенні Конституційного Суду № 8-рп/2013 від 15.10.2013

 5. Деякі питання розслідування і ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві : Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1232

 6. Про порядок проведення атестації робочих місць по умовах праці: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 р. № 442 .

 7. НПАОП 0.00-1.28-10 «Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин». Наказ Держгірпромнагляду від 26.03.2010р. № 65.

 8. НПАОП 0.00-4.03-04 «Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці України від 08.06.2004 р. № 151.

 9. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15.

 10. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 р. № 255.

 11. Науково-практичний коментар закону України "Про охорону праці" // Станом на 01.01.2012 р. / під ред. Артеменко О.М. - К. : Професіонал, 2012. – 592 с.

 12. Атаманчук П.С. Охорона праці в галузі: Навчальний посібник / П.С. Атаманчук. – К., ЦУЛ, 2013. – 322 с

 13. Запорожець О.І., Протоєрейський О.С., Франчук Г.М., Боровик І. М. Основи охорони праці. Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 264 с.

 14. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. посіб. – 4-те вид., допов. і перероб. – К.: Університет «Україна», 2009. – 295 с.

 15. Охорона праці: навч. посіб. / З.М. Яремко, С.В. Тимошук, О.І. Третяк, Р.М. Ковтун; за ред. проф. З.М. Яремка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 374 с.

 16. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2009. – 540 с.

 17. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник –– Львів: УАД, 2006 – 336 с.

 18. Охорона праці (Законодавство. Організація роботи): Навч. посіб. / За заг. ред. к.т.н., доц. І. П. Пістуна. – Львів: “Тріада плюс”, 2010. – 648 с.

 19. Охорона праці (практикум): Навч. посіб. / За заг. ред.. к.т.н., доц.. І. П. Пістуна. – Львів: «Тріада плюс», 2011 – 436 с.

 20. Сєріков Я. О. Основи охорони праці: Навч. посіб. – Харків, ХНАМГ, 2007.   227с.

 21. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці. – К.: Каравела, 2004. – 408 с.

 22. Лабораторний практикум з курсу «Основи охорони праці»/ В. В. Березуцький, Т. С. Бондаренко, Л. А. Васьковець та ін.; За ред. В. В. Березуцького. — Х.: Факт, 2005. — 348 с.

 23. http://www.dnop.kiev.ua   Офіційний сайт Держгірпромнагляду.

 24. http://www.mon.gov.ua   Офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

 25. http://www.mns.gov.ua   Офіційний сайт Міністерства надзвичайних ситуацій України.

 26. http://www.social.org.ua   Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

 27. http://base.safework.ru/safework   Библиотека безопасного труда МОТ.

 28. http://www.nau.ua   Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)».


ТЕМАТИКА ТА ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

Тема 1. Правові та теоретичні засади охорони праці

Лекція – 2 години


1. Зміст, мета, структура дисципліни «Охорона праці» та основні поняття в галузі охорони праці.

2. Правові основи з питань охорони праці.


Тема 2. Організаційні основи охорони праці в Україні

Лекція – 2 години


1. Організація державного управління охороною праці та управління охороною праці на виробництві.

2. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.

3. Навчання та інструктаж з питань охорони праці
Тема 4. Основи фізіології та гігієни праці

Лекція – 2 години


1. Сутність та фактори виробничого середовища

2. Теоретичні основи гігієни праці та виробничої санітарії.


ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1. Правові та теоретичні засади охорони праці

Семінарське заняття – 2 години


1. Охорона праці як галузь людської діяльності та навчальна дисципліна.

2. Основні визначення та терміни охорони праці.

3. Законодавчі акти з охорони праці, їх класифікація.

Література [1,4,8,9,11,12-18]


Тема 2. Організаційні основи охорони праці в Україні

Семінарське заняття – 1 година


1. Структура державного управління охороною праці.

2. Нагляд та контроль за охороною праці.

3. Система управління охороною праці в організації.

4. Види інструктажів з питань охорони праці.

Література [1,4,10,11,14-20,23]
Тема 3. Профілактика травматизму та професійних захворювань

Семінарське заняття – 1 година


1. Складові безпеки праці.

2. Основні причини виробничого травматизму.

3. Шляхи запобігання виробничому травматизму:

Література [5,7,13,15,17,21,27]


Тема 4. Основи фізіології та гігієни праці

Семінарське заняття – 1 година


1. Чинники, що впливають на формування стану виробничого середовища (параметри мікроклімату, забруднення повітря, освітлення, шум, вібрації, інфразвук, ультразвук, іонізуючі та електромагнітні випромінювання).

2. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" – основний зміст закону, визначення гігієни праці та виробничої санітарії.

Література [6,12-18,21,25,26,27]

Тема 5. Основи виробничої безпеки

Семінарське заняття – 1 година


1. Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів.

2. Електробезпека.

3 Основи пожежної безпеки.

Література [3,12-18,21,23,25]


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ЗАЛІКУ

 1. Конституційні засади охорони праці в Україні.

 2. Державна політика України щодо охорони праці, її принципи.

 3. Законодавство України про охорону праці.

 4. Закон України «Про охорону праці», його загальна характеристика.

 5. Нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП): визначення, основні вимоги та ознаки.

 6. Гарантії прав працівників на охорону праці, пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.

 7. Охорона праці жінок, неповнолітніх, інвалідів.

 8. Компетенція та повноваження органів державного управління охороною праці.

 9. Повноваження Кабінету міністрів України в галузі охорони праці

 10. Повноваження Держгірпромнагляду у галузі охорони праці

 11. Система державного управління охороною праці в Україні.

 12. Органи державного нагляду за охороною праці, їх основні повноваження і права.

 13. Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці.

 14. Структура, основні функції і завдання управління охороною праці в організації.

 15. Служба охорони праці підприємства. Статус і підпорядкованість.

 16. Основні завдання, функції служби охорони праці.

 17. Відповідальність посадових осіб і працівників за порушення законодавства про охорону праці.

 18. Права і обов’язки працівників служби охорони праці.

 19. Комісія з питань охорони праці підприємства, її основні завдання та права.

 20. Регулювання питань охорони праці у колективному договорі.

 21. Мета, основні завдання та зміст атестації робочих місць за умовами праці.

 22. Стимулювання охорони праці.

 23. Інструктажі з питань охорони праці. Види інструктажів.

 24. Основні причини виробничих травм та професійних захворювань.

 25. Методи аналізу травматизму.

 26. Основні заходи щодо запобігання травматизму та професійним захворюванням.

 27. Класифікація шкідливих та небезпечних виробничих чинників.

 28. Гігієнічні класи умов праці за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища.

 29. Основи фізіології праці (поняття, завдання).

 30. Поняття адаптації та її види.

 31. Ненормований робочий день та його вплив на працездатність людини.

 32. Втома, перевтома: їх вплив на безпеку праці.

 33. Гігієна праці, її значення у забезпеченні безпеки.

 34. Чинники, що визначають санітарно-гігієнічні умови праці.

 35. Нормування та контроль параметрів мікроклімату. Заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату.

 36. Склад повітря робочої зони: джерела забруднення повітряного середовища.

 37. Вентиляція, її види та роль у забезпеченні безпеки праці.

 38. Освітлення виробничих приміщень. Класифікація виробничого освітлення.

 39. Джерела, класифікація і характеристики вібрації.

 40. Класифікація шумів за походженням, за характером, основні методи та засоби захисту.

 41. Інфразвук та ультразвук, їх вплив на організм людини.

 42. Основні методи та засоби захисту від ультразвуку та інфразвуку.

 43. Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів.

 44. Дія електричного струму на організм людини.

 45. Електричні травми, їх види.

 46. Чинники, що впливають на наслідки ураження електричним струмом.

 47. Особливості електротравматизму.

 48. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом.

 49. Безпечна експлуатація електроустановок: електрозахисні засоби і заходи.

 50. Причин пожеж неелектричного і електричного характеру.

 51. Вибухопожежонебезпечні властивості матеріалів і речовин.

 52. Категорії приміщень за вибухопожежонебезпечністю.

 53. Загальна характеристика електромагнітних випромінювань: основні методи та засоби захисту

 54. Вплив ПК на користувачів.

 55. Пожежна безпека, її основні поняття та визначення.

 56. Складові та загальна система забезпечення пожежної безпеки.

 57. Законодавча і нормативно-правова база пожежної безпеки.

 58. Процес горіння, його форми та види.

 59. Пожежі неелектричного характеру, характерні причини їх виникнення.

 60. Способи гасіння пожеж.

 61. Правила поведінки в зони пожежі.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка