Вісник львівського університету філософсько-політологічні студіїСторінка25/25
Дата конвертації15.04.2016
Розмір4.99 Mb.
#10332
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

Оформлення статті


  1. На першій сторінці у лівому верхньому куті вказується шифр УДК.

  2. По центру (через один інтервал) великими потовщеними літерами – назва статті, нижче – потовщеними літерами ім’я та прізвище автора, далі курсивом – назва організації, в якій виконана робота з повною адресою та електронною поштою. Цю ж інформацію треба подати в кінці статті після списку літератури англійською мовою.

  3. Анотацію треба подати двома мовами: українською на початку, відразу після адреси, і англійської – в кінці статті, теж після адреси. Англійський варіант анотації має відповідати за змістом українському. Анотація має якомога повніше розкривати зміст статті. Після анотації подаються ключові слова (4–7 понять) українською та англійською мовами. Обсяг анотації разом із ключовими словами – 400–450 знаків.

  4. Список літератури подається за абеткою в кінці статті. Посилання на літературне джерело у тексті оформляється в квадратних дужках, де вказується номер у списку та сторінка – [5, с. 101].

  5. Бібліографія оформляється згідно з вимогами ВАКу: прізвище та ініціали авторів, назва праці, місце видання (або ставити Б.м. – без місця видання), видавництво (або Б.в. – без видавництва), рік, кількість сторінок для монографій і статей. Зарубіжна література подається мовою оригіналу.

Редколегія відхиляє статті, які оформлені з порушенням цих правил, а також не повертає рукописи авторам.

Редагування статей здійснюється із залученням коштів авторів.
Паспорт до статті українською, російською та англійською мовами (12 шрифт)


  1. У запропонований зразок вставити дані своєї статті та оформити його окремим файлом (прізвище-джерело)

  2. У готовому паспорті пояснення у круглих дужках стерти!


ЗРАЗОК
Z

11. укр.


12. Рижак Л. В. (автор)

14. Самодостатня особа як ідеал постнекласичної моделі освіти (назва статті)

15. 44-58 (сторінки статті) Увага! Цей рядок залишити пустим.

16. 12 (список використаної літератури)

17. Розглянуто трансформацію світоглядно-ціннісних засад освіти та утвердження постнекласичної парадигми її розвитку. Досліджено феномен самодостатньої особи, яка найповніше відповідає запитам інформаційного суспільства в умовах глобалізаційної інтеграції. З’ясовано, що концептуальні відмінності в інтерпретації ідеалу самодостатньої особи, зумовлені плюралізмом філософсько-методологічних підходів.(анотація)

18. Самодостатня особа, постнекласична парадигма, інноваційна освіта, філософія конструктивізму, комунікативна філософія. (ключові слова)

19. 13:37.3+17.1 (УДК)

21. Рыжак Л.В.

23. Самодостаточная личность как идеал постнеклассической модели образования

24. Рассмотрено трансформацию мировоззренчески-ценностных оснований образования и конституирование постнеклассической парадигмы его развития. Исследовано феномен самодостаточной личности, которая наиболее полно соответствует запросам информационного общества в условиях глобализационной интеграции. Установлено, что концептуальные отличия в интерпретации идеала самодостаточной личности обусловлены плюрализмом философско-методологических подходов.

25. Самодостатосная личность, постнеклассическая парадигма, инновационное образование, философия конструктивизма, коммуникативная философия

41. Ryzhak L. V.

43. A Self-sufficient Person as an Ideal of the post-nonclassical model of education

44. A transformation of the world-valuable principles of education and confirmation of the post-nonclassical model (paradigm) of its development are considered. A phenomenon of a self-sufficient person which, to the most extent, corresponds to the requests of the informative society in the conditions of a global integration is investigated. It is found out in the interpretation of the ideal of a self-sufficient person, conditioned by a pluralism of a philosophical-methodological approaches.

45. А self-sufficient person, a post-nonclassical paradigm, innovational education, philosophy of constructivism, communicative philosophy.

Z

C O N T E N T S


PROBLEMS OF THE METHODOLOGY OF MODERN

POLITICAL SCIENCE

Valeriy Denysenko. Values fundamentals of historical forms of existence of human……7

Anatoliy Romanuyk. The main stages of political thinking development in the 20-th century………………………………………………………………………………………19

Ivan Varzar. Theses-reflection about myself attempt to decide some basic problems of political science……………………………………………………………………………..29

Svitlana Naumkina. Every society has the science that wants to have…………………...35

Stepan Rutar. Can be pure political science in Ukraine?....................................................40

Fedir Kirilyuk. Methodology of comparative analysis of policy of David Apter ………..47

    Antonina Kolodii. New institutionalizm and its cognitive possibilities in political studies………………………………………………………………………………….60

Leonid Bunetskiy. Institutional problems in modern political science: analysis of phenomenon of «political іnstitute» ………………………………………………………..70

Natalia Rotar. Methodological issues of political participation in post-behavioral period……………………………………………………………………………………….79

Yuri Ostapets. Research methodology of evolution and functioning party systems in a society, which transformed ………………………………………………………………...88
METHODOLOGY OF THE RESEARCH OF POLITICAL PROCESSES

Мyroslava Lendel. Mоdern methodological approaches towards local political processes research (on the example of Central-Eastern European countries)………………………………………………………………………………...…97

Alexander Sorba. Ppinciples for implementation of space-time measurements intersubjective structures policies…………………………………………………………106

Alexandra Kupchenko. Phenomenological analysis of socio-political processes…………. 117

Yulija Sokyrka. Category of region and regionalism in the theory of sociopolitical cleavage on the territory base …………………………………………………………………...….125

Mykhailo Zan. Methodology of determination of ethnical communities status in Ukraine: reality, problems, perspectives ……………………………………………………………132

Roman Varzar. Theoretical and knowledge aspects of constituting ethnopolitical mentality of multifolk country……………………………………………………………………….139

Igor Vdovychyn. Features of research of the Ukrainian political idea of 20-30 y. of the XX century...…………………………………………………………………………………..146

Mykhailo Gordienko. Anthropological values of conservatism in forming of methodological principles of political science……………………………………………154Ivanna Lomaka. Researches into religion and church in modern Ukrainian politology………………………………………………………………………………….164

Sеrgij Doroshenko. «The political temperament» is now problem of political science……………………………………………………………………………………..171Ruslan Drobot.  Methodological criteria «analysts of power» M. Fuko………………...178

Hаlyna Matvejeva. Political and legal collisions in Ukraine as the article of political science researches…………………………………………………………………………185

Leschenko Victor. According to the methodology of interpretation of the transit of political party from the social organization into the structure of political system……………………………………………………………………………………..196

Daria Zubrytska. Theoretical-methodological basis of activity of political opposition…………………………………………………………………………………204

Svitlana Loznytsia. Manipulation as a phenomenon: man in dancer of numerous influences………………………………………………………….………………………210

Antonina Sirotova. To methodology of the “intelligentsia” and its role in the political and social processes…………………………………………………………………………...219
COMMUNICATIVE ASPECTS OF THE RESEARCH OF POLITICS
Nina Rzhevska. The informational society influence on the formation of the political science categorical apparat: informational democracy as a political category…………………………………………………………………………………...229

Oksana Dаshchakivska. Political elite in the informational society theory: peculiarities activity and structure ……………………………………………………………………..237

Svitlana Kovryha. Structural-informational approach in the study of political space as a system of communication reltions ……………………………………………………….247

Natalіya Yushina. Semiotics as method of research of political image…………………………………………………………………………….………..255

Vasyl Klymonchuk. Political education as a means of the political freedoms in modern democratic process in Ukraine ……………………………………………………….…..263

Bogdan Yuskiv. Expert evaluation specifics in the political analysis (based upon the nominal scale)…………………………………………………………………………….271
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
Вісник Львівського університету

ФІЛОСОФСЬКО-ПОЛІТОЛОГІЧНІ СТУДІЇ

Випуск 1

Виходить з 2010 р.

Підп. до друку 22.06.06. Формат 70х100/16. Папір друк. № 1

Друк на різогр. Умовн. друк. арк. 23,2. Обл.-вид. арк. 25,8.
Тираж 300 прим. Зам. 38.
Видавничий центр Львівського національного університету
імені Івана Франка

79000 Львів, вул. Дорошенка, 41.

1 Оскільки даний термін запозичено з англійської мови, в українській спеціальній літературі він вживається у різних варіантах: інститу-алізм, інституц-і-он-алізм та наш варіант – інституц-і-алізм, тому вважаємо за потрібне звернути увагу на обґрунтованість саме останнього варіанта. Йдеться про назву наукового напряму, який вивчає інституції. Корінь українських слів інституц-ія, інститут складається із виділених 8 літер, і всі вони мають увійти в похідне слово. Тож у першому з наведених варіантів терміна бракує останньої літери. Суфікс -он-, присутній у другому варіанті, потрібний в англомовному варіанті терміна, оскільки інституція в оригіналі звучить як institution. В українському ж варіанті він лише видовжує слово. Отже, залишається інституціалізм, неоінституціалізм. Другий варіант так само може бути прийнятний як близький до свого англомовного попередника. Натомість перший – не прийнятний під жодним оглядом.

2 Ми використовуємо тут дещо іншу транскрипцію прізвища автора, аніж та, яку вжили перекладачі його книги (Патнем, а не Патнам), вважаючи, що саме вона правильна, а отже, має поступово утвердитись в українській спеціальній літературі.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка