Вищий навчальний комунальний заклад «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського»Скачати 329.32 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір329.32 Kb.
Вищий навчальний комунальний заклад

«Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю. Кримського»

Предметна комісія викладачів соціально-економічних дисциплін«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник директора

з навчальної роботи

________ /О.О. Юринець/

«__» ________20__ р.

Інформаційний пакет з курсу «Соціологія»


напрям підготовки 0202 «Мистецтво»

спеціальність 5.02020501 «Образотворче мистецтво»

спеціалізація Вчитель образотворчого мистецтва

інститут, факультет,

відділення мистецько-технологічне

Володимир-Волинський – 2014 рік

Інформаційний пакет з курсу «Соціологія» для студентів за напрямом підготовки 0202 «Мистецтво», спеціальністю 5.02020501 «Образотворче мистецтво». - Володимир-Волинський: ВВПК, 2014. – __ с.

Розробники: Поліщук І.А., викладач ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю.Кримського».

Затверджено на засіданні кафедри (предметної комісії) викладачів соціально-економічних дисциплін. Протокол від “__” ____________ 20__ року № __

Голова циклової (предметної) комісії) ___________________ /М.С. Стрільчук/

Затверджено на засіданні кафедри (предметної комісії) викладачів соціально-економічних дисциплін. Протокол від “__” ____________ 20__ року № __

Голова циклової (предметної) комісії) ___________________ /М.С. Стрільчук/

Затверджено на засіданні кафедри (предметної комісії) викладачів соціально-економічних дисциплін. Протокол від “__” ____________ 20__ року № __

Голова циклової (предметної) комісії) ___________________ /М.С. Стрільчук/

 ВВПК, 2014 рік

 Поліщук І.А., 2014 рік1.Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів –1

Галузь знань

2.05.Соціологія

(шифр і назва)Нормативна


Напрям підготовки

0202 «Мистецтво»

Модулів – 2

Спеціальність

5.02020501

«Образотворче мистецтво»

Рік підготовки

Змістових модулів –6

4-й

-

Індивідуальне науково-дослідне завдання: дослідження історії свого роду

Семестр

Загальна кількість годин – 54

8-й

-

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента –2


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

молодший спеціаліст

20 год.

-

Практичні, семінарські

8 год.

-

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

26 год.

-

Індивідуальні завдання:

год.

Вид контролю:

залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить 1,082. Мета і завдання навчальної дисципліни, її місце у професійній підготовці:

Мета навчальної дисципліни: формувати системи знань про соціальну систему суспільства, розуміння сутності соціального життя та соціальної структури суспільства, а також навичок аналізу соціальних явищ і процесів.

Поглибити знання студентів про соціальні спільності (групи), соціальні відносини, соціальні інститути, соціальні структуру суспільства, соціальну стратифікацію, спеціальні і галузеві соціологічні теорії.Завдання: опанування сутності, історії, теорії і методології соціологічної науки, навчання організації соціологічних досліджень, набуття навичок соціальної діяльності та поведінки.

В процесі вивчення «Соціології» студенти повинні знати: • загальну характеристику суспільства як цілісної системи та її складових елементів;

 • предметів, структуру, функції, принципи, методи, основні категорії та закони соціології;

 • особливості становлення соціології як самостійної науки;

 • структуру та зміст спеціальних соціологічних теорій;

 • послідовність розробки програми соціологічного дослідження;

 • основні методи збору, обробки, аналізу результатів соціологічного досліджень;

 • шляхи реалізації результатів соціологічних досліджень і соціальних технологій у суспільній практиці;

В процесі вивчення «Соціології» студенти повинні уміти:

 • пояснювати, оцінювати, узагальнювати знання про суспільство з елементами структурно-функціонального аналізу;

 • володіти основним соціологічними термінами, користування ними під час виступів на семінарах, в дискусіях, диспутах тощо;

 • користуватися всіма доступними джерелами знань;

 • самостійно добирати матеріал до реферату, доповіді, самостійної роботи;

 • використовувати в роботі засоби масової комунікації, в тому числі комп’ютерні джерела інформації;

 • брати участь в організації та проведенні соціологічних опитувань;

 • використовувати на практиці результати соціологічних конфліктів при діагностуванні причин соціальних конфліктів в сім'ї, колективі на виробництві;

 • сприяти розв’язанню міжособистісних та трудових конфліктів, виконуючи роль медіатора. 1. Програма навчальної дисципліни1. Соціологія як самостійна наука про суспільство
Тема 1. Соціологія як самостійна наука.

 1. Визначення поняття «соціологія». Предмет і об’єкт соціології.

 2. Основні поняття і категорії.

 3. Структура соціологічного знання.

 4. Функції соціології та їх роль у суспільстві.


Тема 2. Становлення соціології як самостійної науки. Зародження соціологічної думки в Україні. Сучасний етап розвитку соціології.

(Семінарське заняття). 1. Соціальні реформи Огюста Конта. Соціологічні погляди Г.Спенсера, К.Маркса, Е.Дюркгейма, М.Вебера.

 2. Головні напрямки соціології ХІХ століття. Головні напрямки соціології ХХ століття. Дев’ять тез Гіденса на майбутній розвиток соціології.

 3. Зародження соціологічної думки в Україні. Сучасний етап розвитку соціології.

 4. Про соціологічні проблеми Київської Русі. Політизація громадської свідомості українців. Формування соціологічної думки.

 5. Соціально-політичні погляди радянських часів.

 6. Сучасна соціологія в Україні.


ІІ. Теорія і практика соціологічного дослідження.
Тема 3. Методи збору соціологічної інформації.

 1. Що таке соціологічне дослідження.

 2. Етапи соціологічного дослідження.

 3. Види соціологічного дослідження.

 4. Програма і робочий план соціологічного дослідження. Вибірка.

 5. Аналіз документів. Соціологічне інтерв’ю. Соціологічне спостереження. Соціологічний експеримент.

 6. Обробка і аналіз емпіричної інформації.

 7. Підсумковий документ аналізу соціологічної інформації.


Тема 4. Складання анкети соціологічного дослідження.

 1. Анкетне опитування. Вимоги до складання анкети та анкетного опитування.

 2. Типи запитань.

 3. Складання анкети соціологічного дослідження.


ІІІ. Соціологічний аналіз суспільства.
Тема 5. Суспільство як соціальна система.

 1. Поняття «суспільства» і його основні ознаки.

 2. Типологія суспільства.

 3. Розвиток суспільства.


Тема 6. Соціальна структура суспільства та соціальна стратифікація. (Семінарське заняття).

 1. Соціальна структура суспільства та її складові елементи.

 2. Соціальні інститути їх види і роль у суспільстві.

 3. Соціальна стратифікація: поняття та види.

 4. Соціальний статус, соціальний престиж, соціальна роль, ранги, соціальна мобільність і маргінальність.

 5. Сучасна соціальна структура України.


ІV. Соціальний зв'язок і категорії соціальної динаміки.
Тема 7. Соціальна взаємодія та соціальні зв'язки.

 1. Поняття соціальної взаємодії та її види.

 2. Соціальний зв’язок, фактори, що визначають наявність соціального зв’язку.

 3. Соціальні процеси та їх різновиди.


Тема 8. Види соціально-політичних процесів у суспільстві.

(Семінарське заняття). 1. Поняття соціального процесу як головної категорії соціальної динаміки.

 2. Види соціальних процесів.

 3. Сутність і структура соціально-конфронтаційних процесів.

 4. Соціальний процес як переміщення народів.

 5. Українська діаспора і сучасні еміграційні процеси в Україні.


V. Спеціальні соціологічні теорії.
Теми 9. Соціологія особистості. Соціологія молоді.

 1. Поняття особистості.

 2. Значення біологічних, психологічних чинників у формуванні особистості. Типи особистості.

 3. Соціалізація особистості.

 4. Соціальний статус і соціальні ролі особистості.

 5. Соціальні регулятори діяльності та проблеми девіантної поведінки. Особистість в історії.

 6. Поняття соціології молоді. Місце соціології молоді у системі соціологічного знання та у державній молодіжній політиці.

 7. Основні поняття і категорії соціології молоді.

 8. Найголовніші молодіжні проблеми.

 9. Стан дослідження молодіжних проблем та необхідність розвитку соціології молоді в Україні.


Тема 10. Соціологія сім’ї. Гендерна соціологія.

 1. Сім’я як об’єкт соціологічного вивчення.

 2. Сім’я як соціальний інститут і як мала соціальна група.

 3. Суспільні та індивідуальні функції сім’ї.

 4. Соціальні фактори кризи сучасної сім’ї та проблеми оптимізації шлюбно-сімейних відносин.


Тема 11. Сімейно-шлюбні відносини у сучасних умовах (семінарське заняття).

 1. Криза сім'ї як соціального інституту.

 2. Проблема молодої сім’ї. Студентська сім’я.

 3. Негативні явища в сімейно-шлюбних відносинах і їх подолання.

 4. Шляхи зміцнення сім’ї.

 5. Роль демографічної політики держави та системи охорони здоров’я у забезпеченні репродуктивні функції сім’ї.


Тема 12. Соціологія гуманітарної сфери.

 1. Соціологія гуманітарної сфери та її складові.

 2. Поняття культури в соціології. Види культури. Культура як якість суспільного життя. Форми культури та їх взаємодія. Соціальні функції культури; її структурні елементи: мова, традиції, норми, цінності, обряди, знання, переконання.

 3. Наука як особливе соціальне явище. Соціальні функції науки.


VІ. Галузеві соціологічні теорії.
Тема 13. Економічна соціологія. Соціологія праці та управління. Соціологія вільного часу.Соціологія вільного часу.

 1. Сутність соціології праці, її об’єкт, предмет і категорії. Праця – основа суспільного виробництва. Значення соціології праці у вирішенні соціально-економічних проблем. Концепція службової кар’єри людини в соціології праці.

 2. Сутність соціології управління, її об’єкт, предмет і категорії. Соціальні функції праці.

 3. Предмет, історія формування соціології вільного часу. Деякі аспекти сучасної концепції вільного часу. Категорії вільного часу. Особливості і проблеми вільного часу студентської молоді.


Тема 14. Політична соціологія. Соціологія права та громадської думки. Соціологія конфлікту.

 1. Політика як особливий вид соціального регулювання. Предмет соціології політики. Політична система суспільства; її структура, функції, принципи стратифікації. Легітимність політичної влади в суспільстві та її ознаки.

 2. Громадянське суспільство: сутність ідеї та перспективи його формування в Україні. Громадська думка як оцінюючий фактор соціально-політичного рівня розвитку суспільства. Функції та канали висловлювання громадської думки. Засоби масової комунікації. Функції масової комунікації. Вплив засобів масової комунікації на формування громадської думки, політичну свідомість та культуру.

 3. Поняття конфлікту, його соціальна природа та функції у суспільстві. Причини та умови виникнення конфліктів. Управління соціальними конфліктами. Соціальні конфлікти в сучасній Україні. Конфлікти і шляхи їх вирішення.


 1. Структура навчальної дисципліни


№ з/п

Назви змістових модулів

Кількість годин

Всього

з них

Лекції

Лаб.роб.

Семінари

Самост. Робота

1

2

3

4

5

6

7

1

Соціологія як самостійна наука про суспільство.

9

2
2

5

2

Теорія і практика соціологічного дослідження.

9

45

3

Соціологічний аналіз.

7

43

4

Соціальний зв’язок.

7

2
2

3

5

Спеціальні соціологічні теорії.

13

6
2

5

6

Галузеві соціологічні теорії.

9

2
2

5

Всього

54

20

 

8

26 1. Теми семінарських занятьТема 1. Становлення соціології як самостійної науки. Зародження соціологічної думки в Україні. Сучасний етап розвитку соціології. (2 год.).


 1. Соціальні реформи Огюста Конта. Соціологічні погляди Г.Спенсера, К.Маркса, Е.Дюркгейма, М.Вебера.

 2. Головні напрямки соціології ХІХ століття. Головні напрямки соціології ХХ століття. Дев’ять тез Гіденса на майбутній розвиток соціології.

 3. Зародження соціологічної думки в Україні. Сучасний етап розвитку соціології.

 4. Про соціологічні проблеми Київської Русі. Політизація громадської свідомості українців. Формування соціологічної думки.

 5. Соціально-політичні погляди радянських часів.

 6. Сучасна соціологія в Україні.


Тема 2. Види соціально-політичних процесів у суспільстві. (2 год.).


 1. Поняття соціального процесу як головної категорії соціальної динаміки.

 2. Види соціальних процесів.

 3. Сутність і структура соціально-конфронтаційних процесів.

 4. Соціальний процес як переміщення народів.

 5. Українська діаспора і сучасні еміграційні процеси в Україні.


Тема 3. Сімейно-шлюбні відносини у сучасних умовах (2 год.).


 1. Криза сім'ї як соціального інституту.

 2. Проблема молодої сім’ї. Студентська сім’я.

 3. Негативні явища в сімейно-шлюбних відносинах і їх подолання.

 4. Шляхи зміцнення сім’ї.

 5. Роль демографічної політики держави та системи охорони здоров’я у забезпеченні репродуктивні функції сім’ї.


Тема 4. Політична соціологія. Соціологія права та громадської думки.

Соціологія конфлікту.(2 год.).


 1. Політика як особливий вид соціального регулювання. Предмет соціології політики. Політична система суспільства; її структура, функції, принципи стратифікації. Легітимність політичної влади в суспільстві та її ознаки.

 2. Громадянське суспільство: сутність ідеї та перспективи його формування в Україні. Громадська думка як оцінюючий фактор соціально-політичного рівня розвитку суспільства.

 3. Функції та канали висловлювання громадської думки.

 4. Засоби масової комунікації. Функції масової комунікації. Вплив засобів масової комунікації на формування громадської думки, політичну свідомість та культуру.

 5. Поняття конфлікту, його соціальна природа та функції у суспільстві. Причини та умови виникнення конфліктів. Управління соціальними конфліктами.

 6. Соціальні конфлікти в сучасній Україні. 1. Самостійна робота


Самостійна робота передбачає поглиблене вивчення питань, що є основою індивідуального творчого мислення, направлена на опрацювання теоретичного лекційного матеріалу, самостійного вивчення тем і питань на основі навчальної та наукової літератури.

Виконання передбачених практикумів для самостійної роботи озброює життєво важливими навичками та вміннями. По-перше, це вміння працювати з першоджерелами та соціологічною літературою, по-друге, це вкрай важливий для кожної людини процес самостійного прийняття рішень та їх обґрунтування, по-третє, це аналіз вкрай суперечливої інформації, яка стосується соціологічних досліджень в Україні та подається засобами масової інформації.

Особливість соціології як навчального предмета полягає в тому, що необхідною умовою його успішного засвоєння є вміння користуватися різноманітними джерелами інформації для отримання соціологічних знань: статистичними, текстовими, картографічними та ін. Саме під час виконання самостійної роботи опрацьовуються різноманітні джерела соціологічної інформації, опануваються форми навчальної роботи, які необхідні для самостійної діяльності.

Важливим елементом матеріалів для самостійної роботи є практикуми, що супроводжують кожну тему. Виконання їх є обов’язковою умовою вивчення теми.


Завдання для самостійної роботи

 • Ознайомитися з основними правилами і вимогами організації навчального процесу за кредитно-модульною системою;

 • Розробити власну систему контролю за основними результати своєї навчально-пізнавальної діяльності під час вивчення навчальної дисципліни;

 • Скласти план індивідуальної роботи над засвоєнням змісту навчальної дисципліни «Соціологія»;

 • Використовуючи спеціальну довідникову та навчальну літературу розробити і окремо оформити по кожному змістовому модулю опорний конспект з предмету.


з/п

Самостійна робота


Назва теми

Кількість

годин
Змістовий модуль №1.

Соціологія як самостійна наука про суспільство
1

Тема 1. Соціологія як самостійна наука.

 1. Визначення поняття «соціологія». Предмет і об’єкт соціології.

 2. Основні поняття і категорії.

 3. Структура соціологічного знання.

 4. Функції соціології та їх роль у суспільстві.

Завданя: -Опрацюйте теоретичний матеріал з теми;

 • Виконайте п.1.3 (с.17 ) та 1.6.(с.23 ) Практикуму з соціології/ за редакцією В.М.Пічі.-Львів: «Новий світ-2000», 2004.-368 с.

2

2

Тема 2. Становлення соціології як самостійної науки. Зародження соціологічної думки в Україні. Сучасний етап розвитку соціології. (Семінарське заняття).

 1. Соціальні реформи Огюста Конта. Соціологічні погляди Г.Спенсера, К.Маркса, Е.Дюркгейма, М.Вебера.

 2. Головні напрямки соціології ХІХ століття. Головні напрямки соціології ХХ століття. Дев’ять тез Гіденса на майбутній розвиток соціології.

 3. Зародження соціологічної думки в Україні. Сучасний етап розвитку соціології.

 4. Про соціологічні проблеми Київської Русі. Політизація громадської свідомості українців. Формування соціологічної думки.

 5. Соціально-політичні погляди радянських часів.

 6. Сучасна соціологія в Україні.

Завданя: -Підготуйте опорний конспект відповіді на питання семінару;

-Виконайте п.2.3(с.50) та 2.6.(с.60) Практикуму з соціології/ за редакцією В.М.Пічі.-Львів: «Новий світ-2000», 2004.-368 с.1
Змістовий модуль №2.

Теорія і практика соціологічного дослідження.
3

Тема 3. Методи збору соціологічної інформації.

 1. Що таке соціологічне дослідження.

 2. Етапи соціологічного дослідження.

 3. Види соціологічного дослідження.

 4. Програма і робочий план соціологічного дослідження. Вибірка.

 5. Аналіз документів. Соціологічне інтерв’ю. Соціологічне спостереження. Соціологічний експеримент.

 6. Обробка і аналіз емпіричної інформації.

 7. Підсумковий документ аналізу соціологічної інформації.

Завданя: -Опрацюйте теоретичний матеріал з теми;

-Виконайте п.17.3 (с.359) та 17.6. (с.362) Практикуму з соціології/ за редакцією В.М.Пічі.-Львів: «Новий світ-2000», 2004.-368 с.;

-Складіть програма і робочий план власного соціологічного дослідження.


3

4

Тема 4. Складання анкети соціологічного дослідження.

 1. Анкетне опитування. Вимоги до складання анкети та анкетного опитування.

 2. Типи запитань.

Завданя: -Опрацюйте теоретичний матеріал з теми;

-Складіть анкету соціологічного дослідження та визначте (за основними критеріями), які типи запитань ви використали2
Змістовий модуль №3.

Соціологічний аналіз суспільства.
5

Тема 5. Суспільство як соціальна система.

 1. Поняття «суспільства» і його основні ознаки.

 2. Типологія суспільства.

 3. Розвиток суспільства

Завданя: -Опрацюйте теоретичний матеріал з теми;

-Виконайте п.3.3 (с.77) та 3.6. (с.82) Практикуму з соціології/ за редакцією В.М.Пічі.-Львів: «Новий світ-2000», 2004.-368 с.2

6

Тема 6. Соціальна структура суспільства та соціальна стратифікація.

 1. Соціальна структура суспільства та її складові елементи.

 2. Соціальні інститути їх види і роль у суспільстві.

 3. Соціальна стратифікація: поняття та види.

 4. Соціальний статус, соціальний престиж, соціальна роль, ранги, соціальна мобільність і маргінальність.

 5. Сучасна соціальна структура України.

Завданя: -Опрацюйте теоретичний матеріал з теми;

-Виконайте п.4.3 (с.100) та 4.6. (с.105) Практикуму з соціології/ за редакцією В.М.Пічі.-Львів: «Новий світ-2000», 2004.-368 с.1
Змістовий модуль №4.

Соціальний зв'язок і категорії соціальної динаміки.
7

Тема 7. Соціальна взаємодія та соціальні зв'язки.

 1. Поняття соціальної взаємодії та її види.

 2. Соціальний зв’язок, фактори, що визначають наявність соціального зв’язку.

 3. Соціальні процеси та їх різновиди.

Завданя: -Опрацюйте теоретичний матеріал з теми;

-Підготуйте презентацію на тему: «Соціальні конфлікти та їх типи»2

8

Тема 8. Види соціально-політичних процесів у суспільстві. (Семінарське заняття).

 1. Поняття соціального процесу як головної категорії соціальної динаміки.

 2. Види соціальних процесів.

 3. Сутність і структура соціально-конфронтаційних процесів.

 4. Соціальний процес як переміщення народів.

 5. Українська діаспора і сучасні еміграційні процеси в Україні.

Завданя: -Підготуйте опорний конспект відповіді на питання семінару;

-Підготуйте презентацію на тему: «Соціально-конфронтаційні процеси в Україні»2
Змістовий модуль №5.

Спеціальні соціологічні теорії.
9

Тема 9.Соціологія особистості. Соціологія молоді.

 1. Поняття особистості. Значення біологічних, психологічних чинників у формуванні особистості. Типи особистості. Соціалізація особистості. Соціальний статус і соціальні ролі особистості. Соціальні регулятори діяльності та проблеми девіантної поведінки. Особистість в історії.

 2. Поняття соціології молоді. Місце соціології молоді у системі соціологічного знання та у державній молодіжній політиці.

Основні поняття і категорії соціології молоді. Найголовніші молодіжні проблеми. Стан дослідження молодіжних проблем та необхідність розвитку соціології молоді в Україні.

Завданя: -Опрацюйте теоретичний матеріал з теми;

-Виконайте п.5.3 (с.121) та 5.6. (с.124) Практикуму з соціології/ за редакцією В.М.Пічі.-Львів: «Новий світ-2000», 2004.-368 с.2

10

Тема 10. Соціологія сім’ї. Гендерна соціологія.

 1. Сім’я як об’єкт соціологічного вивчення.

 2. Сім’я як соціальний інститут і як мала соціальна група.

 3. Суспільні та індивідуальні функції сім’ї.

 4. Основні положення гендерної соціології. Проблеми гендерної соціалізації.

Завданя: -Опрацюйте теоретичний матеріал з теми;

-Виконайте п.10.3 (с.210) та 10.6. (с.213) Практикуму з соціології/ за редакцією В.М.Пічі.-Львів: «Новий світ-2000», 2004.-368 с.1

11

Тема 11. Сімейно-шлюбні відносини у сучасних умовах

(семінарське заняття). 1. Гендерні ідеали, стереотипи та тенденції до їх зміцнення в сучасному суспільстві.

 2. Соціальні фактори кризи сучасної сім’ї та проблеми оптимізації шлюбно-сімейних відносин.

 3. Проблема молодої сім’ї. Студентська сім’я.

 4. Негативні явища в сімейно-шлюбних відносинах і їх подолання.

Шляхи зміцнення сім’ї.

 1. Роль демографічної політики держави та системи охорони здоров’я у забезпеченні репродуктивної функції сім’ї.

Завданя:-Підготуйте опорний конспект відповіді на питання семінару;

-Підготуйте презентацію на тему: «Демографічна ситуація в в Україні»

-Виконайте п.12.3 (с.252) та 12.6. (с.258) Практикуму з соціології/ за редакцією В.М.Пічі.-Львів: «Новий світ-2000», 2004.-368 с.


2

12

Тема 12. Соціологія гуманітарної сфери.

 1. Соціологія гуманітарної сфери та її складові.

 2. Поняття культури в соціології. Види культури. Культура як якість суспільного життя. Форми культури та їх взаємодія. Соціальні функції культури; її структурні елементи: мова, традиції, норми, цінності, обряди, знання, переконання.

 3. Наука як особливе соціальне явище. Соціальні функції науки.

 4. Соціологія освіти. Основні тенденції розвитку освіти в світлі Болонського процесу.

Завданя:-Опрацюйте теоретичний матеріал з теми;

-Підготуйте презентацію на тему: «Основні тенденції розвитку освіти в світлі Болонського процесу.»

-Виконайте п.7.3 (с.156) та 7.6. (с.159) Практикуму з соціології/ за редакцією В.М.Пічі.-Львів: «Новий світ-2000», 2004.-368 с.


1
Змістовий модуль №6.

Галузеві соціологічні теорії.
13

Тема 13. Економічна соціологія. Соціологія праці та управління. Соціологія вільного часу.

 1. Праця – основа суспільного виробництва. Сутність соціології праці, її об’єкт, предмет і категорії. Соціальні функції праці. Значення соціології праці у вирішенні соціально-економічних проблем. Концепція службової кар’єри людини в соціології праці.

 2. Сутність соціології управління, її об’єкт, предмет і категорії.

 3. Предмет, історія формування соціології вільного часу. Деякі аспекти сучасної концепції вільного часу. Категорії вільного часу. Особливості і проблеми вільного часу студентської молоді.

Завданя:-Опрацюйте теоретичний матеріал з теми;

-Виконайте п.6.3 (с.141) та 7.6. (с.143), п.14.3 (с.292) та 14.6. (с.298), п.15.3 (с.309) та 15.6. (с.312), Практикуму з соціології/ за редакцією В.М.Пічі.-Львів: «Новий світ-2000», 2004.-368 с.

-Підготуйте повідомлення на тему: «Особливості і проблеми вільного часу студентської молоді» (на основі методу спостереження).


2

14

Тема 14. Політична соціологія. Соціологія права та громадської думки. Соціологія конфлікту.(семінарське заняття)

 1. Політика як особливий вид соціального регулювання. Предмет соціології політики. Політична система суспільства; її структура, функції, принципи стратифікації. Легітимність політичної влади в суспільстві та її ознаки.

 2. Громадянське суспільство: сутність ідеї та перспективи його формування в Україні. Громадська думка як оцінюючий фактор соціально-політичного рівня розвитку суспільства. Функції та канали висловлювання громадської думки. Засоби масової комунікації. Функції масової комунікації. Вплив засобів масової комунікації на формування громадської думки, політичну свідомість та культуру.

 3. Поняття конфлікту, його соціальна природа та функції у суспільстві. Причини та умови виникнення конфліктів. Управління соціальними конфліктами. Соціальні конфлікти в сучасній Україні. Конфлікти і шляхи їх вирішення.

Завданя:-Опрацюйте теоретичний матеріал з теми;

-Виконайте п.8.3 (с.168) та 8.6. (с.172), п.16.3 (с.333) та 16.6. (с.337), Практикуму з соціології/ за редакцією В.М.Пічі.-Львів: «Новий світ-2000», 2004.-368 с.-Підготуйте повідомлення на тему: «Вплив засобів масової комунікації на формування громадської думки, політичну свідомість та культуру»

3
Разом

26

7. Індивідуальні завдання

 1. Скласти власну програму соціологічного дослідження застосовуючи емпіричні методи.

 2. Провести вивчення, дослідження історії свого роду (не менше як до п’ятого коліна)

 3. Провести вивчення, дослідження історії свого села (селища, містечка, міста), відповідно до вимог конкурсу «Волинь від краю до краю»
 1. Методи навчання


 • словесні методи - розповідь-пояснення, бесіди, лекції.

 • наочні методи - ілюстрація, демонстрація

 • практичні методи: вправи


 1. Методи контролю


У процесі вивчення курсу оцінка знань студентів здійснюється у формі усного опитування, поточного тестування, письмової відповіді, усної оцінки (відповіді) та модульного контрольного опитування.

 1. Розподіл балів, які отримують студентиРозподіл балів за модулями

Загальна кількість

Індивідуальна творча робота


Залік за весь курс

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

№1

№2

№3

№4

№5

№6


Т 1

Т 2


Т 3

Т 4

Т 5

Т 6

Т 7

Т 8

Т 9

Т 10

Т 11

Т 12

Т 13

Т 14


12

12

12

12

24

12

84

16

100

л/с

с.з/с

л/с

л/с

л/с

л/с

л/с

с.з/с

л/с

л/с

с.з/с

л/с

л/с

с.з/с


4/2

4/2

4/2

4/2

4/2

4/2

4/2

4/2

4/2

4/2

4/2

4/2

4/2

4/2


 1. Шкала оцінювання: національна
Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

відмінно

зараховано

75 – 89

добре

60 – 74

задовільно

45 – 60

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-44

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
 1. Критерії виставлення підсумкової оцінки


У процесі вивчення курсу оцінка знань студентів здійснюється у формі усного опитування, поточного тестування, письмової відповіді, усної оцінки (відповіді) та модульного контрольного опитування.

Оцінка за виконання завдань з самостійної та індивідуальної роботи. Всі ці бали сумуються і додаються до оцінки, яку студент отримує на підсумковому занятті.

Підсумкова оцінка у 100-бальній системі є сумою трьох складових:

сумарна кількість балів за поточне оцінювання з відповідних тем; оцінка за індивідуальну і самостійну роботу.Проміжний контроль

43 – 48 «відмінно»

36 - 42 «добре»

29 – 35 «задовільно»22 – 28 «незадовільно»
 1. Рекомендована література


 1. Андрущенко В.П. Соціологія. /В.П. Андрущенко. – Київ: – Харьків, 1998р.

 2. Андрущенко В.П.. Михальченко М.І. Сучасна соціальна філософія./ В.П.Андрущенко, М.І. Михальченко. - К.: «Ґенеза», 1996р.

 3. Герасимчук А.А., Палеха Ю.І., Шиян О.М. Соціологія./ А.А.Герасимчук ,Ю.І. Палеха , О.М. Шиян. - Видання Європейського університету: - 2003р.

 4. Городяненко В.І. Соціологія./ В.І. Городяненко. - К.: Академія, 2002р.

 5. Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХ століття./ О.І. Погорілий. - К.: «Либідь», 1996р.

 6. Піча В.М. Соціологія./ В.М. Піча. - К.: «Каравелла», 2002р.

 7. Піча В.М. Соціологія. Підручник./В.М. Піча. - Львів: «Новий світ 2000», 2004р.

 8. Піча В.М. Практикум з соціології./В.М. Піча. - Львів: «Новий світ 2000», 2004р.

 9. Забара А.Д., Завадова Н.І., Ревуцький М.І. Соціологія. Конспект лекцій./ А.Д.Забара, Н.І.Завадова, М.І. Ревуцький. - Полтава: «Інтас», 1996р.

 10. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій./ Н.Черниш.- Львів: «Кальварія», 1996р.

 11. Якуба О.О. Соціологія. Навчальний посібник для студентів./ О.О. Якуба. - Харьків: «Константа», 1996р.
 1. Інформаційні ресурси


 1. Поліщук І.А. Лекції з курсу «Соціологія»/ І.А. Поліщук. – Віртуальна електронна бібліотека Володимир-Волинського педагогічного коледжу. – 16.04.2012. – Режим доступу: http://vvpk.at.ua/load/0-0-29-0-17

 2. Поліщук І.А. Основні категорії та поняття соціології / І.А. Поліщук. – Віртуальна електронна бібліотека Володимир-Волинського педагогічного коледжу. – 16.04.2012. – Режим доступу: http://vvpk.at.ua/load/0-0-29-0-17

 3. Поліщук І.А. Вимоги до написання індивідуальної роботи з соціології/ І.А. Поліщук. – Віртуальна електронна бібліотека Володимир-Волинського педагогічного коледжу. – 11.10.2011. – Режим доступу: http://vvpk.at.ua/load/0-0-29-0-17

 4. Поліщук І.А. Опорні схеми з "Соціології"/ І.А. Поліщук. – Віртуальна електронна бібліотека Володимир-Волинського педагогічного коледжу. – 19.09.2011– Режим доступу: http://vvpk.at.ua/load/0-0-29-0-17

 5.  Примуш М.В. Загальна соціологія/ М.В.Примуш. –Українські підручники онлайн. - Режим доступу: http://pidruchniki.ws/15840720/sotsiologiya/zagalna_sotsiologiya_-_primut_mv


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка