«Вища освіта: сутність, функції та завдання. Предмет, завдання та методи психології вищої школи» І. Питання для обговоренняСкачати 193.13 Kb.
Дата конвертації12.09.2017
Розмір193.13 Kb.
Завдання до практично-семінарського заняття № 1

«Вища освіта: сутність, функції та завдання.

Предмет, завдання та методи психології вищої школи»

І. Питання для обговорення:

 1. Визначити предмет і завдання психології вищої школи, яке значення для науки має їх встановлення?

 2. Обґрунтувати значущість курсу „Психологія вищої школи” в системі підготовки науково-педагогічних працівників.

 3. Визначити основні категорії психології вищої школи та довести їх єдність у розв'язанні завдань професійної підготовки фахівця.

 4. Назвати низку проблем психології вищої школи в умовах сучасного реформування освіти та шляхи їх вирішення.

 5. Якщо сучасна вища освіта зазнала кризи, чи доцільно замінити її іншою системою та якою?

 6. Пояснити сутність і причини висування психологами нових принципів психології (В. П. Зінченко: „Єдність афекту та інтелекту”, С. Д. Смирнов: „Від діяльності до особистості”). Чи пов'язані ці принципи з реформуванням сучасної вищої освіти?

 7. Визначити основні спрямування гуманітаризації сучасної освіти.

 8. Охарактеризувати основні етапи проведення науково-психологічного дослідження. Які існують шляхи запобігання упередженості дослідника при інтерпретації одержаних даних?


ІІ. Завдання для самостійної роботи (виконати письмово):


 1. Визначити основні поняття теми та виписати їх із поясненнями у тематичний словник.
 1. Скласти таблицю методів психології вищої школи відповідно до цілей і завдань дослідження (описати факти, виміряти, визначити їх особливості, умови формування), за формою організації дослідження, за характером інтерпретації одержаних даних.
 1. Визначити позитивне і негативне в навчанні у Ваші студентські роки. Які зміни хотіли б побачити? Заповнити таблиці.


Самооцінка студентського періоду життя


Позитивне

Негативне

Бажані зміниСучасні проблеми вищої освіти та шляхи їх вирішення


Проблеми

Шляхи вирішення

1. Якість освіти не відповідає сучасним вимогам

1.

2.

3.2. Прагматична орієнтація освіти на шкоду розвитку особистості

1.

2.

3.3. Недостатня доступність якісної освіти для широких верств населення

1.

2.

3.Завдання до практично-семінарського заняття № 2
«Психологія студентського віку. Особистість сучасного студента»

І. Питання для обговорення:


 1. Проаналізувати фактори, які характеризують студентство як окрему соціальну групу. Чим обумовлені особливості сучасного студентства в Україні?

 2. Які особливості юнацького віку є визначальними для когнітивного та психосоціального розвитку студента?

 3. Дати коротку характеристику студентського періоду життя людини за схемою аналізу психологічного віку.

 4. Чому вузівське навчання є одним із головних факторів соціалізації особистості студента? За якими основними механізмами це здійснюється?

 5. Коли розпочинається процес соціалізації особистості майбутнього викладача? Які його джерела?

 6. Використовуючи психологічну літературу, намалювати соціально-психологічний портрет сучасного студента. Наскільки і в чому він співпадає (або не співпадає) з реальним портретом студента з вашої колишньої групи? Чи є протиріччя? Які?.

 7. Які психологічні особливості юнацького віку дали привід П. Флоренському припустити таке: «Секрет творчості в збереженні юності. Секрет геніальності в збереженні дитинства»?

 8. Чи відомий Вам художній твір, одним із героїв якого є студент? Яку характеристику дає автор цьому студенту? Яке ставлення автора до цього героя?

 9. Чому кінець студентського віку вчені вважають періодом «сходження людини до вершин творчості»?

 10. Чому студентський період життя людини називають доленосним?

 11. Чи має позитивне значення для формування особистості студента криза його ідентичності? Якщо так, то яке?

 12. В яких проявах поведінки та рисах особистості студента виявляється успішність його адаптації до ВНЗ? Запропонуйте власну програму підвищення рівня соціально-психологічної адаптації студента вищої школи.ІІ. Завдання для самостійної роботи (виконати письмово):


 1. Визначити основні поняття теми та виписати їх із поясненням у тематичний словник.
 1. Скласти психологічний портрет «ідеального», на Вашу думку, студента.
 1. Дати оцінку своїм професійним якостям, які Ви набули під час навчання у ВНЗ.


Самооцінка професійних якостей


Професійні якості особистості

Оцінка

Завдання до практично-семінарського заняття № З

«Модель сучасного педагога. Професійне зростання студента як Фахівця»

І. Питання для обговорення:

 1. В яких напрямах відбувається розвиток особистості студента як майбутнього фахівця?

 2. Які труднощі зростання особистості фахівця з вищою освітою визначаються сучасними психологами?

 3. Яка роль позитивної «Я-концепції» студента в його професійному становленні?

 4. Охарактеризувати показники професійної зрілості студента.

 5. Які передумови і шляхи формування професійної спрямованості особистості студента?

 6. Чому пошук відповіді на питання про сенс життя допомагає юнакові перебороти кризу ідентичності?

 7. Довести, що формування професійних здібностей має потрійну детермінацію: вроджені особливості нервової системи, вимоги діяльності, особистісні цінності.

 8. Чи потрібен профвідбір абітурієнтів до навчання у ВНЗ певного профілю?ІІ. Завдання для самостійної роботи (виконати письмово):


 1. Визначити основні поняття теми та виписати їх із поясненнями у тематичний словник.
 1. Сформулюйте, які зміни відбулися в навчально-професійній діяльності студентів, що сприяють їх професійному зростанню та заповніть таблицю.
 1. Розробити й подати письмово Вашу програму професійного самовдосконалення.


Зміна підходів до навчально-професійної діяльності студентів


У МИНУЛОМУ (XX ст.)

СЬОГОДЕННЯ (XXІ ст.)

Мета: набуття предметних знань і вмінь
Орієнтація в навчанні на обсяг матеріалу
Використання в навчанні методів відтворення
Негнучкість програм, їх відрив від життєвих проблем
Орієнтація на контроль із боку викладачів

Завдання до практично-семінарського заняття № 4
«Психологія студентської групи»
І. Питання для обговорення:

 1. Визначити ознаки студентського колективу як соціального організму, що розвивається. Які фактори забезпечують (або гальмують) цей процес?

 2. Довести, що спілкування та спільна діяльність у студентській групі є джерелом становлення колективних взаємин.

 3. Проаналізувати та висловити своє ставлення до висловлювання В. О. Сухомлинського: «У кожного вихованця є сильні та слабкі сторони. Впливати на людину через колектив потрібно тонко та непомітно». Чи можете навести приклад такого впливу (або протилежного) з життя Вашої групи (в школі, в університеті)?

 4. Яка роль лідера в згуртуванні студентського колективу?

 5. Як можна пояснити, що лідер студентської групи не обов'язково відмінник навчання?

 6. Чому в сучасних умовах студентське самоврядування в університеті та гуртожитку є радше виняток, ніж правило? Як Ви поясните власну громадську позицію у своїй групі?

 7. Яка роль куратора студентської академічної групи в її становленні, розвитку і функціонуванні?

 8. Обирати чи призначати керівника студентської академічної групи: позиція «за» і «проти»?ІІ. Завдання для самостійної роботи (виконати письмово):


 1. Визначити основні поняття теми та виписати їх із поясненням у тематичний словник.
 1. Які достоїнства і хиби найбільш яскраво виявилися в товаришів Вашої студентської групи як членів колективу? Навести конкретні приклади.
 1. Розробити рекомендації куратору групи стосовно шляхів оптимізації міжособистісних взаємин і згуртування студентського колективу (маючи на увазі Вашу групу).

Завдання до практично-семінарського заняття № 5

«Психологічні особливості навчання студентів»

І. Питання для обговорення:


 1. Коли студент стає суб'єктом власної навчальної діяльності?

 2. Обґрунтувати, чому навчально-професійна діяльність є провідною діяльністю в студентському віці? Які зміни в структурі особистості студента відбуваються під її впливом?

 3. Дайте психологічний аналіз висловлювання Гегеля: „Обставини або мотиви панують над людиною лише тією мірою, якою вона сама дозволяє їм це". Як співвіднести психологію мотивації учіння та психологію свободи? Як реалізує себе психологія свободи?

 4. Проаналізувати (з погляду структури діяльності) учіння студента.

 5. Який зміст поняття «вміння вчитися»? З яких дій студента складається його вміння вчитися?

 6. Критерії ефективності учіння. Які причини неуспішності студентів і шляхи їх подолання?

 7. Які можливості для розвитку самостійного творчого мислення студентів у процесі навчання?

 8. Поясніть положення: «Творчість – це не здібність людини, це її сила, її внутрішній потенціал» (В. В. Давидов).

 9. Доведіть, що «навчатися і не розмірковувати над вивченим – даремно витрачати час. Розмірковувати, не навчаючись, – згубно» (Конфуцій).

 10. Організовуючи навчання, що насамперед повинен забезпечити викладач: мету чи мотив? Чому?

 11. Чим відрізняється засвоєння матеріалу від учіння?

 12. Чи буде студент старанно вчитися, якщо в нього відсутні і пізнавальна потреба, і професійна мотивація?


ІІ. Завдання для самостійної роботи (виконати письмово):

  1. Визначити основні поняття теми та виписати їх із поясненням у тематичний словник.

  2. Виконати завдання та відповісти на запитання:

А.. Закінчити речення:

«Я – об'єкт учіння, коли ........................................................................................»;

«Я – суб'єкт учіння, коли .......................................................................................».


Б. Сформулюйте свої принципи ефективного засвоєння студентами педагогічної майстерності.
В. Який девіз може допомогти студенту в його навчанні?
Г. Оцініть, будь-ласка, якою мірою Вам вдалося реалізувати свій творчий потенціал за час навчання у вищій школі?
Д. Чи може творча людина бути егоїстичною, з дефіцитом духовності?

  1. Доповнити порівняльну таблицю характеристикою сучасної моделі навчання учнів (студентів) за аналогією з характеристикою авторитарної моделі.
Складові


Традиційна авторитарна модель,

Сучасна гуманістична модель

Управління

Пряме управління, жорстке
Мета

1. Озброїти знаннями, вміннями, навичками

2. Формування особистості з типовими ознаками


Зміст

Конкретно-предметний
Засоби

Вербально книжкові
Мотивація

Зовнішня
Принципи

1.Директивніть

2.Когнітивний диктат


Тактика

Учень (студент) - об'єкт прикладання педагогічних зусиль
Засоби спілкування

Монологічні, авторитарні
Позиція викладача

1. Відповідно до вимог контрольних інстанцій

2. Реалізація заданої програми


Результати

1. Дисциплінованість, слухняність, але зовнішні (поведінка під контролем та поза не збігається)

2. Релятивізм, нігілізм, цинізм тощоЗавдання до практично-семінарського заняття № 6

«Психологічні особливості виховання студентів»

І. Питання для обговорення:


 1. Пояснити положення: «Головна проблема сучасної вищої школи – необґрунтована автономність навчального й виховного процесів».

 2. Сучасний погляд гуманізму: людина – найвища цінність. Але чи можна розглядати її як автономну від суспільства, яка живе за принципом „Що хочу, те й роблю". До чого це може призвести в її моральному вихованні (або моральній поведінці)?

 3. Висловити свою думку щодо висловлювань:

 1. «Виховання як задумане формування людей за відомими зразками не плідне, не законне й неможливе» (Л. М. Толстой);

 2. «Найбільш безглузда і трагічна ідея XX століття – формування нової людини» (М. Мамардашвілі);

 3. «Проектування в освіті має бути засобом пробудження творчих сил учня, почуття, що він ще не те, чим він міг би стати, пробудити бажання і волю до самовизначення, до пошуку себе. Воно повинно забезпечити ступінь свободи для такого визначення» (В. П. Зінченко „Афект і інтелект в освіті").

Як співвідносяться висловлювання: а) з першим питанням; б) з сучасними завданнями виховання?

 1. Розкрити зміст цінностей, які прийняті в системі виховання, Доведіть, що людину треба навчати реалізовувати свої права в системі духовних, моральних цінностей.

 2. У чому полягає сутність внутрішньої свободи особистості й її морального вибору? Яке співвідношення між внутрішньою свободою та моральністю?

 3. Розкрити психологічні механізми становлення якостей особистості й відповідно до них визначити основні напрями виховної роботи у вищій школі.

 4. .М. М. Бахтін визначив такі властивості вчинку: аксіологічність, єдиність, відповідальність. Дайте їм психологічний аналіз. Чому «організація життєдіяльності людини повинна бути вчинковою» (М. М. Бахтін)?

 5. У наукових працях філософів відстоюється ідея, що сутність природи особистості можна висловити в таких поняттях: співдумка, співучасть, співчуття. Дайте психологічну інтерпретацію цієї ідеї.

 6. Психолог В. Д. Шадріков вважає, що «виховувати треба не якості особистості, а мотиви поведінки». Чи згодні Ви з цією думкою? Чому?

 7. Який стан морального розвитку ілюструють такі положення:

 • людина невільна при виконанні соціальної норми поведінки;

 • людина має тиск ззовні, але вільна у виборі форми виконання норми на рівні правила;

 • людина вільна від зовнішнього тиску, але невільна від власного «Я».


ІІ. Завдання для самостійної роботи (виконати письмово):

 1. Визначити основні поняття теми та виписати їх із поясненням у тематичний словник.

 2. Порівняти зовнішню та внутрішню вихованість. Які форми має зовнішня та внутрішня моральна вихованість?

Завдання до практично-семінарського заняття № 7

«Психологія педагогічної комунікативної взаємодії викладача зі студентами. Психологічний аналіз протиріч і конфліктів у педагогічній взаємодії, шляхи їх запобігання та вирішення»
І. Питання для обговорення:


 1. Зараз велика увага приділяється навчанню спілкування. Але ж людина спілкується протягом тисячоліть...Чому ж саме тепер постала необхідність навчатися спілкуванню (батькам, вчителям, керівникам та ін.)? Що було втрачено в людському спілкуванні за останнє століття?

 2. У чому суть суб'єкт-суб'єктних стосунків між викладачем і студентом? Чому дуже шкідливе безособове ставлення викладача до студента? Який «внесок» у педагогічне спілкування роблять студент і викладач?

 3. Визначити та проілюструвати прикладами позицію викладача щодо студента: розуміння, визнання, прийняття.

 4. Дати психологічну характеристику активному рефлексивному слуханню та «Я-повідомленню» в комунікативному процесі викладача зі студентом.

 5. Які стилі професійно-педагогічного спілкування є найбільш оптимальними щодо розв'язання завдання професійної підготовки й особистісного зростання студента як майбутнього вчителя? Доведіть свою думку.

 6. Які психологічні засоби, методи та прийоми підвищують ефективність професійно-педагогічного спілкування зі студентською аудиторією під час лекції, на семінарських заняттях і екзамені?

 7. Згадайте три випадки, коли Ви допомогли комусь вирішити проблему за допомогою спілкування.

 8. Коли і в кого не виникає протиріч і бар'єрів у спілкуванні?

 9. Педагоги говорять, що зараз кількість конфліктів у закладах освіти збільшилася. Якщо це так, то які можливі причини цього явища?

 10. Особливості педагогічного конфлікту, стадії його розвитку.

 11. Причини виникнення конфліктів у взаєминах «студент - викладач» і «викладач – студентська академічна група». Чи бувають конфлікти, які не можна вирішити?

 12. Шляхи конструктивного подолання бар'єрів спілкування і вирішення конфліктів у педагогічній взаємодії «викладач - студент».

 13. Як готувати студентів до вирішення конфліктів?ІІ. Завдання для самостійної роботи (виконати письмово):
1. Визначити основні поняття теми та виписати їх із поясненням у тематичний словник.
2. Дати характеристику тактовності й коректності викладача в спілкуванні зі студентами. Навести конкретні приклади з Вашого досвіду навчання у ВНЗ і спілкування з викладачами.
3. Порівняти та встановити зв'язок між поняттями мистецтво спілкування, майстерність спілкування, талант спілкування, артистизм спілкування, наука спілкування.
4. Сформулюйте психологічні настанови для молодого викладача вищої школи:

а) на спілкування зі студентами;

б) на спілкування з колегами кафедри з урахуванням особливостєй професійного спілкування.
5. Сформулюйте декілька правил:


 • Як слухати, чути, розуміти й приймати студентів?

 • Які правила існують для пред'явлення обмежень, вимог, заборон, покарань щодо студентів?

6. Порівняйте ефективність методів «Я - повідомлення» та «Ти -. повідомлення». 1. У чому полягає метод активного слухання?

8. Чи згодні Ви з відомим викладачем Є. І. Ільїним, який говорив, що при вході в аудиторію доцільно промовити: «Я помню чудное мгновенье, передо мной...»? Доведіть свою думку.


9. Згадайте з власного досвіду, чи виникали бар'єри спілкування ( або конфлікти) під час Вашого навчання між викладачем і студентом? Якщо так, дайте психологічний аналіз причин їх виникнення. Наскільки психологічно доцільно вони були вирішені?
10. З досвіду Вашого спілкування навести приклади бар'єрів спілкування, які заважають взаємопорозумінню.
Самоаналіз бар'єрів спілкування

Форми спілкування

Приклади

Використовуються

часто

зрідка

ніколи

Накази, команди, вказівки

Погрози, застереження

Моралізування, нотації

Готові рішення та поради

Логічні докази

Осуд, звинувачення, критика

Лайка, приниження

Випитування, допит

Умовляння

Перетворення проблеми в жарт
11. Завдання. Щоб спрогнозувати характер і результативність Ваших взаємин із майбутніми студентами, дайте відповідь на такі запитання:


Самоаналіз готовності до налагодження взаємин зі студентами

1

Чи будуть сприймати мене студенти як людину надійну, послідовну, гідну довіри
2

Чи достатньо я сильна людина, щоб поважати не тільки власні потреби і почуття, а й потреби і почуття студентів?
3

Чи здатний (а) я співпереживати, співчувати?
4

Чи зможу я надати студентам свободу залишатися самими собою?
5

Чи зможу я донести до розуміння студентів, що смисл і цінність їх досвіду врешті-решт визначають і оцінюють вони самі?
6

Чи здатний (а) я завоювати та зберегти довіру студентів?
Завдання до практично-семінарського заняття № 8

«Психологія особистості та діяльності викладача вищої школи»
І. Питання для обговорення:


 1. У чому специфіка педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу порівняно з діяльністю шкільного вчителя?

 2. Які психологічні умови визначають ефективність діяльности викладача вищої школи?

 3. Довести, що педагогічна діяльність викладача має творчий характер. Особливості педагогічної творчості.

 4. Які існують шляхи підвищення педагогічної майстерності викладача вищого навчального закладу?

 5. У чому полягає проблема критеріїв оцінки ефективності діяльності викладача вищої школи?ІІ. Завдання для самостійної роботи (виконати письмово):
1. Визначити основні поняття теми та виписати їх із поясненням тематичний словник.
2. Скласти таблицю професійних і особистісних якостей викладача вищої школи.
Викладач очима студентів

п/п

Професійні якості викладача

Оцінка

1.

2.

3.4.

5.

6.7.

8.

9.10.
3. На основі спостереження за педагогічною діяльністю найкращого, на Вашу думку, викладача факультету (інституту), визначте особливості його індивідуальності та педагогічної майстерності, які сприятливо впливали на професійне навчання студентів.

4. У письмовому вигляді проаналізуйте свої особистісні якості, які були виявлені під час Вашої педагогічної (асистентської) практики (відповідно до вимог професійної діяльності).


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка