Випускна роботаСторінка4/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.54 Mb.
1   2   3   4

Всі учні школи, які приймали участь у конкурсах та змаганнях, отримали почесні грамоти та призи.

Вчителями школи протягом 2012 – 2013 н р були проведені предметні тижні з базових предметів.

Результати проведених тижнів розглянуті на засідання ШМО вчителів – предметників, керівники ШМО створили банк матеріалів тижнів, є оформлені протоколи засідань ШМО.

На засіданнях ШМО та педагогічної ради школи були обговоренні результати роботи вчителів школи зі здібними та обдарованими учнями у 2012 – 2013 н р.На нарадах при директорові розглядалися підсумки участі учнів школи в олімпіадах, інтелектуальних та творчих конкурсах районного та обласного рівнів. Матеріали засідань при директорові оформлені відповідними протоколами.

Незважаючи на всю проведену позитивну роботу з певною категорією учнів є низка недоліків: низька результативність участі учнів школи у 2 етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів, небажання учнів займатися науково – дослідницькою роботою в МАН.

Причина в наявності в школі великої кількості учнів з низьким та середнім рівнем научуваності, а також відсутністю додаткових голин на проведення індивідуальних занять згідно навчального плану школи.

Але в цілому роботу педагогічного колективу з обдарованими та здібними учнями протягом 2012 – 2013 н р можна вважати задовільною

Вчителі школи приймали участь у районному етапі конкурсу «Вчитель року» в номінаціях»Фізика», «Інформатика»,»Музика».

Вчитель фізики Балтер Г.Б посіла 2 місце, вчитель музики Сажнєв В.С. – 3 місце в районному етапі конкурсу «Вчитель року».

Всі учасники отримали почесні грамоти та сертифікати за участь у конкурсі. Вчителі школи продовжують брати участь у Форумі педагогічних ідей «Урок» і розміщувати свої роботи на сайті Osvita.ua.

Враховуючи всі позитивні і негативні результати роботи методичної служби школи можна зробити висновок, в цілому методична робота школи на достатньому рівні і забезпечує професійні потреби педагогічного колективу і позитивно впливає на результати навчально – виховного процесу.3.3 Технологічна карта дослідження професійної компетентності вчителя

Професійні функції

Володіння видами діяльності, за допомогою яких учитель реалізує функцію

Самоаналіз учителем ( від 1 до 10 балів)

Оцінка ШМО

Оцінка адміністрацією

Комунікативна

Уміння встановлювати правильні взаємини з учнями, вчителями, батьками, громадськістю в ході рішення педагогічних задач


Уміння створювати сприятливий мікроклімат


Уміння переконувати учнів та батьків


Уміння згуртувати учнівський колектив


Установлення правильних взаємин з адміністрацією


Установлення правильних взаємин з учнями


Установлення правильних взаємин з батьками


Уміння попереджати конфліктні ситуації


Уміння встановлювати доброзичливі стосунки з учнями, колегами


Уміння встановлювати ефективні взаємини з учнями в позаурочний час


Σмах=100

Кф=(Каф+Аадм-У)/ Σмах

Діагностична

Володіння вміннями визначати навчальні можливості та здібності школярів


Володіння вміннями аналізувати результати власної діяльності


Володіння вміннями вивчати класний колектив


Володіння вміннями вивчати особистість школяра


Володіння вміннями раціонально вибирати засоби педагогічного впливу


Володіння вміннями співвідносити свій досвід з педагогічною теорією і практикою


Володіння вміннями аналізувати педагогічні ситуації


Володіння вміннями виявляти причини неуспішності


Володіння вміннями виявляти рівень навченості учнів


Володіння вміннями виявляти рівень вихованості учнів


Σмах=100

Кф=(Каф+Аадм-У)/ Σмах

Організаційно – методична

Володіння вміннями налаштувати учнівський колектив на досягнення цілей уроку


Володіння вміннями організації пізнавальної діяльності


Володіння засобами подолання труднощів, що зустрічаються під час засвоєння учнями матеріалу уроку


Володіння вміннями включати учнів в різні види навчально – трудової діяльності


Володіння вміннями організувати позакласні заходи


Володіння вміннями підтримувати навчальну дисципліну


Володіння вміннями концентрувати увагу учнів


Володіння вміннями науково-організаційної праці


Володіння вміннями використовувати широкий спектр методів і засобів організації навчальної діяльності відповідно до задач, змісту та можливостей учнів

Σмах=90

Кф=(Каф+Аадм-У)/ Σмах

Спеціальні

Оволодіння змістом чинних підручників, програм і навчальних посібників


Оволодіння методами сучасної педагогіки


Оволодіння методами сучасної психології


Оволодіння ППД з предмета


Знання задач викладання конкретної навчальної дисципліні


Оволодіння методикою викладання предмета


Встановлення між предметних зв’язків


Оволодіння спеціальною термінологією, спеціальними знаннями


Оволодіння змістом освіти з предмета


Σмах=90

Кф=(Каф+Аадм-У)/ Σмах

Конструктивна

Уміння добирати і дидактично переробляти науковий матеріал, що використовується для НВР


Уміння вибирати найбільш доцільну структуру навчальних занять


Уміння структурувати навчально – виховний матеріал згідно з етапами уроку


Уміння раціонально розподіляти час між етапами навчальних занять


Уміння обирати темп заняття залежно від складності матеріалу й особливості учнів


Уміння планувати і використовувати в роботі теорії, методи і засоби, що забезпечують ефективність НВП


Уміння планувати роботу учнів на уроці


Уміння вдосконалювати навчально – матеріальну базу з предмета


Уміння перебудовувати власну діяльність у ситуаціях, що змінюютьсяΣмах=90


Кф=(Каф+Аадм-У)/ Σмах

Формуюча

Уміння формувати у учнів стійкий інтерес до свого предмета


Рівень навчальних досягнень учнів з предмета


Вироблення в учнів потреби й умінь самовиховання і самоосвіти


Функція ціннісних орієнтацій


Функція інтересу до професійного самовизначення відповідно до особистісних схильностей і здібностей


Функція творчого ставлення учнів до праці


Функція пізнавальної активності


Функція самостійності


Уміння створювати умови для функціонування учня як суб’єкта навчання і виховання


Функція відповідальності за результати навчання, діяльності, поведінки


Σмах=100

Кф=(Каф+Аадм-У)/ Σмах

Прогностична

Уміння визначити зони найближчого розвитку учнів


Передбачати результати педагогічного впливу


Уміння проектувати та здійснювати педагогічний експеримент


Уміння прогнозувати результати навчання учнів


Уміння прогнозувати результати виховання учнів


Уміння прогнозувати можливі утруднення і помилки


Уміння проектувати діяльність і поведінку


Уміння проектувати розвиток особистісних якостей учнів


Уміння визначати кінцеві і проміжні цілі діяльності учнівУміння визначати і формулювати цілі та задачі окремих етапів навчального процесуУміння визначати основні напрямки і критерії класного самовдосконаленняΣмах=110


Кф=(Каф+Аадм-У)/ Σмах

Стимулюючо – регулятивна

Уміння актуалізувати знання і життєвий досвід учнів


Використання у викладанні активних методів навчання


Корегування первісного плану зв’язку зі змінами в педагогічній ситуації


Забезпечення зворотного зв’язку в НВП


Адаптація зовнішніх впливів на учнів або їхня нейтралізація


Обґрунтування оцінок


Здійснення самоконтролю


Опора на позитивні якості й особливості учнів


Сполучення контролю і самоконтролю учнів у НВП


Σмах=90

Кф=(Каф+Аадм-У)/ Σмах

Аналітична

Добір найбільш значущої інформації та її класифікація


Установлення причинно – наслідкових зв’язків між педагогічними явищами


Виявлення та формулювання проблем


Зіставлення досягнутих і запланованих результатів діяльності


Вивчення переваг і недоліків власної діяльності й особливостей


Вивчення стану й тенденцій розвитку колективу


Виділення основних діалектичних одиниць ( понять, законів)


Уміння класифікувати та групувати поняття і закони в систему


Σмах=90

Кф=(Каф+Аадм-У)/ Σмах

Рівень реалізації функції рахується за формулою:

Кф=(Каф+Аадм-У)/ Σмах, де

Кф – перша літера – назва функції. Ф – функція

Каф – оцінка діяльності ШМО

Аадм – оцінка діяльності адміністрацією

У – оцінка діяльності вчителем

Σмах – максимальна оцінка.
1 – високий рівень

0,8 – достатній рівень

0,6 – середній рівень

Нижче 0,5 – низький.

Література:

Адольф В.А. Профессиональная компетентность современного учителя: Монография/ Краснояр. гос. ун-т. Красноярск, 1998. - 118 с.

Акимова А.П. О характере профессиональных умений в деятельности педагогов-мастеров. В кн.: Современные психолого-педагогические проблемы высшей школы. Вып. 1. - Ленинград, 1973.

Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. Педагогический словарь. - М.: Издательский центр «Академия», 2000.

Кричевский В.Ю. Профессиограмма директора школы- Проблемы повышения квалификации руководителей школ. М. Педагогика, 1987.

Бойчук Н.І. Професійна компетентність вчителя як запорука успішності суспільства. Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка