Випуск тридцять першийСторінка20/20
Дата конвертації11.04.2016
Розмір4.36 Mb.
#959
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Nevmerzhytska Olena. Educational ideal:

the evolution and modern interpretation………………….……….219Panasenko Ellіna. Genesis of experiments

in the sphere of upbringing in the scientific and pedagogical researches of Ukrainian authors:

retrospective analysis……………………………….……………..231

Pantyuk Tetyana. Priority determinants

of the child’s preparation for school……………...…………….…242Presner Ruslana. Specific of learning

foreign Languages by Adults…………………..………………….251Savchuk Borys,

Chopyk Yuriy. The impact of reformed pedagogy in development

of theory and practice of teaching and education

in Ukraine in the first third of the twentieth century:

historiography of the problem……………………...……………..260Salan Natalia. The current state

of training future teachers

of physical and mathematical sciences circle

to work in educational institutions…………………..……………271Saraeva Оlena. Children’s collective

as psychology and pedagogical dimension of the problem…….…281Sulaeva Natalia. Native arts education

XIII – mid XVI centuries:

non-formal and formal…………………………………………….293

Sharapa Hanna. Organization humane interaction

with pupils as an important task of the teacher…………………...303OUR AUTHORS………………………………………………………315


В И М О Г И

до збірника фахового наукового видання

Дрогобицького державного педагогічного університету

імені Івана Франка

ЛЮДИНОЗНАВЧІ СТУДІЇ:ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ”

(Серія “Педагогіка”)


Збірник є науковим виданням з педагогіки, який з січня 2015 р. буде виходити двічі на рік.

1. Приймаються статті обсягом 9 – 12 сторінок. Подавати в комп’ютерному наборі (диск і роздрук – два примірники): редактор Mikrosoft Word 95 і наступні версії, шрифт Times New Roman 14, інтервал 1,5. Cтатті надсилати на електронну адресу (kafpedag@gmail.com) (усі береги по 2,5 см). У тексті заборонити переноси. Ретельно вивірені цитати треба засвідчити підписом на берегах біля кожного посилання. Подати УДК та ключові слова.

2. Статті друкуються українською мовою, резюме до кожної – трьома мовами: українською, російською, англійською (кожне – до 500 символів з пробілами; два останні обов’язково повинні мати переклад імені, прізвища автора і назви статті). До анотації додаються 4 – 7 ключових слів.

3. Статті збірника повинні відповідати структурі. Основна частина статті має відповідати вимогам Атестаційної колегії МОН України до фахових видань та публікацій і обов’язково містити такі структурні елементи: 1. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями. 2. Аналіз останніх досліджень (аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор та 3. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття); 4Визначення мети та завдань дослідження (формулюється мета статті та визначаються завдання, які дають змогу її досягти); 5Результати досліджень (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів); 6Висновки (висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок цього питання).

Список літератури – за абеткою (спочатку кирилиця, потім – латинка); у тексті в квадратних дужках позначається позиція та сторінка – [5, 100]. Посилання на античних та середньовічних авторів традиційно подаються в тексті у круглих дужках і до списку літератури не вносяться – (Cic. N.D. 1. 122); (Plin. Ep. 2. 13); (Tac. Ann. 1. 1).

4. Архівні джерела подаються окремим блоком з римською нумерацією (за абеткою назв архівів) перед списком літератури.

5. До статей здобувачів наукових ступенів (аспірантів) додається рекомендація кафедри (відділу) установи, де автор працює, і рецензія доктора чи кандидата наук.

6. Авторська картка: прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце праці, вчений ступінь, звання, адреса (службова, домашня, поштова, електронна), телефони.Редколегії відхиляють статті з порушенням цих вимог.

7. Оплата здійснюється після розгляду статті редакційною колегією та прийняття рішення про її друк.


Відповідальний секретар – к.п.н., доцент Карпенко Ореста Євгенівна
тел. 095 611 74 11, 097 899 75 65
НАУКОВЕ ВИДАННЯ

ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ЛЮДИНОЗНАВЧІ СТУДІЇ
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Серія “Педагогіка”

ВИПУСК ТРИДЦЯТЬ ПЕРШИЙ

Головний редактор Надія Скотна


Редактор розділу Марія Чепіль

Технічний редактор Ольга Лужецька

Коректор Роман Вишнівський

Здано до набору 26.02.2015 р. Підписано до друку 05.03.2015 р. Формат 60х84/16. Папір офсетний. Гарнітура Times. Наклад 300 прим. Ум. друк. арк. 20,5. Зам. 41.Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 2155 від 12.04.2005 р.). 82100, Дрогобич, вул. І. Франка, 24, к. 42. тел. 2 – 23 – 78.

1 Койне (від грец. κοινή διάλεκτος – спільна (загальна) мова) – діалект грецької мови періоду приблизно від 300 року до н. е. Спочатку термін “койне” використовували в лінгвістиці лише стосовно загальногрецької мови, яка склалася в елліністичний період (IV – III ст. до н. е.) на іонійсько-атенській діалектній основі й виконувала функції суспільної мови ділової, наукової і художньої літератури Греції до II – III ст. н. е. Елліністичне койне, що заступило давні грецькі діалекти, стало історичною основою для сучасних грецьких діалектів, утворених після розпаду койне. Сучасна соціолінгвістика трактує койне й в ширшому сенсі – як будь-який засіб спілкування (переважно усного), що забезпечує постійну комунікативну зв'язаність певного регіону [1].

2 Аттикізм – від назви аттичного діалекту, яким були написані класичні твори та який вважався найбільш “правильним” і “чистим” за будь-який інший мовний діалект. Будь-яке відхилення від аттичної норми вважалось помилкою і виправлялось [2, 56].

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Навчальний посібник Харків нфаУ 2011 (07) к 15 Рецензенти: В. О. Тюріна
2015 -> Київська духовна академія української православної церкви київського патріархату новітні релігійні та містичні рухи: системний аналіз Збірник наукових праць
2015 -> Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 960 ( 960-2000-п ) від 14. 06. 2000 n 1124 ( 1124-2004-п ) від 27. 08. 2004 n 254
2015 -> Положення про організацію освітнього навчального процесу Миколаїв-2015 ббк 74. 202 П 52 Затверджено вченою радою Миколаївського національного університету імені В. О
2015 -> Міністерство освіти І науки україни технолого-економічний коледж миколаївського національного аграрного університету
2015 -> Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференціїз питань патріотичного виховання молоді
2015 -> Гарбадин Андрій Стефанович робоча програма


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка