Випуск тридцять першийСторінка19/20
Дата конвертації11.04.2016
Розмір4.36 Mb.
#959
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Література

 1. Балл Г.А. Психология в рациогуманистической перспективе: Избранные работы / Г.А. Балл. – К. : Основа, 2006. – 408 с.

 2. Богуш А.М. Принципи гуманізації освіти у вищій школі / А.М. Богуш // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського : зб. наук. праць. – Вип. 10 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Пріоритетні напрямки розвитку професійної освіти. Ч. 1. – 2002. – С. 50 – 54.

 3. Бордовская Н. Педагогика : учебник для вузов / Н.В. Бордовская, А.А. Реан. – СПб. : Питер, 2000. – 304 с.

 4. Григорович Р.В. Психолого-педагогічний супровід збереження психіч-ного здоров’я школярів / Р.В. Григорович [Електронний ресурс]. – Режим доступу : osvita-svyat.kiev.ua/content/articles/index.php?a…

 5. Заброцький М.М. Екопсихологічні аспекти праці вчителя / М.М. Заброць-кий // Еколого-психологічні чинники сучасного способу життя : колективна монографія / за наук. ред. Ю.М. Швалба. – К. : Педагогічна думка, 2008. – С. 160 – 171.

 6. Заброцький М.М. Педагогічна психологія : курс лекцій / М.М. Заброць-кий. – К. : МАУП, 2000. – 100 с.

 7. Кан-Калик В.А. Педагогическое творчество / В.А. Кан-Калик, Н.Д. Ни-кандров. – М. : Педагогика, 1990. – 144 с.

 8. Капінус Н. Готовність учителів до педагогічної взаємодії / Н. Капінус // Директор школи Україна : науково-методичний журнал. – 2008. – № 4. – С. 26.

 9. Каплуновська О.М. Гуманізація освітнього простору ДНЗ як умова розвитку особистості дитини дошкільного віку / О.М. Каплуновська [Електронний ресурс] // Детство в современном мире: первые 7 лет и вся жизнь : материалы І Междунар. образовательного форума. – Запорожье, 2010. – 311 с. – Режим доступу : www.ukrdeti.com/firstforum/p21.html.

 10. Макаренко А.С. Мои педагогические воззрения / А.С. Макаренко // Макаренко А.С. Избранные произведения : в 3-х т. / ред. кол. Н.Д. Ярмаченко и др. – К. : Рад. шк., 1985. – Т. 3. – С. 148 – 170.

 11. Мірошник С.І. Психолого-педагогічні умови формування творчої самостійної діяльності старшокласників (у процесі вивчення української літератури) / С.І. Мірошник // Творчість врятує світ : матеріали 7-ї Міжнародної наук.-практ. конф. / уклад.: Б.В. Новіков, Г.В. Лобанова. – К. : ІВЦ “Політехніка”, 2003. – С. 457 – 458.

 12. Пирогов Н.И. Вопросы жизни. Дневник старого врача / Н.И. Пиро-гов. – Иваново, 2008. – 427 с.

 13. Романко І.Г. Педагогічні аспекти діалогу в контексті освіти у дослідженнях педагогів загальноосвітніх навчальних закладів Великої Британії / І.Г. Романко // Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій : матер. Міжнар. наук. конф. для студентів, аспірантів, науковців ׃ у 6 ч. – Суми : РВВ СОІППО, 2008. – Ч. 4. – С. 83.

 14. Сухомлинський В.О. Вибрані твори : в 5-ти т. / В.О. Сухомлинський. – К. : “Рад. Школа”, 1976. – Т. 1. – 654 с. ; Т. 2. – 670 с. ; Т.3. – 670 с. ; Т. 4. – 640 с. ; Т. 5. – 639 с.

 15. Ушинский К. Человѣкъ какъ предметъ воспитанія. Опытъ педаго-гической антропологіи / К. Ушинский. – С.-Петербургъ, 1871. – Т. 1. – 437+XXXVIII с.

 16. Ягупов В.В. Педагогіка : навч. посібник / В.В. Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – 560 с.


Шарапа Ганна. Организация гуманного взаимодействия с воспитанниками как важное задание педагога. В статье раскрыты особенности гуманного взаимодействия педагога и воспитанников. Отмечена необходимость организации диалогического взаимодействия в учебно-воспитательном процессе, утверждения личностно ориенти-рованного подхода к воспитанникам, избежания стереотипизации в отношении отдельных категорий школьников. Указано на конкретные пути достижения гуманного взаимодействия субъектов учебно-воспитательного процесса (активный поиск путей приспособления взрослых к ребенку, наработка индивидуальных учебных программ, учитывающих специфику развития самих детей и т.п.).

Ключевые слова: гуманное взаимодействие, личностно ориенти-рованный подход в воспитании, диалогическое взаимодействие, стерео-типизация.
Sharapa Hanna. Organization humane interaction with pupils as an important task of the teacher. The article describes the features of humane interaction between teacher and students. The necessity of dialogic interaction in the educational process, strengthening individual approach to pupils, avoiding stereotypes about certain categories of students. Specified in specific ways to achieve humane interaction of the educational process (active search for ways to adapt to the adult child achievements of individual training programs that take into account the specifics of the children themselves, etc.).

Key words: humane interaction, learner-centered approach to education, dialogical interaction, stereotyping.

НАШІ АВТОРИ
Ашиток Надія, доктор філософських наук, професор кафедри соціальної роботи і корекційної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Березан Валентина, кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри соціальної і корекційної педагогіки Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

Білавич Іван, викладач І клініки анестезіології і інтенсивної терапії Варшавського медичного університету.

Біліченко Володимир, заступник директора з навчальної роботи Канівського коледжу культури і мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Бойченко Марина, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Бондаренко Володимир, кандидат технічних наук, доцент, декан технологічного факультету ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний університет”.

Величко Наталя, старший викладач кафедри іноземних мов Львівської Національної Музичної Академії імені М.В. Лисенка.

Вільхова Оксана, аспірант кафедри початкової і дошкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

Волікова Марина, аспірантка кафедри педагогіки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ “Криворізький національний університет”.

Гавриш Олена, аспірант ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний університет” м. Слов’янськ.

Городиська Віолета, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Даниско Оксана, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової фізичної культури факультету фізичного виховання Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

Дацків Ірина, викладач природничо-гуманітарного коледжу ДВНЗ “Ужгородський національний університет”.

Демченко Олена, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Дуля Альона, здобувач кафедри педагогіки і психології КВНЗ “Херсонська академія неперервної освіти”, викладач Морського коледжу Херсонської державної морської академії.

Кобрій Вролодимир, керівник педагогічної практики Дрого-бицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Короткова Юлія, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри кафедра освітнього менеджменту та педагогіки Маріупольського державного університету.

Кравченко-Дзондза Олена, старший викладач кафедри філо-логічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі.

Лоза Тетяна, здобувач кафедри соціальної педагогіки Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

Малашевська Ірина, кандидат педагогічних наук, доцент, докторант Інституту мистецтв НПУ імені М.П. Драгоманова.

Навроцька Марія, викладач кафедри менеджменту освіти КВНЗ “Херсонська академія неперервної освіти”.

Невмержицька Олена, доктор педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Панасенко Елліна, доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки вищої школи Державного вищого навчального закладу “Донбаський державний педагогічний університет”.


Пантюк Тетяна, кандидат педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Преснер Руслана, асистент кафедри іноземних мов Національного лісотехнічного університету України.

Савчук Борис, доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник Науково-освітнього центру дослідження українського козацтва Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Салань Наталя, аспірант кафедри математики та методики викладання математики початкового навчання Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Сараєва Олена, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, психології й освітнього менеджменту Херсонського державного університету.

Сулаєва Наталія, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музики Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка.

Чопик Юрій, магістр філології, викладач кафедри мовознавства Івано-Франківського національного медичного університету.

Шарапа Ганна, викладач Рівненського медичного коледжу.

OUR AUTHORS
Ashitok Nadya, doctor of science (Philosophy), professor of the Social work and Correctional Education Department, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University.

Berezan Valentyna, candidate of science (Theory of Education), associate professor, doctorate of the Social and Correctional Pedagogy Department, Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University.

Bilavych Ivan, lecturer І clinical anesthesiology and intensive therapy Warsaw Medical University.

Bilichenko Volodymyr, director deputy of educational work of the Kaniv College of Culture and Arts, Uman Pavlo Tychyna State Pedagogical University.

Boichenko Maryna, candidate of science (Theory of Education), associate professor of the Theory of Education Department, Sumy A.S. Makarenko State Pedagogical University.

Bondarenko Volodymyr, candidate of science (Engineering), associate professor, dean of technological faculty of the State Higher Educational Establishment, Donbass State Pedagogical University.

Veluchko Natalya, senior lecturer of the Foreign Languages department, Lviv M.V. Lysenko National Musical Academy.

Vilkhova Oksana, post-graduate student of the Primary and Preschool Education department, Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University.

Volikova Marina, post-graduate student of the Theory of Education Department, Kryvyi Rih Pedagogical Institute of State Higher Educational Establishment “Kryvyi Rih National University”.

Gavrysh Olena, post-graduate student of the State Higher Educational Establishment “Donbass State Pedagogical University” in Slovjansk.

Gorodys’ka Violetta, candidate of science (Theory of Education), associate professor of the Theory of Education and Preschool Education Department, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University.


Danуsko Oksana, candidate of science (Theory of Education), lecturer of the theory and methodology of physical education, adaptive physical culture and mass Faculty of Physical Education, Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University.

Datskiv Iryna, lecturer of the Naturally Humanitarian College of State Higher Educational Establishment “Uzhgorod National University”.

Demchenko Olena, candidate of science (Theory of Education), associate professor of the Social Education and Social Work Department, Hlukhiv Oleksandr Dovzhenko National Pedagogical University.

Dulia Alona, researcher of the Theory of Education and Psychology Department of the Municipal Higher Educational Establishment “Kherson Academy of Continuous Education”, lecturer of the Marine college, Kherson State Marine Academy.

Kobriy Volodymyr, leader of pedagogical practice, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University.

Korotkova Julia, candidate of science (Theory of Education), associate professor of the Educational Management and Pedagogics Department, Mariupol’ State University.

Kravchenko-Dzondza Yelena, senior lecturer of the Philological Disciplines and Methods of Their Teaching in Primary School Department.

Loza Tatyana, researcher of the Social Education Department, Luhansk Taras Shevchenko National University.

Malashevska Iryna, candidate of science (Theory of Education), associate professor, doktorant, Institute of Arts Mykhailo Drahomanov National Pedagogical University.

Navrotska Maria, lecturer of the Education Management Department of the Municipal Higher Educational Establishment “Kherson Academy of continuous education”.

Nevmerzhytska Olena, doctor of science (Theory of Education), associate professor of the of Theory of Education and Preschool Education Department, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University.


Panasenko Ellіna, doctor of science (Theory of Education), associate professor of the Theory of Education of Higher School of State Higher Educational Establishment “Donbass State Pedagogical University”.

Pantyuk Tetyana, candidate of science (Theory of Education), professor of the Theory of Education and Preschool Education Department, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University.

Presner Ruslana, assistant of the Foreign Languages Department, National Forest-technical University of Ukraine.

Savchuk Borys, Doctor of sciences (Historical), professor, leading researcher of the Scientific and Educational Center of the Ukrainian Cossacks, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University.

Salan Natalia, post-graduate student of the Mathematics and Mathematics Teaching Methods of Primary Education Department, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University.

Saraeva Оlena, candidate of science (Theory of Education), associate professor of the Pedagogy, Psychology and Educational Management Department, Kherson State University.

Sulaeva Natalia, candidate of science (Theory of Education), associate professor of the Music Department, Poltava V.H. Korolenko National Pedagogical University.

Chopyk Yuriy, master of philology, lecturer of the Linguistics Department, Ivano-Frankivsk National Medical University.

Sharapa Hanna, lecturer of Rivne Medical college.

ЗМІСТ
Ашиток Надія. Професії соціальний педагог

і соціальний працівник:

спільне і відмінне……………………...............................................4

Березан Валентина. Практична підготовка

майбутнього соціального педагога

з використанням інформаційних

і комунікаційних технологій……………………………………..14Білавич Іван. Внесок українських лікарів

у розвиток вітчизняної науки

та медичної опіки дітей і дорослих

(кінець ХІХ – початок ХХ ст.)…………………………………...25Біліченко Володимир. Розвиток

музичної освіти в Україні

у період козацької доби (Гетьманщини)………………………...34

Бойченко Марина. Організація

програм телементорства

для обдарованих і талановитих

у розвинених англомовних країнах……………………………...48Бондаренко Володимир. Формування

професійного іміджу майбутніх учителів технологій…………..58Величко Наталія. Еколого-естетичне виховання

у початкових школах Великої Британії………………………….69Вільхова Оксана. Розвиток дитячої

народної хореографії в Радянській Україні

у структурі діяльності обласних будинків

народної творчості (друга половина XX ст.)……………………79Волікова Марина. Проблема періодизації

та освоєння науково-публіцистичної

спадщини АМакаренка в контексті

інноваційного розвитку освіти…………………………………...89Гавриш Олена. Професійні та особистісні якості

шкільного соціального педагога………………………………....98Городиська Віолета. Інновації

в освітній діяльності вищої школи……………………………..107Даниско Оксана. Методолого-теоретичні засади

формування здорового способу життя школярів

засобами фізичної культури і спорту…………………………..119

Дацків Ірина. Підготовка фахівців

у галузі музичного мистецтва

на Закарпатті (1919 – 1939 рр.)………………………………….127

Демченко Олена. Експлікація феномену

соціальної обдарованості в контексті

психолого-педагогічних досліджень…………………………...134

Дуля Альона. Підготовка

майбутнього фахівця морської галузі

у контексті компетентнісного підходу…………………………146

Кобрій Володимир. Педагогічні умови

практичної підготовки фахівців

у вищих педагогічних

навчальних закладах України…………………………………...156Короткова Юлія. Мета та зміст

професійної підготовки філологів

у галузі рідної мови в університеті Кіпру

наприкінці XX – початку ΧΧΙ століття………………………...166Кравченко-Дзондза Олена. Модель формування

комунікативної компетентності

майбутніх вчителів початкових класів

у процесі професійної підготовки………………………………177Лоза Тетяна. Динаміка рівня готовності

до самостійного життя.

вихованців ДБСТ при здійсненні

їх соціально-педагогічної підтримки…………………………...187Малашевська Ірина. Теорія та практика

сучасної системи музичної освіти

дітей молодшого шкільного віку……………………………….198

Навроцька Марія. Спілкування

як невід’ємна складова іміджу педагога……………………….209Невмержицька Олена. Виховний ідеал:

еволюція та сучасне трактування……………………………….219Панасенко Елліна. Генеза експериментів

у галузі виховання у науково-педагогічних

дослідженнях українських авторів:

ретроспективний аналіз…………………………………………231Пантюк Тетяна. Пріоритетні детермінанти

процесу підготовки дитини до шкільного навчання…………..242Преснер Руслана. Специфіка навчання

іноземних мов дорослих………………………………………...251Савчук Борис,

Чопик Юрій. Вплив реформаторської педагогіки на розвиток

теорії і практики навчання і виховання

в Україні у першій третині ХХ ст.:

історіографія проблеми………………………………………….260Салань Наталія. Сучасний стан

підготовки майбутнього вчителя

фізико-математичних дисциплін

до гурткової роботи у закладах освіти………………………....271Сараєва Олена. Дитячий колектив:

психолого-педагогічний вимір проблеми……………………...281Сулаєва Наталія. Вітчизняна мистецька освіта

ХІІІ – середини ХVІ століть:

неформальні й формальні ознаки……………………………….293

Шарапа Ганна. Організація гуманної взаємодії

з вихованцями як важливе завдання педагога…………………303НАШІ АВТОРИ………………………………………………………312


CONTENS
Ashitok Nadya. Profession of social pedagogue

and social worker:

common and different…………………...…………………….……..4

Berezan Valentyna. Practical preparation

of the social pedagogues

with using information

and communication technologies…………………………………..14Bilavich Ivan. Contribution of Ukrainian doctors

to development of native science

and medical guardianship of children and adults

(late 19th – early 20th century)…………………………………….25Bilichenko Volodymyr. Development

of musical education in Ukraine

during the hetmanship……………………………………………...34Boichenko Maryna. Organization

of telementoring programs

for gifted and talented

in the developed English-speaking countries………………………48Bondarenko Volodymyr. Formation

of technology future teachers’ professional image………………....58Veluchko Natalya. Ecologic and aesthetic education

of British primary schools……………………………………….…69Vilkhova Oksana. Development of child’s

folk choreography in Soviet Ukraine

in the structure of activity of regional houses

of folk creation (second half of the XX century)…………………..79
Volikova Marina. The problem of periodization

and the development of scientific and journalistic

heritage of A.S. Makarenko in the context

of innovative development of education……………………..…….89Gavrysh Olena. Professional and personal properties

of school social educator……………………………………….…..98Gorodys’ka Violetta. Innovations

in the educational activity of higher school…………………….…107

Danуsko Oksana. Methodological-theoretical principles

of schoolchildren healthy way of life formation

by physical culture and sport methods……………………...…….119

Datskiv Iryna. The training of specialists

in the field of musical art

in Transcarpathia (1919 – 1939)……………………….………….127

Demchenko Olena. Explication of the phenomenon

of social gifts in the context

of psychological and educational research……………..…………134

Dulia Alona. Future

marine industry specialist preparation according

to the competency approach……………………………...……….146

Kobriy Volodymyr. Pedagogical conditions

of practical training

in higher pedagogical

educational institutions of Ukraine………………………………..156Korotkova Julia. Purpose and content

of professional training of philologists

in the field of native language in the University of Cyprus

in the late 20th and early 21st century……………………………...166Kravchenko-Dzondza Yelena. The model

of communicative competence

of primary school teachers

in the training………………………………………………...……177Loza Tatyana. Trends in readiness

for independent living

children in family-type homes in the exercise

of their social and educational support……………………..……..187Malashevska Iryna. Theory and practice

of modern system of the musical education

of children younger age……………………………………….…..198

Navrotska Maria. Communication

as an integral component of the image of the teacher………….…209Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Навчальний посібник Харків нфаУ 2011 (07) к 15 Рецензенти: В. О. Тюріна
2015 -> Київська духовна академія української православної церкви київського патріархату новітні релігійні та містичні рухи: системний аналіз Збірник наукових праць
2015 -> Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів { Із змінами, внесеними згідно з Постановами км n 960 ( 960-2000-п ) від 14. 06. 2000 n 1124 ( 1124-2004-п ) від 27. 08. 2004 n 254
2015 -> Положення про організацію освітнього навчального процесу Миколаїв-2015 ббк 74. 202 П 52 Затверджено вченою радою Миколаївського національного університету імені В. О
2015 -> Міністерство освіти І науки україни технолого-економічний коледж миколаївського національного аграрного університету
2015 -> Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференціїз питань патріотичного виховання молоді
2015 -> Гарбадин Андрій Стефанович робоча програма


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка