Виписка з правил сертифікації харчової продукції та тютюнових виробівСкачати 92.16 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір92.16 Kb.
#13472
ВИПИСКА
З ПРАВИЛ СЕРТИФІКАЦІЇ

ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ
Сертифікацію продукції в Системі проводять виключно органи з сертифікації харчової продукції і продовольчої сировини, які акредитовані в Системі в установленому порядку.
Функції Органу з сертифікації продукції та систем якості Укрметртестстандарт щодо проведення сертифікації харчової продукції та тютюнових виробів покладаються на Центр з сертифікації та випробувань продукції (харчова продукція, тютюнові вироби, іграшки та вироби, що контактують з харчовими продуктами) Укрметртестстандарт (надалі — Центр).
Об’єктами сертифікації в Системі є продукція, що:

— вироблена в Україні;

— ввозиться в Україну і позначена виробником, як така, що відповідає чинним в Україні нормативним документам;

— ввозиться в Україну і не позначена виробником, як така, що відповідає чинним в Україні нормативним документам, але може бути ідентифікована, як така, що повинна відповідати чинному в Україні нормативному документу на аналогічну продукцію;

— ввозиться в Україну і не позначена виробником, як така, що відповідає чинним в Україні нормативним документам, і не може бути ідентифікована, як така, що повинна відповідати чинному в Україні нормативному документу, але має позитивний висновок санітарно-гігієнічної експертизи Міністерства охорони здоров'я України.
Обов’язкова сертифікація продукції в Системі здійснюється на відповідність обов’язковим вимогам нормативних документів, чинних в Україні, щодо безпеки життя, здоров’я людей та охорони довкілля.

Добровільна сертифікація проводиться за рішенням Центру на відповідність до вимог нормативних документів, які узгоджені з постачачальником та споживачем.


Порядок обов'язкової сертифікації всіх видів імпортної продукції в Системі встановлюється органом із сертифікації у відповідності з нормативними документами з дотриманням вимог "Порядку ввезення на митну територію України продукції, що імпортується та підлягає в Україні обов’язковій сертифікації", затвердженого наказом Державного митного комітету України і Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 10 травня 1994 року № 107/126, зареєстрованого Міністерством юстиції України 16.08.96 р. № 458/1483.
Усі роботи з сертифікації продукції в Системі сплачуються заявником на договірних підставах.

Порядок проведення сертифікації продукції у цілому містить:


— подання заявки на сертифікацію;

— розгляд та прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми (моделі) сертифікації;

— обстеження виробництва, або атестацію виробництва продукції, що сертифікується, або аналіз функціонування сертифікованої системи якості, якщо це передбачено схемою сертифікації;

— ідентифікацію, відбір та випробування зразків продукції;

— аналіз одержаних результатів, прийняття рішення про можливість видачі сертифіката відповідності та укладення ліцензійної угоди;

— оформлення акта про зберігання зразка-свідка сертифікованої продукції;

— видачу сертифіката відповідності (або документа про невідповідність продукції), надання ліцензії та занесення сертифікованої продукції до Реєстру Системи;

— визнання сертифіката або інших документів, що підтверджують відповідність імпортної продукції до вимог чинних в Україні нормативних документів і видані на цю продукцію за кордоном;

— технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час її виробництва;

— інформацію про результати робіт з сертифікації продукції.


1. Подання заявки на сертифікацію

Для проведення сертифікації продукції в Системі заявник (підприємство чи громадський суб"єкт підприємницької діяльності, вітчизняний чи іноземний) подає у Центр — заявку. Форми заявок вибираються у відповідності від вибраної моделі сертифікації продукції.2. Розгляд та прийняття рішення за заявкою із зазначенням схеми (моделі) сертифікації

2.1. Заявку розглядає відділ сертифікації продукції (харчова продукція, тютюнові вироби, іграшки та вироби, що контактують з харчовими продуктами) (надалі – відділ сертифікації), який:

— реєструє заявку в журналі обліку і заводить окрему справу про сертифікацію продукції підприємства - виробника (включно іноземного), в якій надалі зберігається все листування і внутрішні документи Центру стосовно даної продукції цього виробника. Документи зберігаються на термін дії виданого сертифікату відповідності;

— проводить експертизу заявки щодо правильності заповнення реквізитів;

— визначає схему (модель) сертифікації продукції за поданою заявкою, необхідність попереднього обстеження виробництва і атестації виробництва чи аналізу функціонування сертифікованої системи якості;

— визначає акредитовані в Системі випробувальні лабораторії, які мають провести випробування продукції за заявкою, кількість зразків для випробувань, правила їх відбору, а також узгоджені терміни проведення окремих видів робіт з сертифікації та їхню вартість;

— визначає перелік необхідних додаткових документів, які повинен подати заявник для проведення сертифікації за заявкою;

3. Правила вибору схеми (моделі) сертифікації продукції

3.1.Схема (модель) сертифікації заявленої продукції визначається Центром за узгодженням з заявником до початку робіт з сертифікації у відповідності з ДСТУ 3413-96 "Порядок сертифікації продукції" та "Правил обов"язкової сертифікації харчової продукції". Вибір схеми (моделі) залежить від виду продукції, її кількості, стану виробництва та інших вихідних даних.

3.2. Схеми (моделі) сертифікації продукції (в тому числі, що імпортується в Україну):

а) сертифікація кожної партії продукції (розмір партії визначається згідно якісного посвідчення або рахунку-фактури);
б) сертифікація з обстеженням виробництва;
в) сертифікація з атестацією виробництва;
г) сертифікація з оцінкою системи управління якості;
д) сертифікація продукції з проведенням сертифікаційних випробувань та технаглядом.


 1. Схеми (моделі) сертифікації з атестацією виробництва або з оцінкою сертифікованої системи упрвління якістю застосовуються у випадку бажання виключно виробника продукції, що випускається серійно, (включно іноземного) одержати сертифікат на термін дії з правом самостійно застосовувати його до кожної випущеної партій продукції.
 1. Правила відбору зразків для випробувань, ідентифікації продукції та приймання зразків випробувальною лабораторією
 1. Відбирання зразків продукції для випробувань здійснює Центр.
 1. Кількість зразків продукції для випробувань (кількість пакувань, загальна маса, точкова маса, кількість і розміщення точок відбирання тощо) встановлюється Центром в "Тимчасових нормах відбору зразків продукції на сертифікацію" у відповідності з вимогами державних та міжнародних стандартів на цю продукцію.

4.3. Відбір зразків представником Центру проводиться виключно в присутності представника виробника (постачальника) і оформляється актом відбору зразків за формою, із зазначенням таких обов’язкових відомостей:

­— місце та дата відбирання зразків;

— назва продукції;

— назва виробника продукції;

— розмір партії продукції; дата виготовлення або граничні дати виготовлення партії;

— характеристика та маса продукції в споживчому пакуванні; термін реалізації продукції;

— кількість зразків для випробувань, ідентифікації та зразків-свідків для зберігання.

Акт оформляється в трьох примірниках і підписується представником організації, що проводить відбирання, та представником підприємства виробника (постачальника). Один примірник залишається у виробника (постачальника), другий направляється із зразками-свідками в Центр для зберігання, третій — направляється із зразками в акредитовану випробувальну лабораторію, яка зазначена в рішенні за заявкою.

Відібрані зразки для випробувань та зберігання опечатують або опломбовують.
 1. Ідентифікація продукції проводиться Центром.

4.6. Ідентифікація продукції, в т.ч. імпортної, повинна проводитись з урахуванням вимог нормативних документів, діючих в Україні, та Постановою Кабінету Міністрів України від 9 листопада 1996 р за № 1371 "Про вдосконалення контролю якості і безпеки харчових продуктів" та "Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями", що затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1996 р. № 854.5. Атестація виробництва

Порядок здійснення атестації виробництва продукції визначає Орган з сертифікації відповідно до положень ДСТУ 3414 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок здійснення", з урахуванням специфіки продукції, розмірів і умов її виробництва, наявності галузевих технологічних інструкцій, рецептур та інших документів, використовуючи при цьому документи, що передбачені додатками до Порядку проведення атестації виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, затвердженого наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 29 лютого 1996 р. № 85 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12 червня 1996 р. № 291/1316. Атестації виробництва може за рішенням Органу з сертифікації передувати попереднє обстеження виробництва
 1. Випробування зразків продукції
 1. Випробування зразків продукції проводять виключно акредитовані в Системі випробувальні лабораторії, що визначені Центром в рішенні за заявкою.

Самостійне прийняття випробувальною лабораторією рішень про проведення випробувань зразків з метою сертифікації продукції не допускається.
6.2. Зразки продукції повинні випробуватись на відповідність усім вимогам чинних в Україні нормативних документів, що зазначені в рішенні за заявкою.


 1. Оформлення сертифіката відповідності та його реєстрація в Реєстрі Системи
 1. Оформлення сертифіката відповідності та його реєстрацію в Реєстрі Системи здійснює відділ сертифікації, що розглядав результати робіт з сертифікації продукції за заявкою.
 1. За позитивних висновків розгляду результатів робіт з сертифікації заявнику видається оригінал сертифіката відповідності.


 1. Визнання сертифікатів чи інших документів, які підтверджують відповідність імпортної продукції до вимог чинних в Україні нормативних документів і видані на цю продукцію за кордоном

Визнанню в Системі підлягають сертифікати та протоколи випробувань продукції, видані уповноваженими органами інших держав (далі — іноземний сертифікат), за умови дотримання таких правил:

а) з національним органом з сертифікації тієї країни, з якої походить продукція, що ввозиться в Україну, Держспоживстандартом України укладена двостороння угода про взаємне визнання результатів робіт з сертифікації;

б) іноземний сертифікат, виданий в державній системі сертифікації тієї країни, з якої походить і в якій виготовлена продукція, що ввозиться в Україну;

в) продукція, що ввозиться в Україну, може бути ідентифікована за супровідною документацією (маркування, етикетка тощо) як така, що виготовлена за міждержавними (ГОСТ) або іншими нормативними документами, що є чинними в Україні;


 1. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час її виробництва
 1. Технічний нагляд за сертифікованою продукцією під час її виробництва здійснює Орган з сертифікації продукції чи за його дорученням інша організація у разі, коли сертифікат відповідності видано підприємству-виробнику на термін і надане право самостійно застосовувати його до кожної одиниці виготовленої продукції.
 1. Періодичність контрольних випробувань, їх обсяг та порядок проведення, періодичність проведення технічного нагляду за атестованим виробництвом, періодичність оцінки ефективності функціонування системи якості встановлює Орган з сертифікації продукції в кожному конкретному випадку.

9.3. Центр може тимчасово припинити або анулювати дію сертифікату у разі:

— виявлення невідповідності продукції вимогам, що встановлені під час сертифікації;

— порушення вимог технології виготовлення, правил приймання, методів контролю та випробувань, маркування продукції тощо;— зміни виробником нормативних документів, методів випробувань, складу, тощо, які можуть вплинути на відповідність сертифікованої продукції встановленим вимогам, без попереднього узгодження з Центром.
Каталог: media -> umtst doc
media -> Робоча програма навчальної дисципліни теоретико методологічні проблеми психології
media -> Робоча програма навчальної дисципліни ппп 07 педагогічна психологія перепідготовки спеціалістів
media -> Основні напрями діяльності психологічної служби області у 2013-2014 н р. Л. Підлипна, директор оцппср відповідно до листа Міністерства освіти І науки України від 08. 07. 13р. №1/9-479 «Про діяльність психологічної служби у 2013/2014 навчальному
media -> Орієнтовні теми докурсових завдань для учителів хімії
media -> Методичні рекомендації до написання та оцінювання курсових робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників
media -> Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
media -> План: Вступ Взаємодія "лікар-пацієнт"
media -> Пояснювальна записка Необхідність запровадження курсу «Етикет та етика»
umtst doc -> Україні заборонили китайських курей

Скачати 92.16 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал