Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського кафедра педагогіки інститут педагогіки, психології І мистецтв Наукова робота підготовка підлітків до конструктивного подолання кризових ситуаційСкачати 404.3 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації09.09.2017
Розмір404.3 Kb.
#37313
  1   2   3   4   5
Вінницький державний педагогічний університет
імені Михайла Коцюбинського


кАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ

Інститут педагогіки, психології і мистецтв


Наукова робота
підготовка підлітків

до конструктивного подолання

кризових ситуацій
Автори: Ільніцька Майя Андріївна

Чеконут Леся ІванівнаВінниця – 2013

ЗМІСТ

ВСТУП 3

Розділ 1. подолання кризових ситуацій у підлітковому віці як соціально-педагогічна проблема 7

1.1. Сутність і стратегії подолання кризових ситуацій. 7

1.2. Кризові ситуації в підлітковому віці. 15

Розділ 2. Експериментальне дослідження готовності підлітків до подолання кризових ситуацій. 20

2.1. Способи та особливості реагування підлітків на кризові ситуації. 20

2.2. Формування здатності підлітків до конструктивного подолання кризових ситуацій. 25

Висновки 29

Список використаних джерел 32

ВСТУП


Актуальність і ступінь дослідженості проблеми. Хронічна стресова ситуація, викликана соціально-економічною нестабільністю, зростанням безробіття і соціального розшарування в суспільстві, значною мірою впливає на емоційний стан і здоров'я людей, ставить підвищені вимоги до їх здатності чинити опір негативним впливам, долати перешкоди, знаходити вихід з важких ситуацій, використовуючи конструктивні форми поведінки. В особливо вразливому становищі перебувають діти, які не володіють необхідним життєвим досвідом і психологічними ресурсами для самостійного подолання складних життєвих ситуацій, унаслідок чого підвищується небезпека їх невротизації і соціальної дезадаптації, виникнення різноманітних форм неконструктивної захисної поведінки. Часто відхилення в поведінці підлітків є реакцією на стресову ситуацію і неможливість упоратися з нею. Невдачі, зумовлені браком досвіду поведінки в критичних ситуаціях, можуть призводити до розчарувань, формування невпевненості в собі, озлобленості, агресивності, негативізму як якості особистості. Захисні техніки, що виробляються при цьому (втеча від реальності, уникнення неприємностей або відкрита агресія), виявляються несприятливими для розвитку особистості. Практичний досвід роботи в школі переконує в необхідності розробки системи психолого-педагогічної допомоги підліткам, що опиняються наодинці з різноманітними проблемами і критичними ситуаціями.

Одне з актуальних завдань педагогічної психології полягає в розробці теоретичних засад і методичних шляхів розвитку в дітей здатності конструктивно реагувати на складні життєві ситуації. Уміння долати перешкоди і знаходити конструктивний вихід з кризових ситуацій є важливим показником рівня розвитку особистості. Вироблення ефективних способів поведінки в кризових ситуаціях підвищує адаптивний потенціал підлітків, зміцнює їх психологічну стійкість, сприяє формуванню почуття власної цінності, підвищує самооцінку, упевненість у власних силах (О.В. Бондаревська, О.О. Данилова, Л.Б. Ітельсон, Н.В. Калініна, В.В. Серіков, С.Г. Якобсон і ін.).

Розробці методичних шляхів розвитку здатності підлітків до конструктивної поведінки в складних життєвих ситуаціях може сприяти використання напрацювань зарубіжної й вітчизняної психології та педагогіки в галузі досліджень копінг-поведінки – поведінки, спрямованої на подолання кризових ситуацій (Д. Амірхан, Ф.Є. Василюк, Х. Вебер, Р.М. Грановська, Р. Лазарус, І.М. Нікольська, С.К. Нартова-Бочавер, Н.О. Сирота, С. Фолькман та ін.). Психологами досліджувалися, зокрема, способи і стратегії реагування людини на критичні події життя (С.Фолькман, Р. Лазарус), травматичні події (Дж. Бреннан), важкі ситуації (С.К. Нартова-Бочавер), складні життєві ситуації (Л.Ф. Бурлачук, О.Ю. Коржова), екстремальні ситуації (М.Ш. Магомед-Емінов), кризові ситуації (В.В. Нуркова) тощо. Вивченням особливостей переживання особистості в екстремальних ситуаціях займалися Ф.Є. Василюк, А.Д. Андрєєва, М. Тишкова, Р.А. Туревська, Л.М. Аболін.

Незважаючи на посилену увагу дослідників до вивчення особистісних ресурсів і стратегій копінг-поведінки, проблема готовності дітей підліткового віку до ефективного подолання кризових ситуацій залишається поки що відкритою для подальших пошуків. Актуальним, зокрема, є з'ясування типових стратегій, які використовуються підлітками під час подолання стресових ситуацій, обґрунтування психолого-педагогічних умов і засобів розвитку здатності підлітків адекватно реагувати на складні ситуації і знаходити з них конструктивний вихід. Можна констатувати існування суперечності між необхідністю розвитку готовності підлітків до подолання життєвих труднощів і неопрацьованістю концептуального і технологічного забезпечення цього процесу.

Враховуючи практичну значущість вказаної проблеми та недостатню обґрунтованість шляхів її розв’язання, ми обрали тему власного дослідження: «Підготовка підлітків до конструктивного подолання кризових ситуацій».

Об’єкт дослідження – поведінка підлітків у кризових ситуаціях.

Предмет дослідження формування готовності підлітків до конструктивного подолання кризових ситуацій.

Мета дослідження – з'ясувати особливості копінг-поведінки у підлітковому віці та розробити й експериментально перевірити програму формування здатності підлітків до конструктивного подолання кризових ситуацій.

Досягнення поставленої мети потребувало розв’язання таких завдань:

1) на основі аналізу літературних джерел з'ясувати сутність поведінки, спрямованої на подолання кризових ситуацій;

2) визначити особливості реагування підлітків у кризових ситуаціях залежно від сфери їх виникнення;

3) виявити домінуючі стратегії подолання кризових ситуацій у молодшому і старшому підлітковому віці;

4) розробити й експериментально апробувати програму формування здатності підлітків до конструктивного подолання кризових ситуацій.

Для розв’язання поставлених у дослідженні завдань використано комплекс взаємопов’язаних теоретичних і емпіричних методів дослідження:

– теоретичні методи (аналіз, порівняння, узагальнення) для визначення теоретичних засад дослідження, з'ясування сутності копінг-поведінки, різних підходів до її дослідження;

– емпіричні методи (бесіди, спостереження, опитувальник «Копінг-стратегій у кризових ситуаціях», педагогічний експеримент) для вивчення особливостей поведінки підлітків у кризових ситуаціях і перевірки ефективності розробленої програми підготовки підлітків до конструктивного подолання кризових ситуацій;

– методи математичної статистики (непараметричний критерій Вілкоксона) застосувались для встановлення достовірності результатів формувального експерименту.Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота здійснювалася на базі ЗОШ І-ІІІ ступенів №32 м. Вінниці. Загалом у дослідженні взяли участь 168 учнів 6-9 класів.

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що:

– систематизовано й проаналізовано основні підходи до розуміння сутності поведінки, спрямованої на подолання кризових ситуацій;

– визначено особливості реагування підлітків у кризових ситуаціях залежно від сфери їх виникнення;

– виявлено домінуючі стратегії подолання кризових ситуацій у молодшому і старшому підлітковому віці;

– обґрунтовано профілактично-корекційну програму формування здатності підлітків до конструктивного подолання кризових ситуацій.

Практичне значення дослідження визначається тим, що його результати можуть використовуватися з метою підвищення ефективності корекційної роботи з учнями підліткового віку. Крім того, матеріали дослідження можуть знайти застосування у процесі розробки змісту навчальних спецкурсів з соціальної педагогіки, психології девіантної поведінки та корекційної педагогіки.

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати дослідження доповідалися на студентській науково-практичній конференції (Вінниця, грудень 2012 р.). Результати дослідження впроваджені в навчально-виховний процес ЗОШ І-ІІІ ступенів №32 м. Вінниці (довідка додається).

Публікації. Положення дослідження опубліковані у збірнику студентських наукових робіт «Педагогічний пошук» Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського (Вінниця, грудень 2012 р.).

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи становить 32 сторінки, з них основного тексту – 30 сторінок. Ілюстративний матеріал подано на 2 рисунках і в 4 таблицях. Бібліографія містить 19 найменувань.


Каталог: contest
contest -> Соціально-психологічні особливості навчання обдарованих учнів у старших класах гімназії Зміст
contest -> Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень І термінів
contest -> Зміст вступ розділ специфіка І форми прояву девіантної поведінки у підлітковому віці як соціальна проблема
contest -> Міністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Чернівецький торговельно-економічний інститут
contest -> Директор чтеі кнтеу
contest -> Товарознавство продовольчих товарів
contest -> Міністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Чернівецький торговельно-економічний інститут

Скачати 404.3 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка