Вимоги до психолого педагогічної характеристики учняСкачати 71.09 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір71.09 Kb.

Вимоги до психолого - педагогічної характеристики учня

1. Прізвище, ім’я, по-батькові дитини

- дата народження,

- склад сім’ї. 1. Відношення батьків до виховання дитини: - ввзаємовідносини у сім’ї .

 2. Яку школу, клас відвідує дитина (якщо навчався 2 роки у якомусь класі – вказати).

 3. Як будуються відносини з дитячим колективом, вчителем.

 4. Засвоєння програм загальноосвітньої школи по всіх розділах:

(докладно описати засвоєння математичних знань)

- прямий та зворотній рахунок,

- числовий ряд, склад числа, компоненти арифметичниї дій,

- лічильні операції в межах….., з переходом через десяток,

- розуміння та розв’язування задач в….дії.

- Описати граматичні здібності дитини, відмітити характер помилок (незнання правил, знання, але невміння іх застосовувати, помилки дисграфічного характеру і т.д.)

- Відмітити особливості читання (знання букв, уміння зливати у склади, вільно читати, уміння переказувати, розуміння прочитанного та прихованого змісту).

- Стан словникового запасу, зв’язок мови, звуковимови, фонетичного слуху та ін.

6. Розвиток уваги, пам`яті, мислення (наочно-дійове, наочно-образне, словесно-логічне). Розвиток сенсорних процесів, моторики (мілкої та загальної).


 1. Відношення до доручень, суспільних обов`язків, трудової діяльності:

- самообслуговування, охайність.

8. Характер дитини, особливості, інтереси.

9. Методи педагогічного впливу на дитину.

Необхідно вказати охайність.Характеристику слід завірити підписом вчителя та печаткою школи.Схема психолого-педагогічної характеристики учня, який представляється на вивчення в психолого-медико-педагогічну консультацію

1.Загальні відомості.2.Прізвище, ім′я, дата народження. Чи відвідував дитячий садок? Рік вступу до школи, тип школи. У яких класах і скільки років навчався.

3.Готовність до шкільного навчання.4.Рівень знань, умінь і навичок з основних предметів.

Читання. Рівень засвоєння предмета відповідно до вимог програми та критеріїв оцінювання знань: знання букв, вміння зливати в склади, спосіб читання ( поскладове, цілими словами), швидкість, наявність специфічних помилок, розуміння прочитаного.

Письмо. Рівень засвоєння предмета відповідно до вимог програми та критеріїв оцінювання знань: копіювання, письмо під диктовку (окремих букв, складів, речень), граматичні та специфічні помилки, особливості каліграфії.

Математика. Рівень засвоєння предмета відповідно до вимог програми та критеріїв оцінювання знань: наявність поняття числа, порядкова лічба ( в яких межах, конкретна чи абстрактна ), лічильні операції (в яких межах, усно чи на конкретному матеріалі, самостійно чи з допомогою), знання таблиць додавання та віднімання, множення та ділення, розв′язування задач.

Рівень засвоєння знань з інших предметів. (в т. ч. малювання).

 1. Ставлення до навчальної діяльності, старанність.

 2. Виконання трудових та громадських доручень.

 3. Види допомоги з боку вчителя, їх результати.

 4. Особистісні риси учня.

 5. Моральні якості. Самооцінка. Взаємини з дорослими та дітьми.

 6. Психолого-педагогічні висновки та рекомендації.

Дата. Печатка. Підписи директора школи, класного керівника, психолога.

Методичні рекомендації до написання педагогічної характеристики дитини шкільного віку на ПМПК


 1. Характеристика дитини дається на підставі її всебічного попереднього вивчення.

 2. Вивчення слід проводити в природних умовах виховання і навчання.

 3. Психолог і педагог складають кожен свою частину характеристики, проте відомості про дитину повинні доповнювати одне одному.

 4. При вивчення дитини важливо не тільки звертати увагу на прояв рис особистості, пізнавальної активності школяра, але й намагатися з’ясувати мотиви його поведінки і дій, причини його високого (достатнього, низького) рівня інтелектуального розвитку.

 5. Основою вивчення учнів є матеріали спостереження за поведінкою дитини в урочний та позаурочний час, різними видами її діяльності (навчальною, трудовою, спілкуванням тощо), а також експертні завдання (контрольні, тести), аналіз продуктів дитячої діяльності (малюнки, твори).

 6. Характеристика повинна бути обгрунтована фактами поведінки дитини, діями, висловлюваннями.

 7. Характеристика дається в зв’язку з умовами сімейного виховання дитини та включає аналіз взаємовідносин дитини з однолітками.

 8. При складанні характеристики можливо використовувати матеріали, отримані з бесід з батьками.

 9. Заключна частина характеристики викладається чітко, лаконічно, обгрунтовано. Слід вказати, які риси дитини потребують корекції.

Характеристика – це результат продуманого систематичного спостереження протягом певного періоду. Вона не повинна бути поверхнева і написана поспіхом. Факти слід викладати послідовно і систематично. Треба уникати складних мовних зворотів, нерозумних і неправильних термінів.


Програма написання педагогічної характеристики

Загальні відомості


П.І.Б., вік , клас, дані про попереднє навчання

(заклад, форма, програма).

Склад, характеристика родини

Дані про сім’ю, умови виховання, увага батьків до дитини, хто займається вихованням, травмуючі обставини.

Фізичний стан

Діагноз, порушення функцій, зміни в фізичному розвитку, часто хворіє (на які хвороби), порушення координації рухів, стан дрібної моторики рук, стереотипні нав’язливі рухи міміки, працездатність стомлюваність, темп роботи (встигає працювати разом з класом чи відстає).

Стан шкільних знань і навичок

 1. Успішність учня по предметах;

 2. засвоєння програм загальноосвітньої школи

предмет (предмети) які викликають труднощі.

Особливості усної мови

 1. Бідний/ достатній словниковий запас, характер помилок усного мовлення, їх частота, граматичне оформлення речень, здатність зв’язно і послідовно висловлювати свої думки.

Читання

Знання букв, уміння зливати в склади, вільно читати, переказувати; розуміння прочитаного та прихованого змісту, здатність робити переказ прочитаного чи прослуханого тексту.

 1. Характер помилок: повільний темп читання, повтор і перестановка складів, слів, втрата слів і рядків, невиразність, в'ялість, читає по літерах або вгадує, заміна слів і змішування елементів слова, заміна одних літер іншими, недостатнє розуміння прочитаного, не знає деяких літер, погано дотримується пунктуаційної інтонації, вкрай важко при необхідності виділити головну думку, осмислити прочитане, відсутнє розуміння оповідань з прихованим змістом, не здатний оволодіти навичками читання.

Письмо


Списує слова, речення, тексти,  пише речення під диктовку, розбір слів, виділення членів речень.

Характер помилок: порушення узгодження письмової мови, пропуски і заміни літер, перестановка букв і складів, злиття декількох слів в одне, ускладнене орієнтування в просторі аркуша паперу, неправильно поєднує елементи букв, не дописує елементи букв, не дотримується рядку, завжди порушує правила правопису, не може навчитися писати, не може виконати навіть елементарних графічних завдань.

Причиною граматичних помилок є незнання правил/ знання, але невміння їх застосовувати.

Математичні знання

Прямий та зворотній рахунок (в межах...), від заданого до заданого, розуміння кількісного та порядкового значень;  

порівняння чисел: яке з них та на скільки більше чи менше;

рахує подумки, користується наочним матеріалом, виконує лічильні операції в межах..., з переходом через десяток, сотню;

розуміє та розв’язує задачі в ... дії.

табличне множення і ділення;

поза табличне множення і ділення;

здатність дитини повторити умови задачі і питання, скласти план рішення, відповісти на запитання задачі і пояснити рішення;

вирішує нестандартні задачі, що вимагають кмітливості.

Мотивація навчальної діяльності

Активний/пасивний на уроці, старанний, бездіяльний, займається сторонніми справами, як реагує на вимоги вчителя, похвалу, покарання.

Психологічні особливості засвоєння знань

Здатний утримувати в пам’яті завдання, вірші, таблицю множення;

запам’ятовує матеріал: швидко/повільно, механічно/логічно;

розуміє оповідання, умови задачі, встановлює причинно-наслідкові зв’язки, вміє узагальнювати, робити висновки;

швидко/повільно включається в роботу, може працювати (не)довгий час не відволікаючись, не може переключитися на інше завдання, низький темп праці, рівень працездатності; наявність імпульсивності при виконанні завдань.

Поведінка, особливості проявів емоційної сфери під час навчального процесу стосунки з учнівським колективом

Поведінка на уроках, перервах, найбільш притаманний стан: збудливий, загальмований,

переважаючий настрій дитини, наявність афективних спалахів під час уроків, виховних заходів, в ситуаціях успіху/неуспіху; в міжособистісних контактах; має друзів, вміє будувати стосунки з однолітками конфліктує, причини конфліктів.

Риси характеру

Працелюбний, лінивий, чесний, грубий, впертий, агресивний, егоїстичний, замкнутий, стриманий та ін.

Педагогічна допомога

Яка допомога була надана з боку педагога, в тому числі на індивідуально - корекційних заняттях, її ефективність.

Загальні висновки

Рівень засвоєння шкільної програми, особливості, які заважають оволодіти знаннями, можливі причини труднощів, ступінь готовності до навчання за програмою наступного начального року, необхідність психолого-педагогічної корекції.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка