Використання проблемних ситуацій на уроках фізики як ефективний засіб розвитку творчих здібностей учнівСкачати 232.71 Kb.
Дата конвертації29.04.2016
Розмір232.71 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ХАРКІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ МАШИНОБУДУВАННЯ

Доповідь на обласному педагогічному тижні

у системі ПТО Харківської області

на тему
Використання проблемних ситуацій на уроках фізики як ефективний засіб розвитку творчих здібностей учнів


З досвіду роботи викладача фізики

Чупрініной В.І.

Харків


2013

ЗМІСТ


Вступ……………………………………………………………………………….3

Фізика і творчість…………………………………………………………………3

Використання проблемного навчання при вивченні нового матеріалу……….5

Використання проблемного навчання при вивченні окремих тем курсу фізики……………………………………………………………………………..11

Проблемне навчання при виконанні домашніх завдань………………………13

Дещо з особистого досвіду……………………………………………………...14

Підведемо підсумки……………………………………………………………..15

Використані джерела……………………………………………………………16

Принципова мета освіти полягає у створенні людей, які здатні робити нові речі, а не просто повторювати те, що робили інші покоління - людей творчих, винахідливих і відкривачів.

Жан Піаже.Вступ
За час моєї роботи викладачем життя сильно змінилася. Поступово один історичний період змінився іншим. Ми вчилися і починали працювати в так званий індустріальний історичний період. Індустріальне суспільство потребувало великій кількості кваліфікованих робітників та інженерів, які володіють сучасними технологіями. Перед освітою стояли завдання інформування, світи учнів, організації їх репродуктивних дій. Це дозволило за порівняно короткий проміжок часу виховати покоління грамотних людей, що володіють певними знаннями і навичками, необхідними для залучення кожної освіченої людини у процес масового виробництва.

В даний час суспільство змінило свої пріоритети, виникло поняття постіндустріального суспільства (суспільства інформаційного), воно в більшій мірі зацікавлене в тому, щоб його громадяни були здатні самостійно активно діяти, приймати рішення, гнучко адаптуватися до мінливих умов життя.

З усією гостротою перед методикою фізики постало завдання підготувати таких учнів, які відповідали б вимогам часу. Випускники навчальних закладів повинні глибоко засвоїти найважливіші ідеї сучасної фізики і опанувати систему основних наукових понять, вміти орієнтуватися в науково-технічній літературі, самостійно і швидко відшуковувати потрібні відомості, навчитися самостійно і систематично поповнювати знання і, нарешті, навчитися активно, творчо користуватися своїми знаннями, бо творча праця - головна умова прогресу суспільства.

Домогтися таких результатів можна тільки при активізації пізнавальної діяльності учнів, розвитку їх мислення і здібностей у процесі навчання. Особливі надії в цьому відношенні зв'язуються з проблемним навчанням. Його сутність полягає в тому, що учні систематично включаються викладачем у процес пошуку рішення нових для них проблем. Завдяки цьому вони набувають навик самостійно здобувати знання, застосувати раніше засвоєні і опановують досвідом творчої діяльності.Фізика і творчість
У житті людині часто доводиться зустрічатися з різними практичними завданнями, вирішення яких вимагає творчого застосування наявних знань. Чимало таких життєвих проблем вирішується на основі використання знань з фізики.

Наприклад, при освітленні цехів люмінесцентними лампами можна зустрітися з таким явищем: у робітника, що стежить за обертової деталлю, раптом починає «рябіти» в очах. Пояснюється це тим, що люмінесцентні лампи дають не безперервний, а пульсуюче світло (100 спалахів в секунду). Тому деталь, яка обертається, виявляється освітленій то в одному, то в іншому положенні. Якщо ж число оборотів деталі виявиться рівним 100 (в секунду), то деталь здаватиметься нерухомій, а це, природно, може спричинити за собою нещасний випадок. Вирішити проблему допоможуть знання з фізики. Очевидно, треба зробити так, щоб частина ламп, наприклад половина з них, запалювалася тоді, коли гасне решта (для цього їх слід включати зі зрушенням фаз). Практично зручно з'єднувати в групи лампи від різних фаз трифазної мережі із зсувом фаз 120 °.

У будівельній практиці можуть зустрітися такі завдання: знайти спосіб установки площини дошки (залізобетонної або інший плити) в горизонтальне положення, перевірити горизонтальність деяких ліній споруджуваного будинку (стін, верхніх і нижніх країв віконних прорізів і т. д.), придумати спосіб перевірки прямолінійності укладання труб і т. д. У кожному з цих випадків може бути знайдений фізичний спосіб вирішення виниклих практичних завдань.

Але не тільки в техніці, але і в будь-якій області людської діяльності в самих різних ситуаціях можна зустрітися з завданнями, які вимагають «придумати спосіб». Ось приклади завдань даного виду.

1) Необхідно перевірити, чи змінюється густина води у водоймі з глибиною. Придумайте по можливості простий спосіб такої перевірки, використовуючи поняття про виштовхувальну силу.

2) Придумайте спосіб визначення опору різних реостатів та інших резисторів, якщо у вашому розпорядженні є тільки один реостат з відомим опором і вольтметр.

3) Придумайте спосіб визначення з землі висоти високих предметів (дерев, фабричних труб та ін) за допомогою дзеркала.
Таким чином, для виховання творчої особистості предмет фізики має першорядне значення. З іншого боку, щоб вирішувати багато творчі завдання необхідно не тільки мати творчі здібності, але й добре знати фізику. Вирішити ці два завдання одночасно, а саме, і розвинути творчі здібності, і навчити предмету, допоможе використання проблемних ситуацій на уроках фізики. Адже мета проблемного навчання - засвоєння не тільки основ наук, а й самого процесу отримання знань і наукових фактів, розвиток пізнавальних і творчих здібностей учнів. А в основі організації проблемного навчання лежить принцип пошукової навчально-пізнавальної діяльності.

При цьому потрібно пам'ятати, що, проблемне навчання може призвести до серйозних позитивних результатів у розвитку учнів у тому випадку, якщо його застосовують систематично і воно охоплює основні види навчальної діяльності учнів:

- вивчення нового матеріалу

- вивчення окремих тем курсу фізики

- виконання домашніх завдань.
Використання проблемного навчання при вивченні нового матеріалу.
Проблемне навчання починається із створення проблемної ситуації - головного засобу активізації розумової діяльності учнів. Потім воно проходить такі основні етапи:


  • формулювання проблеми;

  • знаходження способів вирішення;

  • вирішення проблеми;

  • формулювання висновків.

Проблемою називається таке завдання, спосіб виконання і результат якого учню наперед не відомий, але він володіє вихідними знаннями і уміннями для того, щоб здійснити пошук цього результату або способу виконання. Інакше кажучи, це питання, відповідь на яке невідома, але до його пошуку учень може приступити.

У проблемі є вихідні дані, що дозволяють її вирішити, тобто знайти шукане. Учень повинен бути готовим прийняти проблему до вирішення. Питання, на яке він наперед знає відповідь, не є проблемою. Так само не є навчальною проблемою питання, відповідь на яке учню невідома і у нього немає засобів для пошуку рішень.

У дидактиці поряд з поняттям «проблема» вводиться поняття «проблемна ситуація». Це ситуація, що викликає в учнів усвідомлене утруднення, шлях подолання якого слід шукати. Не всяка ситуація стає проблемною, хоча кожна проблема містить проблемну ситуацію. Так, викладач запитує: «Чому, перебуваючи високо в горах, людина захворює гірської« хворобою? »Якщо це питання задано до вивчення відповідної теми, то при всій ясності питання це буде тільки проблемною ситуацією, дозвіл якої значною мірою ляже на викладача. Якщо ж поставити це ж питання після вивчення теми те, дане питання з'явиться проблемою, доступною учням.
Розрізняють кілька методів проблемного навчання, при яких викладач:

1) формулює і вирішує проблему або показує, яким чином вона була вирішена в науці (проблемний виклад);

2) створює проблемну ситуацію і втягує учнів у спільний пошук її рішення (евристична бесіда, пошукові завдання тощо);

3) формулює проблему і пропонує її учням для вирішення (у вигляді дослідницької лабораторної роботи, експериментальної завдання, завдання для домашніх дослідів і спостережень, завдання на конструювання установки і т. п.);

4) пропонує учням сформулювати проблему і шукати шляхи її вирішення (характерно для факультативних і гурткових занять).

Суть методу проблемного викладу полягає в тому, що викладач ставить проблему і сам її вирішує, але при цьому показує шлях рішення, хід міркувань при пошуку відповіді на поставлене проблемне питання.

Проблемний виклад може будуватися на матеріалі з історії науки або сучасному способі вирішення поставленої проблеми.

Прекрасний матеріал для проблемного викладу курсу можна знайти в книгах з історії фізики, в книгах з серії «Люди науки», «Життя чудових людей», бібліотеки «Квант», «Еврика» та інші.

Проблемна лекція (бесіда) може бути поглиблена за рахунок організації пошукової діяльності самих учнів.
Проблемний стиль викладу намагаюся використовувати постійно. Покажемо, як це можна зробити при вивченні теми «Електричний струм»

Кожен раз, коли показую учням дослід з палаючої електричною лампочкою, не перестаю дивуватися їх непідробною радості. Здавалося б бачили багато разів, ніякого дива в цьому немає, але їм подобається. На столі зібраний ланцюг, замикаємо ключ і ставимо запитання.

Чому горить лампочка? Чепуха. Всі знають.

Через неї проходить струм. Слово «струм» всім знайоме і звичне, можна почути «електричний струм», «тече струм». А ось питання «що таке струм?» багатьох ставить у глухий кут. У кращому випадку чуємо завчену фразу «спрямований рух заряджених частинок». Якщо і цього не пам'ятають, то від слова «тече», «проходить» приходимо до висновку про те, що щось рухається. «Що рухається?» і т.д.
Електричний струм

Розберемо ланцюг і запропонуємо учням зібрати його заново. Нехай на столі при цьому будуть зайві предмети. Краще запросити двох учнів і у кожного свій набір предметів. Хто швидше впорається з простим завданням?

На уроці намагаюся більше питати учнів.

Як називається те, що ви зібрали?

Коло.


Правильно.

Записуємо на дошці, додавши прикметник електричне.
Електричне коло

Які компоненти повинні бути у електричного кола?
Джерело струму
Провід (провідники), джерело струму, ключ, лампочка (споживач електроенергії).

Це засвоїли.


Тепер нове коло.

Чому не горить лампочка?

Варіантів може бути багато, наприклад, поганий контакт. Поступово з'ясовуємо, що струм в лампочці може бути, а світитися вона не буде. Так приходимо до поняття кількісної характеристиці електричного струму - сили струму.

Отже, проблема в недостатній силі струму. На дошці з'являється запис:
Сила струму

Як дізнатися, чи є струм в цьому колі, якщо не горить лампочка?


Добиваюся підказки учнів: взяти прилад і поміряти силу струму.

Який прилад?


Пропоную вибрати. На удачу. Трошки розслабитися і повеселитися.

Хтось вгадав.

А як називається прилад? Може хтось чув, знає? Пам'ятає зі школи? Якщо ніхто не знає, не біда, запам'ятовуємо - амперметр, вимірює ампери. Тобто, сила струму вимірюється в амперах.


Наступний учень виходить до столу. Йому потрібно вибрати з усіх запропонованих приладів ті, які міряють струм.

Знову підступ. Всі запропоновані прилади - амперметри. У чому ж різниця? Так знайомимося з міліамперметром, мікроамперметром і їх маркуванням.
μА

мкА

мА

А

Амперметр

Наприклад 5А, 2А, 10 А , 0,001А. Є частинні приставки мк, мм:

мкА, мА 1мА=0,001А
Наступний крок: давайте міряти!

Бажаючих багато. Заінтриговані. Проста задача, а скільки можна зробити промахів. Нехай пробують, помиляються - краще запам'ятають. Спочатку з усіх запропонованих амперметрів треба вибрати відповідний, потім подумати, як під'єднувати дроти. Чомусь стрілка відхиляється в протилежну від шкали сторону. У чому справа? З'ясовуємо. Потім підводимо підсумки, на що треба звертати увагу.


1. Кожен амперметр розрахований на певну величину вимірюваного струму.

2. Під'єднуємо амперметр послідовно з споживачами.

3. Звертаємо увагу на маркування «+» і «-» на клемах приладу і на клемах джерела. Орієнтуємо прилад за джерелом струму.

Наступне завдання - намалювати схему з'єднання. Умовні позначення показані або на слайді, або в роздавальному матеріалі на кожному столі. Вказуємо на схемі знаки на клемах амперметра.

Підводимо підсумки уроку. Що нового дізналися, що необхідно запам'ятати. Повертаємося до ключових слів, записаним на дошці. Ще раз відповідаємо, що таке

З метою поступового наближення учнів до самостійного вирішення проблем їх необхідно вчити виконувати окремі кроки рішення, окремі етапи дослідження, формуючи ці вміння поступово. Щоб навчити учнів бачити проблему, їм пропонують в одному випадку ставити питання до викладеного матеріалу, в іншому - будувати самостійно знайдені докази, в третьому - зробити висновки, в четвертому - висловити припущення і побудувати план його перевірки і т. д.

У частково-пошуковому методі рекомендується розчленувати складну задачу на серію доступних підзадач, кожна з яких полегшує вирішення основної. Пошук рішення можна вести методом евристичної бесіди, що складається з серії взаємопов'язаних питань, кожен з яких є кроком на шляху до вирішення проблеми.
В якості прикладу розглянемо вирішення завдання зазначеним методом.
Завдання. Обчислити опір ділянки АВ кола (рис. 1, а). Опором проводів можна знехтувати.

Завдання вирішується після того, як вивчений матеріал «послідовне і паралельне з'єднання провідників, еквівалентний опір». Аналіз завдання ведеться за допомогою учнів. Їхні відповіді коментує викладач.

Можливі варіанти відповідей:

1. Якщо опором проводів можна знехтувати, то ці проводи можна зовсім не брати до уваги. Тоді шуканий опір ділянки дорівнює 3R.Викладач. Знехтувати опором проводів і знехтувати проводами - це різні речі. Викинути зі схеми якийсь провід - це значить замінити його нескінченно великим опором. Тут же, навпаки, опір проводів дорівнює нулю.

2. Можна міркувати таким чином. У точці А струм розділиться на два струму, напрям яких покажемо на рис.1, а стрілками. Тоді середній опір можна не враховувати, так що повний опір ділянки АВ виявляється рівним R / 2.Викладач. Ця відповідь теж невірна. Потрібно користуватися таким правилом: знайти на схемі точки з однаковим потенціалом. Ці точки можна без всяких впливів на схему з'єднувати або роз'єднувати, схема при цьому може суттєво спроститися.
3. Так як опору проводів дорівнюють нулю, то точки А та А1 мають однаковий потенціал, точно так само мають рівні потенціали точки В і В1.Упростім схему так, щоб точки з однаковим потенціалом поєдналися один з одним. Для цього скоротимо довжину сполучних проводів. Послідовні стадії цієї операції показані на рис. 1, б. В результаті виявимо, що дане з'єднання відповідає паралельному з'єднанню трьох провідників, так що повний опір ділянки дорівнює R / 3.
Якісні завдання, сформульовані у формі проблеми, викликають великий інтерес. Наведемо приклади таких завдань.
Завдання. Взимку для охолодження двигуна внутрішнього згоряння використовують не воду, а особливий склад, званий антифризом (55% етилену і 45% води), який замерзає при більш низькій температурі, ніж вода. Чим викликана така заміна?

Відповідь. Вода, розширюючись при замерзанні, може зруйнувати систему охолодження.

При використанні дослідницького методу учнів ставлять в таке положення, в якому буває дослідник, який зіткнувся з незрозумілим явищем, з проблемою, і вони повинні її самостійно вирішити. Для цього їм необхідно

усвідомити проблему,

висунути гіпотезу,

побудувати план її перевірки,

продумати і поставити експеримент,

зробити висновки,

оцінити їх достовірність.


Завдання викладача полягає в постановці проблеми, контролі за роботою учнів, перевірці висновків, їх обговоренні.

До цього методу можна звертатися у тому випадку, якщо в учнів є не тільки опорні знання, але й потрібні експериментальні навички.

Наприклад. При вивченні теми «Послідовне і паралельне з'єднання провідників» учні, спираючись на поняття «електричний струм» і «напруга», на знання закону Ома для ділянки кола, самі висувають гіпотези щодо сили струму і напруги на різних ділянках електричного кола, а потім свої припущення перевіряють експериментально згідно зі схемами.

При цьому слабко успішних учні, навіть якщо не змогли висунути правильне припущення, після аналізу результатів експерименту, прийдуть до потрібних закономірностям. Це буде для них набагато переконливіше і зрозуміліше, ніж знання, отримані від викладача в готовому вигляді.Використання проблемного навчання при вивченні окремих тем курсу фізики.
Проблемне навчання пред'являє до структури та змісту курсу фізики певні вимоги. З точки зору проблемного навчання найбільшою цінністю володіє така побудова навчального матеріалу, яке дозволяє розкривати логіку розвитку найважливіших фізичних ідей і теорій.

Історія фізики дає багатий матеріал для розвитку фізичного мислення і творчих здібностей учнів. Історія фізики - це насамперед історія розвитку провідних ідей і теорій в фізиці.


Вкрай важливо показати динаміку і «внутрішні пружини» розвитку найважливіших ідей і теорій оскільки, подібний підхід знайомить учнів з фундаментальними проблемами, що виникали у фізиці, і шляхами, їх рішення.

Ці проблеми виникали у фізиці щоразу, коли виявлялися суперечності між знову відкриваються досвідченими фактами і колишніми уявленнями, не здатними їх пояснити. Подолання таких протиріч завжди означало появу нових або суттєве розвиток вже створених теорій. «... Кожен раз, коли наукове знання в даній області брало закінчену форму теорії, досвід і спостереження поза нами існуючого світу виявляли нові факти, які ніяк не вкладалися в рамки теорії і, навпаки, явно їй суперечили. Під тиском нових фактів виростала нова теорія »1.


З'ясування учнями суті протиріч між теорією та досвідом дозволяє їм глибше зрозуміти причини появи нових ідей і фізичних теорій, експериментальні основи цих теорій і в кінцевому рахунку самі теорії. Сказане, однак, не означає, що проблемне навчання передбачає вивчення фізичних теорій в історичному плані. Вимога проблемного навчання в даному випадку зводиться до розкриття логіки розвитку фізичних ідей.
Таким чином, для вивчення достатньо взяти з історії фізики тільки ті факти, які показують «спрямлення шлях» розвитку основних ідей у фізиці, найважливіші віхи в їх розвитку.

Ось як це виглядає на прикладі вивчення курсу оптики. Всі фізичні теорії в оптиці пов'язані з розвитком вчення про природу світла. Як відомо, розвиток уявлень про природу світла пройшло складний і далеко не гладкий шлях. Але для того щоб розкрити перед учнями логіку розвитку основних ідей, досить зупинитися на кількох центральних моментах:


1. Виникнення перших теорій світла-корпускулярної (І. Ньютон, 1672-1674 рр..) і хвильовий (X. Гюйгенс, 1678 р.).

2. Досліди Френеля і Араго по дифракції і інтерференції світла (1815-1818 рр..).

3. Дослідження явища поляризації світла і доказ поперечності світлових хвиль (О.Френель. 1815-1821 рр..).

4. Встановлення електромагнітної природи світла (Д. Максвелл, 1865 р.).

5. Виникнення квантової теорії світла (А. Ейнштейн, 1905 р.).

6. Дуалізм властивостей світла.


З точки зору формування в учнів фізичної картини світу, розвитку їх мислення, формування у них діалектико-матеріалістичного світогляду важливо, щоб учні не просто "знайомилися" у відповідних місцях курсу з перерахованими вище питаннями, а по-справжньому осмислювали і розуміли причини виникнення і краху (або якісного видозміни) окремих ідей і теорій. Тільки тоді для них стане зрозуміла логіка розвитку вчення про світло. При такій постановці питання вчення про природу світла стає стрижневою ідеєю курсу оптики. При цьому відбір конкретного матеріалу - вивчаються оптичних явищ - визначається тим, в якій мірі ці явища допомагають розкривати головну лінію в розвитку вчення про світло.

Конкретні питання як би «нанизуються» на загальний ідейний стрижень.


1Иоффе А.Ф. Основные представления современной физики. М..- Л.., 1949, с.328
Проблемне навчання при виконанні домашніх завдань.
Зважаючи на обмеженість часу на уроці рідко виникає можливість запропонувати учням досить складні проблемні завдання. Крім того, не всі види проблемних завдань можуть бути використані на уроках, наприклад завдання на конструювання і виготовлення приладів, постановку дослідів, що вимагають тривалого спостереження або багаторазових перевірок, і т.п. Тільки на уроках неможливо повною мірою враховувати індивідуальні особливості учнів. Домашні проблемні завдання відкривають більш широкі можливості розвитку обдарованих учнів і тих, хто цікавиться фізикою. Цим учням поряд із загальними завданнями дають ще індивідуальні.
Але проблемні завдання корисні не тільки для сильних і «середніх» учнів. Майже в будь-якій групі зазвичай є учні, не виявляють інтересу до фізики. Для цих учнів можуть бути також дуже корисні нескладні проблемні індивідуальні завдання, але мета їх інша: змусити учнів повірити в свої сили, пробудити інтерес до фізики.

Аналіз діяльності людей, пов'язаної із застосуванням знань з фізики, дозволяє виділити основні типи проблемних завдань: дослідницькі; конструкторські; раціоналізаторські; завдання на тему «Знайти і виправити помилку»; завдання на проектування дослідів; завдання на відшукання фізичних способів вирішення різних технічних і побутових проблем, не пов'язаних безпосередньо з конструюванням. Застосування різноманітних завдань дозволяє уникати шаблону в роботі і підтримувати постійний інтерес учнів.


Кожен вид творчості, має свою специфіку та особливості. У раціоналізаторської діяльності ця специфіка проявляється в умінні критично оцінити доцільність (з науково-технічної, економічної і т. д. точок зору) того, що вже створено. Тут необхідна відома сміливість і незалежність суджень, вміння не піддатися гіпнозу авторитету, тобто необхідні в першу чергу такі якості, як критичність і самостійність мислення.

Тематика раціоналізаторських завдань досить широка. Це можуть бути завдання з удосконалення конструкцій шкільних фізичних приладів, технічних установок, побутових технічних пристроїв. Звичайний спосіб пред'явлення таких завдань полягає в наступному. Викладач показує який небудь прилад, установку, модель технічного пристрою, або ж малюнки їх, або схеми і дає завдання додому: удосконалити дану конструкцію в якому небудь відношенні.


У ряді випадків, коли необхідно попередити учнів від типових, найпоширеніших помилок, корисними виявляються проблемні завдання, що акцентують увагу учнів на даній типовій помилці, що вимагають відшукання та усунення її. Наприклад, при виконанні практичних робіт з електрики, вибираючи потрібні їм для роботи реостати, учні часто звертають увагу тільки на опір реостата, абсолютно не цікавлячись тим, яке максимальне допустиме для нього значення струму. Тому корисним виявляється завдання, в якому потрібно усунути помилку, що з'явилася наслідком неврахування саме зазначеної обставини.

Приклади завдань беру з книг або придумую сама.

Про методику застосування проблемних домашніх завдань можна прочитати в книзі Р.І. Малафєєва «Проблемне навчання фізики в середній школі»
Дещо з особистого досвіду.
Як відомо, фізика не завжди є улюбленим предметом учнів. Тому одне з головних завдань вчителя - викликати інтерес до вивчення предмета.
У систему профтехосвіти приходять учні, які в школі вже познайомилися з предметом фізика, і у яких вже склалося певне ставлення до даного предмету. Часто це ставлення негативне, предмет важкий, для його засвоєння необхідні знання математики.
Тому перший урок починаю з питань.

Що таке фізика, про що ця наука, що дала фізика людині, чи потрібно її вивчати, щоб бути хорошим фахівцем у майбутній професії.

І ще жодного разу не почула відповідь її вивчати не треба. Всі розуміють, що для майбутньої професії вона потрібна. Не викликає ні в кого сумнівів, що фізика є теоретичною основою техніки. Але не всі розуміють, яке значення має фізика для світогляду людини. Це ще належить пояснити майбутнім учням. Щоб трохи розважити і захопити фізикою прошу навести приклад своїх улюблених іграшок, чи можна їх назвати «фізичними приладами», а чи є такі іграшки. Тема «фізика в іграшках» дуже цікава і до неї ми будемо повертатися протягом всього курсу. Велику допомогу в цьому нададуть інтернет ресурси. Напевно учнів не залишать байдужими відео ролики «Фізика в іграшках своїми руками». Від простого повторення - до власних ідей. Ось так і розвивається творчість.

Ще один сюрприз для учнів - фізичні сувеніри. Наведу кілька прикладів.


Маятник Ньютона називають сувеніром анти стрес, завдяки ритмічному звуку, видаваному при зіткненні кульок. Подарункові «Кулі Ньютона» сприяють розслаблюючому відпочинку, що особливо актуально для людей, багато часу працюють за комп'ютером. Зараз це популярна бізнес іграшка. Такий незвичайний сувенір стане відмінним подарунком бізнесменові, якому доводиться багато нервувати на роботі, а також тим, хто любить іноді відключитися від навколишнього суєти і ненадовго поринути в світ своїх думок.

Глобус "парить" і обертається між електромагнітними полюсами. Для посилення ефекту світиться "орбіта-дуга" Чудовий інтер'єрний сувенір.

Плазмова куля - це скляна колба, заповнена сумішшю інертних газів, з джерелом високої напруги, розташованим в центрі. Винахід Ніколи Тесла, запатентований в 1894 році як плазмове джерело світла, в наші дні завдяки своєму дивно красивому світловому ефекту використовується як декоративний світильник. Тонкі нитки плазми, звиваючись, тягнуться з центру колби до поверхні, безперервно змінюючи один одного, зникаючи і з'являючись знову. Відгукуючись на дотики до колби нитки збираються в одну яскраву струну і спрямовуються до точці дотику.

Думаю всім стало зрозуміло, що


Без физики не только свет,
Компьютер или Интернет,
Мы не могли бы получить,
Давайте физику учить!

Підведемо підсумки
Фізика - це наука, яка вчить думати. Фізика дуже різноманітна. Це і теорія, і експеримент, і вирішення завдань, які самі по собі дуже різноманітні. Завдання розрахункові, завдання якісні, завдання експериментальні. Вся техніка - це фізика.

Вчителю фізики доводиться вирішувати багато завдань: пояснити теорію, продемонструвати досвід, навчити вирішувати завдання, організувати лабораторні та практичні роботи, залучити учнів до моделювання приладів і моделей, навчити їх творчості. Для того, щоб успішно вирішувати поставлені перед собою завдання, вчитель повинен вибрати правильну методику викладання свого предмета. З мого досвіду для розвитку творчих здібностей учнів ефективно використовувати проблемні ситуації.


Хочеться ще відзначити, що успіх у роботі з даної технології в значній мірі залежить від характеру взаємин вчителя та учнів. Позитивний результат буде тільки в тому випадку, якщо ці відносини будуть носити характер взаємного розуміння і поваги. У своїй діяльності я враховую суперечливий характер процесу пізнання, який виражається в протиріччі між індивідуальним досвідом учнів і знаннями, що здобуваються. Це протиріччя створює хороші передумови для створення проблемних ситуацій, як педагогічної умови розвитку пізнавальної активності. Мистецтво вчителя полягає в тому, щоб пізнавальний інтерес став для учнів особисто значущим і стійким. Для вирішення завдання розвитку пізнавальної активності учнів важливо застосовувати активні методи навчання, адекватні змісту матеріалу. Вважаю, що в цьому випадку можливе розвинути в учнів здатності застосовувати свої знання в нових і незвичних ситуаціях, тобто розвивати елементи творчого мислення.

Застосовуючи на уроках елементи проблемного навчання, наглядно переконуюся, що в учнів підвищується інтерес до фізики, виникає позитивна мотивація до навчання, а це, у свою чергу, веде до підвищення якості знань учнів.

Наш світ, збагачений фізичним знанням, може стати новою прекрасною реальністю, в якій творче покоління професіоналів створить ще непізнані людством блага цивілізації.
Використані джерела
1. Зверева Н.М. Активизация мышления учащихся на уроках физики. -М.: Просвещение, 1980.

2. Малафеев Р.И. Проблемное обучение физике в средней школе. -М.: Просвещение, 1980.

3. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. - М.: Педагогика, 1972.

4. А.Иванова: «Активизация познавательной деятельности учащихся при изучении физики». - Москва «Просвещение» 1983.

5. Журнал «Физика в школе» 1993.

6. Гнедина Т.Е. Физика и творчество в твоей профессии. – М: Просвещение, 1988.

7. http://www.curator.ru/physics/index.html

8. http://www.uroki.net/docfiz.htm


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка