Використання інтерактивних технологій на різних етапах уроку англійської мови як засобу підвищення ефективності навчального процесуСкачати 115.01 Kb.
Дата конвертації25.04.2016
Розмір115.01 Kb.
#16710
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НА РІЗНИХ ЕТАПАХ УРОКУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ЗАСОБУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Кулик С.Й.

Нововолинська гімназія

У статті розглянуто інтерактивні технології та їх ефективність використання на різних етапах уроку англійської мови. Описано основні види діяльності учасників інтерактивного навчання, наведено приклади їх використання на кожному етапі уроку.Ключові слова: іноземна мова, інтерактивні технології, інтерактивне навчання, метод, прийом, комунікативна компетентність.

В статье рассматриваются интерактивные технологии и их эффективность использования на разних етапах урока английского языка. Описаны основные виды деятельности учасников интерактивного обучения, приведены примеры их использования на каждом этапе урока.Ключевые слова: иностранный язык, интерактивные технологии, интерактивное обучение, метод, прием, коммуникативная компетентность.

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку нашої держави вимагає від підростаючого покоління гнучкості, комунікабельності, швидкої адаптації до різноманітних життєвих ситуацій, критичного мислення та вміння співпрацювати. Значно змінився і статус іноземної мови в українському суспільстві. Стрімке входження України у світове співтовариство забезпечило величезний попит на знання іноземних мов. Володіння навичками іншомовної компетенції стало розглядатися як засіб соціалізації, засіб, що об'єднує держави і народи. Саме тому сьогодні необхідно приділяти серйозну увагу ефективності та якості процесу навчання іноземних мов. І першочерговим завданням учителя є створення таких умов для навчання, де школярі, без шкоди для себе, могли б «потренуватися», «спробувати» себе у дорослих життєвих ситуаціях.

У наш час існує чимало методів і технологій викладання англійської мови – як традиційних, так і новітніх. Вибір новітніх методів навчання зумовлюється знанням інноваційних технологій. Ефективність їх застосування залежить від того, чи підібрані вони відповідно до тих завдань, які можуть успішно розв‘язуватися з їх допомогою. Оскільки учням необхідно оволодіти іноземною мовою, як засобом спілкування, вміти користуватися нею в усній та письмовій формі, підтримувати розмову, запропонувати свою тему, висловлювати свої побажання, ділитись думками, обмінюватись поглядами, на уроках англійської мови важливо створювати ситуації, в яких і вчитель, і учень стануть повноправними суб'єктами системи освіти, а основою навчання буде рівноправний діалог між тими, хто навчає, і тими, хто навчається [3,с.28].Метою нашої праці є розглянути різні види інтерактивних технологій та продемонструвати можливості їх ефективного використання на різних етапах уроку англійської мови.

Працюючи з учнями початкових класів, середньої чи старшої ланки, можна зробити простий висновок - дитина, сідаючи за шкільну парту, чекає чогось цікавого і незвичайного. Вона щира і відкрита, з великим бажанням творити, тому на уроках варто використовувати методи, що стимулюють учнів до творчої, продуктивної праці, викликають прагнення до активних дій, спілкування і висловлювання власних думок англійською мовою.

Важливий внесок у розробку та впровадження інтерактивних методів зробили німецькі вчені на початку 90-х років –Арнольд Р., Шелтен A., Стус Ф. Проблемам застосування в навчальному процесі інтерактивних методик присвячені роботи О.Пометун, Л.Пироженко та ін. Інтерактивне навчання розглядається як вид діяльності, що передбачає взаємодію учня з навчальним середовищем, яке слугує джерелом засвоюваного ним досвіду [2, с.7]. Вітчизняні і зарубіжні методисти підкреслюють, що застосування інтерактивних технологій є найбільш ефективним шляхом реалізації комунікативного підходу до вивчення іноземної мови. Саме тому їх використання є актуальним для сучасної освіти і є основним у формуванні компетентної особистості учня як громадянина демократичного суспільства. Перевагами інтерактивного навчання є свідоме засвоєння учнями навчального матеріалу і подальше застосування його на практиці; можливість розвитку в школярів критичного та креативного мислення; можливість створення умов навчання, за яких школярі знаходяться у стані пошуку та активно взаємодіють, обговорюючи проблеми та намагаючись довести власну позицію. Також важливим моментом є самооцінка учнів, аналіз своїх досягнень і причин труднощів. Інтерактивність у навчанні можна пояснити як здатність до взаємодії, навчання у режимі бесіди, діалогу, дії. Отже, інтерактивним можна назвати метод, в якому той, хто навчається, є учасником. Учень не виступає лише слухачем, спостерігачем, а бере активну участь у тому, що відбувається на уроці [1, с.6].

Використання інтерактивних технологій на уроках англійської мови дає змогу стверджувати, що вони є засобом створення атмосфери доброзичливості і порозуміння, зникає почуття страху, підвищується активність, виникає впевненість у своїх силах, виникає прагнення досягти успіху, розвивається творчість. Саме в такій атмосфері можна очікувати продуктивного засвоєння навчального матеріалу та формування та розвитку вмінь і навичок для його практичного використання, збагачення соціального та комунікативного досвіду школярів, підвищення пізнавальної активності та мотивації навчання в учнів. Власний досвід доводить, що використання інтерактивних технологій дає змогу: • зробити навчання цікавим;

 • навчати формулювати власну думку;

 • моделювати різноманітні соціальні ситуації;

 • будувати стосунки в групі;

 • навчати поважати альтернативну думку;

 • збагачувати соціальний досвід учнів;

 • розвивати навички самостійної творчої роботи;

 • вміти шукати компроміси.

Багаточисленні прийоми інтерактивного навчання забезпечують можливість вибору для вчителя: «Мозковий штурм», «Мікрофон», «Крісло автора», «Коло ідей», «Навчаючись учусь», парна та групова робота, метод асоціацій, рольові ігри і т. д. Проте, варто підкреслити необхідність ретельної підготовки до кожного уроку, на якому використовуються інтерактивні види робіт. Адже необхідно, по-перше, чергувати їх з традиційними завданнями і, таким чином, передбачити та уникнути стомлюваності учнів, а, по-друге, треба, щоб інноваційні завдання допомагали створити ситуації успіху для кожного школяра.

Таким чином, використання інтерактивних технологій вимагає детального аналізу діяльності учня та вчителя, з одного боку, та ретельного планування уроку, з іншого. (див. табл. 1).

Таблиця 1

Основні види діяльності учасників інтерактивного навчання

Діяльність учителя

1. Використовує діалогічні методи.

2. Організовує дискусії.

3. Спонукає висловлювати і аргументувати власну думку.

4. Вчить правильно ставити запитання та відповідати на них.

5. Пропонує письмові роботи (твір, розповідь, лист).

6. Створює проблемні ситуації, практикує захист творчих робіт та проектів.

Діяльність учнів

1. Висловлюють і аргументують власну думку.

2. Роблять доповіді, пишуть твори, листи .

3. Проводять захист проектів, роблять презентації.

4. Ставлять запитання до учнів та вчителя.

5. Відповідають на запитання учнів чи вчителя.

6. Вміють визначити свої помилки.


У таблиці 2 показано як можна планувати урок і використовувати інтерактивні прийоми навчання.

Таблиця 2

Використання інтерактивних технологій на різних етапах

уроку англійської мови

Етапи уроку

Мета

Інтерактивні технології

Початок уроку

а/ мотивація
б/оголошення теми та мети

звернення увагу учнів на проблему та стимулювання інтересу до теми

усвідомлення учнями своєї діяльності на уроці • “Мозковий штурм”

 • “Мікрофон”

 • незакінчене речення

 • створення асоціацій

 • за допомогою проблемних питань чи малюнків визначення тему уроку

 • обговорення з учнями плану уроку

Основна частина

а/ подання навчального матеріалу


б/закріплення навчального матеріалу

усвідомлення учнями зв’язку між вивченим та новим матеріалом

формування в учнів вміння застосувати навчальний матеріал на практиці • робота з підручником та робочим зошитом

 • робота зі словниками, журналами, художньою літературою

 • вивчення лексичних і граматичних одиниць

 • використання наочності (таблиць, ілюстрацій, плакатів, карт, презентацій)

 • “Коло ідей”

 • “Крісло автора”

Заключна частина

а/ рефлексія результатів
б/ підведення підсумків

усвідомлення отриманих результатів

узагальнення отриманих знань • написання творчих робіт

 • захист проектних робіт (парних та групових)

 • “М’яч мудрості”

 • “Соняшник”,

 • “Відкритий мікрофон”

 • аналіз своїх досягнень

 • пошук причин труднощів

Інтерактивні технології можна використовувати на різних етапах уроку в залежності від його типу, рівня підготовленості учнів, їх кількості у класі. Необхідно зауважити, що урок не повинен бути перевантаженим інтерактивною роботою (1-2 методи за урок). Важливо поєднувати новітні технології з іншими методами роботи - самостійним пошуком, традиційними методами. Наведемо приклади інтерактивних завдань на кожному з етапів уроку. Для створення мотивації до навчання учням пропонуємо заповнити схему з ключовим словом чи питанням, підібрати асоціації до слова, продовжити думку.

Малюнок 1Початок уроку виконує дві важливі функції: організацію класу до активної роботи на уроці та створення іншомовної атмосфери з метою переведення учнів на іншомовну мовленнєву діяльність. Саме на цьому етапі уроку учитель має зацікавити дітей, стимулювати їх інтерес для кращого усвідомлення ними їх діяльності на уроці. Наприклад, пропонуємо учням на основі ряду слів чи малюнків відгадати тему уроку, обговорити її, визначити цілі.

Малюнок 2
В основній частині уроку вирішуються його головні завдання. Це може бути подача нового матеріалу, тренування учнів у вживанні цього матеріалу в мовленні, практика в мовленнєвій діяльності, систематизація або узагальнення засвоєного і контроль мовленнєвих навичок та вмінь. Саме на етапі усвідомлення учнями зв’язку між вивченим та новим матеріалом та формування вміння застосувати навчальний матеріал на практиці пропонуємо виконання тренувальних вправ на закріплення матеріалу (замініть малюнок на слово, використовуючи структуру «I’ve got»;;  знайдіть минулі форми дієслова «бути» у тексті та доповніть таблицю; доповніть речення, використовуючи нові лексичні одиниці; прослухайте розмову по телефону та доповніть діалог питаннями у таблиці; прочитайте розповідь та знайдіть неправдиві речення; в групах обговоріть питання «Графіті як вид мистецтва» - учні працюють у парі чи групі однолітків, де мобілізують свої знання, дискутують, обмінюються думками та аргументами; пошук додаткової інформації в журналах, газетах з метою створення індивідуальної чи групової доповіді, презентації).

На етапі рефлексія результатів та підведення підсумків для учнів важливо розуміти для чого вони виконували певні завдання на уроці , а головне, яких результатів вони досягли в процесі навчання. Зважаючи на рівень підготовки учнів, пропонуємо школярам підготувати творчу роботу або груповий проект «Будинок моєї мрії», «Чому я мрію подорожувати світом», «Найкраще місце для відпочинку». Для аналізу своєї роботи на уроці учні можуть використати схеми, в яких визначають рівень своїх досягнень, можливі труднощі (Мені найбільше сподобалось... . Найважче мені вдавалося … .)

Малюнок 3


Варто зазначити, що використання інтерактивних технологій передбачає й виникнення певних проблем:


 • учні часто не мають власної думки, а якщо і мають, то соромляться висловлювати її на весь клас;

 • часто учні не вміють слухати інших, об'єктивно оцінювати їхню думку;

 • деяким учням важко прийняти чужу думку, йти на компроміс;

 • учням важко змінювати методи роботи;

 • лідери малих групах зазвичай беруть ініціативу у свої руки, а слабші учні відразу стають пасивними

 • учні, які не володіють достатнім лексичним запасом, мають труднощі з висловлюванням власної думки англійською мовою;

З вищесказаного слідує, що введення інтерактивних прийомів навчання має бути поступовим, починатися з простіших, паралельно застосовуючи як фронтальні, так і групові методи. Щоб залучити учнів до активної мовленнєвої взаємодії, їм слід завжди пояснювати, що кожна думка є важливою, що всі вони є партнерами спілкування.

Вміле застосування інтерактивних прийомів у навчання сприяє формуванню навичок критичного мислення та пізнавальних інтересів учнів. Діти починають почувати себе впевнено, вільно висловлювати свої думки і спокійно сприймати зауваження, вважати себе активними учасниками навчального процесу.

Отже, інтерактивні методи сприяють ефективності та якості навчального процесу. На інтерактивних уроках учні мають змогу:

 розширити свої пізнавальні можливості;

 засвоювати велику кількість матеріалу за короткий проміжок часу;

 взаємодіяти з учителем як равноправним учасником ситуації;

 працювати у команді;

 висловлювати власну думку; створювати «ситуації успіху»;

Висновки. Використання інтерактивних технологій навчання на різних етапах уроку іноземної мови – це не лише спосіб підвищити мотивацію учнів до вивчення мови, але й покращити атмосферу у класі, яка сприятиме співробітництву та порозумінню між учнями та вчителем. Взаємна довіра, рівноправність, партнерство у спілкуванні викликає в учнів задоволення від навчального процесу, бажання брати в ньому участь. Однак, потрібно постійно контролювати процес досягнення поставлених цілей, а у випадку невдачі змінювати тактику роботи, шукати та виправляти недоліки.

Література:

1.Коваленко О. Концептуальні зміни у викладанні іноземних мов у контексті трансформації іншомовної освіти / О. Коваленко // Іноземні мови в навчальних закладах. – Педагогічна преса, 2003. – С. 4-10.

2. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання / О. Пометун, Л. Пироженко. – К. : А.С.К., 2005. – С. 192.

3. Редько В. Інтерактивні технології навчання іноземної мови / В. Редько // Рідна школа. – 2011. – № 8-9. – С. 28-36.
Каталог: Files -> downloadcenter
downloadcenter -> Методичні рекомендації для дистанційного та індивідуального навчання факультативного курсу для 10-11 класів
downloadcenter -> Перекази і легенди Звягельщини
downloadcenter -> Доповідна записка «Про особливості реалізації нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти в 1-3 класах загальноосвітніх навчальних закладів»
downloadcenter -> Анотація. У статті розглянуто основні технології навчання, які використовують учителі Нововолинської гімназії в рамках проведення дослідно-експериментальної роботи, що забезпечують ефективність сучасного уроку. Ключові слова
downloadcenter -> Головне управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації Державний навчальний заклад «Звенигородський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів»
downloadcenter -> Розвиток пізнавальної активності і самостійності учнів на уроках початкових класів
downloadcenter -> План роботи комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла садок) №158 комбінованого типу Харківської міської ради»
downloadcenter -> «Креативність на уроках виробничого навчання»

Скачати 115.01 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка