Використання ікт у початковій школіСторінка3/8
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди


Реформування початкової освіти за допомогою сучасних інформаційних технологій 

 

У сучасних умовах інформатизації освіти в Україні проблема створення оптимальних умов впровадження комп’ютера до навчального процесу початкової школи вимагає суттєвої уваги. Необхідність подолання зазначеної проблеми полягає в умінні вчителів органічно вводити комп’ютер на уроках початкової школи за допомогою спеціальним чином спроектованих дидактичних ситуацій.Під дидактичною ситуацією ми розуміємо сполучення дидактичних умов, які свідомо проектуються вчителем і реалізуються у навчальному процесі для забезпечення діяльнісного ставлення школярів до опанування знань, вмінь та навичок.

Аналіз стану сучасного розвитку інформаційних технологій, досвіду впровадження комп’ютера в освіту дозволив розкрити специфіку використання комп’ютера в дидактичних ситуаціях у навчанні молодших школярів:

                                              надання можливості створювати ілюзію маніпулювання з об’єктом вивчення, що дозволяє проектувати дидактичні ситуації, які спираються на самостійну дослідницьку, експериментальну діяльність молодших школярів;

                                             привнесення ігрової компоненти у навчальну діяльність учнів молодшого шкільного віку, що є однією з актуальних вікових проблем та забезпечує природне переростання гри у навчальну діяльність та зміну ігрових інтересів на пізнавальні;

                                             розширення спектру наочних засобів за рахунок статичного ілюстративного матеріалу, динамічних та інтерактивних мультимедійних засобів, що дозволяє будувати дидактичні ситуації, які спираються на спостереження, аналіз;

                                             надання своєчасної допомоги учневі, що дозволяє проектувати дидактичні ситуації, які спрямовані на вирівнювання знань, навчальних умінь молодших школярів;

                                             урізноманітнення способів заохочення школярів за рахунок коментарів головних героїв програми, застосування різного виду підказок, додаткових завдань ігрового характеру, збереження і ранжування результатів.

Застосування комп’ютера при викладанні базових дисциплін початкової школи ґрунтується на обов’язковому дотриманні ряду вимог. Перша група вимог пов’язана з дотриманням санітарно-гігієнічних норм, до яких належать температура приміщення, вологість, швидкість руху повітря на одну людину, концентрація пилу, вуглекислого газу, шум і вібрація, освітленість тощо. Друга група вимог пов’язана з підбором педагогічно обґрунтованих електронних ресурсів, серед яких ми виокремлюємо: ергономічні вимоги, які стосуються розташування та оформлення матеріалу, використання графічних та звукових ефектів; вимоги до організації запропонованого матеріалу, зокрема інформація повинна бути чіткою, логічно зв’язаною, зрозумілою й короткою тощо.

Третя група вимог пов’язана з організацією навчальної діяльності молодших школярів з використанням комп'ютера серед яких виокремлюються: вимоги до обладнання комп'ютерного робочого місця; до правильної робочої пози молодших школярів при роботі за комп’ютером; додержанням учнями правил особистої гігієни тощо.

Розкриття специфіки використання комп’ютера в дидактичних ситуаціях та дослідження вимог до застосування комп’ютера при викладанні базових дисциплін початкової школи дозволило обґрунтувати етапи проектування дидактичних ситуацій з використанням комп’ютера у навчанні молодших школярів. Так, на підготовчому етапі до проектування дидактичної ситуації вчителем формулюється педагогічна мета ситуації; визначаються способи навчальних дій, які учні мають здійснити або засвоїти; характер їх навчальної діяльності залежно від мети дидактичної ситуації, вікових особливостей школярів, їх навчальних можливостей; обґрунтовується необхідність використання комп’ютера в дидактичної ситуації; визначаються способи використання комп’ютера в дидактичних ситуаціях; підготовлюється програмне забезпечення до використання в межах ситуації; обираються форми організації діяльності школярів.

На конструювальному етапі вчителем визначається етап уроку, на якому буде введено дидактичну ситуацію з використанням комп’ютера; підбирається і конкретизується змістовне наповнення дидактичної ситуації; передбачаються  можливі утруднення, які можуть виникнути при розв’язанні учнями даної ситуації; визначаються способи контролю за навчальними досягненнями учнів.

На оцінювальному етапі спроектованої дидактичної ситуації вчителем визначається логічність змістовного наповнення дидактичної ситуації; практична значущість даної ситуації, її своєчасність; доцільність обраної форми організації навчальної діяльності учнів в межах дидактичної ситуації з використанням комп’ютера; необхідний термін роботи учнів при розв’язанні ситуації; відповідність програмного забезпечення меті дидактичної ситуації; відповідність програмного забезпечення вимогам, що висуваються до використання комп’ютера у навчальному процесі молодших школярів; доцільність обраних прийомів контролю за навчальною діяльністю школярів.

Таким чином, одним з інструментів реформування початкової освіти є інформаційні технології, що визначаються пріоритетними в розвитку сучасної освіти й науки нашої країни. Особливу вікову групу становлять учні молодшого шкільного віку, адже перед вчителем постає нагальне завдання органічного впровадження інформаційних технології в практику навчання молодших школярів. Вивчення означеної проблеми дозволило дійти висновку, що введення комп’ютера в практику навчання початкової школи ефективно здійснити в межах дидактичної ситуації, що дозволяє врахувати особливості психофізіологічного розвитку учнів молодшого шкільного віку; особливості їх навчально-пізнавальної діяльності; специфіку прикладного програмного забезпечення навчального призначення, орієнтованого на молодших школярів.  

Андрієвська В.М.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди


Вимоги до впровадження комп’ютера у початкову ланку шкільної освіти

Процес інформатизації освітнього простору стрімко охоплює й її початкову ланку. Це зумовлює уточнення вимог до педагогічно доцільного використання комп’ютера у початковій школі.

Застосування комп’ютера у практиці навчання молодших школярів ґрунтується на обов’язковому дотриманні ряду вимог, серед яких:

                 вимоги до влаштування й обладнання комп’ютерних класів;

                 вимоги до організації роботи молодших школярів з комп’ютером;

                 ергономічні вимоги до прикладних програмних засобів, орієнтованих на учнів молодшого шкільного віку;

                 вимоги до змісту навчального матеріалу в електронному ресурсі. 

Перша вимога пов’язана з дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил у комп’ютерних класах, до яких належать: температура приміщення, вологість, швидкість руху повітря на одну людину, наявність шкідливих речовин у приміщенні, статичної електрики, що іонізують та не іонізують випромінювання, концентрація пилу, вуглекислого газу, шум і вібрація, освітленість. Основними нормативними документами з цього питання є Державні санітарні правила та норми “Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах (ДсанПіН 5.5.2.009-98)”, затверджені Постановою Головного санітарного лікаря України від 30.12.1998 р. №9[20] [3].

Так, зокрема, аналіз наукових джерел дозволив визначити такі вимоги до влаштування й обладнання комп’ютерних класів: комп’ютери повинні знаходитися у спеціальному кабінеті загальною площею понад 72 м2 зі спеціальним меблевим обладнанням. В кабінеті не повинно бути більше 12 робочих місць, при цьому на одне робоче місце має припадати не менше 6 м2. Для підтримки працездатності школярів температура повітря в кабінеті повинна бути від +18 до +22С, рівень шуму не може перевищувати 45 дБА, відносна вологість в приміщенні має бути від 30 до 40% [1, 2, 3 та ін.].

Вимоги до організації роботи молодших школярів з комп’ютером висвітлено у Державних санітарних правилах і нормах “Середні загальноосвітні навчально-виховні учбові заклади (школи, ліцеї, гімназії). Устаткування, утримання середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів та організація навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-98)” затверджені постановою Головного санітарного лікаря України від 30.12.1998 р. №8[19] та у Державних санітарних правилах та нормах “Режим праці учнів на персональних комп’ютерах (ДСанПіН 5.5.2.009-98)” затверджені Постановою Головного санітарного лікаря України від 30.12.1998 р. №9[20] [3].

Зокрема, учитель повинен контролювати правильну робочу позу школярів при роботі з комп’ютером. Правильною вважається така поза, при який робота здійснюється з найменшими зусиллями, виключаючи стискування внутрішніх органів. З метою попередження негативного впливу на здоров’я учнів молодшого шкільного віку рекомендується обмежувати тривалість роботи з комп’ютером: дітям 6 років – до 10 хвилин, 7-8 років – до 15 хвилин, 9 років – до 20 хвилин [2, 3 та ін.]. Крім того, учні початкової школи мають бути поінформовані щодо правил поведінки в комп’ютерному класі.

Ергономічні вимоги до програмних засобів [1, 3] стосуються розташування та оформлення матеріалу, використання графічних та звукових ефектів. Зокрема, інформація на екрані повинна бути візуально структурована й органічно поєднуватися з аудіоінформацію; головну інформацію доцільно розташовувати в середині екрана; відстані між рядками тексту повинні бути більші, ніж висота символів; довжина рядка тексту має бути короткою тощо. Крім того, слід пам’ятати, що читання інформації учнями молодшого шкільного віку з екранів монітора швидко призводить до стомленості очей, тому перевага має бути віддана позитивному контрасту: темні знаки на світлому фоні.

Ергономічні вимоги стосуються також колірно-графічного оформлення комп’ютерних програм. У зв’язку з цим, для навчального процесу рекомендується обирати комп’ютерні програми, які враховують психологічну реакцію особистості на колірне оформлення. Це дозволить привернути увагу школярів, підвищити активність в конкретний момент навчання, не призводячи до втоми.

Вимоги до змісту навчального матеріалу в електронному ресурсі стосуються педагогічно правильного компонування навчальної інформації. Зокрема, інформація повинна бути чіткою, логічно зв’язаною, зрозумілою й короткою; створювати в учнів відчуття комфорту при роботі; не нав’язувати темп пред’явлення інформації.

Аналіз прикладних програмних засобів навчального призначення показав, що складною задачею для вчителя є відбір таких програмних засобів, які відповідають змісту конкретного уроку і дозволяють сформувати необхідні вміння або навички за обмежений санітарно-гігієнічними нормами термін. Ураховуючи санітарно-гігієнічні вимоги до організації роботи учнів початкової школи з комп’ютером, вимоги до прикладних програмних засобів навчального призначення наголошуємо, що організація роботи молодших школярів за комп’ютером повинна бути короткочасною. Цьому сприяють потужні можливості освітніх ресурсів, які дозволяють значно прискорити виконання тривалих операцій, уникнути складних обчислень, автоматизувати перевірку й оформлення результатів діяльності та зосередити увагу школярів щодо вирішення зазначеної ситуації.

Таким чином, додержання вимог до використання комп’ютера у практиці навчання молодших школярів дозволяє організовувати цілком безпечну роботу учнів з комп’ютерною технікою в межах навчального процесу.

Література

1.                 Антропова М. В. Гигиена труда учащихся общеобразовательной школы / М. В. Антропова. — М. : Учпедгиз, 1960. — 241 с.

2.                 Полька Н. С. Гігієнічне обґрунтування принципів і критеріїв безпечного застосування комп’ютерної техніки у навчанні молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня. док. мед. наук : спец. 14.02.01 “Гігієна” / Н. С. Полька. — К., 2001. — 35 с.

3.                 Шакотько В. В. Методика використання ІКТ у початковій школі / В. В. Шакотько. — К. : Комп’ютер, 2008. — 128 с.


1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка