Використання ікт у початковій школіСторінка1/8
Дата конвертації11.04.2016
Розмір1.05 Mb.
#556
  1   2   3   4   5   6   7   8
Завідувач кабінету початкової освіти РОІППО В. Салтишева

Використання ІКТ у початковій школі

  На сучасному етапі розвитку суспільства інформаційні технології стали невід’ємною частиною життя людини. Як зазначає генеральний директор компанії «Майкрософт Україна» В.Лановенко, «у сучасному суспільстві інформаційні технології перестали бути окремою обмеженою сферою економіки і бізнесу. Вони виступають об’єднувальною основою для побудови світового інформаційного співтовариства, активно впливають на визначення вектора світового прогресу».У цих умовах кардинальних змін вимагає й система шкільної освіти. Сьогодні не можна вважати викладання дисциплін якісним, якщо вчитель не використовує у своїй роботі з учнями комп’ютерні технології та Інтернет.

Якщо говорити про початкову школу, впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій у навчально-виховний процес є доцільним і перспективним. Розглянемо, що дає впровадження ІКТ для учнів початкової школи.

Застосування нових комп’ютерних технологій при вивченні різноманітних предметів шкільної програми сприяє формуванню загальнонавчальних умінь і навичок. Одна з найважливіших переваг комп’ютера як засобу навчання – можливість у наочній формі представляти різноманітного роду залежності, числові співвідношення тощо.( наприклад розв’язування задач здробами).

Оскільки наочно-образні компоненти мислення відіграють винятково важливу роль для учнів молодшого шкільного віку, то використання комп’ютера в навчанні, в тому числі й під час пояснення багатьох теоретичних понять, виявляється надзвичайно ефективним, тому що це дозволяє представити матеріал, що вивчається, у наочній виразній формі, із залученням кольорового забарвлення, анімації, динамічних ілюстрацій. Комплексний вплив на чуттєве сприйняття мультимедійних засобів у комп’ютерних програмах для молодших школярів здійснюється завдяки поєднанню наочно-образної, графічною і алфавітно-цифрової інформації на екрані комп’ютера із звуковою.

Ефективне застосовування комп'ютерних програм припускає включення зворотного зв'язку вже на етапі сприйняття інформації, а безперервний індивідуальний контроль дає можливість коригувати напрям сприйняття, формувати вірний образ. Широта вживання різних форм представлення матеріалу полегшує його доступність для молодшого школяра, а також сприяє кращому усвідомленню. Використання комп'ютерів у процесі навчання молодших школярів, дозволяє вчителю добитися стійкої уваги до матеріалу, який вивчається. Характерні для комп’ютера елементи зацікавлення, все незвичайне, несподіване викликають у дітей багате своїми наслідками почуття здивування, жвавий інтерес до процесу пізнання, дозволяють підтримувати постійну увагу дитини, допомагають засвоїти будь-який матеріал.

Комп'ютер з його можливостями швидкої зміни ігрового персонажа, виконуваних дій, місця дії, рівня складності завдань, дає можливість вчителю утримувати інтерес молодшого школяра до обраної теми і, як наслідок, забезпечити краще засвоєння навчального матеріалу. Дітям молодшого шкільного віку важко ставити перед собою дальні цілі. У зв'язку з цим, вчитель, стимулюючи активну участь дитини в навчальному процесі, для підвищення мотивації використовує близькі цілі. Сучасні комп'ютерні системи навчання ставлять перед дитиною реальну, зрозумілу, цілком досяжну мету.

Використання комп'ютера в навчанні молодших школярів створює творчу позитивно-емоційну атмосферу на уроці, діти з нетерпінням очікують «комп'ютерних» уроків, їх мотивація до навчання є дуже високою. Для дитини, яка працює за комп’ютером надзвичайно важливе є те, що кожна її дія миттєво відтворюється на екрані, тобто учень наочно бачить результат своєї дії. Комп’ютер не тільки миттєво реагує на дії учня, але й водночас змінює ситуацію на екрані у відповідності до дій учнів. Це дозволяє працювати з комп’ютером в умовах активної взаємодії і усвідомлювати, до яких наслідків призводять виконані ним дії.

Завдяки тому, що комп’ютер миттєво і абсолютно точно виконує надані йому вказівки та демонструє їх результат на екрані, учень одержує можливість одразу побачити наслідки своїх дій і наочно переконатися в тому, чи правильні вони . Важливою особливістю програмних засобів є те, що учню надається можливість змінювати рівень виконуваних завдань, тому успішно впоравшись із легшим завданням, він може випробувати свої сили на складнішому рівні, і це сприяє його самоствердженню, дозволяє добитися більших успіхів. Оволодіння знаннями в початковій школі – це той фундамент, на якому будуватиметься все подальше навчання учня. Перед вчителем стоїть відповідальна задача – добитися належного засвоєння програмного матеріалу кожною дитиною. Застосування комп'ютера на уроці сприяє реальній індивідуалізації та диференціації навчання.

Діти з високим рівнем розумової діяльності можуть за допомогою комп'ютера знайомитися з новим матеріалом, одержуючи нові відомості або заглиблювати свої знання, виконуючи вправи підвищеної складності. Учні із заниженим рівнем розумової діяльності можуть працювати з комп'ютером в індивідуальному темпі, не уповільнюючи просування класу за програмою. Діти, що пропустили заняття, можуть ліквідовувати пропуски в своїх знаннях на окремих етапах уроку або в позаурочний час.

Використання комп’ютерів у процесі навчання молодших школярів є одним з ефективних способів індивідуалізації навчання, розвитку інтелектуальних умінь і навичок дитини, створення позитивного емоційного фону навчання, а також підвищення мотивації. Впровадження інформаційних технологій у практику початкового навчання накладає певний відбиток на розвиток молодшого школяра, для якого комп’ютер стає рівноправним партнером, здатним точно реагувати на його дії й запити. Робота з комп’ютером розвиває в дітей уміння планувати свою діяльність, приймати відповідальні рішення, аналізувати, організовувати й передавати різні види інформації, самостійно вибирати цілі й будувати плани, розробляти проекти й утілювати їх на практиці.

Завдання навчання полягає в розвитку задатків і здібностей людини, формуванні гармонійно розвиненої особистості, формуванні її моральних і культурних якостей, відповідної поведінки в суспільстві. Навчання, яке за провідну ціль ставить забезпечення (організацію) розвитку вищих психічних функцій особистості в цілому шляхом оволодіння зовнішніми засобами культурного розвитку, є розвиваючим і набуває при цьому цілеспрямованого характеру. Результатом такого навчання стає досягнутий дитиною рівень розвитку її особистості, індивідуальності.

Комп’ютер дозволяє індивідуалізувати роботу з кожним учнем, вибрати слушний, відповідний його можливостям рівень складності завдань, які йому пропонуються . Темп виконання завдань при роботі з комп’ютером задає сам учень, що дозволяє йому працювати самостійно, не витрачаючи час на те, що б почекати дітей, які не поспівають разом з ним засвоїти матеріал. Неабияку роль відіграє також те, що учень, працюючи за комп’ютером має можливість налаштувати комп’ютерне середовище згідно зі своїми потребами та уподобаннями. Засоби графіки, музичні фрагменти знімають напругу, сприяють кращому сприйняттю естетично поданої начальної інформації.

Майже в усі комп’ютерні програми, розроблені для молодших школярів, вбудовано систему контекстної підтримки, яка здатна допомогти дитині зробити наступний крок у розв’язанні завдання. Якщо у процесі роботи з комп’ютерною програмою учень відчуває утруднення і не може відреагувати на створену на екрані комп’ютера ситуацію належним чином, комп’ютер надає йому контекстну допомогу. Така допомога звичайно програмно вбудовується у комп’ютерній засіб. У процесі роботі з комп'ютером учень неодмінно одержує схвалення кожної правильної дії. У навчальних комп'ютерних програмах передбачене заохочення не тільки за кінцевій результат виконання складного завдання, а й за кожний крок просування школяра вперед, навіть незначні, малі перемоги комп'ютер не залишить без уваги. Він не тільки надає можливість добитися успіху за невеликий проміжок часу, що в свою чергу викликає бажання працювати ще і ще, але й дозволяє дитині відчути помітність і результативність своїх дій.

Відмічені особливості навчання з використанням комп’ютера, а саме: зручна і своєчасна допомога при виконанні завдань, вбудована система заохочень і схвалення правильних дій, комфортні умови для навчальної діяльності школяра створюють у комплексі ситуацію успіху, дають можливість дитині навчатися в атмосфері підтримки, позитивних переживань і емоцій.

Наведений вище аналіз особливостей діяльності учнів з використанням комп’ютера є підставою для виокремлення факторів позитивного впливу які зумовлюють доцільність використання комп’ютера для формування інтелектуальних умінь учня, яке відбувається у процесі його навчання. До таких факторів можна віднести:

     органічне поєднання навчально-тренувальної діяльності з ігровою;

     створення позитивного емоційного фону для діяльності учня;

     реалізація атмосфери успіху;

     адаптація навчального середовища до індивідуальних особливостей і запитів учня.

Крім того у процесі роботи з комп’ютером формуються вольові риси дитини, її ініціативність і самостійність.Висновки. Таким чином, можливість органічного поєднання навчально-тренувальної діяльності з ігровою спирається на такі виявлені нами фактори позитивного впливу діяльності з комп’ютером на формування інтелектуальних умінь як:

     динамічну варіативність створених на екрані комп’ютера ситуацій;

     можливість різноманітного сюжетного оформлення діяльності;

     наявність зручних засобів маніпулювання об’єктами на екрані;

     унаочнення результатів дій учня;

     миттєву реакцію програмного засобу на дії учня.

Експериментально доведено, що систематичне використання комп’ютера в навчанні молодших школярів сприяє формуванню інтелектуальних умінь учнів, зокрема вмінь планувати та аналізувати, підвищує мотивацію навчальної діяльності. Використання дидактичних комп’ютерних ігор і предметних середовищ у процесі навчання більше впливає на формування вміння аналізувати; залучення учнів до виконання на комп’ютері спеціально розроблених завдань сприяє ефективному формуванню вміння планувати; впровадження комп’ютера у процес навчання дисциплін початкової школи позитивно відбивається на підвищенні мотивації навчальної діяльності молодших школярів.

Список літератури

 

1.  Бех І.Д. Виховання особистості. – Кн 1. – К.: Либідь, 2003. – 280 с.2.  Болотянский В.Г., Рубцов В.Е. Игровые компьютерные среды учебного назначения // Информатика и образование, 2001. – №5. – С. 34-37.

3.  Кумарина Г.Ф., Вайнер М.Э. Коррекционная педагогика в начальном образовании: Учебное пособие. – М.: Академия, 2003. – 320 с.

4.  Рівкінд Ф.М Комп’ютерно-інтегровані уроки в початковій школі // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2000. – №3. – 38-42.

Анотація до роботи:


Толяренко Н.І. Формування інтелектуальних умінь молодших школярів у процесі роботи з комп’ютером — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.09 — теорія навчання.— Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди — Харків, 2008.Каталог: upload -> iblock
iblock -> Націанальна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський
iblock -> Людмила Зазуліна
iblock -> Національна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський
iblock -> Організація методичної роботи на основі моніторингових досліджень
iblock -> «фгос в системе дошкольного образования Алтайского края»
iblock -> Програма підготовки педагогів до роботи з обдарованими учнями
iblock -> Організація навчально-виховної роботи в інтернатних закладах Остапчук І. C., головний спеціаліст уон рода
iblock -> Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет
iblock -> Рівненський обласний інституту післядипломної педагогічної освіти Рівненський обласний центр практичної психології і соціальної роботи


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка