Виховний процес та його особливостіСкачати 60.43 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір60.43 Kb.
Практичне заняття 1 (2 год.)

ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ


Основні поняття теми:

Процес виховання – це система виховних заходів, спрямованих на формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості.

Специфічним для процесу виховання є: 1) двосторонній характер; 2) багатогранність завдань і змісту; 3) залежність від різноманітних суб’єктивних і об’єктивних факторів; 4) трудність розкриття внутрішнього світу дитини, який треба формувати; 5) багатство форм, методів і прийомів, якими важко оволодіти; 6) неперервність; 7) тривалість у часі; 8) поступове виявлення результатів виховних впливів.

Структурними елементами процесу виховання є: мета, зміст завдання, форми, методи і засоби виховання, його результати, корегування результатів виховання.

Рушійні сили виховного процесу це сукупність суперечностей, вирішення яких сприяє просуванню процесу виховання до нових цілей.

Суперечності:

1) між необмеженими можливостями розвитку людської природи і обмежуючими умовами соціального життя;

2) між зростаючими соціально значимими завданнями, які треба вихованцю вирішувати і тими можливостями, які обмежують його вчинки і дії у вирішенні цих завдань;

3) між зовнішніми впливами і внутрішніми прагненнями;

4) між організованим впливом школи і стихійним впливом оточення;

5) між рівнем розвитку особистості і виконуваними нею функціями в колективі та ін.Компонентами процесу виховання є: свідомість особистості, її емоційна, почуттєва сфера, навички і звички поведінки.

Етапи процесу виховання:

 • Виділення конкретних рис і властивостей особистості, які передбачається виховати;

 • Вивчення вихованця і діагностика – проектування його особистості на основі зразка-взірця;

 • Засвоєння вихованцем виділених рис і властивостей;

 • Організація досвіду поведінки;

 • Спонукання вихованця до самостійної роботи над вдосконаленням своєї особистості.

Самовиховання – свідома діяльність людини, спрямована на вироблення у себе позитивних рис і подолання негативних.

Етапи самовиховання:

 • Підготовчий етап (переконання учнів у необхідності зайнятись самовихованням);

 • Допомога в складанні програми самовиховання і її реалізації;

 • Організація контролю за ходом самовиховання, який згодом переходить у самоконтроль.

Прийоми самовиховання: самопереконання, самонавіювання, само підбадьорювання, само заохочення, самоосуд, само покарання, самопримус, самоаналіз.

Вихованість школярів – показник ефективності і якості навчально-виховного процесу.

Основні показники рівня вихованості: зовнішній вигляд, культура поведінки у школі ф за її межами; громадська активність; самостійність у всіх видах діяльності; сформованість наукового світогляду, національної самосвідомості; ставлення до навчання; залучення до національної та світової культури, мистецтва, літератури; фізичне здоров’я, потяг до занять фізичною культурою; працелюбність, орієнтованість на майбутню професію.
План

 1. Процес виховання, його специфіка, структурні елементи, рушійні сили. Поняття національної спрямованості навчально-виховного процесу.

 2. Етапи процесу виховання. Управління процесом виховання.

 3. Самовиховання: суть, умови, етапи, прийоми.

 4. Перевиховання, його функції, етапи і принципи.

 5. Результати процесу виховання, їх виявлення.

 6. Суб’єкти і об’єкти виховного процесу.

 7. Критерії вихованості особистості

 8. Шляхи підвищення ефективності і процесу виховання.


Мета: 1. Розкрити суть виховного процесу.

2. Виховувати критичне ставлення до педагогічної теорії.

3. Розвивати логічне мислення.
Студент має:

Знати сутність виховного процесу та його компоненти, сутність і структуру перевиховання і самовиховання.

Вміти показати діалектику взаємодії між усіма принципами в процесі їх практичної реалізації.
ІІ. РОЗКРИЙТЕ ЗМІСТ ПОНЯТЬ:

“процес виховання”, “свідомість”, “почуття”, “навичка”, “звичка”, “самовиховання”, “перевиховання”, “вихованість школярів”.


ІІІ. ПІДГОТУЙТЕ РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:

“Самовиховання: історія, теорія, методика”.

“Перевиховання: історія, теорія, методика”.
ІV. ЗАКОНСПЕКТУЙТЕ: Концепцію національного виховання. Розділ 1. “Сутність і особливості національного виховання”.
V. Самостійне завдання (на вибір) (Домашній практикум):

І варіант

З усіх факторів і умов, які впливають на ефективність виховного процесу, оберіть ті, які є, на вашу думку, найголовнішими. Впишіть їх у табличку відповідно до вашого рейтингу.

1. ---------------------- .

2. -----------------------.

3. -----------------------…ІІ варіант

Проаналізуйте працю В.О.Сухомлинського «Виховання і самовиховання». Визначте педагогічні умови успішного самовиховання школярів.Модульне оцінювання

Відповідь на теоретичні питання, або виконання дослідного завдання

Виконання

практичного завдання (конспект Концепції національного виховання)

Написання реферату

Виконання завдання для самостійної роботи

Всього

5 балів

2 бали

5 балів

3 бали

15 балівЛітература

Основна

 1. Волкова Н.П. Педагогіка / Н.П.Волкова. – К., 2001. – С. 89–97.

 2. Галузинський В. М.. Педагогіка: теорія та історія : навч. посібник / В. М.Галузинський, М. Б. Євтух. – К., 1995. – С. 93–105.

 3. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання / С.Г. Карпенчук. – К. : Вища школа, 1997. – С. 7–23.

 4. Мартинюк І.В. Національне виховання: теорія і методологія / І.В. Мартинюк. – К. : ІСДО, 1995. – С. 23–29.

 5. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка / Н.Є.Мойсеюк. – К., 2001. – С. 365–400.

 6. Фіцула М. М. Педагогіка / М.М.Фіцула. – К., 2001. – С.214–234.

Додаткова

 1. Державна національна програма “Освіта” (“Україна ХХІ століття”) – К., 1994.

 2. Концепція національного виховання // Рідна школа. – 1995. – №6. – С. 18–25.

 3. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка / М.Г. Стельмахович. – К. : ІЗМН, 1997. – С. 40–70.

 4. Сухомлинський В. Вибрані твори : в 5 т. / Василь Олександрович Сухомлинський ; ред. кол. О.Г. Дзеверін, В.З. Смаль, М.М. Грищенко та ін.– К. : Рад. шк., 1977– .–

Т.3 : Рождение гражданина. – 1977. – С. 299 – 628.

 1. Щербань П.М. Національне спрямування навчально - виховного процесу закладів освіти / П.М.Щербань // Рідна школа. – 2000. – №3. – С. 10–12.Опорна схема

Сутність процесу виховання


Процес виховання

Сутність


1.Процес, що веде до певних змін

2.Управління і керівництво розвитком особистості

3.Дія всіх суб’єктів і об’єктів процесу

4. Розвиваюча діяльністьМета

Формування всебічно розвиненої і гармонійної особистості з науковим світоглядом, з високим моральним потенціалом, що бажає і вміє працювати, духовно багатої і фізично досконалої.

Структурні елементи

Мета, зміст, завдання, форми, методи і засоби виховання, його результати, керугування результатів виховання.

Діалектика

У безперервному розвитку, взаємозумовленості, в його динамічності, рухливості, суперечливості.

Рушійні сили

Внутрішні та зовнішні суперечливості, боротьба протилежностей

Категорії

Виховання, самовиховання, перевиховання

Виховання у вузькому розумінні

Навмисний і систематичний вплив дорослих на поведінку дітей і підлітків

Компоненти процесу виховання

Свідомість особистості, її емоційно-почуттєва сфера, навички і звички поведінки.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка