„Види права (здати до кінця вересня)Скачати 195.78 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір195.78 Kb.
#12326
ТипПротокол
Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Правничий коледж

Затверджено

на засіданні Предметної (циклової) комісії

з теоретичних дисциплін

Протокол №____ від „___”________2006 р.

Голова Коваль А.Ф.____________________

Дидактичне забезпечення самостійної роботи з курсу

„Теорія права та держави”

Львів – 2006

Зміст

 1. Самостійна робота на тему „Види права” (здати до кінця вересня).


 2. Самостійна робота на тему „Принципи права” (здати до кінця жовтня)

 3. Самостійна робота на тему „Законність і правопорядок” (здати до 15 листопада).

 4. Самостійна робота на тему „Міжнародно-правові механізми закріплення і захисту прав людини” (здати до кінця листопада).

 5. Самостійна робота на тему „Виникнення і розвиток держави” (здати до 15 грудня).

 6. Самостійна робота на тему „Політична система суспільства” (здати до кінця грудня).

 7. Методика написання курсової роботи.

 8. Теми курсових робіт.Тема 3. Види права.


Мета самостійного опрацювання даної теми:

 • навчитися самостійно опрацьовувати літературу;

 • засвоїти тему за нижче поданим планом:

1. Етимологія терміну „право”. Багатозначність його розуміння. Основні види права.

2. Характеристика природного і позитивного права.

3. Характеристика об'єктивного та суб'єктивного права.

4. Характеристика публічного та приватного права.Завдання:

 1. вивчити теоретичні питання, оскільки з метою перевірки вони будуть внесені до модульних завдань та іспиту.

 2. в письмовій формі виконати два завдання: 1. виписати з Конституції України п’ять суб’єктивних прав, провести аналіз і розписати по елементах (право на свої дії, право на чужі дії, право на дії держави); 2. виписати з додаткових джерел критерії поділу правових норм на приватне і публічне право.

Література:

Підручники:

 1. Андрусяк Т.Г. Теорія держави і права. — Львів: Фонд „Право для України”, 1997. – 197 с.

 2. Рабінович П.М. Теорія держави і права: Навч. посібник. Вид. 5-те, зі зімнами. — Тернопіль: Лілея, 2002.

 3. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.

Спеціальна література:

 1. Баулін Ю.В. Методологічне значення поділу права на приватне і публічне для кримінально-правових досліджень / Методологічні проблеми правової науки: Мат. міжнарод. наук. конф. — Харків, 13-14 грудня 2002 p.; Упоряд. МЛ. Панов, Ю.П. Грошевий. — Харків, 2003. — С. 286.

 2. Бірюков І. Предмет і метод приватного права. // Право України. – 2002. - №3.

 3. Заверуха О. Суб’єктивні публічні права як об’єкт судового захисту. // Право України. – 2004. - №4.- С.49-52.

 4. Корнута Р. Визначення поняття публічного права в праві України. // Український часопис міжнародного права. – 2003. - №2. - С.77-88.

 5. Мірошниченко М.І. Природа відношення „державна влада” – „позитивне право”. // Держава і право: Зб. наук. пр. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. – Вип. 19. – С. 22-30.

 6. Підопригора О. Розмежування і взаємодія публічного і приватного права як методологічна проблема вітчизняного правознавства. // Вісник Академії правових наук України. – 2002. - №4.

 7. Рабінович П. Природне право: діалектика приватного й публічного. // Право України. – 2004. - №9. – С. 61-63.

 8. Селіванов В. Розмежування і взаємодія публічного і приватного права в системі права України. // Право України. – 1996. - №1.

 9. Харитонов Є., Харитонова О. До питання дихотомії „приватне право – публічне право”. // Вісник Академії правових наук України. – 2000. - №2 (21). – С. 83-89.

 10. Юридична енциклопедія: В 6 т. ∕ Редкол.: Ю.С. Шемчушенко (голова редкол.) та ін. — К.: Укр. енцикл., 2001.

Тема 4.

Принципи права

Мета самостійного опрацювання даної теми:

 • навчитися самостійно опрацьовувати літературу;

 • засвоїти тему за нижче поданим планом:

 1. Поняття, основні риси та призначення правових принципів. Їх класифікація.

 2. Соціально-правові або загальнолюдські (цивілізаційні) принципи права.

 3. Спеціально-правові принципи права:

  1. загально правові принципи права;

  2. міжгалузеві принципи права;

  3. галузеві принципи права;

  4. принципи окремих інститутів.

Завдання:

 1. вивчити теоретичні питання, оскільки з метою перевірки вони будуть внесені до модульних завдань та іспиту;

 2. підготуватись до аудиторної контрольної роботи по темі.

Література:

Підручники:

 1. Андрусяк Т.Г. Теорія держави і права. — Львів: Фонд „Право для України”, 1997. – 197 с.

 2. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.

 3. Цвік М.В., Ткаченко В.Д., Петришин О.В. Загальна теорія держави і права. — Харків: „Право”, 2002. – 428 с.

Спеціальна література:

 1. Вовк Д. Проблеми визначення та дії принципу верховенства права в Україні. // Право України. – 2003. - №11. – С.127-130.

 2. Гаврилюк О. Сучасне втілення принципів трудового права. // Право України. – 2001. - №9. – С.56-58.

 3. Грасхоф К. Принцип верховенства права в конституційному судочинстві. // Вісник Конституційного суду. – 2000. - №4.

 4. Заєць А. Принцип верховенства права (теоретико-методологічне обґрунтування) // Вісник Академії правових наук України. – 1998. - №1.

 5. Козюбра А. Принцип верховенства права і конституційна юрисдикція. // Вісник Конституційного суду. – 2000. - №4.

 6. Колодій А.М. Принципи права України. — К., 1998.

 7. Кондратьєв Р., Гернего О. Принципи права та їх роль у регулюванні суспільних відносин. // Право України. – 2000. - №2. – С.43-45.

 8. Кундельська С. Верховенство права у законодавстві України: онтологічні статуси. // Право України. – 2006. - №12. – С. 117 – 119.

 9. Рабінович С. Субсидіарність як природно-правова засада юридичного регулювання. // Право України. − 2006. - №1. − С. 25-28.

 10. Фулей Т. Загальнолюдські (загальноцивілізаційні) принципи права: деякі теоретичні аспекти. // Право України. – 2003. - №7. – С.24-29.

 11. Шаповал В. Верховенство закону як принцип Конституції України. // Право України. – 1999. - №1.

 12. Юридична енциклопедія: В 6 т. ∕ Редкол.: Ю.С. Шемчушенко (голова редкол.) та ін. — К.: Укр. енцикл., 2001.


Тема 13.

Законність і правопорядок
Мета самостійного опрацювання даної теми:

навчитися 1. знаходити серед великої кількості літератури, періодики та інших джерел потрібну (задану) інформацію;

 2. працювати з декількома джерелами, аналізувати матеріал, з метою виділити головну думку або суть розглядуваного питання;

 3. коротко описувати одне і те ж явище з точки зору декількох авторів, виклавши при цьому власну думку;

 4. правильно робити зноски і формувати список використаної літератури.

Завдання:

виконуючи поставлену вище мету: 1. опрацювати максимально велику кількість літератури з заданої теми;

 2. написати і вчасно здати письмову роботу, в якій коротко (не більше 2 сторінок на питання), але повно відобразити всі нижче запропоновані питання плану.

План

 1. Поняття і сутність законності.

 2. Принципи і функції законності.

 3. Гарантії законності.

 4. Поняття та ознаки правопорядку.

 5. Аналіз законності і правопорядку в Україні. Пропозиції для покращення ситуації.

В роботі має обов’язково бути список використаної літератури (не менше 3 запропонованих у списку джерел і не менше одного джерела, знайденого самостійно), який має бути викладений за таким зразком:

Приклад:

Список використаної літератури:

А. Нормативно-правові акти:

 1. Закон України “Про комітети Верховної Ради України” від 4 квітня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 19.- С.12

2. ...

Спеціальна література:

 1. (оформлення підручника з колективом авторів або просто з відповідальним за випуск) Законодательный процесс. Понятия. Институты. Стадии.: Научно-практическое пособие. / Отв. ред. Р.Ф. Васильев. — М.: Юриспруденция, 2000. — 320 с.

 2. (оформлення автореферату) Олійник А.С. Організаційно-правові питання забезпечення законодавчої діяльності в Україні. Автореферат дис. — ... канд. юр. наук. –– К., 1998. — 17 с.

 3. (оформлення підручника) Фрицький О.Ф. Конституційне право України. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — С. 335-340.

 4. (оформлення періодичного видання) Хмарна К.Ф. Уведення в дію єдиного державног реєстру нормативно-правових актів на надання доступу до нього юридичним та фізичним особам. // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2003. — № 8. — С. 72-75.

 5. ...

3. вивчити всі питання плану, оскільки з метою перевірки засвоєння теми, вони будуть внесені до модульних завдань та іспиту.Cписок джерел:

 1. Андрусяк Т.Г. Теорія держави і права. — Львів: Фонд "Право для України", 1997.

 2. Котюк В. О.: Основи держави і права. Навчальний посібник.- 3-тє вид., доп. і перероб.- К.: Атіка, 2001.- 432 с.

 3. Лисенков С.Л. Теорія держави і права: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2005. – 447.

 4. Рабінович П. М.: Основи загальної теорії права та держави. Видання 5-те, зі змінами. Навчальний посібник.— К.: Атіка.— 2001.— 176 с.

 5. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.

 6. Сухонос В.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник. — Суми: ВТД „Університетська книга”, 2005. – 536 с.

 7. Цвік М.В., Ткаченко В.Д., Петришин О.В. Загальна теорія держави і права. — Харків: „Право”, 2002. – 428 с.

 8. Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та провадження. / Відп. ред. О.В.Зайчук, С.В.Бобровник. — К.: Юстініан,2004. – 211 с.

 9. Юридична енциклопедія: В 6 т. ∕ Редкол.: Ю.С. Шемчушенко (голова редкол.) та ін. — К.: Укр. енцикл., 2001.


Тема 18.

Міжнародно-правові механізми

закріплення і захисту прав людини

 • навчитися самостійно опрацьовувати літературу;

 • навчитись аналізувати міжнародно-правові акти;

 • засвоїти тему за нижче поданим планом:

1. Міжнародно-правові документи з прав людини: всесвітні та регіональні.

2. Міжнародно-правові організації з прав людини: всесвітні та регіональні.3. Міжнародно-правові стандарти прав людини та законодавство України.

Завдання:

 1. вивчити теоретичні питання, оскільки з метою перевірки вони будуть внесені до модульних завдань та іспиту;

 2. в письмовій формі провести аналіз одного з нижчеперелічених міжнародно-правових актів з прав людини, а також діяльності однієї з міжнародних організацій з прав людини.

Література:

Підручники:

 1. Андрусяк Т.Г. Теорія держави і права. — Львів: Фонд „Право для України”, 1997. – 197 с.

 2. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник. ∕ За редакцією В.В.Копєйчикова. — К: Юрінком Інтер, 2000. – 320 с.

 3. Рабінович П.М. Теорія держави і права: Навч. посібник. Вид. 5-те, зі зімнами. — Тернопіль: Лілея, 2002.

 4. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.

Спеціальна література:

 1. Баштанник В. Регламентація захисту прав людини у системі права ЄС: організаційно-правовий аспект. // Право України. – 2006. - №9. – С.56-60.

 2. Касараба Ю. Міжнародні стандарти затримання: теоретико-правовий аспект. // Право України. – 2006. - №7. – С. 48-51.

 3. Кравченко Т. До питання про уніфікацію законодавства. — Право України. – 2006. - №4. – С.131-137.

 4. Кушніренко О., Барабаш Ю. Інститут євроомбудсмана: питання теорії і позитивної практики. // Право України. – 2001. - №6. – С.44-47.

 5. Орзіх М.П. Міжнародно-правові стандарти і права людини в Україні. // Право України. – 1992. - №4-5. – С.7.

 6. Пащенко О. Європейські стандарти у галузі прав людини: реалії та перспективи українського законодавства. // Право України. – 2006. - №4. – С. 32-35.

 7. Рабінович П.М. Європейські стандарти з прав людини: загально-теоретична характеристика. // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2003. - №5.- С.46-52.

 8. Рабінович П.М. Рішення Європейського суду з прав людини як „праволюдинні стандарти”. // Вибрані рішення Європейського суду з прав людини (1993-2002). – Харків: Консул, 2003.- С.9-30.

 9. Рабінович П.М. Рішення Європейського суду з прав людини: спроба концептуально-методологічного аналізу. // Право України. - №1997. - №12. – С.32-40.

 10. Рабінович П.М., Раданович Н.М. Національна імплементація міжнародних договорів щодо прав людини (питання загальної теорії). // Юридична Україна. – 2003. - №4.

 11. Скомороха В. Практика Конституційного суду України як засіб імплементації європейських стандартів прав і свобод людини в Україні. // Вісник Конституційного суду України. – 2000. - №5.

 12. Толочко О. Європейський досвід застосування С.6 Конвенції про захист прав та основних свобод людини у кримінальному судочинстві. // Право України. – 2001. - №6. – С.41-44.

 13. Шишкіна Е. Міжнародні механізми реалізації ст.3 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. // Право України. – 2006. - №12. – С. 28- 31.

 14. Юридична енциклопедія: В 6 т. ∕ Редкол.: Ю.С. Шемчушенко (голова редкол.) та ін. — К.: Укр. енцикл., 2001.

Міжнародно-правові акти:

 1. Загальна декларація прав людини (ООН, 10.12.1948 р.)

 2. Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод (Рада Європи, 1950).

 3. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права (ООН, 1966).

 4. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (ООН, 1966).

 5. Хартія економічних прав та обов’язків держав (ООН, 1974 р.)

 6. Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ, 1975).

 7. Конвенція про права дитини (ООН, 1989).

 8. Декларація про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на підставі релігії чи переконань (25.11.1981).

Нормативно-правові акти:

  1. Закон України „Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” від 23.02.2006 р.

  2. Закон України „Про міжнародні договори України” вiд 29.06.2004 р.

Інтернет-ресурси:

 1. Європейський суд з прав людини — http://www.coe.kiev.ua/hr/pros.htm

 2. Бюро інформації Ради Європи України — http://www.coe.kiev.ua/

 3. Міжнародний жіночий правозахисний центр “Ла Страда-Україна” — http://www.lastrada.org.ua

 4. Організація Об’єднаних Націй — http://www.un.org.ua

Тема 19.

Виникнення і розвиток держави

Мета самостійного опрацювання даної теми:

 1. навчитися самостійно опрацьовувати літературу;

 2. засвоїти тему за нижче поданим планом:

План

 1. Причини виникнення держави. Роль права у виникненні та зміцненні державної організації суспільства.

 2. Історичний розвиток держави:

а) держави античного світу;

б) держави феодального середньовіччя;

в) станова держава;

г) сучасна держава. 1. Відмінність держави від додержавної організації суспільства.

Завдання:

Підготуватись до аудиторної контрольної роботи по темі. Крім того, питання будуть включені до модульних завдань та іспиту.Cписок джерел:

 1. Андрусяк Т.Г. Теорія держави і права. — Львів: Фонд „Право для України”, 1997. – 197 с.

 2. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник. ∕ За редакцією В.В.Копєйчикова. — К: Юрінком Інтер, 2000. – 320 с.

 3. Котюк В. О.: Основи держави і права. Навчальний посібник.- 3-тє вид., доп. і перероб.- К.: Атіка, 2001.- 432 с.

 4. Лисенков С.Л. Теорія держави і права: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2005. – 447 с.

 5. Рабінович П.М. Теорія держави і права: Навч. посібник. Вид. 5-те, зі зімнами. — Тернопіль: Лілея, 2002.

 6. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.

 7. Сухонос В.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник. — Суми: ВТД „Університетська книга”, 2005. – 536 с.

 8. Цвік М.В., Ткаченко В.Д., Петришин О.В. Загальна теорія держави і права. — Харків: „Право”, 2002. – 428 с.

Тема 24.

Політична система суспільства

Мета самостійного опрацювання даної теми:

навчитися 1. знаходити серед великої кількості літератури, періодики та інших джерел потрібну (задану) інформацію;

 2. працювати з декількома джерелами, аналізувати матеріал, з метою виділити головну думку або суть розглядуваного питання;

 3. коротко описувати одне і те ж явище з точки зору декількох авторів, виклавши при цьому власну думку;

 4. правильно робити зноски і формувати список використаної літератури.

Завдання:

виконуючи поставлену вище мету: • опрацювати максимально велику кількість літератури з заданої теми;

 • написати і вчасно здати письмову роботу, в якій коротко (не більше 2 сторінок на питання), але повно відобразити всі нижче запропоновані питання плану.

План

 1. Поняття політики та її суть.

 2. Поняття та структура політичної системи суспільства. Характеристика її елементів.

 3. Політична організація суспільства. Суб'єкти політики та їхня характеристика.

 4. Держава як центр політичної системи суспільства.

  • вивчити всі питання плану, оскільки з метою перевірки засвоєння теми, вони будуть внесені до модульних завдань та іспиту.

Література:

Підручники:

 1. Андрусяк Т.Г. Теорія держави і права. — Львів: Фонд „Право для України”, 1997. – 197 с.

 2. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник. ∕ За редакцією В.В.Копєйчикова. — К: Юрінком Інтер, 2000. – 320 с.

 3. Лисенков С.Л. Теорія держави і права: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2005. – 447 с.

 4. Рабінович П.М. Теорія держави і права: Навч. посібник. Вид. 5-те, зі зімнами. — Тернопіль: Лілея, 2002.

 5. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Харків: Консум, 2001. — 656 с.

 6. Сухонос В.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник. — Суми: ВТД „Університетська книга”, 2005. – 536 с.

 7. Цвік М.В., Ткаченко В.Д., Петришин О.В. Загальна теорія держави і права. — Харків: „Право”, 2002. – 428 с.

Спеціальна література:

 1. Бідей О. Основні форми реалізації правової політики. // Право України. – 2006. - №7. – С.42-45.

 2. Гаєва Н.П. Взаємодія органів державної влади та об’єднань громадян. // Держава і право. – 2002. – Вип.13. – С.202-210.

 3. Кресіна І.О. Політика і право: проблеми співвідношення. // Правова держава. – К:, 2003. – Вип. 14.- С.467-472.

 4. Перегуда Є.В. До проблеми законодавчої регламентації багатопартійності в Україні. // Право України. – 2001. - №4. – С.69-74.

 5. Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку. — К., 1998.

 6. Примуш М. Правова регламентація ідеологічних та організаційних засад політичних партій. // Право України. – 2000. - №11.- С.25-29.

 7. Рябов С.Г. Політологічна теорія держави. — К.: Тандем, 1996. – 240 с.

 8. Саміло Г. Політичні партії як складова політичної системи демократичної держави. // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - №4.

 9. Скрипнюк О.В. Вплив інститутів громадянського суспільства на становлення і розвиток демократичного політичного режиму. // Право України. – 2001. - №5.- С.12-17.

 10. Сухонос В. Політичний вимір держави постіндустріального суспільства: методологічний аспект. // Підприємництво, господарство і право. – 2003. - №9. – С.100-101.

 11. Юридична енциклопедія: В 6 т. ∕ Редкол.: Ю.С. Шемчушенко (голова редкол.) та ін. — К.: Укр. енцикл., 2001.

Інтернет-ресурси:

 1. Гейда О.В. Теоретико- правові основи організації та діяльності політичних партій. Автореф. дисер. – …канд.юр.наук. – Х., 2005. — http://www.lawbook.org.ua/aref/12.00.01/024.shtml

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Правничий коледжКурсова робота


на тему:

“Поняття, юридичний аналіз складу та караність злочину “Посягання на здоров’я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів”
Виконала:

студентка групи ПРК-12


Зіняк О.С.


Науковий керівник:

Ващук О.Л.


Львів - 2006


План

Вступ


 1. Загальна характеритика злочину “Посягання на здоров’я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів”.

 2. Об’єктивні ознаки розглядуваного злочину.

  1. ...

  2. ...

 3. Суб’єктивні ознаки розглядуваного злочину.

 4. Призначення покарання.

 5. Розмежування розглядуваного злочину з суміжними.

Висновки

Список використаної літературиВступ

(приблизно на дві сторінки)

Описати актуальність теми, хто досліджував, мета, завдання дослідження. 1. Загальна характеристика злочину “Посягання на здоров’я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів”.

Зазначене вище конституційне право може бути обмежене тільки з метою охорони громадського порядку, здоров’я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей. Так, положення ст.181 КК України “призначені для боротьби з суспільно-небезпечними формами використання релігійних почуттів віруючих, здійснюваного в рамках групової діяльності і пов’язаного з заподіянням шкоди здоров’ю громадян або статевою розпустою.”1 Тому не слід забувати, що притягнення до кримінальної відповідальності за зазначеною статтею не означає, що особа, котра здійснила суспільно-небезпечне діяння, притягується до кримінальної відповідальності за свої релігійні погляди. До кримінальної відповідальності притягають тільки за ті винні дії, що порушують права інших громадян, і є суспільно-небезпечними.

“Релігія — духовний феномен, який виражає не лише віру людини в існування надприроднього Начала, що є джерелом буття всього існуючого, а й виступає для неї засобом спілкування з ним, входження в його світ. Для матеріалістів вона є продуктом фантазії, що виник із прагнення людини з’ясувати ті зовнішні сили — природні чи соціальні, які панують над нею в її соціальному житті. ... Будь-яку систему характеризує віра в трансцедентне і система зв’язків з ним.”2 (якщо підручник чи стаття написана іноземною мовою за Вашим перекладом, лапки не ставляться, — тільки зноска)Цитата з Закону України не береться в лапки і зноски не робляться, але чітко вказується повна назва Закону і дата прийняття. Наприклад, ... відповідно до ч.1 ст.23 Закону України „Про свободу совісті і релігійні організації від 23.04.1991 р. ...

Текст цитат не може перевищувати 25% об’єму роботи.

Загальна кількість сторінок курсової роботи не може перевищувати 25 сторінок друкованого тексту (титульна сторінка, план, список літератури включно). Розділи по об’єму не повинні відрізнятись більше ніж 2-3 сторінки.
Висновки

(приблизно на дві сторінки)

Висновки мають відповідати меті та завданням.

Крім того, зробити висновки з кожної частини окремо, об’ємом не більше абзацу.

Список використаної літератури:

А. Нормативно-правові акти:


 1. Закон України “Про комітети Верховної Ради України” від 4 квітня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 19.- С.12

2. ...

Спеціальна література:

 1. (оформлення підручника з колективом авторів або просто з відповідальним за випуск) Законодательный процесс. Понятия. Институты. Стадии.: Научно-практическое пособие. / Отв. ред. Р.Ф. Васильев. — М.: Юриспруденция, 2000. — 320 с.

 2. (оформлення автореферату) Олійник А.С. Організаційно-правові питання забезпечення законодавчої діяльності в Україні. Автореферат дис. — ... канд. юр. наук. –– К., 1998. — 17 с.

 3. (оформлення підручника) Фрицький О.Ф. Конституційне право України. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — С. 335-340.

 4. (оформлення періодичного видання) Хмарна К.Ф. Уведення в дію єдиного державног реєстру нормативно-правових актів на надання доступу до нього юридичним та фізичним особам. // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2003. — № 8. — С. 72-75.

 5. ...

Орієнтовна тематика курсових робіт з курсу

Теорія права і держави”
 1. Історія виникнення і розвитку ідеї прав людини.

 2. Права людини: поняття, види. Проблема забезпечення прав людини в сучасному світі.

 3. Права людини і об’єктивне юридичне право.

 4. Проблеми реалізації прав людини. Межі здійснення прав людини в демократичній державі.

 5. Гарантії прав, свобод і обов'язків людини і громадянина в демократичній державі.

 6. Міжнародно-правові механізми закріплення і захисту прав людини.

 7. Права жінок.

 8. Права дітей.

 9. Права національних меншин.

 10. Релігійні права людини.

 11. Плюралізм праворозуміння.

 12. Право як соціальне явище. Співвідношення права і форм його зовнішнього прояву. Поняття правового та не правового закону.

 13. Принципи права: поняття, призначення, класифікація.

 14. Види права.

 15. Цінність, призначення і функції права.

 16. Соціальна норма: поняття, ознаки, види. Співвідношення юридичних та інших соціальних норм.

 17. Канонічне право як регулятор соціальної поведінки суб’єктів суспільного життя. Співвідношення і співіснування правових і релігійних норм.

 18. Взаємодія права і правосвідомості.

 19. Правова свідомість і правова культура українського суспільства.

 20. Суб’єктивне юридичне право: поняття, склад.

 21. Правові відносини: поняття, зміст, види, елементи.

 22. Юридичні факти як підстава виникнення, зміни, припинення правовідносин.

 23. Правова свідомість, правова культура, правове виховання.

 24. Правотворчість: поняття, види, стадії. Принципи правотворчості сучасних держав.

 25. Форми (джерела) права: поняття, основні види.

 26. Форми (джерела) права сучасної Української держави.

 27. Нормативно-правовий акт: поняття, юридичні властивості, види.

 28. Загальнотеоретична характеристика правової системи України.

 29. Загально-теоретична характеристика правових систем сучасності.

 30. Система права та система законодавства.

 31. Правова норма: поняття, ознаки, структура.

 32. Тлумачення правових норм: поняття, способи.

 33. Способи подолання прогалин у законодавстві.

 34. Застосування правових норм: поняття, стадії, основні вимоги.

 35. Характеристика актів застосування права.

 36. Реалізація правових норм: поняття, види.

 37. Правова поведінка. Поняття, види та ознаки правомірної поведінки.

 38. Правопорушення: поняття, юридичні ознаки, склад і види.

 39. Юридична відповідальність.

 40. Законність і правопорядок: поняття, причини, значення.

 41. Механізм правового регулювання.

 42. Плюралізм державорозуміння.

 43. Правова держава: поняття, ознаки.

 44. Соціальна сутність сучасної Української держави.

 45. Державне правління в сучасних державах.

 46. Державний устрій у сучасних державах.

 47. Державний режим у сучасних державах.

 48. Політична система сучасної України.

 49. Громадянське суспільство.

 50. Функції сучасних держав.

 51. Механізм та апарат Української держави.

 52. Демократія та її суть. Демократична держава.1 Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. / Відп. ред. В.Ф.Бойко, Я.Ю.Кондратьєв, С.С.Яценко — Київ: Юрінком, 1997.— С. 772.

2 Релігієзнавчий словник / за ред. А.Колодного і Б.Лобовика — Київ: “Четверта хвиля”, 1996 — С.279.

Каталог: faculty -> pravo -> tdp
pravo -> Практикум з курсу «сімейне право україни» для студентів юридичного факультету
pravo -> Стадії вчинення злочину
tdp -> Тема 20. Загальне поняття та ознаки держави
pravo -> Законспектуйте коротко одне із джерел спеціальної літератури. Проведіть розмежування злочинів
pravo -> Завдання для практичних занять для студентів правничого коледжу Заняття I
pravo -> Завдання для практичних занять для студентів правничого коледжу Заняття III
pravo -> Завдання для практичних занять для студентів правничого коледжу Заняття II
tdp -> Тема 12. Правові відносини
tdp -> 1. Поняття функцій держави

Скачати 195.78 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка