Відгук офіційного опонента, д мед н., професора Костєва Ф.І. на дисертацію Гутверта Романа Валерійовича «Використання електрозварювального та термоструменевого методів при органозберігаючих операціях з приводу пухлин нирокСкачати 74.27 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір74.27 Kb.
ВІДГУК

офіційного опонента, д.мед.н., професора Костєва Ф.І. на дисертацію Гутверта Романа Валерійовича «Використання електрозварювального та термоструменевого методів при органозберігаючих операціях з приводу пухлин нирок (експериментально-клінічне дослідження)» представлена на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.06 - урологіяАктуальність теми дисертації.

Дисертаційна робота представляє собою фундаментальне дослідження, яке присвячене хірургічному лікуванню раку нирки з застосуванням новітніх методів, що розроблені в Україні, електрозварювальний та термоструменевий методи резекції пухлини нирки. Актуальність теми обумовлена значним зростанням числа випадків захворювання. В Україні у 2013р. - 4993 нових випадків, в Європейському союзі - 84450 відповідно, що донедавна вважалося порівняно рідким видом пухлин. Особливої уваги заслуговують пухлини малого розміру, що в більшості випадків перебігають безсимптомно, а з впровадженням в клінічну практику високотехнолопчних малоінвазивних методів діагностики інцидентальні пухлини нирок складають до 60% всіх випадків виявлення раку нирки.

Неоднозначною вважається і тактика лікування пухлини нирки, вибір хірургічного лікування та визначення радикальності в підходах до хірургічного лікування.

Обґрунтування і застосування методів органозберігаючих операцій є пріоритетним завданням сучасної онкології, що здатне забезпечити оптимальну якість життя хворих.

Невирішеною залишається проблема вибору об'єму хірургічного лікування при локалізованому раку нирки, не розроблені ефективні заходи профілактики ішемії нирки при її резекції та об'єму крововтрати. Раціональність органозберігаючих операцій при раку нирки вимагає

розробки показань для їх використання і потребує удосконалення технічних прийомів.

Цілеспрямоване вивчення цих питань мало відображено у вітчизняній та світовій науковій літературі, тому їх вивчення визначає актуальність комплексного дослідження проблем, пов'язаних з раком нирки.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертація виконана згідно з планом НДР ДУ «Інститут урології НАМН України», державний реєстраційний номер 01/5 U004608. Проведена біотична експертиза дисертаційної роботи (протокол №11 від 10.10.2014р.).Наукова новизна одержаних результатів.

Проведено комплексну оцінку та порівняльний аналіз інтраопераційної та післяопераційної максимальної безпечності застосування електрозварювального та термоструменевого методів роз'єднання та з'єднання тканин нирки в режимі органозберігаючих операцій з науковим обгрунтуванням впливу значного спектру факторів ризику на перебіг хірургічного лікування, що представлені залежністю від розмірів пухлини, її локалізації, функціонального стану та супутньої патології з боку нирок.

Отримані нові дані про характер інтраопераційних запобіжних заходів хірургічних ускладнень при застосуванні електрозварювального та термоструменевого методів при органозберігаючих операціях на нирках, проведено їх патогенетичне обґрунтування на доопераційному етапі, інтраопераційно та в ранній післяопераційний період.

В багатофакторному аспекті оцінено перспективу до застосування новітніх технологій та їх перевагу над традиційними хірургічними методами.Значення для науки і практики отриманих автором дисертації результатів.

Теоретичне значення дисертаційної роботи полягає в тому, що в ній науково обґрунтовані нові підходи до тактики лікування пухлини нирки з застосуванням новітніх, розроблених в Україні електрозварювального та термоструменевого методів резекції пухлини нирки, здійснено патогенетичне

обґрунтування запропонованих лікувальних технологій сприйнятливих для ниркової тканини.

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці та впровадженні в клінічну практику нових технологій роз'єднання та з'єднання тканин нирки, що представлені електрозварювальним та термоструменевим методами.Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та рекомендацій, сформульованих у дисертації та їх достовірність.

Дисертаційна робота базується на достатньому об'ємі клінічного матеріалу, які складають результати хірургічного лікування 125 хворих на рак нирки та експериментальному дослідженні на кролях, що представлено експериментальною та контрольною групами тварин.

Проведено хірургічне лікування у всіх 125 хворих на рак нирки способом резекції пухлини: за допомогою електрозварювального та термоструменевого методів - 64 хворих та 61 хворому застосовано класичний шовний метод.

Проведено порівнювальний аналіз результатів резекції нирки указаними способами в ранній та пізній післяопераційній періоди, оцінено відповідно ускладнення хірургічного лікування які в хворих обох груп не відрізнялись та склали 21,9% і 19,7% відповідно.

Проведено порівняння інтраопераційних показників, що указували на перевагу використання новітніх технологій як впливу їх на тривалість операції так і часу ішемії нирки та крововтрати.

Проведені експериментальні дослідження обґрунтовують фізіологічність та безпечність нових технологій роз'єднання та з'єднання тканини нирки, що підтверджено спостереженнями тварин в післяопераційний період у 120 і більше діб, в тому числі оцінено характер формування сполучнотканинного рубця, що мав кращі характеристики в порівнянні з класичним швом.

Такий об'єм клінічного і експериментального дослідження з урахуванням скрупульозного аналізу та статистичної обробки даних

повністю забезпечує достовірність висновків, практичних рекомендацій та формування наукових положень, що винесені на захист.

Робота виконана на достатньому методичному рівні з застосуванням високоінформативних методів дослідження.

Автором чітко сформульовані практичні рекомендації, що мають вагоме значення для практичної медицини.

Комплекс використаних методів дослідження, порівнювальний аналіз результатів хірургічного лікування хворих та експериментальні обґрунтування самої техніки операції та безпечності впливу енергетичних методів резекції та коагуляції тканини нирки, відпрацювання методик попереджуючих інтраопераційні ускладнення, їх апробація та впровадження забезпечують високий рівень вірогідності отриманих результатів.

Клінічні та наукові аспекти дослідження підсилюють інтраопераційні, ранні післяопераційні та віддалені результати спостереження за хворими на рак нирки. Експериментальні дослідження моделюють фізичні та біологічні впливи на тканину нирки.

Дисертаційна робота містить ряд авторських застережень щодо вибору методу хірургічного лікування можливих ускладнень та рекомендації по технічному забезпеченню методики по досягненню максимальної безпечності для хворого.

Висновки дисертації зроблені на основі отриманих автором даних, є виваженими, об'єктивними, у повному обсязі відповідають власним результатам досліджень.

Автореферат повністю відповідає основним результатам дисертації, за темою та матеріалами дисертації опубліковано 8 статей у фахових журналах, отримано 2 деклараційні патенти на корисні моделі. В статях опубліковано основний матеріал на основі якого викладено висновки, практичні рекомендації.

Рекомендації щодо впровадження результатів і висновків дисертаційної роботи.

Результати дослідження, втілюючи диференційований підхід до вибору лікувальної тактики в основі якого електрозварювальний, термоструменевии методи та класичний шовний метод згідно наукових положень висвітлених в даній дисертаційній роботі можуть бути рекомендовані до застосування в лікуванні хворих на рак нирки в спеціалізованих урологічних та онкоурологічних відділеннях всіх рівнів, що мають відповідну технічну базу.

Отриманні нові наукові дані будуть надзвичайно корисні при їх впровадженні до навчального процесу кафедр урології як в підготовці студентів вищих навчальних медичних закладів, так і фахівців на всіх етапах післядипломної підготовки.

Оцінка змісту дисертації.

Дисертаційна робота складається зі вступу, огляду літератури, 3-х розділів власних досліджень та узагальнення результатів лікування хворих з використанням новітніх технологій та традиційного способу, висновків, практичних рекомендацій та списку використаних джерел.

Дисертація викладена на 112 сторінках тексту комп'ютерного набору.

До бібліографії входять 180 джерел, в тому числі - 58 латиницею.

Дисертація, всі її розділи написані у відповідності до вимог Постанови Кабінету Міністрів України, вона містить достатній обсяг необхідного матеріалу за визначеною темою.

Отримані результати об'єктивно випливають з матеріалів дослідження.Зауваження до змісту дисертаційної роботи.

Оцінюючи зміст, оформлення дисертації, слід підкреслити, що матеріал досліджень, заключна частина на основі особистих досліджень де простежується широка літературна обізнаність та наукова ерудиція автора, тому принципових зауважень немає.

Однак ознайомлення з дисертаційною роботою викликало запитання, що потребують обговорення:

1. Чи відомо Вам яка секреторно-екскреторна функція нирки після застосування електрозварювальних та термострумених впливів?

2. Як впливає температурний режим від електрозварювання та

термоструменевої дії на здорову тканину нирки та термін і характер її відновлення?Заключення.

Дисертаційна робота Гутверта Романа Валерійовича «Використання електрозварювального та термоструменевого методів при органозберігаючих операціях з приводу пухлин нирок (експериментально-клінічне дослідження)» є прикладним науковим дослідженням, яке вирішує важливу наукову проблему у галузі онкології та урології, а її результати мають суттєве значення для сучасної науки і практики, що містять нові дані хірургічної стратегії з органозберігаючих операцій у хворих на нирково-клітинний рак. Відомості приведені в дисертації свідчать про те, що дисертація відповідає вимогам п.11 Постанови Кабінету Міністрів України №567 від 24.07.2013 р. «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника».

Таким чином, Гутверт Р.В. заслуговує на присвоєння наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.06 - урологія.


AiS«P
Завідувач кафедри урології та нефрології Одеського національного медичного університету, д.мед.н., проф.

^ІЕасиа:^
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка