Відділ освіти Тальнівської райдержадміністрації Районний методичний кабінетСторінка4/4
Дата конвертації16.04.2016
Розмір1.02 Mb.
1   2   3   4

Список використаної літератури

1.Батюк Н. О. Фразеологічний словник. - К.: Радянська школа, 1966. — 235 с.

2.Баценко Е. С. Суффиксальное словообразование имен существительных в поэме И.П. Котляревского «Энеида»: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. - К., 1958. -20 с.

3.Баценко К. С. До питання про новаторство І.П. Котляревського в словотворі української літературної мови // Наукові записки Кам’янець-Подільського пед. ін-ту. - 1957. - Т. 5. — С. 142-150.

4.Баценко К. С. Суфіксальне словотворення назв осіб чоловічого роду в «Енеїді» І.П. Котляревського // Наукові записки Кам’янець-Подільського пед. ін-ту. - Т. 8. - Хмельницький, 1959. — С. 109-128.

5.Богдан М. М. Дієслівні словосполучення з родовим відмінком в «Енеїді» І. Котляревського // Творчість Івана Котляревського в контексті сучасної філології: Збірник наукових праць. - К: Наукова думка, 1990.-С. 114-121.

6.Булаховський Л. А. Питання походження української мови. - К: Вид-во АН УРСР, 1956. - 220 с.

7.Бурячок А. А. Дослідження мови творів І.П. Котляревського // Українська мова і література в школі. - 1969. - № 9. - С. 24-28.

8.Бурячок А. А. І.П. Котляревський в історії української літературної мови // Радянське літературознавство. - 1969. - № 9. - С. 71-77.

9.Бурячок А. А. Із спостережень над фразеологією п’єси І. Котляревського «Наталка Полтавка» // Творчість Івана Котляревського в контексті сучасної філології: Збірник наукових праць. - К: Наукова думка, 1990.-С. 121-129.

10.Ващенко В. С., Медведев Ф. П., Петрова О. П. Лексика «Енеїди» І.П. Котляревського. - Харків, 1955.-208 с.

11.Вергілій. Енеїда / Пер. М. Білика. - К: Радянська школа, 1972. - С. 5-68.

12.Галкін В. П. Роль синонімів у поемі «Енеїда» І.П. Котляревського // Наукові записки Полтавського літературно-меморіального музею. -Вип. 2. - Полтава, 1959. - С. 89-99.

13.Григорьев В. П. Поэтика слова. - М.: Просвещение, 1979. - С. 7-75.

14.Грищенко А. П. Складносурядне речення в сучасній українській літературній мові. - К: Наукова думка, 1969. - 128 с.

15.Давиденко Л. Б. Фразеологічна одиниця в структурі синтаксичного вільного словосполучення // Мовознавство. - 1992. - № 3. - С. 40-44.

16.Дудик П. С. Із спостережень над синтаксисом п’єси «Наталка Полтавка» І.П. Котляревського // Наукові записки Полтавського літературно-меморіального музею. - Вип. 2. - Полтава, 1959. — С. 119-139.

17.Дудик П. С. Синтаксис сучасного українського розмовного літературного мовлення. - К: Наукова думка, 1983. - 288 с.

18.Житецький П. Г. Вибрані праці. Філологія. - К: Наукова думка, 1987. - 328 с.

19.Зинякова А. А. Наголошення іменників чоловічого роду в «Енеїді» І. Котляревського // Мова та історія: Періодичний збірник наукових праць. - К., 1997. - Вип. 24. -С. 9—13.

20.Зинякова А. А. Наголошення іменників жіночого роду на -а, -я в «Енеїді» І.П. Котляревського // Східнослов’янські мови в їх історичному розвитку: Збірник наукових праць, присвячених пам’яті проф. С.П. Самійленка. - Запоріжжя, 1996. -Ч. 2. - С. 22-25.

21.Зинякова А. А. Наголошення іменників середнього роду на -о, -є в "Енеїді" І.П. Котляревського // Мовознавство. - 1995. - № 2-3. - С. 38-47.

22.Зинякова А. А. Про наголошення іменників жіночого роду з нульовою флексією в "Енеїді" І.П. Котляревського // Історія Півдня України від найдавніших часів до сучасності: Проблеми національного, політичного, соціального, економічного, технічного, правового, релігійного та культурного розвитку: Збірник наукових праць. - Миколаїв; Одеса, 1999,Ч. 3. -С. 77-80.

23.Зинякова А. А. Про наголошення іменників чоловічого роду в «Енеїді» І. Котляревського (лексеми, що вжиті лише у формах множини) // Південний архів: Збірник наукових праць. Філологічні науки. - Херсон, 2001. - Вип. 10. -С. 156-159.

24. Зинякова А. А. Про наголошування іменників чоловічого роду в «Енеїді» І. Котляревського (лексеми, що вжиті лише у формах однини) // Психолого-педагогічні та лінгвістичні аспекти викладання мовознавчих дисциплін у вищій та середній школі: Матеріали наук. конф. - Миколаїв, 1998.-С. 105-109.

25.1.П. Котляревський та українська література і мова: Доповіді на міжвузівській науковій конференції, присвяченій 200-річчю від дня народження І.П. Котляревського. - K.: Наукова думка, 1971. - 176 с.

26.Історія української мови. Лексика і фразеологія. - K.: Наукова думка, 1983. - 743 с.

27.Каранська M. І. Деякі відмінності фонетичних і граматичних норм «Енеїди» І.П. Котляревського у порівнянні з сучасними // І.П. Котляревський та українська літературна мова: Доп. на міжвузівській наук, конф., присвяченій 200-річчю від дня народження І.П. Котляревського, —K., 1971. - С. 176-186.

28.Кирилюк Є. Іван Котляревський. - K.: Радянська школа, 1981. - 180 с.

29.Котляревський І. П. Життя і творчість в ілюстраціях і документах. — K., 1961. - 170 с.

30.Котляревський І. Поетичні твори. Драматичні твори. Листи. - K.: Радянський письменник, 1982.-448 с.

31.Котляревський І. П. Енеїда: Поема. - К.: Радянська школа, 1989. - 286 с.

32.Кочерган М. П. І. Котляревський як лексикограф // Мовознавство. — 1998. - № 1. - С. 40-43.

33.Кунин А. В. Основные понятия стилистики в области фразеологии // Структура лингвостилистики и ее основные категории. - Пермь, 1983. - С. 38-46.

34.Курс історії української літературної мови: Дожовтневий період / За ред. І.К. Білодіда. - К: Вид-во АН УРСР, 1958. - Т. 1. - С. 149-162.

35.Кучеренко І. К. Порівняльні конструкції мови в світлі граматики. - K.: КДУ, 1959. - 106 с.

36.Левченко Г. А. Нариси з історії української літературної мови першої половини XIX століття. - K., 1946. - 56 с.

37.Лексика п’єс та од І.П. Котляревського / За ред. A.A. Бурячка. - K.: Наукова думка, 1974. - 122 с.

38.Матвіяс І. Варіанти української літературної мови. - K., 1998. - 162 с.

39.Москаленко А. А. Нарис історії української лексикографії. - K.: Радянська школа, 1961. — 162 с.

40.Москаленко А. А. Основні етапи розвитку української мови. - К: Вид-во КДУ, 1964. - 107 с.

41.Москаленко A.A. Роль І.П. Котляревського в історії українського правопису // Українська мова і література в школі. - 1969. - № 9. - С. 20-23.

42.Неділько Г. Я. Портрет у поемі І. Котляревського «Енеїда» // Творчість Івана Котляревського в контексті сучасної філології: Збірник наукових праць. -К: Наукова думка, 1990. - С. 51-60.

43.Огієнко І. Історія української літературної мови. - K.: Либідь, 1995. -296 с.

44.Плющ П. П. Біля джерел нової української літературної мови // Мовознавство. - 1969. - № 5. - С. 3-14.

45.Плющ П. П. До характеристики мовних засобів гумору в "Енеїді" Котляревського // Мовознавство. - 1947. - Т. 4-5. - С. 18-33.

46.Плющ П. П. Ідіоматичні вислови в «Енеїді» Котляревського (До питання про народну українську фразеологію в «Енеїді») // Наукові записки Інституту мовознавства АН УРСР. - Т. 2-3. -К, 1946. -С. 47-77.

47.Плющ П. П. Історія української літературної мови. - K.: Наукова думка, 1971. - 423 с.

48.Плющ П. П. Мовні засоби гумору і сатири в «Енеїді» І. Котляревського // І.П. Котляревський та українська література і мова. - K., 1971. - С. 122-146.

49.Плющ П. П. Синоніміка в «Енеїді» Котляревського // Наукова конференція, присвячена розвиткові науки і культури на Україні: Матеріали доповідей. - Вип. 1. — K., 1945. — С. 22-23.

50.Пономарів О. Стилістика сучасної української мови. - K.: Либідь, 1993.— 247 с.

51.Синтаксис словосполучення і простого речення: Синтаксичні категорії і зв’язки. - K.: Наукова думка, 1975. -212 с.

52.Синтаксична будова української мови / За редакцією М.А. Жовтобрюха. - K.: Наукова думка, 1968.-203 с.

53.Синявський О. З вершин нової літературної української мови: Про мову І. Котляревського // 36. істор.-філол. відділу УАН. - 1928. - Т. 2. -№ 76. - С. 206 -210.

54.Слинько I X, Гуйванюк Н. В., Кобилянська М. Ф. Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання. - К.: Либідь, 1993. - 670 с.

Спрішевська В. В. Наголошення прикметників в «Енеїді» І. Котляревського // Мовознавство. - 2000. -№ 1.-С. 36-45.

55.Сучасна українська літературна мова: Морфологія / За ред. акад. І.К. Білодіда. - К.: Наукова думка, 1969. - 583 с.

56.Сучасна українська літературна мова: Синтаксис / За ред. акад. І.К. Білодіда. - К.: Наукова думка, 1972. -515 с.

57.Сучасна українська літературна мова / За редакцією А.П. Медушевського. - К: Вища школа, 1975.-398 с.

58.Удовиченко Г. М. Фразеологічний словник української мови. -К.: Наукова думка, 1984. - Т. 1- 2.

59.Українська мова: Енциклопедія. - К.: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 2004. - 824 с.

60.Українська мова: з минулого в майбутнє: Збірник наукових праць, присвячених 200-річчю «Енеїди» І.П. Котляревського. - К, 1998. -224 с.

61.Хропко П. П. «Енеїда» І. Котляревського серед інших травестій епопеї Вергілія // Творчість Івана Котляревського в контексті сучасної філології: Збірник наукових праць. - К.: Наукова думка, 1990. -С. 31-40.

62.Чередниченко І. Г. Нариси із загальної стилістики сучасної української мови. - К: Радянська школа, 1962. - 495 с.

63.Шевельов Ю. Традиція і новаторство в лексиці і стилістиці І.П. Котляревського. - Чернівці, 1998. -144 с.

64.Шубравський В. Є. Від Котляревського до Шевченка. - К., 1976. - 221 с.65.Юрченко О. С. Фонетична еволюція фразеологізмів «Енеїди» І.П. Котляревського // Творчість Івана Котляревського в контексті сучасної філології: Збірник наукових праць. - К.: Наукова думка, 1990.-С. 105-114.


1 У дужках - номер сторінки. Цитуємо за виданням: Котляревський І. П. Енеїда: І Іосма. - К: Радянська школа, 1989. - 286 с.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка