Відділ освіти, молоді та спорту Новоархангельської районної державної адміністрації Кіровоградської області Методичний кабінетСторінка1/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.76 Mb.
  1   2   3   4
Відділ освіти, молоді та спорту

Новоархангельської районної державної адміністрації Кіровоградської області

Методичний кабінетМетодичний путівник

(Методичні рекомендації щодо організації

внутрішкільної методичної роботи з педагогічними кадрами та покажчик нестандартних, активних форм роботи)

Новоархангельськ – 2010Інформаційний інструмент для вирішення складних завдань методичної роботи з педагогічними кадрами, підняття методичного обслуговування учителя на якісно новий рівень.

Матеріал узагальнила завідуюча РМК

Зубченко Т.В.
Творчості, як і будь-якої діяльності можна навчитися.

Ефективність процесу підвищення професійної майстерності педагогічних працівників потребує підведення наукової бази до її організації. Оскільки, науково-методична робота є складним і цілісним утворенням, то науковою основою до її організації і здійснення має бути системний підхід.

Головні компоненти системного підходу: кардинальна модернізація, актуалізація і систематизація знань з основних психолого-педагогічних проблем, методики з питань навчання та виховання учнів; оновлення професійних знань, оволодіння новими ідеями і новими знаннями, формування практичної дієвості цих знань, подолання стереотипів практичної діяльності; формування та розвиток потреби у постійному вдосконаленні професійної майстерності, творчому зростанні фахівця; розширення світогляду, ознайомлення з новими науковими педагогічними відкриттями в різних галузях науки, збагачення культурними цінностями.

Структура, загальні вимоги та завдання методичної роботи


За умов практичної реалізації завдань Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа) та Національної доктрини розвитку освіти гостро стоїть зав­дання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, ши­рокого впровадження досягнень психолого-педагогічної науки і передово­го досвіду роботи. Педагог, як і кожен фахівець, потре­бує постійного підвищення кваліфікації. Хрестоматійним став вислів К.Д. Ушинського про те, що вчитель як фахівець живе доти, поки вчиться. Сприяти педагогу в цьому – провідна фун­кція внутрішньошкільної методичної роботи.

Основним керівним документом з питань організації методичної роботи є рекомендації щодо організації цієї діяльності з педагогічними кадрами в установах освіти України (див. Основні документи про організацію методичної роботи з педа­гогічними кадрами, розроблені Науково-методичним центром середньої освіти МОН України). У даний пакет документів також входять рекомендації щодо організації методичної роботи з педагогічними працівниками в дошкільних, загальноосвітніх середніх та позашкільних закладах освіти № 6 від 27.11.97.

Згідно з цим документом, методична робота - це систематична колективна та індивідуаль­на діяльність педагогічних працівників, спрямована на удоскона­лення їхньої кваліфікації та професійної майстерності.

Система науково-методичної роботи з педагогічними кадрами має спрямовуватися на формування професійно-педагогічної культури педагогів, прирощення знань, продукування нових педагогічних ідей, технологій, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду. Вона покликана задовольнити потреби розвитку й оновлення навчального закладу, а також інтереси педагогічних колективів у постійному підвищенні фахового рівня відповідно до кон'юктури ринку педагогічної праці виступати засобом соціального захисту і забезпечувати потреби розвитку освіти у висококваліфікованих конкурентоспроможних спеціалістах.

Основні завдання і зміст методичної роботи педагогічними працівниками в дошкільних, загальних середніх та позашкіль­них закладах освіти включають такі напрямки:

а) керівництво роботою методичних об'єднань закладу освіти та координацію їхньої діяльності;

б) вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення на­вчально-виховного процесу кадрами з відповідною базовою і пов­ною вищою педагогічною освітою;

в) створення організаційних умов для безперервного вдоскона­лення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;

г) проведення системи методичних заходів, спрямованих на розвиток. творчих можливостей педагогів, виявлення перспективного педагогічно­го досвіду та участь у його вивченні, узагальненні та впровадженні;

ґ) залучення педагогів, авторів методичних винаходів і раціональ­них педагогічних пропозицій у галузі методики навчання і виховання до навчально-методичної та дослідної роботи в статусі методистів-кореспондентів відповідних кафедр інститутів післядипломної освіта (удосконалення вчителів), до конкурсів педагогічної майстерності тощо;

д) апробація та впровадження освітніх технологій та систем;

е) аналіз умов забезпечення психофізичного здоров'я дітей та учнів, стану викладання предметів і навчальних курсів та учнів, стану викладання предметів і навчальних курсів та вироблення ре­комендацій щодо приведення їх у відповідність до встановлених державними стандартами освіти вимог;

є) створення умов для збереження, систематичного поповнення та ефективного використання педагогічними працівниками закладу ос­віти методичного фонду літератури, дискет, аудіо та відеоматеріалів;

ж) координація індивідуального змісту методичної роботи освіт­нього закладу зі змістом діяльності методичних, науково-методич­них установ.
Серед шляхів оптимізації методичної роботи можна визна­чити: подолання формалізму, надмірної регламентації, катего­ричності, волюнта­ризму (“роби тільки так”, “треба тільки це”...) в практиці проведення методичних заходів, у визначенні керів­никами шкіл і вищими інстанціями “нових” обов'язкових ме­тодичних форм і, натомість, реальне забезпечення здійснення принципів організації змісту методичної роботи, впроваджен­ня досягнень кращого педагогічного досвіду і наукових ідей у практику.

Оптимізуючим чинником, насамперед, є доцільний розподіл обов'язків щодо керівництва методичною роботою. Загальне керів­ництво методичною роботою здійснює директор школи, який створює необхідні умови для підвищення ідейно-теоретичного рівня і кваліфікації педагогічних працівників; організовує її заступник з навчально-виховної роботи, який опирається на голів методичних об'єднань, учителів-методистів, старших учителів, учителів вищої категорії, наставників, керівників шкіл передо­вого досвіду тощо.
Основна група завдань: розвиток загальної та духовної культури, нормативно-правове, наукове забезпечення розвитку освіти, фахове удосконалення педагогічних кадрів, активізація творчої діяльності, дидактичний розвиток систем навчання, збагачення методичного арсеналу, сучасних типологій навчання, виховання, підготовка до інноваційної науково-дослідницької діяльності, формування готовності до роботи з обдарованими дітьми, опанування роботи з мультимедійними технологіями.
Результативність внутрішкільної методичної роботи з педагогічними кадрами за підсумками минулого навчального року, організація внутрішкільної методичної роботи, її мета, завдання та основні напрямки на навчальний рік відображаються у наказі по школі.
У річному плані роботи загальноосвітнього навчального закладу передбачається розділ «робота з педагогічними кадрами». Даний розділ має містити базових внутрішньо-шкільних методичних заходів не більше двох третин стосовно інших.

У розділі слід передбачити виконання нормативно-правових і регламентуючих документів в районі та, зокрема, навчальному закладі, з опорою на цільові комплексні районні програми (районна програма “Вчитель”, районна програма “Шкільний автобус”, районна програма “Оздоровлення і відпочинку дітей, молоді та сімей з дітьми Новоархангельського району на 2008-2013 рр.”, районна цільова програма розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2014 року”, районна програма “Розвиток краєзнавства у Новоархангельському районі”, районна програма “Центральний регіон – 2015”).

Плануванню передує аналітичні робота керівництва навчального закладу та керівників методичної ради, творчої групи, ШМО, що спирається на дані моніторингових досліджень, на показними психологічного клімату, ППД, підбір і розстановку кадрів з урахуванням реальних умов. Внутрішкільна методична робота – це, насамперед, процес аналітичний.
Перебудова методичної роботи торкнулась її змісту, оскільки зміст (а від­так форми) методичної роботи з кадрами визначає її позитивний наслідок. На сучасному етапі зміст методичної роботи включає комплекс взаємопов'яза­них напрямів підготовки вчителів: загальнокультурної, методологічної, фі­лософської, світоглядної, методичної, дидактичної, психолого-педагогічної, управлінської, технічної.

Визначаючи зміст методичної роботи в педагогічному колективі, дирек­тор повинен мати на увазі: поточні й перспективні завдання, які стоять перед школою; результати діагностування вчителів, зокрема виявлені при цьому труднощі у їхній роботі; кількісний і якісний склад педагогічного колективу; традиції школи; форми, методи і напрями методичної роботи, їх поєднання; наявність часу для здійснення наміченого; матеріальні, морально-психоло­гічні та інші умови (техніка, мікроклімат, зацікавленість вчителів тощо); професійний і інтелектуальний потенціали для виконання програми дій з педагогічним колективом.

На цій основі визначається поточний і перспективний зміст методичної роботи з колективом. Зрозуміло, що дирекція школи має бути добре обізнана з рівнем підготовленості колективу з важливих питань теорії і практики навчально-виховного процесу. Діагностичний підхід у визначенні змісту ме­тодичної роботи дає змогу: виявити слабкі сторони у навчально-методичній підготовці кожного вчителя, причини, що їх породжують, намітити на цій основі у кожному конкретному випадку індивідуальні заходи щодо їх усу­нення; визначити значущі для більшості членів педагогічного колективу пи­тання удосконалення професійного рівня; позбутися формалізму планування змісту й організації методичної роботи.

Використання діагностики великою мірою позначається і на структурі загальношкільної методичної роботи, зокрема стосовно оптимального вибору й поєднання різних форм організації методичної роботи, в яких реалізується її зміст.Одним із завдань методичної роботи в школі на сучасному етапі є активізація творчих здібностей учителів. Адже сьогодення ви­магає високопрофесійного вчителя, педагога-творця. Навчити і ви­ховати особистість може лише творча особистість. До творчої праці спонукає вчителя сьогоднішній учень – розвинена й нестандартна особистість, вимоглива до свого наставника. Крім того, творчий характер закладено в самій суті вчительської професії.
Зміст внутрішкільної методичної роботи – це комплекс культурологічних, методологічних, психолого-педагогічних та методичних проблем, розв’язання яких забезпечує досягнення визначених цілей та завдань.

Зміст внутрішкільної методичної роботи будується на основі рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти (№1/9-318 від 03.07.2002р.).Організаційні форми методичної роботи: традиційні та нові, масові, колективні, групові, індивідуальні, теоретичні, науково-практичні, самоосвітні, шкільні, міжшкільні, районні, обласні.

Мета внутрішкільної методичної роботи може бути визначена як забезпечення відповідності кваліфікації фахівців до сучасних вимог щодо рівня їх професійної компетентності (формування мети залежить від: директивних документів про стратегію розвитку освіти, психолого-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм підручників, що спрямовують методичну роботу на оновлення та модернізацію її змісту, інструктивно-методичних матеріалів з проблем удосконалення навчально-виховного процесу; сутності змісту ППД, результатів аналізу аврально-виховного процесу).

Цілі внутрішкільної методичної роботи з педагогічними працівниками мають бути прогностично обґрунтовані, враховувати перспективи розвитку навчального закладу.

Функції внутрішкільної методичної роботи - планомірний вплив на відповідні сфери діяльності системи освіти, поєднані із системою інформаційного забезпечення:

- відновлювальна полягає у відновленні знань і вмінь, які по закінченні ВНЗ могли бути частково забуті учителем;

- інтегративна – полягає в злитті об’єднанні різноманітних впливів науково-методичної роботи на педагога;

- компенсаторна – передбачає забезпечення педагогів інформацією;- координуюча – спрямована на подолання дублювання, змістового, часового та науково-методичного характеру;

- корегувальна – спрямована на виправлення в діяльності педкадрів недоліків, пов’язаних із використанням застарілих методик;- моделююча – полягає в розробленні принципово-нових положень навчально-виховної роботи в школі й управлінні закладами освіти, у формуванні й упровадженні ППД;

- прогностична – передбачає визначення знань і вмінь, які будуть необхідні педкадрам у майбутньому;

- діагностична (вивчення якісного складу педагогічних кадрів, рівня професійної майстерності та реального стану компетентності вчителя);

- визначення характерних тенденцій навчально-виховного процесу шляхом групування та систематизації педагогічної інформації, збір та обробка педагогічної інформації;

- організаційна: створення оптимальної структури внутрішкільної методичної роботи; забезпечення належної матеріальної бази та інформаційного банку; координація змісту роботи; змістовими і організаційно-якісне проведення всіх заходів у системі роботи;

- контрольно-аналітична: атестація педагогічних кадрів, вивчення рівня знань, умінь та навичок учнів з базових дисциплін; система самоосвіти вчителя; вивчення результативності внутрішкільної методичної роботи;

- корекційна: порівняння стану організації внутрішкільної методичної роботи, рекомендації щодо корекції;

- контрольно-інформаційна: утворення і підтримка стабільного зворотного зв’язку;

- пропагандистка – спрямована на інформування й агітацію працівників освіти на впровадження в практику досягнень науки ППД, високих кінцевих результатів.
Метод – засіб перетворення теоретичної моделі на практичний результат:

- метод групових експертних оцінок або метод Дельфі – передбачає проведення експертизи групою експертів;

- метод евристичних питань – різновид групової роботи, коли пропонується розглянути будь-яке запитання з різних точок зору;

- метод експертного оцінювання – залучення до оцінювання досліджуваних явищ і процесів найбільш компетентних спеціалістів;

- метод коментування діє за принципом «Думаю, говорю, записую»;

- метод контролю – способи, прийоми спільної діяльності учня й учителя, керівника й учителя;

- метод «Мозкового штурму» використовується з метою пошуку ефективних шляхів розв’язання складної проблеми, висунення і обґрунтування пропозицій, прийняття оптимального рішення, цей метод спрацьовує лише тоді, коли учасники спроможні висловлювати пропозиції;

- метод навчальної дискусії –обговорення будь-якого навально-методичного матеріалу;

- метод педагогічного вимірювання – складається з системи тестових завдань, яка дозволяє якісно виміряти рівень підготовки;

- метод проектів (дослідницький, творчий, ігровий, інформаційний) – педагогічне проектування діяльності;

- метод дослідження – прийоми, процедури й операції,вивчення явищ педагогічної дійсності.
Колективна форма методичної роботи – використовується з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, вивчення й поширення ППД, науково-технічної та педагогічної інформації.
Організаційними формами методичної роботи можуть бути:

індивідуальні: самоосвіта, стажування, наставництво, кон­сультації;

колективні

постійно діючі: методичні об'єднання, опорні школи, школи передового досвіду, творчі групи, семінари тощо
періодичні: педагогічні читання, науково-прак­тичні конференції, методичні оперативні наради, ділові та рольо­ві ігри, семінари-практикуми, виставки, екскурсії, лекторії, гру­пові консультації тощо

Кожен педагог може брати участь не більше, ніж в одній постійно діючій формі методичної роботи. Він є учасником та­ких колективних форм методичної роботи, які найбільш повно відповідають рівню його професійної підготовки, досвіду практичної роботи. Вчитель бере участь у засіданнях не більш як один раз на місяць.

Педагогічні працівники, які навчаються у вузах або на курсах без відриву від виробництва, звільняються на період навчання від участі в ме­тодичній роботі.

Директори шкіл та їх заступники беруть участь у роботі ме­тодичного об'єднання, як і вчителі, – за фахом.


Форми інтелектуального,

аналітичного, організаційно-методичного продукту:

 1. Концепція розвитку освіти.

 2. Положення.

 3. Статут.

 4. Програма.

 5. Комплексно-цільова програма.

 6. Плани методичних формувань.

 7. циклограми методичних заходів.

 8. Система.

 9. Структура.

 10. Проект.

 11. Модель.

 12. План (перспективний, річний, квартальний, місячний, тижневий).

 13. Алгоритм.

 14. Схема.

 15. Таблиця.

 16. Рейтинг.

 17. Діаграма.

 18. Опис.

 19. Контрольно-аналітична довідка.

 20. Доповідна записка.

 21. Узагальнені висновки.

 22. Презентації.

 23. Творчі звіти.

 24. Моніторинги.

 25. Наказ «Про підсумки організації методичної роботи з педагогічними кадрами за минулий навчальний рік та основні напрямки, завдання на наступний навчальний рік».


Шкільний методичний кабінет – це інформаційно-методичний центр (у своєму арсеналі повинен мати: банк, теку, відеотеку кращих уроків, методичних та позакласних поза навчальних заходів, які активно використовуються у діяльності педагогів, навчальні плани програми, наказ про організацію методичної роботи, методичні рекомендації щодо вивчення предметів, матеріали засідань методичної ради, матеріали педагогічних читань науково-педагогічних конференцій, документацію шкільних методичних об’єднань а також інших професійних об’єднань педагогів (плани роботи, протоколи засідань, тексти виступів, розробки уроків, зразки наочності), матеріали до атестації педагогічних працівників, матеріали на допомогу вчителю, молодому вчителю, графіки проведення методичних заходів з педагогічними працівниками, план-розклад індивідуальних і колективних форм методичної роботи, перспективних план курсової перепідготовки, матеріали діагностування педагогічних кадрів, науково-методичну літературу (виставка-картотека), технічні засоби навчання, матеріали з позашкільної, позакласної роботи (сценарії, матеріали олімпіад, матеріали консультацій, гуртків, факультативів, зразки кращих письмових робіт, банк даних педагогічних знахідок, досвіду, освітніх технологій; матеріали впровадження у практику роботи закладу інноваційних педагогічних технологій, матеріали ППД, банк даних про вчителів, перелік тем для опрацювання та написання методичних розробок учителями, картотеки, зразки кращих освітянських доробок школи, підшивки інструктивних збірників МОН України, виставка нової літератури, ППД, педагогічних технологій).
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка