Від творчого пошуку до педагогічних інновацій зміст вступ Розділ Основи творчої педагогічної діяльності Історико-педагогічні засади формування творчої особистості вчителя Сутність понять „творчість”Сторінка14/14
Дата конвертації04.04.2016
Розмір2.46 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Тести за шкалою Станфорд-Біне – індивідуальний тест, спрямований на вимірювання розумових здібностей як у дітей, починаючи з дворічного віку, так і в дорослих. У завданнях тесту наголос робиться на вербальній сфері, проте багато завдань для молодшого віку потребують точних рухомих реакцій. Цей тест дозволяє визначити розумовий вік (МА) та коефіцієнт розумових здібностей (IQ). Вимірювальна система шкали Станфорд-Біне кваліфікує дитину як обдаровану, якщо її IQ = 124 і вище.

Тест креативності – сукупність методик для вивчення та оцінювання творчих здібностей особистості. Вивчення факторів творчих досягнень ведеться у двох напрямах: аналіз життєвого досвіду та індивідуальних особливостей особистості (особистісні фактори); аналіз творчого мислення та його результатів (фактори креативності – швидкість, чіткість, гнучкість мислення, чутливість до проблем, оригінальність і конструктивність при їх вирішенні тощо).

Тести мінімальної компетентності – тести, що включають: перевірочні вправи з основних предметів, в основному на уміння читати, писати та лічити. Проводяться в більшості шкіл США тричі протягом усього шкільного навчання: у 3-х (4), 8-х (9) та 11-х (12) класах.

Тест на досягнення (англ. achievement test) – перевірка знань, навичок, розуміння, досягнутих індивідумом у певній галузі. Виявляє те, що засвоєно, а не узагальнені вміння, досягнуті в результаті життєвого досвіду. Існує три види тестів на досягнення – дії, усні й письмові. Тести дії призначені для виявлення вмінь виконувати дії з механізмами, матеріалами, інструментами. Письмові тести на досягнення даються на спеціальних бланках з питаннями. Усні тести – заздалегідь підготовлена система питань.

Тести на завершення (англ. completion test) – 1) тест, що вимагає завершити щось ціле (речення або малюнок); 2) спосіб перевірки здатностей до питання та розуміння, заснований на відновленні пропущених у контрольному тексті слів.

Тест на здібності (англ. aptitude test) – тест, призначений для вимірювання особистості в певній галузі.Тест на знання (англ. attainment test) – тест, призначений для вимірювання навченості в певній галузі знання.

Тести на інтелектуальність (англ. intelligence test) – метод групового або індивідуального оцінювання здатностей особистості до навчання, розв’язання задач і поведінки в нових ситуаціях. Результати тестування часто виражаються в числових коефіцієнтах.

Тест на уміння (англ. performance based test) – тест на здатність до досягнення бажаних результатів.

Тест невербальний (англ. inverbal test) – тест, зміст якого виражено символами, фігурами, цифрами або малюнками, але не словами.

Тест нормативний (англ. norm-referenced test) – тест для виявлення підготовленості в даній галузі у відповідності з певними нормами.

Тест підсумковий (англ. final test) – робота (залік), що проводиться по завершенні навчальної програми з метою визначити ступінь опанування матеріалу.

Тест прогностичний (англ. prognosis test) – тест, що використовується для передбачення майбутніх успіхів у певній предметній галузі.Тест SAT (Scholastic Aptitude Test) США – тест на навчальні здібності. Визначає основні розумові здібності та разом з іншою інформацією про закінчення середньої школи показує можливості учня до навчання в коледжі.

Тести Слоссона – розроблені для індивідуального вимірювання вербального інтелекту в дітей та дорослих. Як правило, усі завдання тесту передбачають усні відповіді. Виключення становлять кілька завдань для маленьких дітей, які потребують рухових реакцій (з використанням паперу та олівця). Цей тест дозволяє визначати розумовий вік та IQ (див. IQ). Кваліфікаційним результатом у даному випадку є число 120 і вище.

Тест Рорчача – належить до логічних тестів. Їх мета – одержати інформацію про внутрішній світ дитини, її особистісні якості, особливості мислення, почуттів та емоцій. Тести Рорчача мають вигляд „чорнильних плям” різної форми та розміру, розглядаючи які людина повинна відповісти, які предмети чи фігури вона розрізняє серед цих плям на папері. Відповідь дає можливість створити уявлення про психологічний, емоційний, образний стан мислення людини.

Техніка педагогічна – 1) комплекс знань, умінь і навичок, необхідних педагогу для чіткої й ефективної організації навчальних занять, ефективного застосування на практиці обраних методів педагогічного впливу як на окремих учнів, так і на дитячий колектив у цілому; 2) психофізіологічний апарат учителя.

Тип особистості лівопівкульний – переважно аналітичний, раціонально-логічний характер психічної діяльності, схильний до символічного, логічного мислення.

Тип особистості правопівкульний – домінування образного мислення, інтуїції, схильність до цілісного, синтетичного, образного мислення.

Типи особистості вчителя – сукупність свідомо обраних або інтуїтивно засвоєних якостей, які співвідносяться з найбільш яскравими рисами та сторонами його особистості.

У

Увага – форма психологічної діяльності людини, що виявляється в її спрямованості й зосередженості на певних об’єктах при одночасному абстрагуванні від інших.

Урок бінарний – вид нестандартного уроку, який проводять з учнями фахівці різних предметів або різних галузей науки, техніки, культури.

Урок з різновіковим складом учнів – вид нестандартного уроку, що надає можливість показати перспективу розвитку даної проблеми, виховують прогностичне мислення, прилучають до колективної творчої діяльності.

Урок інтегрований – синтез змісту (способів пізнання) з декількох тем, предметів або видів діяльності навколо однієї проблеми.

Урок нестандартний – структурний зміст і форма яких викликає інтерес в учнів і сприяє їх розвитку та вихованню.

Уроки театралізовані – за змістом і структурою наближені до форм позаурочної роботи.

Уява – психічний процес, що полягає у створенні людиною нових образів, уявлень, думок на базі її попереднього досвіду.

Уявлення – чуттєво-наочний образ предметів чи явищ дійсності, який зберігається і відтворюється у свідомості та без безпосереднього впливу самих предметів на орган чуття.

Ф

Фонаційне дихання – 1) мовленнєве дихання, що дає змогу раціонально використовувати повітряний потік під час мовлення. Його основа – діафрагмально-реберне дихання; 2) складова педагогічної техніки, яка вливає на культуру мовлення вчителя. Порівняно зі звичайним йому притаманні більш скорочений та енергійний вдих і відповідний видих на м’язовій опорі дихальної системи, зокрема її діафрагментального та реберного відділів. Творення голосу в гортані потребує вміння використовувати головні та грудні резонатори, від чого залежить рівень музичних якостей голосу.

Функції педагогічного спілкування – комунікативна (обмін інформацією), інтерактивна (регуляція взаємодії партнерів зі спілкування), перцептивна (сприйняття однією особою іншої), виховна, організаційна.Х

Харизма (від гр. милість, благодать, божий дар, подарунок) – приписування особистості властивостей, які викликають поклоніння перед нею і беззастережну віру в її можливості.

Харизми – система найбільш привабливих якостей людини, котрі асоціюються з її індивідуальністю і включають соціально-персональні характеристики, а також символи, завдяки чому вчитель досягає успіху, визнання й авторитету.

Ч

Чарівність – психологічна риса особистості. Термін „чарівність” вживається для позначення високих природних якостей людини — її вродливості, зовнішньої принадності в поєднанні з довершеністю внутрішнього світу.

Ш

Школа передового досвіду – одна з форм передавання й поширення кращого педагогічного досвіду школам безпосередньої демонстрації зразків навчальної і виховної роботи, особливо були поширені в 60-ті роки.

Список використаних джерел


 1. Адлер А. Наука жить: /Пер. с англ. и нем. /. – К.: Port-Royal, 1997. – 288 с.

 2. Азаров Ю. Общие обязательные психологические правила, касающиеся свободы, развития и творчества детей //Пед. Весник. – 1997. - № 1. – с.7.

 3. Алиева Е.Г. Творческая одарённость и условия её развития //Психологический анализ учебной деятельности. – М.: ИП РАН, 1991. – с.7-17

 4. Анастази А. Психологическое тестирование. Кн. 1. /Пер. с англ. /Под ред. и предисл. К.И. Гуревича, В.И. Лубовского. – М.: Педагогика, 1998. – 320 с.

 5. Басин Е.Я. Творчество и эмпатия //Вопросы философии. – 1987. - №2. – с. 54-56.

 6. Бердяев Н.А. Философия свободы; Смысл творчества. – М.: Правда, 1989. – 607 с.

 7. Богоявленская Д.Б. О предмете и методе исследования творческих способностей //Психол. журнал. – 1995. – т.16. - №5. – с.49-58.

 8. Богоявленская Д.Б. Пути к творчеству. – М.: Знание, 1981. – 96 с.

 9. Богоявленская Д.Б. “Субъект деятельности” в проблематике творчества //Вопросы психологии. – 1999. - №2. – с.35-41.

 10. Бодрова Е.В., Князева О.Л., Кудрявцев В.Т. Актуальные проблемы развития творческих способностей в обучении и воспитании: [По материалам всесоюз. конф. “Творчество и педагогика”, Москва, сент. 1988] //Вопр. психологии. – 1989. - №1. – с.174-176.

 11. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике - Спб: ПитерКом, 1999. – 528 с. - /Сер. “Мастера психологии”./.

 12. Вайнцвайг П. Десять заповедей творческой личности: /Пер. с англ./. – М.: Прогресс, 1990. – 187 с.

 13. Вересов Н.Н. Культура и творчество как психологические идеи //Вопросы психологии. – 1992. - №1-2. с.124-129.

 14. Вертгеймер М. Продуктивное мышление: /Пер. с. англ./. Общ. ред. С.Ф. Горбова и В.П. Зинченко. – М.: Прогресс, 1987. – 336 с.

 15. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте :Психол. очерк. – М.: Просвещение, 1991. – 92 с.

 16. Вильчек В.М. Прощание с Марксом /Алгоритмы истории/. – М.: Изд. группа “Прогресс”: Культура, 1993. – 222 с.

 17. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству. – М.: Просвещение, 1982. – 136 с.

 18. Галин А.Л. Личность и творчество. Психологические этюды. – Новосибирск, 1989. – 127 с.

 19. Гальперин П.Я., Данилова В.Л. К вопросу о формировании творческого мышления //Школьный психолог. – 1999. - №8 (февраль). – с.9.

 20. Гений и безумие //Наука и жизнь. – 1996. - №3. – с.32-33.

 21. Головаха Е.И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение молодежи. – К.: Наук. думка, 1988. – 144 с.

 22. Грузенберг С.О. Психология творчества. Введение в психологию и теорию творчества. т. 1.- Минск: Белтрестпечать, 1923.

 23. Давыдов В.В. Принципы обучения в школе будущего //Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. Работы советских психологов периода 1946 – 1980 г.г. /Под. ред. И.И. Ильясова, В.Я. Ляудис. – М.: Изд-во МГУ, 1981. – с.296-301.

 24. Дмитрук М.А. Вдохновение по заказу? – М.: Знание, 1989. – 48 с.

 25. Дорфман Л.Я., Ковалёва Г.В. Основные направления исследований креативности в науке и искусстве //Вопросы психологии. – 1999. - №2. – с. 101 – 106.

 26. Дружинин В.Н. Психодиагностика общих способностей. – М.: Академия, 1996. – 224 с.

 27. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 1999. – 268 с.

 28. Жизненный путь личности (вопросы теории и методологии социально-психологического исследования). – К.: Наукова думка, 1987. – 280 с.

 29. Золя Э. Творчество: Роман /Пер. с. франц. Т. Ивановой и Е. Яхниной. – М.: Худ. лит., 1981. – 399 с.

 30. Ибсен Г. Драмы. Стихотворения //Библиотека всемирной литературы. Серия вторая. Том 87. – Москва, 1972. – 815 с.

 31. Изард К.Э. Психология эмоций: /Перев. с англ./. – СПб.: “Питер”, 2000. – 464 с.

 32. Клепіков О.І., Кучерявий І.Т. Основи творчості особи: Навч. посібник для студ. вузів. – К.: Вища школа, 1996. – 295 с.

 33. Клепіков О.І. Творчість: істина, краса, благо. – К.: Знання УРСР, 1991. – 48 с.

 34. Коссов Б.Б. Творческое мышление, восприятие и личность /Ред. Кузьмина Н.В. – М. – Воронеж, 1997. – 48 с.

 35. Лейтес Н.С. Способности и одарённость в детские годы. – М., 1984. – 80 с.

 36. Леонтьев А.А. “Научите человека фантазии…” (творчество и развивающее обучение) //Вопросы психологии. – 1998. - №5. – с. 82-84.

 37. Лук А.Н. Мышление и творчество. – М.: Политиздат, 1976. – 144 с.

 38. Лук А.Н. Психология творчества. – М.: Наука, 1978. – 127 с.

 39. Лук А.Н. Юмор, остроумие, творчество. – М.: Искусство, 1977. – 184 с.

 40. Макаров А.М. П΄ять етюдів: Підсвідомість і мистецтво: Нариси з психології творчості. – К.: Рад. письменник, 1990. – 285 с.

 41. Максименко С.Д. Психологія в соціальній та психологічній практиці: методологія, методи, програми, процедури. – К.: Наукова думка. – 1998. – 216 с.

 42. Маслоу А. Психология бытия. – М.: “Рефл-бук”, К.: “Ваклер”, 1997. – 303 с.

 43. Материалы конференции “Творчество, общение, личность” //Вопросы психологии. – 2000. - №2. – с. 148 – 152.

 44. Матіюк І.О. Формування творчих здібностей інтелектуального характеру// Директор школи. – 1999. - №19. – с.7.

 45. Матюшкин А.М. Загадки одарённости. – М.: Школа – Пресс, 1993. – 128 с.

 46. Матюшкин А.М. Концепция творческой одарённости //Вопр. психологии. – 1989. - №6. – с.29-33.

 47. Мелик-Пашаев А.А. Об источнике способности человека к художественному творчеству //Вопросы психологии. – 1998. - №1.- с. 76-82.

 48. Мелик-Пашаев А.А. Педагогика искусства и творческие способности. – М.: Знание, 1981. – 96 с.

 49. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству. – М.: Педагогика, 1987. – 126 с.

 50. Мижо М. Сент-Экзюпери / Пер. с франц. Г.Велле. – М.: Молодая гвардия, 1965. – 464 с.

 51. Мистецтво життєтворчості особистості. Науково-метод. посібник /Ред. рада: В.М. Доній та ін. – К.: ІЗМН, 1997. – 936 с.

 52. Моляко В.О. Концепція виховання творчої особистості //Радян. школа. – 1991. - №5. – с.47-51.

 53. Моляко В.О. Психологічна готовність до творчої праці. – К.: Знання, 1989. – 44 с.

 54. Моляко В.О. Психология решения школьниками творческих задач. – К.: Радян. школа, 1983. – 94 с.

 55. Моляко В.О. Чи можна навчати творчості? //Обдарована дитина. – 1999. - №3. – с.2-4.

 56. Момот Л.Л., Шелестова Л.В. До проблеми формування творчих здібностей у процесі навчання //Педагогіка і психологія. – 1997. - №2. – с. 53-59.

 57. Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры. – М.: Просвещение, 1990. – 160 с.

 58. Ниренберг Дж.И. Исскуство творческого мышления. – Минск: Попурри, 1996. – 240 с.

 59. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. – 302 с.

 60. Оллпорт Г.В. Личность в психологии. – М.: “КСП”, СПб: “Ювента”, 1998. – 345 с.

 61. Парандовський Я. Алхімія слова/ Пер. з польської Ю.Попсуєнко. – К.: Дніпро, 1991. – 374 с.

 62. Петровский А.В. Роль фантазии в развитии личности. – М.:Знание, 1961. – 48 с.

 63. Піхманець Р.В. Психологія художньої творчості. – К.: Наук. думка, 1991. – 164 с.

 64. Поляков В.А. Психология развития личности в системных отношениях. – Минск, 1999. – 128 с.

 65. Пономарёв Я.А. Психология творчества и педагогика. – М.: Педагогика, 1976. – 280 с.

 66. Пономарёв Я.А. Размышление о будущем психологии творчества //Учительская газета. – 1994. – 25 октября. – с. 10-11.

 67. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии: Учеб. пособие /Под общей ред. А.А. Крылова, С.А. Маничева. – СПб: Изд-во “Питер”, 2000. – 560 с.

 68. Пришвин М.М. Охота за счастьем; Журавлиная родина //Собрание сочинений: В 8-ми т. – М.: Худож. лит., 1982. – т.3. Произведения 1924-1935 годов. – с.11-162.

 69. Психологія і педагогіка життєтворчості: Навч. – метод. посібник /Ред. В.М. Доній та інші. – К., 1996. – 792 с.

 70. Психологические исследования творческой деятельности /Отв. ред. О.К. Тихомиров. – М.: Наука, 1975. – 253.

 71. Психология личности и образ жизни /АН СССР, Ин-т психологии; Отв. ред. Е.В. Шолохова. – М.:Наука, 1987. – 219 с.

 72. Психология личности: Тексты. /Сборник //Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырея. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 287 с.

 73. Психология личности. т.1. Хрестоматия /Ред. составитель: Д.Я. Райгордский. – Самара: Изд. дом “Бахрах”, 1999. – 448 с.

 74. Психология творчества: общая дифференциальная, прикладная /Отв. ред. Я.А. Пономарёв; АН СССР, Ин-т психологии. – М.: Наука, 1990. – 223 с.

 75. Развитие творческой активности школьников /Под ред. А.М. Митюшкина. – М.: Педагогика, 1991. – 156 с.

 76. Разумникова О.М., Шемелина О.С. Личностные и когнитивные свойства при экспериментальном определении уровня креативности //Вопр. психологии. – 1999. - №5. – с.130-139.

 77. Рогов Е.И. Учитель как объект психологического исследования: Пособие для школьных психологов. – М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 1998. – 496 с.

 78. Родари Дж. Грамматика фантазии: введение в искусство придумывания историй. – М.: Прогресс, 1990. – 191 с.

 79. Роджерс К.Р. Взгляд на психотерапию, становление человека /Пер. с англ. – М.: Иизд. группа “Прогресс”: Универс, 1994. – 480 с.

 80. Роджерс Н. Творчество как усиление себя //Вопросы психологии. – 1990. - №1. – с.164-168.

 81. Рождественская Н.В. Психология художественного творчества: Учеб. пособие / С-Петербург. гос. ун-т. – СПб., 1995. – 270 с.

 82. Розин М.В. Психология судьбы: программирование или творчество? //Вопросы психологии. – 1992. - №1-2. – с. 98-105.

 83. Роменець В.А. Психологія творчості. – К.: Вища школа, 1971. – 247 с.

 84. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. – т. 2. – М., 1989. – 323 с.

 85. Рубинштейн С.Л. Принцип творческой самодеятельности: К философским основам современной педагогики //Вопросы философии. – 1989. - №4.

 86. Сковорода Г.С. Сад пісень: Вибрані твори. – К.: Веселка, 1980. – 190 с.

 87. Словейчик С.Л. От интересов к способностям. – М.: Знание, 1968. – 93 с.

 88. Торшина К.А. Современные исследования проблемы креативности в зарубежной психологии //Вопросы психологии. – 1998. - №4. – с.123-132.

 89. Формирование творческих способностей: сущность, условия, эффективность: Сб. науч. тр. /Свердлов. инж. пед. ин-т; [Редкол.: С.З. Гончаров (отв. ред.) и др.]. – Сувердловск: СИПИ, 1990.-155 с.

 90. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М.: Прогресс, 1990. – 367 с.

 91. Фрейд З. Художник и фантазирование: /Пер. с нем. – М.: Республика, 1995. – 398 с.

 92. Фромм Е. Психоанализ и этика. – М.: ООО “Издательство АСТ-ЛТД”, 1998. – 568 с.

 93. Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования. – М., Томск, 1997. – с. 273 – 288.

 94. Хьел Л., Зиглер Д. Теории личности: Основные положения, исследования и применение. – СПб: Питер, 1999. – 608 с. - /Сер. “Мастера психологии”/.

 95. Чудновский В.Э. Воспитание способностей и формирование личности. – М., 1986. – 80 с.

 96. Чудновский В.Э., Юркевич В.С. Одарённость: дар или испытание. – М.: Знание, 1990. – 77 с.

 97. Шевырев А.В. Технология творческого решения проблем (эвристический подход) или книга для тех, кто хочет думать своей головой. – Белгород: Крестьянское дело, 1995. – Кн. 2: Техника творчества. Алгоритм решения проблем. Эвристические методы. Организация творческого процесса. – 208 с.

 98. Шрагина Л.И. Оригинальность и творчество // Практична психологія та соціальна робота. – 1999. - №3. – с. 38-40.

 99. Шумакова Н.Б. Возраст вопросов. – М.: Знание, 1990. – 79 с.

 100. Шумакова Н.Б. Исследовательская активность в форме вопросов в разные возрастные пероды //Вопр. психологии. – 1986. - №1. – с.53-60.

 101. Шумилин А.Т. Проблемы теории творчества. – М.: Высш. школа, 1989. – 143 с.

 102. Эриксон Э.Г. Детство и общество. /Пер. с англ. – СПб.: Ленато, АСТ “Фонд” Университетская книга, 1996. – 592 с.

 103. Юрченко З.В. Ігрові методики розвитку художньо-словесних здібностей учнів 5-11-х класів //Практ. психологія та соціальна робота. – 2000. - №2. –с.9-12.

 104. Юрченко З.В. Художньо-словесне самовираження старшокласників як психологічний чинник становлення творчої особистості //Педагогіка і психологія. – 1999. - №4. – с.77-82.

 105. Яковлева Е.Л. Психологические условия развития творческого потенциала у детей школьного возраста //Вопросы психологии. – 1994. - №5. –с.37-42.

 106. Яковлева Е.Л. Развитие творческого потенциала личности школьника //Вопросы психологии. – 1996. - №3. – с.28-34.

 107. Яковлева Е.Л. Эмоциональные механизмы личностного и творческого развития //Вопросы психологии. – 1997. – №4. – с.20-27.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка