В.І. Уруський, заступник директора токіппо з наукової роботиСкачати 104.01 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір104.01 Kb.
#1676

В. Уруський. Шляхи активізації роботи закладів нового типу

В.І. Уруський, заступник директора
ТОКІППО з наукової роботи


Шляхи активізації роботи гімназій, ліцеїв, колегіуму, спеціалізованих шкіл у напрямку науково-пошукової, творчої діяльності та підвищення результативності навчально-виховного процесу
(тези виступу)


 1. Визначення в якості стратегічної мети (державної місії) діяльності закладів „нового типу” формування нової генерації української/національної еліти.

Проблеми, які потрібно вирішити:

 1. подолання „совкової” ментальності та упередженого ставлення до поняття „еліта”;

 2. усвідомлення значення еліти в житті та розвитку нації, суспільства, держави;

 3. врахування уроків історії (винищення еліти в радянський період та руйнівні наслідки цих процесів для розвитку суспільства, держави);

 4. визнання завданням державної ваги та національної безпеки формування нової генерації еліти українського суспільства;

 5. утвердження в громадській свідомості думки про необхідність формування еліти на всіх рівнях (державному, регіональному, місцевому);

 6. усвідомлення місії закладів „нового типу” у процесах формування національної еліти;

 7. зміна акцентів у розумінні і трактуванні місії закладів „нового типу”: не − „елітні навчальні заклади”, а − „заклади для формування національної еліти”;

 8. спрямування діяльності закладів „нового типу” на пошук, виявлення та формування української національної еліти на різних рівнях (державному, регіональному, місцевому).

Очікувані результати:

 1. формування соціального замовлення на освітні послуги закладів „нового типу” у сфері формування національної еліти;

 2. залучення до навчання в закладах „нового типу” обдарованих, творчих дітей та молоді;

 3. створення нових комплексних навчальних планів, орієнтованих на формування інтегрованої особистості;

 4. формування нового покоління української національної еліти у різних сферах життєдіяльності суспільства та держави (наука, культура, управління, економіка, політика та ін.).

 1. Формування національної еліти з почуттям відповідальності за долю українського суспільства, держави, орієнтованої на високі моральні цінності і пріоритети суспільних інтересів у власній діяльності.

Проблеми, які потрібно вирішити:

 1. усвідомлення ролі еліти в економічному та соціальному розвитку держави, беручи до уваги потенціал для розвитку українського суспільства, держави (8-е місце в світі за природними ресурсами, найбільша територія в Європі і т.п.);

 2. визначення однієї з причин існуючого стану соціально-економічного розвитку країни (102 місце за індексом людського розвитку станом на 2004 рік) − відсутність національно орієнтованої управлінського корпусу всіх рівнів;

 3. врахування уроків історії (українська наукова та управлінська еліта в еміграції, яка принесла прибутки економікам інших країн, не маючи змоги трудитися на теренах своєї Батьківщини);

 4. визначення пріоритету у виховній діяльності закладів „нового типу” духовно-моральне та національно-патріотичне виховання („Бог і Україна”).

Очікувані результати: формування нового покоління громадян, патріотів своєї Батьківщини:

 • високоосвічених,

 • високоморальних,

 • підприємливих,

 • здатних самостійно приймати рішення в ситуаціях вибору,

 • орієнтованих на співпрацю та між культурну взаємодію,

 • мобільних, динамічних,

 • з конструктивним мисленням,

 • почуттям відповідальності за долю суспільства, країни, держави,

 • орієнтованих на соціально-економічний розквіт України.

 1. Створення креативного/інноваційного освітнього середовища в закладах „нового типу”, організація інноваційного навчального процесу на основі впровадження педагогічних нововведень: змістових, технологічних, управлінських.

Проблеми, які потрібно вирішити:

 1. проведення моніторингових досліджень з метою визначення соціального замовлення на додаткові освітні послуги (запровадження обласної програми моніторингу соціального замовлення на освітні послуги у сфері загальної середньої освіти);

 2. залучення колективу до роботи над науково-методичними темами/проблемами, насамперед у сфері педагогічної інноватики;

 3. розробка та реалізації планів, проектів, програм розвитку навчального закладу (перехід на проектний метод планування діяльності);

 4. створення в закладі освіти інноваційного освітнього середовища, впровадження в навчально-виховний процес педагогічних інновацій;

 5. впровадження стратегічного планування, переведення навчального закладу з режиму становлення, функціонування (а іноді − просто виживання) в режим постійного розвитку на інноваційній основі;

 6. чітке визначення місії навчального закладу;

 7. побудова моделі випускника навчального закладу як інтегрованої особистості.

Очікувані результати:

 1. новий імпульс для розвитку закладів „нового типу” на діагностичній та інноваційній основі;

 2. створення інноваційного освітнього середовища, формування готовності педагогів до освоєння інновацій в освіті;

 3. впровадження проектного (реалізація окремих/цільових іж кутів/програм) та стратегічного планування;

 4. переведення закладів у режим неперервного розвитку;

 5. визначення чіткої місії кожного закладу та моделі випускника з урахуванням державного та соціального замовлення на додаткові освітні послуги.

 1. Формування готовності учнів закладу „нового типу” до неперервного навчання впродовж життя, до навчальної діяльності на дослідницькій основі.

Проблеми, які потрібно вирішити:

 1. формування готовності учнів до науково-дослідної та пошукової діяльності;

 2. впровадження навчальних курсів з основ наукових досліджень;

 3. розробка типових/сертифікованих програм курсів/факультативів з основ наукових досліджень.

Очікувані результати:

 1. мотиваційна та операційна готовність учнів до навчання на дослідницькій основі, до проведення науково-дослідних, пошукових робіт;

 2. впровадження стандартизованих/сертифікованих програм курсів/факультативів з основ наукових дослідження;

 3. розробка методичних рекомендацій з підготовки учнів до пошукової, дослідно-експериментальної діяльності;

 4. формування досвіду підготовки учнів до науково-дослідної, пошукової діяльності.

 1. Організація дослідно-пошукової діяльності учнів.

Проблеми, які потрібно вирішити:

 1. впровадження дослідницького методу в навчанні в закладах „нового типу”;

 2. організація дослідно-експериментальної, пошукової діяльності як складової всього навчально-виховного процесу в закладах „нового типу”;

 3. забезпечення прикладного характеру результатів проведених досліджень, їх застосування в шкільній чи громадській практиці;

 4. презентація результатів дослідно-експериментальної, пошукової діяльності як завершального етапу її організації та проведення;

 5. визначення нового місця та ролі МАН у діяльності закладів „нового типу”;

 6. відбір наукових керівників та забезпечення дотримання вимог до проведення наукових досліджень;

 7. дотримання етики наукової діяльності.

Очікувані результати:

 1. організація навчлаьно-вихловного процесу в закладах „нового типу” на дослідницькій, пошуковій основі;

 2. формування готовності випускників до наукової діяльності;

 3. формування культури проведення наукових досліджень;

 4. підвищення якісних показників результатів навчального процесу;

 5. розвиток творчих здібностей і задатків учнів;

 6. співпраця з вищими навчальними закладами, залучення до навчально-виховного процесу науково-педагогічних працівників;

 7. участь у міжнародних проектах/програмах.

 1. Формування банків результатів дослідної роботи учнів

Проблеми, які потрібно вирішити:

 1. обов’язкова презентація результатів пошукової діяльності учнів;

 2. доведення роботи до підготовки друкованої продукції в різних форматах (статті, реферати, доповіді, брошури, книжки, альманахи тощо);

 3. створення власних та регіональних Веб-сайтів;

 4. депонування результатів проведених досліджень на електронних носіях (CD-дисках).

Очікувані результати:

 1. доведення до широкого загалу результатів пошукової, дослідно-експериментальної діяльності учнів шляхом їх публікації, розміщення на Веб-сторінках та на електронних носіях;

 2. розвиток видавничої діяльності закладів „нового типу”;

 3. збереження результатів досліджень, які мають певну наукову чи суспільну цінність;

 4. збереження авторського права за проведеними дослідженнями;

 5. піднесення наукового рівня проведених досліджень;

 6. створення власних та регіональних банків даних про зміст та результати досліджень для вільного доступу та обміну.

 1. Сучасне матеріально-технічне та інформаційне забезпечення закладів „нового типу”.

Проблеми, які потрібно вирішити:

 1. пріоритетне фінансування закладів „нового типу”;

 2. сучасне навчально-матеріальне та матеріально-технічне іж курсчення навчально-виховного процесу;

 3. пріоритетне забезпечення комп’ютерною технікою та педагогічними програмними засобами;

 4. забезпечення доступу до мережі Інтернет;

 5. створення регіональної мережі;

 6. формування банків даних на стандартизованій комп’ютерній основі;

 7. впровадження комп’ютерних технологій в навчальний процес;

 8. створення передумов для впровадження дистанційного навчання.

Очікувані результати:

 1. фінансування відповідно до потреб розвитку;

 2. належне навчально-матеріальне та матеріально-технічне іж купечення закладів „нового типу”;

 3. комп’ютеризація та інформатизація навчально-виховного процесу;

 4. високий рівень комп’ютерної грамотності та інформаційної культури випускників;

 5. банки даних на електронній основі для широкого використання;

 6. створення ресурсів для впровадження дистанційного навчання на основі інформаційних та мультимедійних технологій.

 1. Робота щодо освоєння учнями технологій життєтворчості, життєвого успіху, реалізації конструктивних життєвих програм, формування позитивної „Я”-концепції та саногенного мислення.

Проблеми, які потрібно вирішити:

 1. переведення навчального процесу на шлях формування життєвих компетенцій;

 2. підготовка молоді до життєдіяльності та життєтворчості як кінцевої мети навчально-виховного процесу в школі;

 3. створення психологічної служби та забезпечення соціально-психологічного супроводу навчально-виховного процесу;

 4. впровадження цілісної системи соціально-професійної орієнтації учнівської молоді;

 5. орієнтація навчального процесу на формування саногенного/конструктивного мислення;

 6. формування готовності до конструктивної життєдіяльності як пріоритетна мета навчально-виховного процесу;

 7. попередня соціальна та професійна адаптація учнівської молоді;

 8. формування досвіду складання життєвих планів та програм, технологій вирішення життєвих проблем.

Очікувані результати:

 1. мотивація навчальної діяльності як необхідної передумови досягнення життєвого успіху;

 2. орієнтація на життєвий успіх, прагнення досягнути високих результатів у професійній діяльності та особистому житті;

 3. готовність до освіти впродовж життя;

 4. позитивна Я-концепція випускників;

 5. орієнтація на психологічно здоровий спосіб життя;

 6. сформованість широких соціально-професійних інтересів та готовність до свідомого вибору професії;

 7. попередня соціально-психологічна та професійна адаптованість;

 8. сформованість досвіду вирішення життєвих проблем;

 9. сформованість саногенного/конструктивного мислення;

 10. сформовані життєві плани та програми випускників;

 11. психологічно здорова нація.

 1. Розширення мережі закладів „нового типу” як засобу забезпечення доступу до якісної середньої та додаткової освіти для творчих, обдарованих дітей та молоді в усіх регіонах області.

Проблеми, які потрібно вирішити:

 1. розробка регіональної концепції та програми розвитку мережі закладів „нового типу”;

 2. пріоритетна фінансова політика влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення виконання програми розвитку закладів „нового типу”;

 3. залучення місцевої громади до вирішення проблем закладів „нового типу”;

 4. впровадження громадського контролю за виконанням програми розвитку закладів „нового типу”.

Очікувані результати:

 1. доведення мережі закладів „нового типу” до реальних потреб відповідно до державного та соціального замовлення на додаткові освітні послуги;

 2. забезпечення доступу до якісної середньої освіти та до отримання додаткових освітніх послуг всіх бажаючих;

 3. подолання вузькопрофільності закладів „нового типу”;

 4. створення конкурентного середовища в сфері середньої освіти та додаткових освітніх послуг;

 5. мотивація розвитку загальноосвітніх закладів та їх орієнтація на високий освітній стандарт.

 1. Відбір та підготовка педагогічних кадрів.

Проблеми, які потрібно вирішити:

 1. розробити вимоги до педагогічних кадрів та запровадити конкурсну систему відбору кадрів для роботи в закладах „нового типу”;

 2. вдосконалити методичну роботу з педагогічними кадрами на основі залучення їх до роботи над індивідуальними та колективними науково-методичними темами/проблемами;

 3. сформувати готовність педагогічних працівників до пошукової та інноваційної діяльності;

 4. розробити та реалізувати вдосконалену систему роботи регіональної методичної служби із педагогічними кадрами закладів „нового типу”;

 5. впровадити систему морального та матеріального стимулювання педагогічних кадрів;

 6. реорганізувати роботу ОІППО з педагогічними кадрами закладів „нового типу” на курсах підвищення кваліфікації та у іж курсовий період відповідно до індивідуальних потреб та замовлення навчальних закладів на післядипломну педагогічну освіту;

 7. створити асоціацію педагогічних працівників закладів „нового типу”;

 8. залучити регіональні ЗМІ до висвітлення результатів діяльності педагогічних колективів та окремих учителів закладів „нового типу”.

Очікувані результати:

 1. відбір керівних та педагогічних кадрів на конкурсній основі, формування педагогічних колективів з числа висококваліфікованих педагогів-новаторів;

 2. підвищення соціального статусу та престижу педагогічних працівників, які працюють в закладах „нового типу”;

 3. належна оцінка (моральна, матеріальна) творчої праці педагогічних колективів та окремих учителів-новаторів;

 4. створення авторських шкіл та авторських навчальних закладів.
Каталог: files -> metod work
metod work -> Технології методичної роботи укладачі
metod work -> Методичні рекомендації щодо вивчення навчальних дисциплін у 5-х класах у 2005/2006 навчальному році
metod work -> Термінів І понять (на допомогу працівнику сільської школи)
metod work -> Концепція профорієнтаційної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі
metod work -> Методичні рекомендації / Укл. В. Уруський Педагогічна діагностика зміст вступ
metod work -> Соціально-психологічних термінів адаптація
metod work -> Сценарії виховних заходів з історії та правознавства
metod work -> Розділ «Все про вчителя» Дзик Анатолій Петрович

Скачати 104.01 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка