Велетень слова і думкиСкачати 216.41 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір216.41 Kb.


Велетень слова і думки

До 180-річчя від дня народження

Олександра Потебні

Біобібліографічний покажчик


Велетень слова і думки : до 180-річчя від дня народження Олександра Потебні : біобібліографічний покажчик / Сумська обл. універс. наук. б-ка ; уклад. Ю. В. Андріяш. – Суми, 2015. – 16 с. – (Серія «Видатні земляки»).

Передмова


Біобібліографічний покажчик присвячений 180-річчю від дня народження всесвітньо відомого філолога, видатного українського мовознавця, філософа, фольклориста, етнографа, літературознавця, педагога, громадського діяча, члена-кореспондента Петербурзької АН з 1875 р., члена багатьох (у тому числі зарубіжних) наукових товариств Олександра Опанасовича Потебні (1835–1891).

Видання містить коротку біографію, основні дати життя і творчості О. Потебні та літературу про нього. Зібрані матеріали охоплюють період 1930–2013 років, відображаючи багатогранну діяльність вченого.

Матеріал розташований в розділах в прямій хронології, а в межах розділів – за алфавітом.

Покажчик складений на основі фонду Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки і не є вичерпним.

Видання може бути корисним науковцям, викладачам мовознавчих дисциплін, студентам, аспірантам, бібліотечним працівникам, краєзнавцям, усім, кого цікавить творчий доробок вченого, а також стане в нагоді читачам, котрі цікавляться історією українського мовознавства.
Вклад Потебні у загальну і слов’янську

лінгвістику – внесок світового масштабу

Ю. Шевельов
Олександр Потебня народився 22 вересня 1835 року в селі Гаврилівка Роменського повіту Полтавської губернії (тепер с. Гришине Роменського району Сумської області). Він закінчив гімназію у польському місті Радомі та історико-філологічний факультет Харківського університету. У 1860 році Потебня продовжив навчання у Берліні, а 1874 року захистив докторську дисертацію «Из записок по русской грамматике». За цю працю удостоєний Ломоносівської премії. Професор Харківського університету і лідер харківської школи мовознавства. У Харківському університеті працював професором кафедри російської мови й словесності (1859–1891). Якщо не рахувати кандидатської дисертації «Первые годы войны Хмельницкого», що залишилася ненадрукованою, першою ученою працею О. О. Потебні була магістерська дисертація «О некоторых символах в славянской народной поэзии» (1861), пізніше «Мысль и язык» (1862), «О мифическом значении некоторых обрядов» (1865). У 1974 році був обраний членом-кореспондентом Російської Академії Наук відділення російської мови й словесності. У 1865 р. був обраний дійсним членом Московського археологічного товариства, у 1877 р. – дійсним членом товариства шанувальників російської словесності при імператорському Московському університеті. Протягом 1860–1863 рр. був секретарем словесного факультету Харківського університету. З 1877 р. до 1890 р. був головою Харківського історико-філологічного товариства.

Потебня розглядав мову насамперед як засіб упорядкування людиною вражень від довкілля, як інструмент пізнання світу. Слово несе не тільки значення предмета, а і попередній досвід особи та нації. Його зміст фіксується у символах фольклору і постійно відновлюється літературою.

На думку вченого, мова є неповторною для кожної нації можливістю мислення та самого життя «Не лише найкраща, а і певна, єдина прикмета, за якою ми впізнаємо народ, і разом з тим єдина, незамінна нічим та неодмінна умова існування народу, є єдність мови». Відтак, вважав Потебня, усвідомлення людиною своєї національної приналежності ґрунтується на своєрідному «вродженому націоналізмі», притаманному тільки даному народу. Тому він застерігав проти національної асиміляції, яка для нього була тотожна душевному розладу. Розчинення однієї нації в іншій збіднює людство загалом, веде до дезорганізації суспільства та деградації особистості.

Історичний розвиток народів за нормальних обставин, наголошував Потебня, має наслідком не денаціоналізацію, а взаємне пристосування націй. «Цивілізація, – писав він, – не лише сама по собі не загладжує народностей, а і сприяє їхньому зміцненню».

Провідними в науковій тематиці діяльності мовознавця були питання, пов’язані з історією, культурою Лівобережної України. Сам О. О. Потебня постійно виступав з доповідями, присвяченими найрізноманітнішим проблемам мови, літератури, народної поезії, етнографії: «О значении слова «Русь» в связи с некоторыми явлениями русского полногласия», «О заимствованиях из немецкого в малорусском языке», «Село, деревня и тому подобные слова (К истории быта)», «Сербская песнь о Юрии Даничиче» тощо. 1895 р. була заснована премія ім. О. О. Потебні, яка присуджувалася студентам Харківського університету за кращу роботу з історії російської мови й літератури.

Чимало зробив О. О. Потебня і в царині українознавчих студій. Зокрема велику увагу приділяв він вивченню української мови, оригінального українського фольклору, про що свідчать такі його праці, як: «Заметки о малорусском наречи» (1870), «Малорусская народная песня по списку XVI ст. Текст и примечания» (1877), «Объяснение малорусских и сродных песен» (перший том – «Веснянки», 1883; другий том – «Колядки», 1887). Редагував зібрання творів Г. Квітки-Основ’яненка у чотирьох томах (1887–1890), П. Гулака-Артемовського (1888), поетичну збірку І. Манжури «Степові думи та співи» (1889). Перекладав українським гекзаметром «Одіссею» Гомера.

1879 р. одержав золоту медаль за оцінку праці П. Житецького «Очерк звуковой истории малороссийского наречия», а в 1879 р. – золоту медаль за оцінку збірки «Народні пісні Галицької та Угорської Русі» Я. Головацького.

О. О. Потебня був одним із перших у вітчизняній науці представників психологічної школи в літературознавстві, який дав систематизований виклад її ідей у працях «Мысль и язык» (1862), «Из лекций по теории словесности» (1894), «Из записок по теории словесности» (1905). Основна увага в них сконцентрована на вивченні психологічних механізмів творчості; етапів її здійснення від виокремлення з дійсності комплексу явищ, фактів споріднених або протилежних поглядам митця на світ, через входження об’єктивної інформації в свідомість, підсвідомість письменника до її реінкарнації у конкретно-чуттєву форму художнього образу й сприйняття реципієнтом, який фактично є співавтором, бо відбирає з тексту суголосне власній психофізіології, перетворюючи його у свідомості.

Отже, наукові дослідження О. Потебні щодо взаємозв’язку мови і мислення дають можливість зробити висновки, що ці поняття – особливі та дуже складні явища, кожне з яких має свою неповторну форму і свій особливий зміст, вони не є тотожними, відносно незалежні одне від одного, але втрата хоча б одного з них зупинить людину в особистісному розвитку та самовираженні.
Основні дати життя й діяльності О. О. Потебні
10 (22) вересня 1835 р. – на хуторі Маневі поблизу села Гаврилівка Роменського повіту Полтавської губернії (нині Роменський район Сумської області) в небагатій дворянській родині народився Олександр Опанасович Потебня.

1836 р. – родина Потебні переїздить до Ромен.

1842 р. – їде до Радома (Польща) і готується вступити до місцевої гімназії.

1844 р. – вступив до 1-го класу Радомської гімназії.

1851 р. – закінчив гімназію у Радомі зі срібною медаллю.

1851–1852 рр. – студент юридичного факультету Харківського університету.

1852 р. – перейшов на історико-філологічний факультет.

1856 р. – закінчив Харківський університет із ступенем кандидата за дисертацію на тему «Первые годы войны Хмельницкого»;

– наглядач пансіону 1-ї Харківської гімназії.1857–1858 pp. – склав іспит на ступінь магістра слов’янської філології, працює в університеті.

1860 р. – присуджено вчений ступінь магістра за працю «О некоторых символах в славянской народной поэзии».

1862 р – ад’юнкт кафедри російської словесності Харківського університету.

1862 р. – відряджений Міністерством народної освіти для наукових занять за кордон на два роки;

– написав найзнаменитішу свою працю «Мысль и язык».1863 р. – вийшов збірник записаних Потебнею пісень під назвою «Українські пісні, видані коштом О. С. Балдіної»;

– повертається на батьківщину за рік до закінчення строку відрядження.1863–1874 pp. – доцент кафедри російської словесності Харківського університету.

1865 р. – делегат Харківського університету на І археологічному з’їзді у Москві;

– обраний дійсним членом Московського археологічного товариства.1870 р. – у журналі «Филологические записки» друкується праця О. Потебні «Заметки о малорусском наречии»;

– обраний дійсним членом Харківського губернського статистичного комітету.1874 р. – присуджено вчений ступінь доктора філологічних наук за працю «Из записок по русской грамматике».

1874 p. – екстраординарний професор Харківського університету.

1875 р. – присуджена Ломоносівська премія за працю «Из записок по русской грамматике»;

– обраний членом-кореспондентом Академії наук.

– обраний дійсним членом Товариства любителів російської словесності при Московському університеті.

1875–1891 рр. – ординарний професор Харківського університету, завідуючий кафедрою російської словесності.

1877–1890 pp. голова Харківського історико-філологічного товариства.

1878 р. – присуджена Академією наук золота Уваровська медаль за розгляд праці П. Г. Житецького «Очерк звуковой истории малорусского наречия»;

– вийшла в світ праця «Слово о полку Игореве. Текст и примечания».1879 р. – Академія наук присудила золоту Уваровську медаль за розгляд праці Я. Ф. Головацького «Народные песни Галицкой и Угорской Руси»

1883–1887 рр. – вийшли у світ два томи праці «Объяснения малорусских и сродных народных песен»

1887 р. – обраний членом Чеського Товариства наук.

1890 р. – обраний дійсним членом Товариства любителів природознавства, антропології і етнографії при Московському університеті.

1891 р. – Російським географічним товариством присуджена золота Костянтинівська медаль.

– 11 грудня (29 листопада) – помер Олександр Опанасович Потебня у віці 56 р. Похований на 1-му міському кладовищі м. Харкова. Згодом його могила була перенесена на 13-е кладовище.БІБЛІОГРАФІЯ ПРАЦЬ О. О. ПОТЕБНІ
1930

Из лекций по теории словесности: басня, пословица, поговорка / под ред. В. И. Харциева ; вст. ст. Д. И. Багалея, A. M. Финкеля, В. И. Харциева. – 3-е изд. – Харьков : Гос. изд-во Украины, 1930. – 132 с.
1958

Из записок по русской грамматике. Т. 1-2. – Москва : Гос. Учеб.-пед. изд-во м-ва просвещения РСФСР, 1958. – 536 с. : портр.
1968

Из записок по русской грамматике. Т. 3. Об изменении значения и заменах существительного. – Москва : Просвещение, 1968. – 551 с.
1976

Эстетика и поэтика : [сборник] / ред. коллег.: М. Ф. Овсянников (пред.) и др. сост., вступ. ст. и прим. И. В. Иваньо и А. И. Колодной. – Москва : Искусство, 1976. – 614 с. – (История эстетика в памятниках и документах).
1977

Из записок по русской грамматике. Т. 4. Вып. 2. Глагол. – Москва : Просвещение, 1977. – 406 с.

Хрестоматия по истории русского языкознания / сост. Ф. М. Березин. – Москва : Высш. шк., 1977. – С. 179–221.
1985

Естетика і поетика слова : збірник / упоряд., вступ. ст., і прим. І. В. Іваньо, А. І. Колодної. – Київ : Мистецтво, 1985. – 302 с. – (Пам’ятки естетичноъ думки).

Из записок по русской грамматике. Т. IV. Вып. 1 Существительное. Прилагательное. Числительное. Местоимение. Член. Союз. Предлог / А. А. Потебня. – Москва : Просвещение, 1985. – 319 с.
1988

Українські народні пісні в записах Олександра Потебні / упоряд. вступ. ст. і прим. М. К. Дмитренка. – Київ : Муз. Україна, 1988. – 311 с. : нот. – (Українські народні пісні в записах письменників).
1989

Слово и миф / [сост., подгот. текста и прим. А. Л. Топоркова]. – Москва : Правда, 1989. – 622 с., ил. – (Прил. к журн. «Вопросы философии»).
1990

Потебня А. А. Теоретическая поэтика / сост., вступ. ст., коммент. А. Б. Муратова. – Москва : Высш. шк., 1990. – 344 с.
1995

Вступ до літературознавства : хрестоматія : навч. посіб. / упоряд. Н. І. Бердянська. – Київ : Либідь, 1995. – 256 с. – Вміщено праці О. О. Потебні – с. 25, 66, 127, 131.

ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ
1952

Булаховський Л. А. Александр Афанасьевич Потебня : (к шестидесятилетию со дня смерти) / Л. А. Булаховский. – Киев : Киев. гос. ун-т им. Т. Шевченко, 1952. – 45 с. : портр.
1958

Переклади із світової літератури і їх роль у збагаченні стилістичних засобів художніх творів. Мовознавча робота О. О. Потебні, П. Г. Житецького // Курс історії української літературної мови (дожовтневий період). Т. 1. / за ред. акад. І. К. Білодіда. – Київ, 1958. – С. 274–310.
1962

О. О. Потебня і деякі питання сучасної славістики : зб. ст. / ред. колегія: І. К. Білодід та ін. – Харків : Вид-во Харків. ун-ту, 1962. – 364 с.

Олександр Опанасович Потебня : ювіл. зб. до 125-річчя з дня народж. – Київ : Акад. наук УРСР, 1962. – 112 с.
1977

Білодід О. І. Граматична концепція О. О. Потебні / О. І. Білодід – Київ : Вища шк., 1977. – 303 с.
1978

Пресняков ОП. А. А. Потебня и русское литерату-роведение конца XIX – начала XX века / О. П. Пресняков ; науч. ред. А. В. Чичерин. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1978. – 229 с.
1980

Пресняков О. П. Поэтика познания и творчества. Теория словесности А. А. Потебни / О. П. Пресняков. – Москва : Худ. лит., 1980. – 218 с.
1981

Потебняньські читання : збірник. – Київ : Наук. думка, 1981. – 182 с.
1983

Білодід І. К. Потебня Олександр Опанасович // Українська Радянська Енциклопедія. Т. 9 / І. К. Білодід. – 2-е вид. – Київ, 1983. – С. 35.
1985

Белодед А. И. Александр Афанасьевич Потебня 1835–1891 : к 150-летию со дня рождения / А. И. Белодед // Русская. речь. – 1985. – № 5. – С. 83–88.

Творча спадщина О. О. Потебні й сучасні філологічні науки : до 150-річчя з дня народж. О. О. Потебні : тези республ. наук. конф. / гол. ред. Русанівський В. М. – Харків : [б. в.], 1985. – 313 с.

Франчук В. Ю. Олександр Опанасович Потебня / В. Ю. Франчук. – Київ : Наук. думка, 1985. – 168 с.
1986

Франчук В. Ю. А. А. Потебня : кн. для учащихся / В. Ю. Франчук. – Москва : Просвещение, 1986. – 143 с.
1989

Василенко К. Пісенна спадщина / К. Василенко // Комуністичним шляхом. – 1989. – 3 черв. – С. 3.

Капуста В. «Знає в піснях силу» / В. Капуста // Ленінська правда. – 1989. – 28 бер. – С. 4.

Про збірку «Українські народні пісні в записах О. Потебні».Колотило Т. Пісні записані Потебнею / Т. Колотило // Сільські вісті. – 1989. – 21 лют. – С. 4.

Потебня Александр Афанасьевич // Украинский советский. энциклопедический словарь. Т. 2. – Киев, 1989 – С. 735.
1990

Нестеренко И. Наш великий земляк / И. Нестеренко // Машиностроитель. – 1990. – 1 нояб. – С. 4.
1991

З листування Олександра Потебні та Олександра Русова // Народна творчість та етнографія. – 1991. – № 1. – С. 69–78.

Кулиняк Д. Без ран, без сумнівів, без фраз… / Д. Кулиняк // Освіта. – 1991. – 9 лип. – С. 4.

Франчук В. Ю. Олександр Опанасович Потебня (1835–1891) / В. Ю. Франчук // Українська мова і література в школі. – 1991. – № 12. – С. 87–90.
1992

Вільчинський Ю. Олександр Потебня: думки про слово і національність / Ю. Вільчинський // Слово і Час. – 2005. – № 1. – С. 9–15.

Волков Б. Запечатленный свет / Б. Волков // Учительская газета. – 1992. – 11 авг. (№ 29). – С. 4.

Глушко М. Бойки / М. Глушко // Родослов. – 1992. – № 7–8. – С.1, 7.

О. Потебня про походження слова «бойки»Кононенко О. Тріумф і трагедія великого мовознавця : до 100-річчя від дня смерті О. Потебні / О. Кононенко // Дзвін. – 1992. – № 3–4. – С. 155–157.

Матвієнко А. Олександр Потебня і національна ідея / А. Матвієнко // Слово. – 1994. – 5 лип. – С. 4.

Михайлин І. Людство складається з націй / І. Михайлин // Березіль. – 1992. – № 2. – С. 147–160.

Висвітлюється позиція О. Потебні щодо співвідношення мови і національності.Невідома автобіографія О. О. Потебні // Слово і Час. – 1992. – № 12. – С. 51–54.

О. О. Потебня і проблеми сучасної філології : зб. наук. праць / АН України, ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; відп. ред. В. Ю. Франчук. – Київ : Наук. думка, 1992. – 248 с.

Олександр Потебня. Мова, національність, денаціоналізація / упоряд. і вступ. ст. Ю. Шевельова. – Нью Йорк. : Укр. Вільна Акад. Наук у США, 1992. – 155 с.

Синиця С. В. Четверті Потебнянські читання / С. В. Синиця, І. А. Синиця // Українська мова і література в школі. – 1992. – № 9–10. – С. 63.

Соколовська Ж. П. Чи заперечував О. Потебня багатозначність? / Ж. П. Соколовська // Мовознавство. – 1992. – № 1. – С. 17–21.

Позиція О. Потебні щодо багатозначності словаФранчук В. О. А. А. Потебня и славянская филология / В. О. Франчук // Вопросы языкознания. – 1992. – № 4. – С. 123–130.

Шевельов Ю. О. О. Потебня і стандарт української літературної мови / Ю. Шевельов // Мовознавство. – 1992. – № 2. – С. 67–74 ; № 3. – С. 57–68.
1993

Карпенко Ю. О. О. Потебня і проблеми сучасної філології / Ю. Карпенко // Мовознавство. – 1993. – № 3. – С. 76–78.

Мінералов Ю. «Поезія є перетворення думки» : до поетики О. О. Потебні / Ю. Мінералов // Філософська і соціологічна думка. – 1993. – № 3. – С. 129–142.

Франчук В. З оточення мовознавця Олександра Потебні / В. Франчук // Київська старовина. – 1993. – № 1. – С. 6–16.
1994

Глущенко В. А. Щоб знати мову, треба знати її історію : дослідження О. О. Потебні і сучасна шкільна практика / В. А. Глущенко // Відродження. – 1994. – № 9. – С. 66–67.

Дзюба І. Білецький і Потебня: ідеї О. Потебні в працях О. Білецького / І. Дзюба // Слово і Час. – 1994. – № 11–12. – С. 15-18.

Кулиняк Д. Родина Потебень / Д. Кулиняк // Молодь України. – 1994. – 4 жовт. – С. 3.

Матвієнко А. Олександр Потебня і національна ідея / А. Матвієнко // Слово. – 1994. – № 5. – С. 2.

Родик К. Голоси з минулого / К. Родик // Слово. – 1994. – № 1. – С. 5.

Ущук-Пазуняк Н. Олександр Потебня. Мова, національність, денаціоналізація / Н. Ущук-Пазуняк // Розбудова держави. – 1994. – № 1. – С. 57–62.
1995

Довбня Л. Е. Корифей філологічної науки : до 160-річчя від дня народж. О. О. Потебні / Л. Е. Довбня // Відродження. – 1995. – № 9. – С. 75–76.
Єфремов С. О. Історія українського письменства / С. О. Єфремов. – Київ : Феміна, 1995. – С. 150–160.

Карпенко Ю. О. Потебня – зачинатель українського народознавства / Ю. Карпенко // Філософська і соціологічна думка. – 1995. – № 1–2. – С. 23–38.

Єрмоленко С. С. Лінгвістичні аспекти взаємодії церковного та народного календарів і міфологічна концепція О. О. Потебні / С. С. Єрмоленко // Мовознавство. – 1995. – № 1. – С. 45– 54.

Широкорад Є. Х. Питання про відношення думки до слова в магістерській дисертації О. О. Потебні «О некоторых символах в славянской народной поезии» / Є. Х. Широкорад // Мовознавство. – 1995. – № 6. – С. 53–59.
1996

Беценко Т. Світоч слов’янського мовознавства: наші славні земляки / Т. Беценко // Вісті Роменщини. – 1996. – 2 жовт. – С. 4.

Кулиняк Д. Славна родина / Д. Кулиняк // Жива вода. – 1996. – № 2. – С. 3.

Соціологічні проблеми у творчості О. Потебні // Соціологічна думка України : навч. посіб. / М. В. Захарченко, В. Ф. Бурлачук, М. О. Молчанов та ін. – Київ, 1996. – С. 262–277.
1998

Горячун Г. Потебнянські педагогічні читання / Г. Горячун // Вісті Роменщини. – 1998. – 16 груд. – С. 3.
1999

Шаров І. Ф. 100 видатних імен України / І. Ф. Шаров. – Київ : Видавн. дім «Альтернативи», 1999. – С. 328–330.

Щербань Т. З історії українознавства на Харківщині (XIX ст.) / Т. Щербань // Пам’ять століть. – 1999. – № 5. – С. 99–101.
2001

Дзюба І. М. Потебнянська зоря Івана Фізера // Дзюба І. М. З криниці літ. Т. 2. / І. М. Дзюба. – Київ, 2001. – С. 642–649.

Психологічний напрям в історичній школі: «Харківський період» психологічного напряму : теоретичні праці О. Потебні і Д. Овсянико-Куликовського // Наєнко М. К. Історія українського літературознавства : підручник / М. К. Наєнко. – Київ, 2001. – С. 112–133.

Шевцова А. Вчення О. О. Потебні про внутрішню форму слова в сучасній семасіології (на прикладі наймень лікарських рослин) / А. Шевцова // Вісник СумДУ. – 2001. – № 8. – С. 143–148.


2002

Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність: (від Олександра Потебні до гіпотези мовного релятивізму) / Р. Кісь. – Львів : Літопис, 2002. – 303 с.

Петров В. П. Веселовський і О. О. Потебня про фольклор і розвиток речення / В. П. Петров // Слово і Час. – 2002. – № 10. – С. 44–45.
2003

Євграфова А. Сутність «філософії мови» у В. Гумбольдта й О. О. Потебні / А. Євграфова // Вісник СумДУ. – 2003. – № 1. – С. 154–158. – (Сер. : Філологічні науки).

Матвієнко А. Олександр Потебня (1835–1891 рр.) / А. Матвієнко // Дивослово. – 2003. – № 12. – С. 62–63.

Письмо Ф. И. Буслаева А. А. Потебне от 6 ноября 1878 // Трофимов Р. П. История русской культурологии : учеб. пособие для высш. шк. / Р. П. Трофимов. – Москва, 2003. – С. 508–509.

Провідники духовності в Україні : довідник / за ред. І. Ф. Кураса. – Київ : Вища шк., 2003. – С. 523–524.
2004

Ермен І. Олександр Опанасович Потебня (1835–1891) і його сприйняття на Заході / І. Ермен // Збірник Харківського історично-філологічного товариства. Т. 10. – Харків, 2004. – С. 251–260. – (Нова серія).

Зелінська Н. Естетична оцінка наукового тексту як складова поетики Олександра Потебні / Н. Зелінська // Вісник СумДУ. – 2004. – С. 155–161. – (Сер. : Філологічні науки)

Побірченко Н. С. Потебня Олександр Опанасович / Н. С. Побірченко // Педагогіка і психологія. – 2004. – № 2. – С. 120–130.
2005

Воробйова О. П. Когнітивна поетика в Потебнянській ретроспективі / О. П. Воробйова // Мовознавство. – 2005. – № 6. – С. 18–25.

Гарячун Г. Учений. Філолог. Фольклорист / Г. Гарячун // Вісті Роменщини. – 2005. – 9 лист. – С. 3.

Дмитренко М. Олександр Потебня – дослідник символу та фольклорної символіки / М. Дмитренко // Київська старовина. – 2005. – № 5. – С. 100–116.

Дмитренко М. Велетень думки і слова : [до 170-річчя від дня народж. О. Потебні (1835-1891)] / М. Дмитренко // Українська. культура. – 2005. – № 9–10. – С. 11.

Зайченко Н. Принципи педагогіки О. О. Потебні / Н. Зайченко // Шлях освіти. – 2005. – № 4. – С. 47–51.

Кулиняк Д. Для існування людини – потрібні люди : [до 170-річчя від дня народж. О. Потебні] / Д. Кулиняк // Молодь України. – 2005. – 22 верес. – С. 3.

Левицкий Ю. А. История лингвистических учений : учеб. пособие / Ю. А. Левицкий, Н. В. Боронникова. – Москва : Высш. шк., 2005. – С. 134-136.

Магістр слов’янських наріч : до 170-річчя від дня народж. Олександра Потебні // Освітянські обрії. – 2005. – № 11 (жовт.). – С. 4.

Світоч слов’янського мовознавства : бібліогр. нарис, присв’ячений
170-річчю з дня народж. О. О. Потебні / уклад. В. І. Мазур. – Суми, 2005. – 25 с.

Чижевський Д. І. Філософські твори : у 4-х т. Т. 1 / Д. І. Чижевський . – Київ : Смолоскип, 2005. – С. 154–156.
2006

Аумюллер М. Поміж дослідженням формалізму та історією ідей: про сприяння Потебні західним літературознавством / М. Аумюллер // Збірник Харківського. історико-філологічного товариства. Т. 12. – Харків, 2006. – С. 141–158. – (Нова серія).

Білецький і Потебня : ідеї О. О. Потебні в працях О. І Білецького // Дзюба І. М. З криниці літ : у 3-х т. Т. 2. / І. М. Дзюба. – Київ, 2006. – С. 494–505.

Вакуленко С. Поняття знака в Платона та в Потебні : наук. розвідки / С. Вакуленко // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Т. 12. – Харків, 2006. – С. 159–180. – (Нова серія).

Вакуленко С. Потебня без вакууму навколо / С. Вакуленко // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Т. 12. – Харків, 2006. – С. 324–338. – (Нова серія).
2007

Зарубенко Т. В. О. О. Потебня в працях зарубіжних дослідників // Концепції культури в історії української гуманітарної думки XIX–XX століть : колективна монографія. – Київ, 2007. – С. 61–66.

Мала філологічна енциклопедія / уклад. О. І. Скопенко, Т. В. Цимбалюк. – Київ : Довіра, 2007. – С. 324–325.

Огородник І. В. Українська філософія в іменах : навч. посіб. / І. В. Огородник, М. Ю. Русин. – Київ : Либідь, 1997. – С. 225–228.

Українська мова : енциклопедія : вид. третє, зі змін. і допов. – Київ : Укр. енциклопедія, 2007. – С. 531–532.

Олександр Потебня – предтеча української фразеології // Ужченко В. Д. Фразеологія сучасної української мови : навч. посіб. / В. Д. Ужченко, Д. В. Ужченко. – Київ, 2007. – С. 32–40.
2008

Болотов В. И. А. А. Потебня и когнитивная лингвистика / В. И. Болотов // Вопросы языкознания. – 2008. – № 2. – С. 82–97.

Євграфова А. Гуманітарні ідеї в мовознавстві : еволюція поглядів / А. Євграфова // Вісник СумДУ. – 2008. – № 2. – С. 107–111. – (Сер. : Філологія)

Карпенко Ю. Александр Потебня. Язык мыслей / Ю. Карпенко // Панорама. – 2008. – 21–28 мая. – С. А19.

Філософія мови у XIX ст. Лінгвофілософська концепція О. Потебні // Бацевич Ф. С. Філософія мови. Історія лінгвофілософських учень : підручник / Ф. С. Бацевич. – Київ, 2008. – С. 195–204.

Франчук В. Листування Олександра Опанасовича Потебні з першими видавцями «Киевской старины» / В. Франчук // Київська старовина – 2008. – № 4. – С. 3–12.
2009

Етноестетичні особливості українського пісенного фольклору в концепції Олександра Потебні // Гарасим Я. І. Нариси до історії української фольклористики : навч. посіб. / Я. І. Гарасим. – Київ, 2009. – С. 246–259.

Зорівчак Р. Юрій Володимирович Шевельов – дослідник творчості Олександра Опанасовича Потебні // Ідентичність і пам’ять у пострадянській Україні : монографія. – Київ, 2009. – С. 187–200.

Красиков М. М. Круг чтения как научная проблема : (к вопросу об изучении А. А. Потебни) / М. М. Красиков // Слобожанське культурне надбання. Вип. 2. – Харків, 2009. – С. 263–269.

Лисенко І. М. Словник українських приватних бібліотек / І. М. Лисенко. – Київ : Рада., 2009. – С. 143.

О. Потебня стверджував, що народ – це мова // Часто П. Пам’ятай! : календарик для юних українців / П. Часто. – Нью-Йорк ; Ужгород, 2009. – С. 104–114.

Погляди О. Потебні на вивчення рідної та іноземної мов // Українське. слово. – 2009. – 26 серп. – 1верес. (№ 34). – С. 11, 13.

Сюндюков І. Слово як кров народу : таємниці національної ментальності у творчих пошуках Олександра Потебні / І. Сюндюков // День. – 2009. – 3 лип. – С. 8.
2010

Гальчук І. О. О. Потебня як акцентолог / І. Гальчук // Мовознавство. – 2010. – № 4–5. – С. 122–131.

Дмитренко М. Велетень слова і думки : до 175-річчя від дня народж. Олександра Потебні / М Дмитренко // Київська старовина. – 2010. – №3. – С. 136–144.

Добродомов И. Об одном наблюдении А. А. Потебни и его дальнейшем осмыслении в русском языкознании / И. Добродомов, Л. Щербакова // Мовознавство. – 2010. – № 4–5. – С. 106–113.

Жайворонок В. В. Етносимволічні асоціативні паралелі в українських народних піснях (під кутом зору О. О. Потебні) / В. В. Жайворонок // Мовознавство. – 2010. – № 6. – С. 23–31.

Мацейків М. Воля духу / М. Мацейків // Слово Просвіти. – 2010. – 7–13 жовт. – С. 3

Шокало О. Воля духу : Олександрові Потебні – 175 / О. Шокало // Слово Просвіти. – 2010. – 7–13 жовт. – С. 10.
2011

Велетень думки і слова // Україна : хронологія розвитку. Імперська доба. 1800-1917 рр. – Київ, 2011. – С. 80.

Іван Франко та Олександр Потебня : психологічна школа // Гнатюк М. І. Іван Франко і проблеми теорії літератури : навч. посіб. / М. І. Гнатюк. – Київ, 2011. – С. 174–185.

Зарубенко Т. В. Фольклор в научном наследии А. А. Потебни / Т. В. Зарубенко // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. – 2011. – № 3. – С. 33–36.

Мацейків М. М. Питання етничної психології у науковій спадщині Олександра Потебні / М. М. Мацейків // Українознавство. – 2011. – № 3. – С. 66–70.

Ярмак В. Наукове життя / В. Ярмак // Мовознавство. – 2011. – № 2. – С. 93–95.
2012

Маховська С. Фундаментальна книга про Потебню – народознавця / С. Маховська // Київська старовина. – 2012. – № 5–6. – С. 217–218.

Потебня Олександр Опанасович // Роменщина літературна. – Суми, 2012. – С. 342.

Олександр Потебня (1835–1891). Думка і мова // Філософія : хрестоматія (від витоків до сьогодення) : навч. посіб. / ред. Л. В. Губерський. – 2-ге вид., стер. – Київ, 2012. – С. 391–402.
2013

Психолінгвістична теорія О. Потебні // Білоус П. В. Теорія літератури : навч. посіб. / П. В. Білоус. – Київ, 2013. – С. 119–120.

Исаева Е. А. Идеи психолингвистической теории литературы Александра Потебни и школьный анализ художественного произведения: в поисках соответствия / Е. А. Исаева // Русский язык, литература, культура в школе и вузе. – 2013. – № 1. – С. 26–29.

Кралюк П. Феномен мовного протесту, або Мимовольні нащадки Олександра Потебні / П. Кралюк // День. – 2012. – 25 лип. – С. 5.

Народ – це мова // Сумщина. – 2013. – 25 верес. (№ 38). – С. 26.


Електронні ресурси
Окраса слов'янської науки [Електронний ресурс ] : (до 175-річчя від дня народж О. О. Потебні) / Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. текстові дані. – Харків: [б. в.], 2010. – Назва з титул. екрана. – Режим доступу: http://korolenko.kharkov.com/POTEBNAY/potebnay.htm, вільний, (дата звернення: 25.05.2015).База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка