Варіант 1 Який тип міжнародних відносин ніколи не існував у світіСкачати 388.72 Kb.
Дата конвертації08.09.2017
Розмір388.72 Kb.
ВАРІАНТ 1
1. Який тип міжнародних відносин ніколи не існував у світі:

а) балансу сил; в) співробітництва і взаємодопомоги;б) бартерного співробітництва; г) панування і підкорення.
2. Визначить основного діючого актора на рівні держави, який має виключне право здійснювати міжнародну діяльність від імені народу:

а) Парламент; б) Президент; в) лідер опозиції; г) дипломатичні служби.


3. Найвагомішою функцією ООН як світової політичної організації, яка підтримує мир у світі вважається:

а) саме широке представництво держав-учасниць в її складі;б) визнання існування загрози мирові, порушення миру або акту агресії;

в) право ведення військових дій;

г) право втручатися у внутрішню політику держав-учасниць.
4. Назвіть дві найвагоміші глобальні проблеми людства на сучасний момент:

а) тероризм; в) ядерна загроза; д) глобальне потепління;

б) екологічна небезпека; г) бідність; є) СНІД.5. Автором виділення харизматичного типа лідерства вважається:

а) Дж. Локк; б) М. Вебер; в) Н. Макіавеллі; г) Ж.-Ж. Руссо.


6. Які з перелічених нижче еліт не входять до складу правлячої еліти:

а) політична еліта; в) наукова еліта; д) інформаційна;б) бізнес-еліта; г) фінансова еліта; е) бюрократична еліта.

7. Які з наведених нижче положень є базовими для класичного лібералізму:

а) абсолютна цінність людської особистості та рівність усіх людей;б) автономія індивідуальної свободи;

в) поважання традиційних правил та норм в суспільстві;г) існування держави на основі загального консенсусу з метою збереження й захисту природних прав людини;

д) необхідність додержання ієрархії соціальних та політичних структур;

є) провідна роль держави в розвитку економіки.
8. Характер відносин та співробітництва партій між собою та іншими учасниками політичної системи охоплює зміст поняття:

а) політичний режим б) партійний плюралізм в) партійна система г) лобізм


9. Яке визначення характеризує мажоритарну виборчу систему абсолютної більшості:

а) мандати розподіляються у відповідності з кількістю отриманих голосів виборців;

б) обраним вважається кандидат, який отримав більшість голосів виборців;

в) обраним вважається кандидат, за якого віддали свої голоси більше, як 50 відсотків виборців, які прийшли на вибори.
10. Якій з форм демократії відповідає існування виборчих органів в структурі влади держави:

а) прямій б) представницькій в) афінській г) ліберальній д) локальній


11. Виберіть правильне визначення категорії «влада»:

а) влада – це феномен, що відрізняє політику від інших сфер суспільного життя;

б) влада – це феномен, характерний лише для сфер політики та економіки;

в) влада – це феномен, що характеризує взаємини людей на будь-якому рівні та у будь-якій сфері суспільного життя.
12. Хто з мислителів порівнював державу з Левіафаном – біблійним чудовиськом:

а) Дж. Локк; б) Х. Аквінський; в) Н. Макіавеллі; г) Ж.-Ж. Руссо; д) Т. Гоббс.

.


  1. Назвіть країну, у якій формою правління є президентська республіка:

а) Франція; б) США; в) Марокко; г) Україна.
14. Свободи особистості як важлива соціальна цінність є ядром наступної ідеології:

а) консерватизму; б) лібералізму; в) комунізму; г) соціал-демократизму.
  1. Яке положення відповідає поняттю «лобізм»:

а) спосіб формування політичної еліти; д) один з різновидів легітимної влади;

б) спосіб впливу груп інтересів на владу; є) різновид політичної ідеології;

г) відмінна ознака політичної партії.
16. Що таке геополітика:

а) частина політичної системи;

б) один з методів політології;

в) політична концепція, яка використовує екологічний імператив у глобальних міжнародних процесах;г) політична концепція міжнародних відносин держав, або блоків держав.


  1. Які риси характеризують демократичний політичний режим:

а) відсутність єдиної ідеології; в) монополія влади на ЗМІ;

б) джерелом влади є народ; г) політичний плюралізм.

.


  1. Теократичний політичний режим - це такий режим, за якого:

а) влада належить військовим, а політична діяльність заборонена або

різко обмежується;б) влада зосереджується у руках фанатичного релігійного клану;

в) влада належить політичному лідеру без сильних інститутів влади (окрім поліції);

г) влада належить одному політичному клану, існує багатопартійність, опозиція.
19. Виберіть риси, притаманні тоталітарному режиму:

а) високий ступінь реалізації прав людини;б) ідеологізація усього життя суспільства;

в) право народу впливати на розробку політичних рішень;г) функціонування системи всебічного контролю за поведінкою людей.
20. З наведених нижче інструментів впливу оберіть ті, які традиційно входять до важелів впливу парламенту на виконавчу владу:

а) право вотування законів в) вотум недовіри урядуб) імпічмент г) право формувати персональний склад уряду
21. Назвіть, за якої форми правління Прем’єр-міністр є повноправним головою виконавчої влади, підзвітним виключно виборчому органу влади:

а) парламентської в) президентсько-парламентської

б) президентської г) парламентсько-президентської


22. Хто з наведених нижче мислителів вказував на залежність курсу політики держави від менталітету народу та географічного положення даної країни:

а) Аристотель б) Ш.-Л. Монтеск’є в) Д. Істон г) В. Ленін д) З.Бжезинський


23. Який з наведених нижче напрямків політичної думки розглядає політику та мораль як протидіючі сфери громадського життя, які мало співпадають на практиці:

а) редукціонізм б) моральний атеїзм в) політичний плюралізм г) макіавеллізм


24. Хто є автором теорії поліархії?

а) Н. Бонапарт б) Р. Даль в) Е.Даунс г) Дж. Сартрі д) А. Пшеворські


25. Різновид політичної ідеології, який виступає за право жінок займати вищі державні посади в державі та розширення їх прав в політичній сфері називається:

а) фашизм б) гендерна демократія в) жіночий альтруїзм г) фемінізм


26. Яка з функцій політології покликана моделювати політичні процеси, передбачити шляхи їх розвитку:

а) методологічна; в) світоглядна;б) прикладна; г) прогностична
27. «Влада повинна бути абсолютною, єдиною та неподільною». Кому з представників Нового Часу належать слова?

а) Ш. Монтеск’є; в) Дж. Локк;

б) Ж.-Ж. Руссо; г) Т. Гоббс
28. З якого віку громадяни України одержують виборчі права?

а) з 18 років; б) з 21 року; в) від народження; г) з 16 років.
29. Який ресурс політичної влади найбільш залежить від ЗМІ:

а) розподіл матеріальних благ; в) інтерес;б) переконання; г) примус

30. Що з переліченого є оловною та необхідною умовою існування демократичної політичної системи:

а) можливість обирати серед багатьох кандидатів; г) наявність багатопартійностіб) реальна можливість обирати та бути обраним;

в) наявність опозиції;31. Під час створення конфедерації, держави обіймають такий статус:

а) об’єднуються в єдину державу;б) залишаються повністю незалежні у ведені зовнішньоекономічній діяльності;

в) знаходяться у примусовій співпраці;

г) не мають право вести міжнародну діяльність.
32. Яке судження відповідає концепції «правової держави»:

а) держава має бути обмежена законом;

б) заборонено все протизаконне;

в) дотримання прав та свобод громадян;

г) усі державні органи можуть вирішувати чи є людина злочинцем чи ні.


32. Визначте партійну систему України:

а) двопартійна; б) багатопартійна; в) однопартійна; г) атомізована.


33. До категорії політології не має відношення:

а) політична думка; в) політика;

б) політична система; г) політичний процесс.
34. Одним з методів політології є біхевіористській. В чому полягають його методологічні особливості?

а) у використанні категорій психоаналізу;

б) у застосуванні до вивчення політичної сфери життя суспільства методів точних і природних наук;

в) у вивченні партійних структур;

г) в аналізі локальних груп, як основної одиниці політологічної одиниці.35. До яких міжнародних організацій входить Україна:

а) ЄС; в)НАТО;

б) не входить до жодної; г) ООН.
36. Проявом політичної дії не є:

а) абсентеїзм; в) політична мобільність;

б) голосування; г) політичне функціонування.
37. Що з переліченого є оловною та необхідною умовою існування демократичної політичної системи:

а) можливість обирати серед багатьох кандидатів;б) реальна можливість обирати та бути обраним;

в) наявність опозиції;

г) наявність багатопартійності.
38. Яке з перелічених суджень відповідає Конституції України:

а) Уряд приймає державні закони;б) Уряд виконавчий орган влади;

в) Уряд не може бути зміщено Верховною Радою;

г) Уряд України – вищий виконавчий орган влади.
39. У якому році з’являється політична наука у сучасному розумінні:

а) 1991 р.; в) 1945 р.;

б) 1939 р.; г) 1948 р.;
40. Політичні відносини – це:

а) момент політичної соціалізації;

б) відносини, які виникають між соціальними групами на базі економічних питань;

в) відносини, базою яких є політична, державна влада, політичні права та обов’язки;

г) відносини між політичними лідерами.ВАРІАНТ 2
1. Політика як прояв класової боротьби трактується в:
а) марксизмі;
в) платонізмі та неоплатонізмі;
б) концепції Макса Вебера; г) біхевіоризмі.

2. Якою є мета функціонування груп тиску та груп інтересів?

а) усталений контакт зі структурами влади в) прихід до влади

б) опозиція до політики правлячої партії г) дії на захист групового інтересу
3. Теорія політичної системи при виникненні запозичує ключові положення з:

а) теології; в) кібернетики; д) біології.


б) фізики; г) лінгвістики; є) економіки.

4. Термін «харизма» в сучасній політології означає:
а) оману;
б) державний переворот;
в) перемогу в ході демократичних виборів;
г) «божий дар» - особисті якості політика, засновані на ірраціональних психічних компонентах.
5. Яке з приведених нижче визначень найбільше відповідає патріархальному типу політичної культури (за визначенням Г. Алмонда та С.Верби):

а) притаманна суспільству з несформованою політичною системою, де відсутні спеціалізовані політичні ролі та інтерес громадян до політики, а їх політичні орієнтації невіддільні від релігійних і соціальних;

б) характеризується пасивним ставленням до політичної системи, шануванням авторитету уряду, пасивністю в політичному житті тощо;

в) вирізняється чіткою орієнтацією індивідів на активну роль у політичній системі, незалежно від позитивного чи негативного ставлення до її елементів або системи загалом.
6. Які з наведених нижче положень є базовими для класичного консерватизму:

а) абсолютна цінність людської особистості та рівність усіх людей;

б) автономія індивідуальної свободи;

в) поважання традиційних правил та норм в суспільстві;

г) існування держави на основі загального консенсусу з метою збереження й захисту природних прав людини;

д) необхідність додержання ієрархії соціальних та політичних структур;

є) провідна роль держави в розвитку економіки.


7. Яке з наведених нижче визначень найбільш відповідає терміну „ реформа”:

а) форма зміни влади певною групою осіб, які знаходяться при дворі;

б) заміна одної правлячої еліти іншою, що проходить з використанням народних мас та супроводжується фундаментальною заміною соціальної структури та типу панування;

в) форма насильницької, або ненасильницької зміни голови держави чи уряду, яка приводить до влади нові політичні сили;

г) форма боротьби за владу, яка передбачає використання репресивних заходів та спирається на частину армії;

д) зміна будь-якої суттєвої форми суспільного життя за умов збереження основ її економічного та соціального ладу.

8. Які з перелічених ознак характерні пропорційній виборчій системі:

а) персональну відповідальність депутата за передвиборчі обіцянки;

б) від кожного виборчого округу в парламенті є свій представник;

в) політична структурованість суспільства та впливовість політичних партій;г) виборці обирають не персону, а політичну програму певної партії;

д) хороша обізнаність виборців щодо персональних якостей кожного з кандидатів;

є) відлагоджений зв’язок депутата з своїми виборцями.
9. Головною відмінністю політичної партії від всіх інших громадсько-політичних об’єднань є те, що вона:

а) захищає інтереси своїх прибічниківб) бореться за владу

в) об’єднує однодумців

г) висуває кандидатури на виборах в органи влади
10. Реальний стан речей в державі, яка намагається будувати демократичний політичний режим, охоплює зміст поняття:

а) імплементація б) поліархія в) демократизація г) реформа д) стратифікація


11. Парламентська республіка існує в наступних країнах:

а) Іспанії; б) Італії; в) Франції; г) Йорданії.


12. До якого історичного періоду відноситься виникнення поняття людини

як «істоти політичної»:

а) Античність б) Середньовіччя в) Новий час г) Новітній час.
13. На Вашу думку, чи існує сучасне суспільство, у якому відсутні політичні конфлікти:

а) так, це демократичне суспільство;

б) так, це тоталітарне суспільство;

в) ні, політичні конфлікти властиві будь-якому сучасному суспільству.
14. У політичну програму неолібералів покладені наступні ідеї:

а) відведення значної ролі в регулюванні економіки ринковим механізмам;

б) необхідність участі мас у політичному процесі;

в) підтримання існуючого ладу;

г) підтримка згоди між керівниками та підлеглими.


15. Поняття «політичний режим» в сучасній політології використовується для:

а) опису системи виробництва та розподілу всієї сукупності матеріальних та нематеріальних благб) опису соціального характеру та порядку відносин між керівниками та підлеглими, а також методів та ефективності володарювання в цілому

в) опису стиля правління, заснованого на репресіях та насиллі

г) опису одного з параметрів відкритого суспільства
16. Демократичному політичному режиму властиві:

а) підкорення більшості меншостіб) підкорення меншості більшості

в) підкорення всього суспільства владі одної чи декількох осіб

г) підкорення всього населення волі однієї політичної сили
17. Хто вперше ввів у науку поняття «легітимність влади»:

а) П. Сорокін; б) К. Маркс; в) М. Вебер; г) Н. Макіавеллі д) К.Маркс


18. Яке з наведених нижче положень відповідає телеологічному (з т.з. цілі) підходу до визначення сутності влади:

а) це особливий тип поводження, при якому одні люди командують, а інші підпоряються;б) це спроможність досягнення поставлених цілей;

в) це спроможність системи забезпечувати виконання її елементами прийнятих забов’язень, спрямованих на реалізацію її колективних цілей;

г) це самоорганізація людської спільноти, заснована на розділенні функцій управління та виконання.
19. Яке з наведених нижче визначень найбільш відповідає терміну «громадянське суспільство»:

а) суспільство громадян однієї країниб) неполітична сфера, яка створюється сукупністю добровільних об’єднань громадян

в) економічна основа держави

г) частина суспільства, яка бере найбільш активну участь в політичному житті країни
20. З наведених нижче інструментів впливу оберіть ті, які традиційно входять до важелів впливу виконавчої влади на законодавчу:

а) право ветування законів в) відставка уряду

б) імпічмент г) право розпуску парламенту
21. Хто є автором теорії поліархії?

а) Н. Бонапарт б) Р. Даль в) Е.Даунс г) Дж. Сартрі д) А. Пшеворські


22. Вкажіть два найвагоміших вектори міжнародної політики сучасної української держави:

а) НАТО б) Німеччина в) Польща г) Кітай д) Тайланд є) Росія


  1. Виберіть риси, притаманні тоталітарному режиму:

а) високий ступінь реалізації прав людини;

б) ідеологізація усього життя суспільства;

в) право народу впливати на розробку політичних рішень;

г) функціонування системи всебічного контролю за поведінкою людей.
24. Яке положення відповідає поняттю «лобізм»:

а) спосіб формування політичної еліти;б) спосіб впливу груп інтересів на владу;

в) один з різновидів легітимної влади;

г) різновид політичної ідеології;

д) характерна ознака політичної партії.


25. Що таке геополітика:

а) частина політичної системи;

б) один з методів політології;

в) політична концепція, яка використовує екологічний імператив у глобальних міжнародних процесах;

г) політична концепція міжнародних відносин держав або блоків держав.26. Основними напрямками сучасної етнонаціональнлї політики України є:

а) право представників національних меншин обіймати урядові посади;б) забезпечення рівноправності і фактичної рівності націй та народностей;

в) все разом;

г) можливість усіх національних меншин бути представленими у парламенті.
27. Свободи особистості як важлива соціальна цінність є ядром наступної ідеології:

а) консерватизму; б) лібералізму; в) комунізму; г) соціал-демократизму.


28. Відмінністю громадянських організацій від громадянських рухів є:

а) наявність статуту; в) немає ніяких відмінностей;

б) структурне оформлення; г) бажання влади.
29. Що є проявом політичної свідомості?

а) критика уряду; в) участь у страйках;

б) підтримка опозиції; г) участь у виборах.
30. Демократичний лад держави передбачає:

а) зосередження влади в руках однієї особи;

б) втручання держави в усі сфери суспільного життя громадян;

в) збереження та дотримання прав та свобод;

г) розшарованість населення.


31. Чи вірно, що всі партії поділяються лише за класовою ознакою?

а) ні;

б) класового розподілу партій не існує;

в) у наш час не існує класового розподілу суспільства;

г) так.
32. До характеристик унітарної держави не відноситься:

а) подвійне громадянство; в) єдина судова система;

б) єдина Конституція; г) єдина територія


33. Чи є вірним судження: кожна партія повинна мати статут та програму?

а) ні;


б) усі партії мають програму, але не всі мають статут;

в) так;

г) усі партії мають статут, але не усі мають програму.


34. Яким виборчим правом користується громадянин, який прийшов у день виборів на виборчу ділянку?

а) пасивним виборчим правом; в) і тим, і іншим;

б) активним виборчим правом; г) ніяким.


35. В якій країні зародилась епоха Відродження?

а) Франція; в) Італія;

б) Іспанія; г) Англія.
36. Які з перелічених визначень не мають відношення до функції політології?

а) прогностична; в) світоглядна;

б) виховна; г) критикувальна
37. Кому з політичних мислителів належать слова: «Государ, застосовуючи грубу силу, подібно до тварин, повинен поєднувати в собі якості лева та лисиці»?

а) Дж. Локку; в) Н. Макіавеллі;

б) Ф. Ніцше; г) Т. Гобсу.
38 Політичне мистецтво це:

а) поєднання раціональних, інтелектуальних чинників та почуттів людини у політичній діяльності;

б) прояв особистих амбіцій та властолюбства;

в) домінування над теоретико-раціональними засадами політики;

г) політична харизма особистості.


39. У залежності від участі або неучасті у здійсненні влади політичні партіїї підрозділяються на:

а) правлячі та нелегальні; в)правлячі та опозиційні;

б) опозиційні та легальні; г) легальні та нелегальні.
40. Чи є Україна суб’єктом міжнародних відносин?

а) не можу визначитись; в) так;

б) не підтримує стосунків з іншими державами; г) ні.
ВАРІАНТ 3
1. Політологія це:

а) частина теорії суспільного розвитку в) оглядова дисципліна

б) політична наука г) емпіричне знання
2. Найкращою формою правління Платон вважав:

а) тиранію б) монархію в) демократію г) олігархію


3. Кому належить наступний вислів: «Політика є концентрований вираз економіки»?

а) М. Веберу б) В.Леніну в) Л.Бальцеровичу г) В.Путіну д) В. Ющенко


4. Прибічники патріархальної теорії походження держави вважають, що вона (держава) виникла в результаті:

а) природньої еволюції людства

б) експлуатації одного класу іншим

в) Божої волі

г) насилля по відношенню до захоплених народів та територій.


5. Форма та спосіб організації вищих органів влади в державі складає зміст поняття:

а) форма державного правління в) політичний режим

б) форма державного устрою г) політична демократія


6. Якій з моделей політичної системи суспільства характерно акцентування уваги на тих процесах, що відбуваються всередині системи та призводять до ухвалення політичних рішень?

а) Д. Істона б) Г. Алмонда в) В.Парето д) Т. Парсонса


7. Що з наведеного нижче не входить в поняття «громадянське суспільство»?

а) клуби шанувальників нетрадиційної медицини

б) національно-культурні спільноти

в) депутатські комісії з питань реабілітованих

г) громадсько-політичний рух «За свободу совісті».8. Як називається форма правління, за якої держава прагне до демократії, а на практиці ще не всі показники свідчать про її існування?

а) неоавторитаризм в) поліархія

б) платонізм г) електронна демократія.
9. Яке з приведених нижче визначень найбільше відповідає активістському типу політичної культури (за визначенням Г. Алмонда та С.Верби):

а) притаманна суспільству з несформованою політичною системою, де відсутні спеціалізовані політичні ролі та інтерес громадян до політики, а їх політичні орієнтації невіддільні від релігійних і соціальних;

б) характеризується пасивним ставленням до політичної системи, шануванням авторитету уряду, пасивністю в політичному житті тощо;

в) вирізняється чіткою орієнтацією індивідів на активну роль у політичній системі, незалежно від позитивного чи негативного ставлення до її елементів або системи загалом.
10. Марксизм як ідеологічна течія ґрунтується на наступній концепції:

а) суспільного ладу, що досягається не революційною ліквідацією, а реформуванням капіталізму зі збереженням приватної власності, забезпеченням зростання середнього класу і соціального партнерства, досягненням значно вищого рівня соціальної рівності й справедливості;б) суспільно-політичний лад, який характеризується ліквідацією приватної власності та експлуататорських класів, утвердженням суспільної власності на засоби виробництва, провідної ролі робітничого класу, забезпеченням соціальної справедливості;

в) суспільний лад, заснований на ідеї безвладдя, наддержавного устрою суспільства, заміни будь-яких форм примусової влади вільними спілками та добровільними асоціаціями, за широку соціальну справедливість та формування економічного ладу на засадах принципу „кожному – за внеском”.
11. Виберіть риси, притаманні тоталітарному режиму:

а) високий ступінь реалізації прав людини;б) ідеологізація усього життя суспільства;

в) право народу впливати на розробку політичних рішень;г) функціонування системи всебічного контролю за поведінкою людей.

12. Хто вперше ввів у науку поняття «легітимність влади»:

а) П. Сорокін; б) К. Маркс; в) М. Вебер; г) Н. Макіавеллі.


13. Процес включення людини в світ політичного шляхом набуття ним основних цінностей та норм політичного життя в даному суспільстві називається:

а) політичною інституціоналізацією в) політичною соціалізацією

б) політичною індустріалізацією г) політичною свідомістю.
14. Різновид політичної ідеології, який виступає за право жінок займати вищі державні посади в державі та розширення їх прав в політичній сфері називається:

а) сепаратизм б) гендерна демократія в) жіночий прагматизм г) фемінізм


15. Хто є автором теорії поліархії?

а) Платон б) Р. Даль в) В. Ленін г) Дж. Сарторі д) Ж.-Ж. Руссо


16. З наведених нижче інструментів впливу оберіть ті, які традиційно входять до важелів впливу парламенту на виконавчу владу:

а) право ветування законів в) вотум недовіри урядуб) імпічмент г) право формувати персональний склад уряду
17. Який з наведених нижче напрямків політичної думки розглядає політику та мораль як протидіючі сфери громадського життя, які мало співпадають на практиці:

а) редукціонізм б) моральний атеїзм в) політичний плюралізм г) макіавеллізм


18. Терпляче ставлення до думки іншого називається:

а) компроміс б) плюралізм в) толерантність г) пацифізм д) демократія


19. Яке з наведених нижче визначень найбільш відповідає терміну «громадянське суспільство»:

а) суспільство громадян однієї країниб) неполітична сфера, яка створюється сукупністю добровільних об’єднань громадян

в) економічна основа держави

г) частина суспільства, яка бере найбільш активну участь в політичному житті країни
20. В різних політичних вченнях – форма держави, де влада належить небагатьом найкращим, називається:

а) олігархія б) медіакратія в) аристократія г) деспотія д) комунізм


21. Розділ політичної теорії, що всебічно вивчає владу як політичний феномен, називається:

а) партологією б) кратологією в) ідеократією г) біхевіоризмом д) медіакратією


22. Вкажіть два найвагоміших вектори міжнародної політики сучасної української держави:

а) Німеччина б) НАТО в) Польща г) Кітай д)Монголія є) Росія


23. Який з наведених нижче напрямків політичної думки розглядає політику та мораль як протидіючі сфери громадського життя, які мало співпадають на практиці:

а) редукціонізм б) моральний атеїзм в) політичний плюралізм г) макіавеллізм


24. Принцип розподілу влад передбачає існування трьох гілок влади:

а) законодавчої б) народної в) виконавчої г) президентської д) судової є) кримінальної
25. Хто є автором наступного вислову: «Щоб не було можливостей зловживати владою, необхідний таких порядок речей, за якого різні влади мали б змогу стримувати одна іншу»:

а) Т. Джефферсон б) Ж.-Ж. Руссо в) Ш.-Л. Монтеск’є г) Т. Гоббс д) Т. Шевченко


26.Політика виникла:

а) з появою класів та держави; в) в період родових відносин;

б) на сучасному етапі; г) з появою капіталізму


27. Кому належить вислів «Демократія – найгірша форма правління, але кращої ніхто поки що не придумав»?

а) Б. Клінтону; в) Платону;

б) Арістотелю; г) У. Черчелю

28. З якого року громадянин України має право бути обраним у законодавчій орган?

а) з 25 років; в) з 21 року;

б) з 45 років; г) з 30 років.
29.Політичну систему України політологія характеризує як:

а) авторитарна політична;

б) політична система країн, які розвиваються;

в) демократична політична система;г) перехідна форма від авторитаризму до демократії
30. Інструменталістська функція політології полягає:

а) у визначенні та розробці можливого ходу політичного розвитку;б) у розробці ефективних методів політичного дослідження;

в) у розробці ефективних методів реформування суспільства;

г) у залученні індивіду до певної політичної культури


31. Хто з середньовічних політичних мислителів обґрунтував необхідність державної влади?

а) Фортеск’ю; в) Августин;

б) Фома Аквінський; г) Падуанський;
32. Елемент політичної системи, який відстоює та захищає інтереси різних прошарків суспільства:

а) політичні партії; в) церква;б) громадські організації та рухи; г) групи лоббі.
33.Яке з перелічених суджень відповідає Конституції України:

а) Уряд приймає державні закони;б) Уряд виконавчий орган влади;

в) Уряд не може бути зміщено Верховною Радою;

г) Уряд України – вищий виконавчий орган влади.
34. Що є проявом політичної свідомості?

а) критика уряду; б) підтримка опозиції; в) участь у страйках; г) участь у виборах.


35. Відмінністю громадянських організацій від громадянських рухів є:

а) наявність статуту; в) немає ніяких відмінностей;

б) структурне оформлення; г) бажання влади.
36. Загальна Декларація прав людини була прийнята у:

а) після розпаду СРСР; б) 1945 р.; в) 1948 р.; г) 1941 р.;


37. Поняття «правляча еліта» по відношенню до «політичної еліти»:

а) є абсолютно тотожним поняттям;б) є більш широким поняттям, що вбирає в себе політичну еліту

в) поняття «політична еліта» вбирає в себе правлячу еліту;

г) ці поняття відображають зовсім різні за походженням групи осіб.
38. Що з переліченого є оловною та необхідною умовою існування демократичної політичної системи:

а) можливість обирати серед багатьох кандидатів;б) реальна можливість обирати та бути обраним;

в) наявність опозиції;

г) наявність багатопартійності.
39.Інституційний метод це:

а) збір та аналіз фактів реального політичного життя та дослідженні їх з соціологічної точки зору;

б) вивчення політичної поведінки та її місце в політичному житті суспільства;

в) вивчення інститутів, завдяки яким здійснюється політична діяльність;

г) оцінка та вивчення історичного минулого та використання одержаних даних у прогнозуванні майбутнього.


40. Хто вперше ввів у науку поняття «легітимність влади»:

а) П. Сорокін; б) К. Маркс; в) М. Вебер; г) Н. Макіавеллі д) К.МарксВАРІАНТ 4
1. Який з наведених нижче методів аналізу політичної дійсності дозволяє виявити спільне та відмінне в об’єктах, що досліджуються, та на їх основі зробити висновки:

а) інституціонального в) біхевіористськогоб) компаративістського г) мережевого.
2. Аристотель вважав демократію правильною формою правління.

а) вірно б) не вірно.


3. Назвіть дві основні форми державного правління:

а) демократія та республіка в) монархія та парламентаризмб) монархія та республіка г) демократія та авторитаризм.
4. Якій з моделей політичної системи суспільства характерно акцентування уваги на тих процесах, що відбуваються всередині системи та призводять до ухвалення політичних рішень?

а) Д. Істона б) Г. Алмонда в) В.Парето д) Т. Парсонса


5. Якому політичному режиму властиве контролювання політичної сфери суспільства при збереженні ринкових відносин в галузі економіки:

а) авторитаризму в) тоталітаризму

б) демократії г) неототалітаризму.


6. Форма демократії, за якої людина постійно бере участь в процесі прийняття політичних рішень, називається:

а) пряма демократія в) локальна демократія

б) представницька демократія г) опосередкована демократія.7. Яке з приведених нижче визначень найбільше відповідає підданському типу політичної культури (за визначенням Г. Алмонда та С.Верби):

а) притаманна суспільству з несформованою політичною системою, де відсутні спеціалізовані політичні ролі та інтерес громадян до політики, а їх політичні орієнтації невіддільні від релігійних і соціальних;б) характеризується пасивним ставленням до політичної системи, шануванням авторитету уряду, пасивністю в політичному житті тощо;

в) вирізняється чіткою орієнтацією індивідів на активну роль у політичній системі, незалежно від позитивного чи негативного ставлення до її елементів або системи загалом.


8. Які з наведених нижче положень є базовими для класичного консерватизму:

а) абсолютна цінність людської особистості та рівність усіх людей;

б) автономія індивідуальної свободи;

в) поважання традиційних правил та норм в суспільстві;

г) існування держави на основі загального консенсусу з метою збереження й захисту природних прав людини;

д) необхідність додержання ієрархії соціальних та політичних структур;

є) провідна роль держави в розвитку економіки.


9. Яке з наведених нижче визначень найбільш відповідає терміну „ державний переворот”:

а) форма зміни влади певною групою осіб, які знаходяться при дворі;

б) заміна одної правлячої еліти іншою, що проходить з використанням народних мас та супроводжується фундаментальною заміною соціальної структури та типу панування;

в) форма насильницької, або ненасильницької зміни голови держави чи уряду, яка приводить до влади нові політичні сили;

г) форма боротьби за владу, яка передбачає використання репресивних заходів та спирається на частину армії;

д) зміна будь-якої суттєвої форми суспільного життя за умов збереження основ її економічного та соціального ладу.
10. Яке визначення характеризує мажоритарну виборчу систему абсолютної більшості:

а) мандати розподіляються у відповідності з кількістю отриманих голосів виборців;

б) обраним вважається кандидат, який отримав більшість голосів виборців;

в) обраним вважається кандидат, за якого віддали свої голоси більше, як 50 відсотків виборців, які прийшли на вибори.
11. Розділ політичної теорії, що всебічно вивчає політичні партії як політичний інститут, називається:

а) партологією б) кратологією в) ідеократією г) біхевіоризмом д) медіакратією
12. Хто є автором наступного вислову: «Щоб не було можливостей зловживати владою, необхідний таких порядок речей, за якого різні влади мали б змогу стримувати одна іншу»:

а) Т. Джефферсон б) Ж.-Ж. Руссо в) Ш.-Л. Монтеск’є г) Т. Гоббс д) Т. Шевченко


13. В різних політичних вченнях – форма держави, де влада належить небагатьом найкращим, називається:

а) олігархія б) медіакратія в) аристократія г) деспотія д) комунізм14. Які функції політика виконує в суспільстві:

а) вираз владно значимих інтересів всіх груп та верств населення даної країни

б) послаблення керівництва суспільними процесами

в) формування правової культури

г) забезпечення правового порядку в державі


15. Процес включення людини в світ політичного шляхом набуття ним основних цінностей та норм політичного життя, притаманних даному суспільству, називається:

а) політичною інституціоналізацією в) політичною соціалізацією

б) політичною поведінкою г) політичною свідомістю.
16. Принцип розподілу влад передбачає існування трьох гілок влади:

а) законодавчої б) народної в) виконавчої г) президентської д) судової є) кримінальної
17. Назвіть, за якої форми правління Прем’єр-міністр є повноправним головою виконавчої влади, підзвітним виключно виборчому органу влади:

а) парламентської в) президентсько-парламентської

б) президентської г) парламентсько-президентської


18. Яке з наведених нижче положень відповідає телеологічному (з т.з. цілі) підходу до визначення сутності влади:

а) це особливий тип поводження, при якому одні люди командують, а інші підпоряються;б) це спроможність досягнення поставлених цілей;

в) це спроможність системи забезпечувати виконання її елементами прийнятих забов’язень, спрямованих на реалізацію її колективних цілей;

г) це самоорганізація людської спільноти, заснована на розділенні функцій управління та виконання.

19. У політичну програму неолібералів покладені наступні ідеї:

а) відведення значної ролі у регулюванні економіки ринковим механізмам;

б) необхідність участі мас у політичному процесі;

в) підтримання існуючого ладу;

г) підтримка згоди між керівниками та керуючими.


20. Виберіть риси, притаманні тоталітарному режиму:

а) високий ступінь реалізації прав людини;б) ідеологізація усього життя суспільства;

в) право народу впливати на розробку політичних рішень;г) функціонування системи всебічного контролю за поведінкою людей.
21. На Вашу думку, чи існує сучасне суспільство, у якому немає політичних конфліктів:

а) так, це демократичне суспільство;

б) так, це тоталітарне суспільство;

в) ні, політичні конфлікти властиві будь-якому сучасному суспільстві.
22. У якій з названих країн формою правління є президентсько-парламентська республіка:

а) Великобританія б) Франція в) Німеччина г) Японія23. Виберіть визначення, яке відповідає інтегративній політичній культурі:

а) цей тип культури поєднує різні субкультури;

б) цей тип відрізняє високий рівень протистояння між субкультурами;

в) цей тип культури характеризується мінімальним набором субкультур;

г) цей тип культури відрізняє низький рівень довіри між носіями різних субкультур.


24. Під категорією «політична влада» в правовій державі розуміється:

а) використання елітою своїх переваг

б) вміння нав’язати свою волю іншому

в) управління сильних слабкими

г) делегування суспільством державі політичних повноважень.
25. Біхевіористські концепції влади аналізують:

а) системну природу влади

б) несвідомі мотиви, які вливають на владні рішення

в) рольові відносини в процесі здійснення владиг) поведінкові аспекти владних відносин.
26. Які з нижче перелічених об’єктів дослідження є для біхевіоризму вихідними?

а) політична поведінка; в) процесс прийняття рішень;

б) політичні цінності; г) політичні інститути.27. Якому політичному ідеологу належать слова: «Всі люди від природи добрі та лише завдяки суспільним інститутам вони стають поганими »:

а) К. Марксу; в) В. Леніну;

б) Г. Гегелю; г) Ж.-Ж. Руссо.
28. Олігархія це:

а) влада гідніших; в) влада більшості;б) влада багатіїв; г) влада народу.
29. З якого року громадянин України має право бути обраним у законодавчій орган?

а) з 25 років; в) з 21 року;

б) з 45 років; г) з 30 років.
30. За класифікацією Г. Алмонда, політичні системи поділяються на:

а) англо-американська, континентально-європейська, до індустріальна і тоталітарна;

б) до індустріальні та постіндустріальні;

в) традиційні, харизматичні та раціональні;

г) євроазійські та континентальні.


31. До характеристик унітарної держави не відноситься:

а) подвійне громадянство; в) єдина судова система;

б) єдина Конституція; г) єдина територія
32. Яким документом на виборчій дільниці встановлюють особистість виборця:

а) читатський квиток; в) посвідчення водія;

б) загранпаспорт; г) загальногромадянський паспорт
33. Що є проявом політичної свідомості?

а) критика уряду; в) участь у страйках;

б) підтримка опозиції; г) участь у виборах .
34. Які з перелічених визначень не мають відношення до функції політології?

а) прогностична; в) світоглядна;

б) виховна; г) критикувальна.
35. Коли виникла політична думка Київської Русі?

а) з появою української народності; в) з прийняттям Християнства;

б) в епоху козацтва; г) на початку I ст. нової ери.
36. Політичне мистецтво це:

а) поєднання раціональних, інтелектуальних чинників та почуттів людини у політичній діяльності;

б) прояв особистих амбіцій та властолюбства;

в) домінування над теоретико-раціональними засадами політики;

г) політична харизма особистості.


37. До структури політики не відносимо:

а) органи внутрішніх справ;

б) громадські організації;

в) сукупність органів законодавчої, виконавчої та судової гілок влади;

г) партійні та громадсько-політичні інститути.


38. Визначте, з нижченаведених глобальну проблему суспільства:

а) кримський конфлікт;

б) налагодження міжнародних стосунків;

в) виплата забаргованості по заробітній платі

г) терроризм.
39. За яких часів громадянське суспільство було відокремлено від держави:

а) Відродження; б) Просвітництво; в) Новий час; г) Новітній час.


40. Системний метод був розроблен:

а) Г. Алмонд; в) М. Вебером;

б) Арістотелем; г) Д. Істоном та Т. Парсонсом.

ВАРІАНТ 5
1. Політологія це:

а) частина теорії суспільного розвитку в) оглядова дисципліна

б) політична наука г) емпіричне знання
2. Яка з наведених нижче проблем не була предметом дослідження політичної думки Стародавнього Сходу:

а) дихотомія суспільства в) мудрість політиківб) парламентаризм г) ефективність влади.
3. Прибічники теократичної теорії походження держави вважають, що вона (держава) виникла в результаті:

а) природньої еволюції людства

б) експлуатації одного класу іншим

в) Божої волі

г) насилля по відношенню до захоплених народів та територій.


4. Головною ознакою республіки як форми державного правління є:

а) існування Президента в) існування парламенту

б) систематичність виборов г) наявність опозиції.
5. За якої форми державного устрою незначна частина влади зосереджена в центрі, а на місцях дозволяється певна самостійність територіальних одиниць?

а) федерації б) унітаризмі в) конфедерації г) імперії.
6. Яка з перелічених нижче підсистем політичної системи суспільства є зайвою (згідно концепції Г. Алмонда):

а) інституціональна г) розподільча

б) комунікативна д) культурна

в) ідеологічна е) розважальна7. Форма пасивної участі людини або групи в політиці, що характеризується відмовою від участі політичному житті держави, називається:

а) абсентеїзм в) анархізм д) популізм

б) лобізм г) пацифізм є) конформізм


8. Сучасна соціал-демократична ідеологічна течія ґрунтується на наступній концепції:

а) суспільного ладу, що досягається не революційною ліквідацією, а реформуванням капіталізму зі збереженням приватної власності, забезпеченням зростання середнього класу і соціального партнерства, досягненням значно вищого рівня соціальної рівності й справедливості;

б) суспільно-політичний лад, який характеризується ліквідацією приватної власності та експлуататорських класів, утвердженням суспільної власності на засоби виробництва, провідної ролі робітничого класу, забезпеченням соціальної справедливості;

в) суспільний лад, заснований на ідеї безвладдя, наддержавного устрою суспільства, заміни будь-яких форм примусової влади вільними спілками та добровільними асоціаціями, за широку соціальну справедливість та формування економічного ладу на засадах принципу „кожному – за внеском”.
9. Яка з форм державного правління закріплена чинним законодавством в сучасній Україні:

а) монархія в) диктатура пролетаріата

б) унітаризм г) змішана республіка
10. Який тип міжнародних відносин ніколи не існував у світі:

а) балансу сил; в) співробітництва і взаємодопомоги;б) культурного братерства; г) панування і підкорення.
11. Що з переліченого нижче не входить до системи державних органів:

а) Секретаріат Президента в) Парламентб) органи охорони громадського порядку г) політичні партії

12. Під категорією «політична влада» в правовій державі розуміється:

а) використання елітою своїх переваг

б) вміння нав’язати свою волю іншому

в) управління сильних слабкимиг) делегування суспільством державі політичних повноважень.
13. Розділ політичної теорії, що всебічно вивчає владу як політичний феномен, називається:

а) партологією б) кратологією в) ідеократією г) біхевіоризмом д) медіакратією


14. Терпляче ставлення до думки іншого називається:

а) компроміс б) плюралізм в) толерантність г) пацифізм д) демократія


15. Який з наведених нижче напрямків політичної думки розглядає політику та мораль як протидіючі сфери громадського життя, які мало співпадають на практиці:

а) редукціонізм б) моральний атеїзм в) політичний плюралізм г) макіавеллізм


16. Яке з наведених нижче визначень найбільш відповідає терміну «громадянське суспільство»:

а) суспільство громадян однієї країниб) неполітична сфера, яка створюється сукупністю добровільних об’єднань громадян

в) економічна основа держави

г) частина суспільства, яка бере найбільш активну участь в політичному житті країни.
17. З наведених нижче інструментів впливу оберіть ті, які традиційно входять до важелів впливу виконавчої влади на законодавчу:

а) право ветування законів в) відставка уряду

б) імпічмент г) право розпуску парламенту


18. Яке з наведених нижче положень відповідає телеологічному (з т.з. цілі) підходу до визначення сутності влади:

а) це особливий тип поводження, при якому одні люди командують, а інші підпоряються;б) це спроможність досягнення поставлених цілей;

в) це спроможність системи забезпечувати виконання її елементами прийнятих забов’язень, спрямованих на реалізацію її колективних цілей;

г) це самоорганізація людської спільноти, заснована на розділенні функцій управління та виконання.
19. Теократичний політичний режим - це такий режим, за якого:

а) влада належить військовим, а політична діяльність заборонена або різко обмежується;б) влада зосереджується у руках фанатичного релігійного клану;

в) влада належить політичному лідеру без сильних інститутів влади (окрім поліції);

г) влада належить одному політичному клану, але існує багатопартійність, опозиція.
20. Що таке геополітика:

а) частина політичної системи;

б) один з методів політології;

в) політична концепція, яка використовує екологічний імператив у глобальних міжнародних процесах;г) політична концепція міжнародних відносин держав або блоків держав.
21. У якій з названих країн формою правління є президентсько-парламентська республіка:

а) Великобританія б) Франція в) Німеччина г) Японія


22. Хто з мислителів порівнював державу з Левіафаном – біблійним чудовиськом:

а) Дж. Локк; в) Х. Аквінський; д) Б. Спіноза

б) Н. Макіавеллі; г) Ж.-Ж. Руссо; є) Т. Гоббс.
23. Яке положення відповідає поняттю «лобізм»:

а) спосіб формування політичної еліти;б) спосіб впливу груп інтересів на владу;

в) один з різновидів легітимної влади;

г) різновид політичної ідеології;

д) відмінна ознака політичної партії.


24. Основним суб’єктом політики є:

а) Конституція б) людина в) правова система г) економіка д) гроші


25. Частина політичної еліти, яка представлена політичними лідерами опозиційних сил, називається:

а) контр-еліта б) конкуруюча еліта в) бліц-еліта г) пасивна еліта д) лобі-еліта
26. На Вашу думку, чи існує сучасне суспільство, у якому відсутні політичні конфлікти:

а) так, це демократичне суспільство;

б) так, це тоталітарне суспільство;

в) ні, політичні конфлікти властиві будь-якому сучасному суспільству.
27. Функція політології, яка дає можливість зрозуміти політичну реальність, розкрити зміст політичних явищ, оцінити політичне життя називається:

а) теоретико-пізнавальна; в) виховна;

б) прогностична; г) світоглядна


28. Кому належить відкриття закону «залізної олігархії»?

а) Алмонд; в) Парето-Моска;

б) Михельс; г) Вебер.
29. Легітимне панування німецький вчений М. Вебер розумів як:

а) спадкування законного представника;б) панування, яке визнано з боку керованих індивідів;

в) владу, яка спирається на насильство;

г) гармонійне існування різних соціальних груп.
30. Хто з політичних мислителів XIX ст. є засновником української політології?

а) М. Костомаров; в) С. Подолинський;б) М. Драгоманов; г) В. Антонович.
31. Який з методів політології розглядає політичну сферу як цілісність взаємодіючих між собою елементів:

а) соціологічний; в) інструменталістський;

б) біхевіористській; г) системний
32. Кого з перелічених мислителів можна віднести до засновників концепції держави?

а) І. Кант; в) Н. Макіавеллі;

б) В. Паретто; г) Платон
33. Політичну систему України політологія характеризує як:

а) авторитарна політична;

б) політична система країн, які розвиваються;

в) демократична політична система;г) перехідна форма від авторитаризму до демократії
34. Хто з великих італійських гуманістів ввів у політичну науку загальне поняття «Держава»?

а) Меттео Пальмієрі; в) Алеманно Рінуччіні;б) Ніколо Макіавеллі; г) Джордано Бруно.
35. В структуру політичної свідомості не входить:

а) політична теорія; в) політична психологія;

б)політична пропаганда; г) політична ідеологія.


36. Який з нижче перелічених елементів політичної системи виконує комунікативну функцію?

а) ЗМІ; в) церква;

б) групи лоббі; г) держава


37. Адміністративно-територіальні одиниці унітарної держави мають можливість проводити самостійно зовнішньоекономічну діяльність?

а) так, але вони повинні обов’язково сплачувати податки в державну казну;

б) так;

в) ні;

г) так, але вони повинні звітувати перед центральними органами влади.


38. Яке з перелічених суджень відповідає Конституції України:

а) Уряд приймає державні закони;б) Уряд виконавчий орган влади;

в) Уряд не може бути зміщено Верховною Радою;

г) Уряд України – вищий виконавчий орган влади.

39. Назвіть функції держави:

а) систематизуючи; б) всі відповіді вірні; в) законотворча; г) управлінська


40. У президентській республіці уряд несе політичну відповідальність:

а) перед усіма переліченими органами; в) перед президентом;б) перед парламентом; г) перед судом.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка