Важливим напрямком управління сучасним навчальним закладомСторінка1/4
Дата конвертації24.04.2016
Розмір0.6 Mb.
  1   2   3   4
Важливим напрямком управління

сучасним навчальним закладом

є забезпечення розвитку педагогічної

системи закладу шляхом

опанування інновацій.

Сучасна школа покликана забезпечити підготовку підростаючого покоління до життя в новому демократичному суспільстві. Головним її завданням є виховання молоді, здатної удосконалити оточуючий світ, перебудувати соціально культурний-економічний і культурний уклад життя оновленого суспільства. Школа як навчально-виховна система повинна стати адаптивною, такою, що може пристосуватися до кожної дитини, може дати кожному можливість реалізації власного освітнього шляху одержання освіти. Основне освітнє кредо можна сформулювати так:Освіта=знання; знання=сила, сила=упевненість, упевненість=повага; повага=шастя.

Складності у вирішенні питань освіти та виховання висунули проблему сьогодення - створення освітньо- виховного середовища для виявлення, розвитку і саморозвитку учасників навчально - виховного процесу.

Педагогічно організоване середовище нашого закладу покликане реалізувати освітні і виховні завдання сучасності. Умови забезпечення педагогічно організованого середовища у школі відповідають таким критеріям:

1.Школа - це соціально-педагогічне утворення, складова системи неперервної освіти в мікрорайоні, метою діяльності якого є як виховання особистості, так і формування справжнього навчально-виховного середовища для дітей та дорослих;

2.Ураховувано особливості закладу, у якому взаємодіють шкільні та дошкільні системи: дитячий колектив від 3-х років до 6-и років, з 1 по 11 клас; педагогічний колектив об'єднує вчителів школи та вихователів дошкільного закладу; адміністрація та обслуговуючий персонал.

3.З метою забезпечення соціально-виховної роботи в соціумі створено оптимальний режим, розклад занять та організовано позакласну діяльність, удосконалюється та раціонально викорисовується соціально-матеріальне середовище, забезпечуєтьсяі взаємозв'язок між дошкільною, початковою і середньою ланками освіти з метою послідовного вирішення завдань ефективної соціалізації дітей.

Вище названі вимоги визначили вибір організаційно-педагогічних умов забезпечення педагогічного середовища закладу. На нашу думку, реалізація сучасних освітніх завдань найрезультативнішою є тоді , коли робота адміністрації направлена на створення:

1. Раціонально організованого педагогічного середовища в навчальних класах, спортивному, музичному залах та інших предметних кабінетах (бібліотека, комп'ютерний клас, біологічний кабінет тощо), дошкільних групах, ігрових майданчиках.

2.Інтеграцію соціально-виховних зусиль шкільної та позашкільної системи, батьків і громадськості села.

3.Доцільно організованого спілкування та співробітництва вихованців, молодших школярів та школярів середньої ланки в умовах різновікового дитячого колективу (проведення екскурсій учнями, театралізовані вистави, колективні справи).

4.Забезпечення соціальної компетентності кожного вихованця та учня закладу : (куточки національної, екологічної, правової, професійної, історичної освіти та ін.)

5. Нами створено модель здорової особистості, яка, на нашу думку, відповідає сучасним завданням.

Протягом цього навчального року було створено 11 класів з українською мовою та 1 клас із російською мовою навчання, Навчається в школі 226 учнів, функціонувала група продовженого дня для учнів 1-4 класів, працювало 4 групи в дошкільному закладі (114 вихованців, на кінець року - 112). Проведений облік дітей віком від 0 до 18 років виявив, що у мікрорайоні проживає 277 (184 дошкільників) дітей, а підлягають навчанню на одержання середньої освіти – 259 учнів. У НВК навчається 201 учень, у інших навчальних закладах - 32 , що складає 12 % від загальної кількості. Здобувають освіту в закладах різного типу 23 учнів. 3 учні 6- річного віку не охоплені навчанням у зв’язку із заявами батьків. У дошкільному закладі виховується 112 дітей, що становить 80 % від кількості дітей, що підлягають охопленню дошкільною освітою (від 2 до 6 років - 140 що складає 85%, охоплення дошкільною освітою. Діти 5-річного віку охоплені вихованням у НВК -26, що становить 72%, у інших дошкільних закладах – 3, що складає 9%., тобто дошкільною освітою охоплено 81% п’ятирічок. Сім дітей не відвідують ДНЗ, вони охоплені соціально – педагогічним патронатом.. Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою від загальної кількості – 89%.

Виконуючи основні стратегічні завдання сучасної освіти, я намагаюся дотримуватися принципів керівництва закладом, які сприяють режиму розвитку:  • Створення системи наступності традицій.

  • Впровадження інновацій.

  • Моніторинг якості освіти

Творчий учитель соціально корисний не тільки результатами своєї особистої праці, а й тим, що він дух творчості передає іншим

Головна мета керівника- створення колективу, здатного прогресувати, розвиватися, тобто такого, що складається з працівників, які творчо та нетрадиційно мислять, упроваджують новітні технології, беруть участь у переважній більшості ланок управлінського процесу. Саме шкільна методична робота направлена на вивчення та впровадження інноваційного підходу до навчання та виховання, на розвиток творчої активності  педагога, підвищення професійної компетентності, відповідальності, постійне вдосконалення навичок самостійної роботи вчителя. З цією метою в НВК працювали шкільні методичні об’єднання вчителів початкових класів, вчителів природничо-математичного циклу, вчителів суспільно-гуманітарного циклу, класних керівників, вихователів. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання.

Протягом 2014-2015 навчального року шкільне методичне об’єднання вчителів початкових класів (керівник Орлова Л.О.) працювало над проблемним питанням «Впровадження нових Державних стандартів початкової освіти для формування компетентної особистості молодшого школяра», для розв’язання якого опрацьовані теми: «Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2014-2015 навчальному році»;  «Використання ІКТ на уроках у початкових класах. Інтерактивні методи у структурі уроку»; «Удосконалення мовленнєвого розвитку молодших школярів».

Шкільне методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Глущенко Т.О.) працювало над реалізацією проблеми: «Впровадження інноваційної діяльності в умовах введення нових Державних стандартів базової та повної загальної середньої освіти». На засіданнях ПМОВ формували уміння самоаналізу уроку, обговорювали відкриті уроки та надавали колегам відповідні рекомендації, опрацювали рекомендації щодо формування комунікативної компетентності учнів на уроках суспільно-гуманітарного циклу.

Над проблемою «Удосконалення методичної культури, розвиток потенційних творчих можливостей, інноваційної діяльності педагогів як засіб формування успішного учня та вихованця» працювало ПМО вчителів природничо-математичного циклу (керівник Пономаренко К.С.). Членами МО опрацьовані питання: «Самостійна робота як засіб розвитку критичного мислення. Роль вчителя в організації самостійної роботи учнів», «Робота з обдарованими дітьми. Розвиток інтересу школярів до вивчення природничих наук», «Уміння орієнтуватися в інформаційному просторі шляхом використання проектних технологій на уроках з предметів природничо-математичного циклу», проведено обмін досвідом щодо проведення консультацій до ДПА та ЗНО, обговорено відповідність календарного планування до програм та наявних підручників.

Робота ШМО класних керівників (керівник Марченко А.О.) у 2014-2015  навчальному році була спрямована на розвиток творчої особистості класних керівників, підвищення їх професійної майстерності, набуття ними практичних навичок, необхідних для здійснення виховного процесу. Роботу було зорієнтовано на реалізацію проблеми «Формування національної свідомості та виховання духовно вільної, творчої, гармонійно розвиненої особистості». На засіданнях МО вивчені питання громадянського виховання підлітків як соціально-педагогічної проблеми, використання у школі державної та шкільної символіки, форми індивідуальної роботи з батьками, сучасні способи представлення досягнень (портфоліо учня, класного колективу, рейтингова оцінка учня), методи впливу на розвиток особистості, культури поведінки та спілкування вихованця. Формування національної свідомості через вивчення культури та історії української держави

ШМО вихователів (керівник Макаренко Ю.О.) працювало над темою «Реалізація диференційованого підходу як засобу розвитку пізнавальної діяльності дошкільників». Вся робота була націлена на підвищення професійного рівня та фахової майстерності педагогів.

Серед вихователів проведено дискусію «Педагогічна компетентність сучасного педагога», під час якої проведено анкетування «Виховання дітей у грі», за результатами якого 3 педагоги мають високий рівень володіння методикою, ще 4 – достатній рівень.

Під час проведення практикумів «Патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку» та «Трудове виховання дітей в родині та дитячому садку» були розроблені методичні рекомендації для вихователів «Організація патріотичного виховання в умовах дошкільного закладу» та поради для батьків щодо формування навичок самообслуговування у дошкільників у дітей в умовах сім’ї. Педагоги ділилися своїми надбаннями з питання організації навчально – виховного процесу на засіданні у клубі педагогічної взаємодії «А я роблю так».

Членами творчої групи «Вдосконалення професійної компетентності вчителя шляхом впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технології» розроблялися моделі уроку згідно з проблемою впровадження інформаційних технологій, проведений практикум «Показ елементів уроків членів творчої групи з використанням інформаційних технологій навчання», постійно поповнювалася сторінка «Методичної скарбниці» на шкільному сайті методичними розробками щодо використання ІТ. З метою формування ІКТ- компетентності педагога у НВК було організовано роботу творчого модуля «Технологія побудови уроку за інформаційно-комунікаційною системою». Роботу модуля було організовано за градацією педагогів, що використовують комп’ютер у своїй роботі.

Протягом місячника педмайстерності вчителі та вихователі НВК проводили відкриті уроки, заняття, позакласні заходи в межах  загальношкільних предметних тижнів та класні години,  Система відкритих заходів зумовила прискорення, послідовне впровадження в практику досягнень психолого-педагогічної науки. Більшість занять відзначалися високою методичною культурою й результативністю праці педагогів та вихованців.

Всі заходи проведені з використанням мультимедійних презентацій, підготовлених педагогами та учнями. На уроках застосовувалися методи  інтерактивної технології,  диференційованого навчання, розвитку критичного мислення, створення ситуації успіху, проектної технології, різноманітні активні форми організації навчальної діяльності учнів (дидактичні ігри, інсценування, роботу групах та ін.)

Всього за рік проведено 35 відкритих уроків, занять, позакласних заходів. Графік проведення відкритих уроків, позакласних  та виховних заходів виконаний на 100%.

Серед масових форм методичної роботи протягом 2014-2015 навчального року проведені психолого-педагогічний семінар «Розвиток педагогічної компетентності через єдиний інформаційний простір», проблемний семінар «Форми контролю та оцінювання», науково-практична конференція «Умови, можливості та основні напрямки використаня ІКТ в НВП ». На засіданнях педагогічної ради аналізувалася успішність вихованців закладу за семестр,  керівники шкільних методичних об’єднань звітували про діяльність членів формування, розглядалися результати вивчення стану викладання предметів (української мови та літератури, хімії, біології, природознавства).

Педагоги НВК відвідували районні семінари, на яких представляли свої погляди і досвід з теми заходу. Як учитель української мови та літератури, працюю над підвищенням свого методичного рівня, удосконалюю методи проведення уроків, опановую ІКТ. На уроки готую презентації, проводжу для колег відкриті уроки. Мій вихованець, учень 7 класу посів ІІІ місце в районній олімпіаді з української мови.

Значні зусилля були спрямовані на надання дієвої допомоги педагогічним працівникам, особливо молодим, у підвищенні їхньої професійної майстерності. В закладі 1 молодий спеціалісти: вчитель інформатики Оніщенко М.С. якому постійно надавалася індивідуальна консультативна допомога.

Протягом року педагоги НВК підвищували свій професійний рівень шляхом самоосвіти та навчання на курсах підвищення кваліфікації. Курси протягом 2014-2015 н.р. пройшли Циганко Д.О., вчитель предмету «Захист Вітчизни», Возгріва К.М., вчитель історії, Макаренко Ю.О. вихователь ДЗ, Кравець А.А. музичний керівник, Калініченко О.Є. , вчитель хімії. Під час проходження курсів педагоги показали достатній та високий рівень як фаховий так і з ІКТ.

Підвищенню освітнього рівня педагогів значною мірою посприяла проведена в установленому порядку атестація. Прозора, об’єктивна й кваліфікована оцінка діяльності й заохочення кращих підвищує персональну відповідальність за якість педагогічної праці, стимулює вдосконалення методичної майстерності й розвиток творчої ініціативи.

За результатами атестації підвищили кваліфікаційний рівень вихователь Макаренко Ю.О. (встановлено І кваліфікаційну категорію), вчителі Калініченко О.Є. та Марченко А.О. (встановлено ІІ кваліфікаційну категорію), підтвердили свій фаховий рівень Шовкун Н.Г.., Вихователь ДЗ (відповідає раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та званню «Вихователь-методист»), Максимовська О.П. педагог-організатор (відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст І категорії»,) Роговенко О.П., вихователь ГПД (відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст І категорії».

В ході атестації було проведено творчий звіт педагогів, що атестуються, «До успіху через співпрацю з дітьми», під час якого педагоги демонстрували свої надбання, ділилися досвідом роботи з колегами.

Слід відмітити, що в організації методичної роботи є ряд проблем:

- недостатня діагностична база для задоволення потреб і запитів педагогів у професійному зростанні;

- відсутність систематизованих напрацювань: з роботи над обраною проблемою, вчителів з проведення предметних тижнів, класних керівників - з досвіду роботи з класом, вихователів – з групою;

- недостатня робота проводиться педагогами по узагальненню власного досвіду, висвітленню його в педагогічній пресі, через друковані методичні матеріали;

- безсистемна самоосвітня діяльність педагогів;

- майже відсутня співпраця з практичним психологом та бібліотекарем НВК.

Тому, на мою думку, слід спрямувати методичну роботу у 2015-2016  н.р. на вирішення таких завдань:

- забезпечення необхідних умов щодо поетапної реалізації нових Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів у школі  ІІ ступеня та Державних стандартів загальної середньої освіти;

- удосконалення, належне спрямування всіх форм шкільної методичної роботи;

- забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи, методичних об’єднань;

- створення та забезпечення ефективної роботи творчих груп;

- організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів із визначеної проблеми;

- підвищення інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів;

- підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;

- організація науково-дослідницької роботи учнів;

- удосконалення психолого-педагогічної освіти учителів.


Основним інструментом перебудови професійної діяльності педагога є самоконтроль за досягненням кінцевого результату навчання та виховання дітей

Активізація методичної роботи відобразилася на досягненнях вихованців закладу: збільшилася кількість учасників інтерактивних предметних конкурсів,  розширилося коло заходів, що пропонуються учням для участі на рівні району («Учень року», «Інтелектуал», конкурс-захист науково-дослідницьких робіт), поліпшилися результати участі в конкурсах, змаганнях, олімпіадах. Так учень 10 класу посів ІІІ місце у МАН з математики. За результатами ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад наш заклад підвищив рейтинг у порівняно з минулим навчальним на шість одиниць і зайняв 5 місце. Три учні брали участь у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з екології, інформатики та інформаційних технологій. Учениця 11 класу Гамаль Олена посіла ІІ місце з екології. Відбуваються позитивні зміни в організації навчально-виховної роботи.

Аналізуючи результати закінчення навчального року учнями 2-11 класів можна зробити висновок, що основна частина учнів має середній та достатній рівень знань. Високий рівень знань мають 14 (в минулому році 13) учнів, що складає 7% ,а минулому році було 6%, на початковому рівні з різних предметів навчаються 8 учнів (в минулому році – 8 учнів), що складає 4% в минулому році - 4%. Це учень 10-го класу Світличний Б.., який має початковий рівень знань з 2 предметів, учні 7 класу Лєкарєва З. – з 7 предметів та Дегтярьов І. – з 1 предмета, учень 6-го классу Безух Я. (з 1 предмета), учні 5-го класу Лозицька М., Капуста Є. та Дегтярьов М мають початковий рівень знань з 1 предмета, учень 8 -го класу Білоус Я. має початковий рівень знань з 15 предметів.

У порівнянні з минулим роком відсоток учнів, що навчаються на високому рівні збільшився на 1%; учнів, що мають початковий рівень знань відсоток на змінився.

На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за № 151/14842 (із змінами), з метою створення належних умов у Подвірському НВК, що забезпечать безумовне дотримання порядку закінчення 2014/2015 навчального року і проведення державної підсумкової атестації, установленого нормативно-правовими документами, здійснення контролю за виконанням навчальних планів та програм, а також за відповідністю освітнього рівня учнів і випускників загальноосвітніх навчальних закладів І, ІІ, ІІІ ступенів вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти у 4, 9 та 11 класі проводилася державна підсумкова атестація з таких предметів: 4 клас українська мова, українська мова (читання), математика; 9 клас: українська мова (диктант), математика, англійська мова; 11 клас: українська мова (у формі ЗНО), математика та одного предмета за вибором: історія України, біології, фізики, англійської мови. Результати ДПА: 4 клас – Якість знань з предметів складає:

Українська мова – 72%

Українське читання – 83%

Математика – 72%

3 учні, що складає 17% мають початковий рівень знань з математики; 9 клас – якість знань в середньому складає – 55%, в минулому році - 52 % .

По кожному предмету якість знань складає:

Українська мова – 43% (в минулому році - 55%).

Математика – 52 % (в минулому – 50%)

Англійська мова – 71% (в минулому – 60%)

Слід відмітити, що учні 9-го класу показали кращі результати, ніж навчалися протягом року, але з української мови результати гірші.

В 11 класі якість знань в середньому складає 88%, в минулому – 77%.

З кожному предмету якість знань складає:

-українська мова – 64%

- математика – 82%

- історія України – 80%

- біологія – 100%

- англійська мова – 100%

- фізика – по 100% .

Ці дані свідчать про те, що учні підтвердили свій рівень навчальних досягнень за навчальний рік.

Педагогічному колективу треба більше уваги приділяти активізації пізнавальної діяльності учнів, мотивувати вивчення предметів, впроваджуючи методи навчання, що сприяють більшій активізації діяльності учнів під час навчально-виховного процесу, з метою підвищення результатів навчальних досягнень учнів.Дошкілля – найшвидший, найінтенсивніший період розвитку дитини.

Рівень засвоєння вихованцями дошкільних груп інваріантної частини змісту дошкільної освіти

Навчально – виховний процес у дошкільному закладі здійснювався у групі раннього віку, ІІ молодшій та середній групах за програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», у старшій групі – за програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» Аналізуючи показники рівня засвоєння програм вихованцями дошкільних груп можна зробити висновок, що більша частина вихованців має достатній рівень -38%, у минулому році він складав 37% , показник високого рівня знизився на 6% і складає - 20%, середній рівень мають - 38%, цей показник збільшився на 7% в порівнянні з минулим роком, початковий рівень мають 3%, у минулому році цей показник складав 6%.

Показник високого рівня по дошкільному закладу складає 20%. Найвищій показник високого рівня засвоєння програми у групі раннього віку - 22%, найменшій – 14% у ІІ молодшій групі. Найбільшій відсоток початкового рівня (5%) у групі раннього віку, відсутній показник низького рівня засвоєння програм у середній групі.

Показники рівня засвоєння програм:Назва розділуГру-пи


Група

раннього


віку (3р.ж.)

ІІ молодша

група


Середня

група


Старша група

Рі-вень досяг-нень

в

д

с

п

в

д

с

п

в

д

с

п

в

д

с

п

Фізичний розвиток

41

27

32

0

27

65

4

4

32

36

32

0

14

23

63

0

Мовленнєвий розвиток

32

14

18

36

24

27

45

4

36

25

39

0

14

20

50

16

Художньо – естетичний розвиток

Музична діяльність

36

28

36

0

36

52

8

4

39

50

11

0

20

57

16

7

Малювання

32

27

41

0

4

52

40

4

29

39

32

0

27

43

30

0

Ліплення

27

27

46

0

4

52

40

4

18

46

36

0

14

53


33

0

Аплікація

32

18

50

0

4

52

40

4

25

46

29

0

7

33

46

14

Художня література

27

23

50

0

16

40

40

4

25

50

25

0

17

43

37

3

Пізнавальний розвиток

Логіко – математич-ний

18

14

54

14

13

27

56

4

21

50

29

0

3

27

67

3

Ознайомлення з навко-лишнім

23

23

54

0

4

48

48

0

25

54

21

0

17

46

37

0

Ознайомлення з природою

27

27

46

0

4

71

25

0

25

64

11

0

17

40

40

3
29

23

43

5

14

48

35

3

22

46

32

0

15

39

42

4

Високий – 20 %, достатній -39%, середній – 38%, початковий – 3%
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка