В сучасних економічних умовах діяльність кожного господарюючого субСторінка1/6
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.92 Mb.
#10977
  1   2   3   4   5   6
ВСТУП.
В сучасних економічних умовах діяльність кожного господарюючого субєкта являється предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин (організацій і осіб), які зацікавленні в результатах його функціонування. На основі доступної їм звітно-облікової інформації вказанні особи намагаються оцінити фінансове положення підприємства. Основним інструментом для цьогослугує економічний аналіз, за допомогою якого можна об’єктивно оцінити внутрішні і зовнішні відносини об’єкта, що аналізують : охарактеризувати його платоспроможність, ефективність і прибутковість діяльності ,перспеутиви розвитку, а потім по його результатам прийняти обгрунтовані рішення.

Економічний аналіз являє собою процес, побудований на вівченні даних про фінансовий стан підприємства і результатах його діяльності в минулому з метою оцінки майбутніх умов і результатів діяльності. Таким чином, головною метою економічного аналізу є зниженя неминучої невідомості, пов’язаної з прийняттям економічних рішень, орієнтованих на майбутнє.

Сучасний економічний аналіз має певні відмінності від традиційного аналізу фінансово-господарської діяльності. Насамперед це повязана із зростаючим впливом зовнішнього середовища на роботу підприємства. Посилилась залежність фінансового стану господарського об’єкту від зовнішніх економічних процесів, надійності контрагентів (постачальників і покіпців), ускладнення організаційно-правових форм функціонування. В результаті інструментарій сучасного економічного аналізу розширюється за рахунок нових прийомів і зособів, які дозволяють враховувати ці явища.

Не дивлячись на значну невизначеність в роботі підприємств, в останій час посилюється роль прогнозного аналізу, який дозволяє складати бізнес-плани.

Намагаючись вирішити конкретні питання і отримати кваліфікованк оцінку фінансового положення, керівники підприємств все частіше прибігають до допомоги економічного аналізу. При цьому, як правило, вже незадовільняються констатуванням виличини показників звітності, а розраховують отримати конкретне заключення про дотатність платіжних засобів, нормальних співвідношень власного і залученого капіталу,швидкості обігу капіталу і причинах її зміни, типах фінансування тих чи інших видів діяльності.

В цих умовах змінюється роль бухгалтерії, в чиї функції все частіше входить не лише ведення поточного обліку і складання звітності, а і економічний аналіз виключно в цілях управління підприємством. Задовільнити нові вимоги адміністрації може лише бухгалтер-аналітик, який здатний розібратися в економіці підприємства, виявити всі її хворі місця на основі фінансово-облікових даних, зрозуміло і чітко встановити міри впорядковуючого характеру.

Аналіз фінансового стану підприємства є важливим розділом економічного аналізу.

На сучасному етапі аналіз фінансового стану підприємства знаходиться в поступовому розвитку і вдосконаленню, але аналіз фінансового стану сучасний ще не відповідає повністю новим вимогам проведення фінансової роботи підприємства.

В ринкових умовах слово діяльність підприємства нпбуває нових форм і направлень. Внаслідок цього і фінансовий стан підприємства аналізується звимогами цих змін.

Існують складності проведення аналізу фінансового стану ,що обумовлено:

нестабільністю економіки • кризовим станом

В умовах постійної зміни інформації богато фінансово-економічних показників розрахованих на певний час, можуть надалі загубити свою цінність для аналузу у звязку з нестабільністю національної валюти, по якій розраховувався цей показник.

У вітчизняній економічній науці недостатньо приділялось уваги проведенню аналізу фінансового стану, так як наукрва праця в цій області губить свою актуальність ще до видання.

Основним завданням проведення економічного аналізу є оцінка результатів господарської діяльності за попередній та поточні роки, виявлення факторів, які позитивно чи негативно вплинули на кінцеів показник роботи підприємства, прийняти рішення про визнання структури балансу задавільною (незадовільною), а підприємство платоспроможним (неплатоспроможним) та подання пропозицій Кабінету Міністрів України щодо доцільнлсті внесення цього підприємства до Реєстру неплатоспроможних підприємств та організацій.

При написанні дипломної роботи мною були використані звітні дані Кіровоградської дирекції УДППЗ "Укрпошта".

Містце знаходження підприємства: м. Кіровоград, вул. Гоголя 72.


Розділ І

1. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ, ЙОГО ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА.

Суть, зміст і необхідність дотримання принципу систем­ності і комплексності фінансово-економічного аналізу по­требують чіткої організації аналітичного процесу на підприємстві, яка передбачає певну етапність і раціональ­ний підбір інформаційних джерел, що залучаються для розв'язання аналітичних задач. Необхідними етапами про­ведення аналітичної роботи є:

 • розробка програми проведення аналізу (визначення об'єктів і послідовності аналізу, постановка цілі, терміни виконання);

 • визначення кола інформаційних (обліково-статистич­них, звітних, оперативно-планових) матеріалів, включаючи (якщо це диктується необхідністю виконання програми аналізу) широке залучення даних спеціальних спостере­жень, опитувань, контрольних документів, документів по­засистемного обліку; при вирішенні питань на цьому етапі аналітичної роботи виходять з того, що вихідна інформа­ція — це основний фактор якісного проведення аналізу;

підготовка і передача аналітичної інформації, вис­новків, пропозицій, які випливають з неї, за призначенням.

Фінансовий аналіз дає можливість оцінити:

 • майновий стан підприємства;

 • степінь підприємницького ризику,наприклад,можливість погашення зобовязань перед трейтіми особами;

 • достатність капіталу для поточної діяльності і догосторокових інвестицій;

 • потребу в додаткових джерелах фінансування;

 • здатність до нарощування капіталу;

 • раціональність залучення займаних коштів;

 • обгрунтованість вибору інвестицій та ін.

Питання організації фінансово-економічного аналізу, його інформаційного забезпечення тісно пов'язані з класифіка­цією аналізу на зовнішній фінансово-економічний аналіз та внутрішній фінансово-економічний аналіз.

Зовнішній фінансово-економічний аналіз призначений для так званих зовнішніх споживачів (контролюючі орга­ни, органи управління, податкові органи, банки, фондові та товарні біржі, інші ділові партнери підприємства, у тому числі, і насамперед, кредитори та потенційні інвестори підприємства). Призначення аналітичних матеріалів зов­нішнього аналізу визначається виходячи із специфічних потреб перелічених споживачів: контроль за діяльністю підприємства, визначення податкового потенціалу, міри ліквідності та ризику при інвестуванні коштів, перспектив своєчасного повернення боргів. Зовнішній аналіз з огляду на це має досить загальні об'єкти дослідження, а саме: динаміка прибутку і рентабельності, ліквідність, плато­спроможність, динаміка зміни структури капіталу за дже­релами його формування тощо.

Повну перешкоду аналізу фінансового стану підприємства дають :

 • різні форми власності, наприклад, чимало показників, що характеризують фінансовий стан акціонерних підприємств не можуть бути розраховані по причині відсутності або слабкогорозвитку у державі ринку цінних паперів, де б оберталися акції цих підприємств і по яким можна б було судити про положення емітентів.

 • нестабільність законодавчої бази (фінансовогоі податкового права), це також ускладнює проведення аналізу фінансового стану підприємства.

Зовнішній фінансово-економічний аналіз орієнтований на публічну, зовнішню офіційну бухгалтерську та статис­тичну звітність. Його основними інформаційними джере­лами виступають насамперед бухгалтерський баланс підприємства (річний, квартальні), звіти про фінансові ре­зультати (річний, квартальні), звіт про фінансово-майно­вий стан підприємства, документи податкової звітності. Це відкрита звітна інформація, звідси максимальна відкритість результатів аналізу. Для проведення аналізу на основі публічної звітності існує багато типових методик, оскіль­ки вихідна інформація уніфікована відповідними стандар­тами бухгалтерського, податкового і статистичного обліку та звітності. Природно, число аналітичних задач, їх складність обмежені даними цієї досить небагатої інфор­маційної бази.

Внутрішній (управлінський) фінансово-економічний аналіз — глибший і більш комплексний, оскільки він грун­тується не тільки на даних публічної звітності, а й на ви­користанні усіх доступних джерел облікової та позаоблі-кової інформації, включаючи первісні документи, а також матеріали нерегламентованого, так званого управлінсько­го, обліку. Такий аналіз призначений головним чином для використання керівництвом підприємства при прийнятті рішень з управління його фінансовими ресурсами. З ме­тою збереження комерційної таємниці результати внутрі­шнього аналізу захищаються від проникнення у розпоряд­ження сторонніх, зовнішніх споживачів інформації.

Як аналітичні задачі у внутрішньому (управлінському) аналізі фігурують складніші об'єкти аналізу (наприклад, глибоке обгрунтування бізнес-планів, вивчення впливу структури витрат на виробництво на рентабельність під­приємства, вплив на рентабельність оборотності оборотних коштів та амортизаційної політики, оптимальність з точ­ки зору максимізації прибутку інвестиційних портфелів, вплив роботи окремих структурних підрозділів підприєм­ства на загальні результати діяльності підприємства та їм подібні. Вимоги до кваліфікації економістів-аналітиків, які займаються таким аналізом, звичайно вищі, бо тут праю-тично немає набору стандартних рекомендацій з техніки аналітичної роботи, а міра придатності результатів аналізу для використання керівництвом підприємства залежить насамперед від того, наскільки розвинене аналітичне мис­лення економістів, наскільки вони володіють загальними методами і прийомами аналізу.

Як зовнішній, так і внутрішній фінансово-економічний аналіз диференціюються за призначенням результатів на поточний (ретроспективний) аналіз, оперативний аналіз і перспективний аналіз.

Поточний фінансово-економічний аналіз здійснюєть­ся після закінчення звітного періоду (місяць, квартал, рік); як основні завдання поточного (або ретроспективного, бо вивчається діяльність підприємства за час, що минув) ана­лізу виступають: об'єктивна оцінка результатів фінансо­во-господарської діяльності, виявлення невикористаних резервів, недоліків у роботі, їх винуватців, накреслення шляхів мобілізації виявлених резервів. Такий аналіз є одним із засобів стратегічного управління діяльністю підприємства. Для методики поточного аналізу найхарак­тернішим прийомом є порівняння досягнутих результатів з плановими параметрами і виявлення факторів, що спри­чинили відхилення від них. Необхідно підкреслити, що саме поточний аналіз в аналітичній практиці є провідним, найповнішим і що він, з одного боку, використовує, вбирає в себе матеріали оперативного аналізу, а з другого боку, виступає базою перспективного аналізу.

Оперативний аналіз здійснюється повсякденно, він на­ближений за часом до моменту здійснення певних еконо­мічних процесів, що відбуваються в ході фінансово-госпо­дарської діяльності підприємства, виступає знаряддям опе­ративного управління нею. Особливістю проведення опе­ративного аналізу є використання не звітної, а оператив­ної інформації — первісних бухгалтерських та інших до­кументів, матеріалів контролю, спостереження, рапортів, нарядів тощо. З цією особливістю пов'язана відносна на­ближеність результатів аналізу, що, втім, не знижує їх цінності як бази для прийняття оперативних рішень з метою підвищення якості роботи підприємства.

Перспективний аналіз базується на вивченні різнома­нітних явищ у сфері фінансово-економічної діяльності з метою прогнозування на майбутнє. Використовується як база для прогнозування обсягів реалізації продукції, ви­трат на її виробництво, рентабельності, вибору варіантів інвестування фінансових ресурсів. Особливість перспектив­ного фінансово-економічного аналізу — використання да­них про роботу підприємства за минулий (досить трива­лий) час, але під кутом зору майбутньої діяльності цього підприємства.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка