В. О. Сухомлинського факультет/інститут педагогіки та психології кафедра музичного мистецтва та соціальної роботи "затверджую" ректор в. Д. Будак " " 20 р. ПрограмаСкачати 367.59 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір367.59 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙЦ УНІВЕРСИТЕТ


ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО
ФАКУЛЬТЕТ/ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

РЕКТОР______________В.Д.БУДАК"__" ________20__ р.

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ, ЩО ВСТУПАЮТЬ

НА ДЕННУ ТА ЗАОЧНУ ФОРМУ НАВЧАННЯ

ЗА ОКР "МАГІСТР"

НА ОСНОВІ ОКР"БАКАЛАВР"ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 1301 " соціальне забезпечення"

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ 231 "соціальна робота"

МИКОЛАЇВ – 2016__Програма фахового вступного випробування для абітурієнтів, що вступають на факультет педагогіки та психології за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" напряму підготовки/спеціальності 8.13010201 "соціальна робота" на денну та/або заочну форму навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"

Розробники:Доктор педагогічних наук, професор Букач М. М.___________ . (підпис)

Затверджено на засіданні кафедри (назва кафедри)

Протокол № 4 від "15" грудня 2015 року
Затверджено на засіданні Вченої ради факультету (назва факультету)

Протокол № 4 від "16" грудня 2015 року


Голова фахової атестаційної комісії Букач М.М.

 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Фахове вступне випробування для абітурієнтів, що вступають на факультет педагогіки та психології за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" напряму підготовки/спеціальності 8.13010201 "соціальна робота" 8.13010201 "соціальна робота" на денну та/або заочну форму навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" проводиться у формі тестування.

Програмою передбачено проведення вступного випробування з дисциплін:

1.Теорія та технології соціальної роботи

2.Соціальна педагогіка

3. Соціальна робота з різними групами клієнтів
2. ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ
Вступне фахове випробування проводиться у формі тестування.

Кількість тестових завдань – 500, кількість варіантів – 25, кількість тестів в кожному варіанті – 20.

Кількість балів за правильну відповідь на одне тестове завдання – 5 балів (кількість тестів - 20)

Максимальна кількість балів – 100 (для ОКР "магістр" та "спеціаліст")Час проходження тестування – 2 астрономічні години.

3. Критерії оцінювання
Вступне випробування з фахових дисциплін при вступі на ОКР «магістр» проводиться у формі тестування та оцінюється за шкалою від 0 до 100 балів. При цьому основним критерієм участі в конкурсі є подолання 50 бальної позначки для абітурієнтів, які вступають для здобуття ОКР та "магістр".

4. ПРОГРАМА ТЕСТУВАННЯ З ДИСЦИПЛІН
І. Назва дисципліни “Теорія та технології соціальної роботи”
Мета дисципліни: розкрити сутність соціальної роботи як науки, навчальної дисципліни, практичної діяльності; дати уявлення про розвиток соціальної роботи як суспільного феномену; дати студентам цілісне уявлення про соціальні технології та технології соціальної роботи, їх різновиди, умови та сфери застосування; ознайомити зі сферами застосування соціальної роботи; теоретико-методологічними засадами соціальної роботи, що сприятиме покращанню розуміння сутності соціальної роботи, зробить внесок у підвищення рівня фахової підготовки студентів зі спеціальності «Соціальна робота».

Завдання: оволодіння студентами поняттєво-категорійним апаратом соціальної роботи; розуміння теоретико-методологічних засад соціальної роботи; засвоєння функціонально-рольового репертуару спеціаліста із соціальної роботи, бачення моделі фахівця із соціальної роботи; засвоєння сутності теоретичних моделей та методів соціальної роботи; з’ясувати сутність технологічного підходу у пізнанні соціальної дійсності, причини необхідності технологізації соціальної діяльності, створити теоретичну модель соціальної технології та етапи технологізації соціальних процесів; визначити зміст понять "соціальна технологія", "технологія соціальної роботи”; надати базові знання щодо загальних технологій соціальної роботи.

Студент повинен

знати:

 • основні категорії та поняття, пов'язані із соціальною роботою;

 • закономірності, функції, принципи соціальної роботи;

 • класифікації теорій і методів, суб'єктів та об'єктів соціальної роботи;

 • професійні вимоги до знань, умінь, навичок соціального працівника, його особистісних якостей, функціонально-рольовий репертуар тощо;

 • професійні деструкції.

 • основні особливості і функції соціальних технологій, умови ефективності їх реалізації;

 • процедуру реалізації різноманітних технологій соціальної роботи;

 • особливості використання технологій при роботі з конкретними групами населення;

вміти:

 • підбирати теоретичні моделі, методи соціальної роботи для клієнтів;

 • використовувати основні категорії та поняття у професійному спілкуванні;

 • оцінити загрозу та/або наявність професійних деструкцій, запропонувати методи їх профілактики та /або подолання;

 • розглядати практику соціальної роботи у нерозривному зв'язку з теорією.

 • здійснювати процедуру діагностики проблем клієнта;

 • аналізувати ситуацію та обґрунтовувати необхідність застосування тієї або іншої технології в практиці соціальної роботи;

 • творчо застосовувати на практиці типову технологію соціальної роботи;

 • робити аналіз ефективності запровадження тієї чи іншої технології, інновації, проекту;Програма навчальної дисципліни «Теорія та технології соціальної роботи»
Тема 1. Загальнотеретичні засади соціальної роботи

Поняття «теорія» та «теорія соціальної роботи». Види, принципи, закономірності, методи соціальної роботи. Процес та рівні соціальної роботи. Модель соціального працівника.Тема 2. Соціологоорієнтовані теорії (моделі) соціальної роботи

Теорія систем. Екологічна модель. Теорія ролей. Теорії соціальних змін і девіацій. Соціально-радикальна модель.Тема 3. Психологоорієнтовані та комплексні моделі соціальної роботи

Психодинамічна, біхевіористська, когнітивна, екзистенційна, гуманістична моделі соціальної роботи. Сімейна терапія. Кризовоінтервентна модель соціальної роботи. Орієнтована на завдання модель соціальної роботи.


Тема 4. Загальнотеоретичні засади соціальних технологій

Зміст понять «технологія», «технологія соціальної роботи». Класифікація соціальних технологій та технологій соціальної роботи. Типова технологія соціальної роботи.


Тема 5. Загальні технології соціальної роботи

Технології соціальної діагностики та експертизи. Соціальні корекція, терапія, реабілітація, профілактика. Технології соціальних інновацій та проектування.П. Назва дисципліни «Соціальна педагогіка»
Програма навчальної дисципліни «Соціальна педагогіка»

Мета - створення умов в соціумі для позитивного розвитку особистості дитини, Мета - створення умов в соціумі для позитивного розвитку особистості дитини, цілеспрямована гуманізація внутрішньо-, між-, надособових відносин у суспільстві , гармонізація духовної та матеріальної структур культури соціуму.

Завдання:

- самостійне дослідження та узагальнення досліджень інших наук щодо процесів взаємодії дитини, групи, суспільства, які впливають на їх соціальне формування;

- створення умов в соціумі для гуманного духовного становлення, розвитку та реалізації людини, групи, суспільства загалом;

- поступове поширення сфери соціального виховання на стихійні зони процесу соціалізації з метою керування обставинами, які прямо або опосередковано впливають на духовний розвиток дитинии;

- організація гуманної демократичної системи соціального виховання в суспільстві;

- розробка механізмів регулювання та корекції ставлення : а) особистості до себе, інших людей (в тому числі груп, суспільства, світової спільноти), до природи; б) різноманітних груп до окремої особи, інших людей, до природи; в) суспільства до особистості, груп, інших суспільств, природи;

- дослідження закономірностей впливу та перспектив розвитку соціальної педагогіки в окремому суспільстві і світі
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-нормативно-правові бази діяльності (закони, підзаконні акти, постанови, розпорядження, інструкції, соціально-правові і соціально-економічні основи діяльності соціального педагога, системи установ, які надають допомогу дитині);

-теорії й історії соціальної педагогіки;
- методики і технології соціально-педагогічної діяльності по роботі з різними категоріями дітей у різних соціумах;
- методи соціального керування й планування професійною дослідницької діяльністю;

вміти:

- аналітичні вміння, які припускають теоретичний аналіз процесів, що відбуваються в соціумі й мають негативний вплив на стани й розвиток дитини; аналізувати стан дитини й навколишній неї соціум; вичленовувати проблеми дитини; аналізувати спільну діяльність з усунення проблем;

- прогностичні вміння, що припускають прогнозування рішення проблеми дитини за допомогою залучення її в спеціально організовану соціально-педагогічну діяльність; прогнозування розвитку особистості дитини з врахуванням виниклої перед нею проблеми. Прогностичні вміння припускають: висування мети діяльності і її завдань; відбір способів здійснення діяльності; передбачення результату; облік можливих відхилень від наміченої мети; визначення етапів соціально-педагогічної діяльності; розподіл часу; планування спільної з дитиною діяльності;

- проективні вміння, що припускають визначення конкретного змісту діяльності, здійснення якої забезпечить планований результат. Проективні вміння включають: переклад мети діяльності в конкретні завдання; облік специфіки потреб, інтересів, установок, мотивів, ступеня їхньої задоволеності в дітей, підлітків і молоді;

- облік можливостей матеріальної бази й свого особистого досвіду; відбір змісту, методів і засобів досягнення поставлених завдань; створення соціально-педагогічної програми діяльності для конкретної дитини;

- комунікативні вміння, що припускають володіння культурою міжособистісного спілкування й які включають: уміння «слухати й чути» дитину цілеспрямовано й з увагою; уміння ввійти в ситуацію спілкування й установити контакт; уміння виявити інформацію й зібрати факти, необхідні для розуміння проблеми дитини; уміння полегшити дитині ситуацію спілкування, створювати й розвивати відносини в позитивному емоційному настрою, вміння спостерігати й інтерпретувати вербальну й невербальну поведінку дитини. 1. Програма навчальної дисципліни


Тема 1. Культурно-історичні передумови виникнення соціальної педагогіки в Україні

Милосердя й добродійність як культурно-історичні традиції соціально-педагогічної діяльності. Етапи розвитку добродійності в Україні. Місце соціальної педагогіки в системі наук про людину й суспільство. Соціальна педагогіка та соціальна робота. Поняття соціальної педагогіки, її об'єкт і предмет.Тема 2 . Розвиток дитини в соціумі

Поняття про розвиток дитини. Вікові періоди в розвитку


людини. Біологічні фактори. Соціальні фактори. Вплив середовища на розвиток дитини.

Тема 3. Соціалізація як соціально-педагогічне явище

Поняття соціалізації. Основні концепції соціалізації особистості. Особливості, види й механізми соціалізації особистості. Сфери, стадії, фази й інститути соціалізації особистості. Фактори соціалізації особистості. Несприятливі умови соціалізаціїТема 5. Поняття норми і відхилення від норми в соціальній педагогиці

Норма й відхилення: поняття й характеристики. Типи відхилень. Теорії відхилень.Тема 6. Категорії та принципи соціальної педагогіки

Категорії педагогіки й соціальної педагогіки. Соціально-педагогічна діяльність. Соціальне навчання. Виховання й соціальне виховання. Поняття «принцип» і «закономірність». Принцип природовідповідності. Принцип кулътуровідповідності. Принцип гуманізму. Принципи запропоновані Капською А.Й.Тема 7. Соціално-педагогічне дослідженняСутність наукового дослідження. Завдання наукового дослідження в соціальній педагогіці. Етапи й методи соціально-педагогічного дослідження.

Тема 8. Методика і технології соціально-педагогічної діяльності

Поняття «методика». Сутність методів соціально-педагогічної діяльності. Соціально-педагогічні технології.Тема 9. Соціально-педагогічна діяльність із родиною

Місце та роль сім'ї у соціалізації особистості. Основні функції родини. Соціальний статус родини і її типологія. Проблеми сучасної сім'ї. Типові помилки сімейного виховання

Діяльність соціального педагога по роботі з родиною. Форми соціально-педагогічної допомоги родині.

Тема 10. Дитяча безпритульність і бездоглядність як соціально-педагогічна проблема

Проблема дитячої бездоглядності й безпритульності в Україні. Класифікація неповнолітніх безпритульних. Система державних заходів щодо профілактики дитячої бездоглядності. Притулок для неповнолітніх - державний заклад соціального захисту безпритульних. Основні напрями роботи соціального педагога в притулку для неповнолітніх.Тема 11. Соціально-педагогічна діяльність із дітьми, що залишилися без піклування батьків

Основні поняття: опіка, піклування, усиновлення дітей. З історії опіки й піклування дітей в Україні. Піклування сиріт у сучасних умовах. Соціально-педагогічна діяльність із прийомною родиною. Соціально-педагогічна діяльність в установах державного піклування.Тема 12. Соціальне сирітство як соціально-педагогічна проблема

Поняття про сирітство й соціальне сирітство як суспільні явища, причини їх виникнення. Пріоритетні форми влаштування дітей-сиріт: опіка та піклування, усиновлення. Державна система закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Робота центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.

Утворення і діяльність прийомних сімей. Проблеми адаптації дитини у прийомній сім'ї. Соціальний супровід прийомних сімей

Тема 13 Девіації як соціально-педагогічна проблема

Передумови девиації в підлітковому віці. Типи девиацій. Причини девіантної поведінки підлітків. Концепції девиацій.


Тема 14. Алкоголізм як форма прояву девіантної поведінки дітей

Проблема алкоголізму. Особливості дитячого алкоголізму. Причини й наслідки дитячого алкоголізму. Рівні утягнення дітей у вживання спиртних напоїв..Структура соціально-педагогічної діяльності з дітьми, схильними до вживання алкоголю. Зміст соціально-педагогічної діяльності з дітьми, схильними до вживання алкоголю. Особливості соціально-педагогічної діяльності з різними віковими категоріями дітей, схильними до вживання алкоголюТема 15. Наркоманія як форма прояву девіантної поведінки дітей

Проблема наркоманії. Класифікація й типи наркотиків. Особливості підліткової наркоманії. Причини й наслідки підліткової наркоманії. Рівні захоплення підлітків уживанням наркотичних речовин.Тема 16. Проституція як форма прояву девіантної поведінки дітей

Проблема проституції. Особливості дитячої проституції. Причини й наслідки дитячої проституції. Типологія проституції.Тема 17. Злочинність як форма прояву деліквентної поведінки дітей

Проблема злочинності неповнолітніх. Спеціальні навчально-виховні установи для неповнолітніх правопорушників. Вікові особливості неповнолітніх засуджених, що перебувають у виховних колоніях. Індивідуальний профілактичний вплив на особистість неповнолітнього правопорушника. Структура й зміст індивідуальної профілактичної програми роботи з неповнолітніми правопорушниками. Реабілітаційні програми соціально-педагогічної діяльності у виховних колоніях.Тема 18. Соціально-педагогічна діяльність із дітьми девіантної поведінки Основні підходи до профілактики девіантного поводження підлітків. Соціально-педагогічна реабілітація підлітків девіантного поводження. Реабілітаційні соціально-педагогічні технології.

Тема 19. Соціально-педагогічна діяльність у галузі освіти

Соціальні завдання школи в сучасних умовах. Соціально-педагогічна діяльність в структурі психологічної служби школи. Зміст діяльності соціального педагога навчального закладу Соціально-педагогічний комплексТема 20. Люди похилого віку як об’єкт соціально-педагогічної діяльності

Соціально-геронтологічні концепції старіння. Соціальний статус і психологічні особливості людей похилого віку. Медико-соціальна реабілітація людей похилого віку. Соціальна робота з людьми похилого віку.


ІІІ. Назва дисципліни “Соціальна робота з різними групами клієнтів”
Мета дисципліни: вивчення особливих груп клієнтів соціальної роботи, принципів та критеріїв вибору ефективних методів втручання в роботі з ними.

Завдання: навчитись вивчати чинники, які зумовлюють появу та специфічні проблеми особливих груп клієнтів; визначати пріоритетність завдань, з якими має працювати соціальний працівник за умов обмеженого часу та ресурсів, знати методи та принципи оцінювання ефективності їх застосування в роботі з певними групами клієнтів.

Студент повинен

знати:

 • причини, які зумовлюють процеси виключення з суспільства певних груп людей;

 • сучасні теорії щодо проблем виключення;

 • психологічні та соціально-педагогічні особливості цих груп клієнтів;

 • методи та форми профілактично-корекційної, лікувально-оздоровчої та реабілітаційної роботи із різними категоріями клієнтів;

вміти:

 • використовувати набуті теоретичні знання у практичній роботі з різними групами;

 • розуміти проблеми різних груп клієнтів, які зумовлені їх виключенням з суспільства;

 • вибирати ефективні методи втручання в роботі з різними категоріями клієнтів;

 • проводити певні форми індивідуальної роботи;

 • визначати способи інтеграції щодо особливих груп клієнтів та оцінювати їх ефективність.Програма навчальної дисципліни «Соціальна робота з різними групами клієнтів»
Тема 1. Загальні питання соціального захисту та соціальної роботи в Україні

Поняття соціального захисту (Ст. 46 Конституції України). Сутність поняття соціальної роботи. Розробка теоретичних основ соціальної роботи (М.Річмонд). Завдання, об’єкт, принципи, методи соціальної роботи. Різновиди допомоги, що надаються соціальними працівниками. Поняття соціального супроводу, організація допомоги на дому (Закон України “Про соціальні послуги”).


Тема 2. Особливості статусу клієнта соціальної роботи

Використання гуманістичного підходу ставлення до клієнта (К.Роджерс). Поняття «скрутне становище». Моделі взаємодії соціального працівника з клієнтом. Відмінності понять: «клієнт», «пацієнт», «потерпілий». Класифікації клієнтів в соціальній роботі. Соціальні ролі особистості.


Тема 3. Соціальні ризики як фактор малозабезпеченості населення

Загальна Декларація прав людини щодо визначення права кожного на соціальне забезпечення від соціальних ризиків (хвороби, інвалідності, старості, втрати годувальника, безробіття). Загальна характеристика соціальних ризиків за вітчизняним законодавством: “безробіття”, “малозабезпеченість”, “втрата годувальника”, “втрата працездатності тимчасова чи постійна”. Принципи соціальної допомоги. Умови надання матеріального забезпечення на випадок безробіття. Державні гарантії щодо працевлаштування осіб з інвалідністю. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”

Соціальний захист малозабезпеченого населення. Молодь – як вразлива категорія населення. Закон України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”.


Тема 4. Соціальна допомога та підтримка осіб з обмеженими можливостями. Соціальна робота з сім’ями, що мають дітей з особливими потребами

Поняття “інвалідність. Наукові концепції соціалізації й інвалідизації (Т.Парсонс модель «Роль хворого»). Ідеологія “Стандартних правил забезпечення рівних можливостей для інвалідів” прийняті Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН. Діяльність Медико-соціальної експертної комісії. Закон України “Про реабілітацію інвалідів в Україні” Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”. Індивідуальна програма реабілітації дитини-інваліда. Поняття “інклюзія”


Тема 5. Система надання соціальної допомоги людям похилого віку та самотнім

Вікова класифікація всесвітньої організації охорони здоров’я. Геронтологія – наука про біологічні, соціальні та психологічні аспекти старіння людини. Особливості роботи будинків-інтернатів для людей похилого віку. Загальна характеристика діяльності територіальних центрів обслуговування пенсіонерів та самотніх непрацездатних громадян та діяльності відділень соціальної допомоги вдома. Сутність поняття «ейджизм».


Тема 6. Соціальна робота з дітьми, що залишились без батьківського піклування. Соціальна робота з дітьми вулиці

Конвенція про права дитини (1989 р.) Закон України “Про охорону дитинства”. Статті сімейного кодексу України щодо усиновлення дітей. Підходи до класифікації дітей вулиці. Сутність аутріч-методу. Соціальні проблеми багатодітних сімей. Соціально-профілактична робота в освітніх закладах.


Тема 7. Соціальна робота з групами клієнтів, які зазнали насилля в сім’ї

Теоретичні аспекти питань сімейного насильства. Форми насильства в сім’ї: фізичне, психологічне, сексуальне, економічне, медичне. Потенційні жертви сімейного насильства. Особистість насильника.


Тема 8. Соціальна робота з групами ризику

Категорії населення, що належать до груп ризику та “груп асоціальної поведінки”. Сутність поняття «девіантна поведінка», види девіантної поведінки, «девіантна поведінка зі знаком+», суїцид – як вид девіантної поведінки. Делінквентна поведінка. Адиктивна поведінка. Види адиктивних залежностей (алкоголізм, наркотизм). Поняття алкогольної спіазалежності членів сім’ї. Моделі профілактики алкоголізму та наркоманії у дітей і підлітків.

Організація роботи з людьми без визначеного місця проживання. Сутність поняття «бездомний». Типове Положення «Про центр реінтеграції бездомних осіб».

Соціальна робота з засудженими. Соціальний супровід та профілактична робота з засудженими, отримання освіти особами які перебувають в місцях позбавлення волі.


Тема 9. Соціальна робота із спеціальними групами клієнтів

Організація роботи з особами що живуть з ВІЛ. ВІЛ/СНІД як соціальна проблема. Шляхи передачі ВІЛ. Сутність антиретровірусної терапії, мета антиретровірусної терапії.Організація роботи з жертвами „торгівлі людьми”. Закон України «Про протидію торгівлі людьми». Сутність поняття «торгівля людьми», різновиди торгівлі людьми.


5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ АБІТУРІЄНТІВ ДО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯІ. “Теорія та технології соціальної роботи”

 1. Визначення понять «теорія», «теорія соціальної роботи».

 2. Процес та рівні соціальної роботи.

 3. Види соціальної роботи.

 4. Закономірності соціальної роботи.

 5. Принципи соціальної роботи.

 6. Модель соціального працівника (вимоги до знань, умінь та навичок, особистості. Професіограма).

 7. Теорія систем у соціальній роботі.

 8. Екологічна модель (теорія) соціальної роботи.

 9. Теорія ролей у соціальній роботі.

 10. Соціально-радикальна модель (теорія) соціальної роботи.

 11. Теорії змін та девіацій у соціальній роботі.

 12. Психодинамічна модель (теорія) соціальної роботи.

 13. Біхевіористські моделі (теорії) соціальної роботи.

 14. Когнітивні моделі (теорії) в соціальній роботі.

 15. Гуманістична модель (теорія) соціальної роботи.

 16. Екзистенційна модель (теорія) соціальної роботи.

 17. Модель (теорія) кризового втручання.

 18. Сімейна терапія.

 19. Зосереджена на завданні модель соціальної роботи.

 20. Психосоціальна терапія.

 21. Кризовоінтервентна модель соціальної роботи

 22. Визначення категорій "соціальна технологія” та "технологія соціальної роботи".

 23. Класифікація соціальних технологій та технологій соціальної роботи.

 24. Типова технологія соціальної роботи.

 25. Соціальна діагностика як загальна технологія соціальної роботи.

 26. Соціальна експертиза як загальна технологія соціальної роботи.

 27. Соціальна профілактика як загальна технологія соціальної роботи.

 28. Соціальна адаптація як загальна технологія соціальної роботи.

 29. Соціальна корекція як загальна технологія соціальної роботи.

 30. Соціальна терапія як загальна технологія соціальної роботи.

 31. Соціальна реабілітація як загальна технологія соціальної роботи.

 32. Технологія інноваційної діяльності в соціальній роботі.

 33. Соціальне проектування.

 34. Методи соціальної роботи


ІІ. Соціальна педагогіка 1. Що вважається адміністративним правопорушенням? Які заходи можуть бути застосовані до осіб віком від 16 до 18 років, які вчинили адміністративне правопорушення?

 2. Що вважається злочином? Які заходи можуть бути застосовані до осіб віком від 14 до 16 років, які вчинили злочини?

 3. Які примусові заходи і у яких випадках суд може застосувати до неповнолітніх що вчинили злочин?

 4. Наведіть сучасну типологію груп неповнолітніх правопорушників. Охарактеризуйте соціально-нейтральну групу.

 5. Наведіть сучасну типологію груп неповнолітніх правопорушників. Охарактеризуйте передкримінальну у групу.

 6. Наведіть сучасну типологію груп неповнолітніх правопорушників. Охарактеризуйте нестійку кримінальну групу.

 7. Наведіть сучасну типологію груп неповнолітніх правопорушників. Охарактеризуйте стійку кримінальну групу.

 8. Розкрийте систему спеціальних навчально-виховних закладів для неповнолітніх правопорушників, яка функціонує на Україні.

 9. Охарактеризуйте спеціально навчально-виховні заклади відкритого типу для неповнолітніх правопорушників. Їх основні завдання. На яку категорію правопорушників спрямована їх діяльність.

 10. Охарактеризуйте спеціально навчально-виховні заклади закритого типу для неповнолітніх правопорушників. Їх основні завдання. На яку категорію правопорушників спрямована їх діяльність.

 11. Наведіть структуру та розкрийте значення для профілактичної роботи з дітьми девіантної поведінки такого документа, як «характеристика на учня та його сім’ю».

 12. Наведіть структуру та розкрийте значення для профілактичної роботи з дітьми девіантної поведінки такого документа, як «психолого-педагогічна характеристика особистості «важкого»школяра.

 13. Наведіть структуру та розкрийте значення для профілактичної роботи з дітьми девіантної поведінки такого документа, як «соціальний паспорт учня».

 14. Дайте визначення поняттю «алкоголізм». Розкрийте особливості дитячого алкоголізму.

 15. Проаналізуйте причини та наслідки вживання алкоголю для дітей відповідно до їх віку.

 16. Проаналізуйте рівні спиртної залежності дітей та охарактеризуйте їх мотивацію до вживання спиртного .

 17. Розкрийте зміст соціально-педагогічної діяльності з дітьми, схильними до вживання алкоголю у дошкільному та молодшому шкільному віці.

 18. Розкрийте зміст соціально-педагогічної діяльності з дітьми, схильними до вживання алкоголю у підлітковому віці.

 19. Які наркотичні засоби входять до групи препаратів опію. Розкрийте ознаки систематичного вживання опіатів.

 20. Які наркотичні засоби входять до групи депресантів. Розкрийте ознаки систематичного вживання депресантів.

 21. Які наркотичні засоби входять до групи галюциногенів. Розкрийте ознаки систематичного вживання галюциногенів.

 22. Які наркотичні засоби входять до групи психоделітиків. Розкрийте ознаки систематичного вживання психоделітиків.

 23. Розкрийте основні причини дитячої та підліткової наркоманії.

 24. Охарактеризуйте три різновиди наслідків наркоманії.

 25. Охарактеризуйте основні стадії розвитку підліткової наркоманії.

 26. Охарактеризуйте причини і ознаки абстинентного синдрому.

 27. Проаналізуйте основні напрями соціально-педагогічної профілактики серед учнівської молоді. Щодо вживання наркотичних речовин.

 28. Дайте визначення понять «проституція» та «дитяча проституція». Охарактеризуйте особливості дитячої проституції.

 29. Дайте визначення понять «девіантна поведінка». Розкрийте фактори, які впливають на причини виникнення девіантної поведінки.

 30. Охарактеризуйте відомі вам види девіантної поведінки та проаналізуйте їх.

 31. Дайте визначення поняттю «адитивна поведінка». Охарактеризуйте три основні види адикції.

 32. Розкрийте особливості такого виду підліткової девіантної поведінки, як дисморфоманія.

 33. Розкрийте особливості такого виду підліткової девіантної поведінки, як драмоманія.

 34. Розкрийте особливості такого виду підліткової девіантної поведінки, як піроманія.

 35. Розкрийте особливості такого виду підліткової девіантної поведінки, як клептоманія.

 36. Розкрийте особливості такого виду підліткової девіантної поведінки, як гепоїдна поведінка.

 37. Розкрийте особливості такого виду підліткової девіантної поведінки, як ауто агресивна поведінка.

 38. Охарактеризуйте особливості соціальної профілактики та розкрийте типи профілактичних заходів при виникненні соціальних відхилень.

 39. Розкрийте особливості інформаційного підходу у профілактичних технологіях при роботі з дітьми девіантної поведінки.

 40. Розкрийте особливості соціально-профілактичного підходу у профілактичних технологіях при роботі з дітьми девіантної поведінки.

 41. Розкрийте особливості медико-біологічного підходу у профілактичних технологіях при роботі з дітьми девіантної поведінки.

 42. Розкрийте особливості соціально-педагогічного підходу у профілактичних технологіях при роботі з дітьми девіантної поведінки.

 43. Обґрунтуйте зв'язок понять „соціальна адаптація" і „соціальний статус сім'ї ".

 44. Які заходи соціального захисту дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування передбачені статтею 4 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових основ захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».

 45. Простежте взаємозв'язок соціального статусу сім'ї та її типології.

 46. Яка служба і в які терміни має надати дитині статус дитини - сироти чи дитини позбавленої батьківського піклування?

 47. Які функції реалізує соціальний педагог у взаємодії з сім'єю?

 48. Назвіть основні складові соціально-педагогічної допомоги сім'ї.

 49. Які установи визначені органами опіки і піклування? Вирішення яких питань входить до їх компетенції?

 50. Поясніть, чому прийомна сім'ї є формою державної опіки.

 51. Розкрийте основні функції родини.

 52. Обґрунтуйте необхідність соціального супроводу прийомної сім'ї (дитячого будинку сімейного типу).

 53. Дайте визначення статусу родини і розкрийте її структуру.

 54. Розкрийте практичні шляхи розв’язання проблеми безпритульності та бездоглядності.

 55. Охарактеризуйте рівні соціально-економічної адаптації сім’ї.

 56. Опишіть етапи впровадження програми боротьби з безпритульністю «Босконія Ла Флорида».

 57. Охарактеризуйте рівні соціально-психологічної адаптації сім’ї.

 58. На які служби покладено обов’язки соціальної та психологічної адаптації дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування? Які види соціальної допомоги дані служби мають забезпечити?

 59. Охарактеризуйте рівні соціально-культурної адаптації сім’ї.

 60. Розкрийте особливості створення і функціонування закладів для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 61. Охарактеризуйте рівні соціально-рольової адаптації сім’ї.

 62. Охарактеризуйте відомі вам типи родин, за їх структурою та функціональністю.

 63. Розкрийте психологічну складову діяльності соціального педагога у роботі з родиною.

 64. Розкрийте посередницьку складову діяльності соціального педагога у роботі з родиною.

 65. Охарактеризуйте короткочасні форми соціально-педагогічній допомоги родині

 66. Охарактеризуйте довгострокові форми соціально-педагогічній допомоги родині

 67. Розкрийте зміст соціально-педагогічної роботи з сім’ями, який здійснюється центрами соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді.

 68. Розкрийте термін «батьки-вихователі» згідно Закону України «Про забезпечення організаційно-правових основ захисту дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».

 69. Охарактеризуйте форми влаштування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування в Україні.

 70. Чим відрізняється «опіка» від «піклування». Хто не може бути опікунами та піклувальниками?

 71. Розкрийте умови усиновлення (удочеріння). Хто не може бути усиновителем, згідно чинного законодавства?
 72. Якщо прийомні батьки мають бажання взяти на утримання та виховання немовля, які проблеми можуть виникнути при цьому?


 73. Охарактеризуйте державну систему закладів для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

 74. Коли можна усиновити чи передати прийомним батькам новонароджену дитину, яку покинула мати?

 75. Проаналізуйте особливості створення і діяльності таких форм опікування дітьми сиротами, як «дитячі будинки сімейного типу» і «прийомна сім’я».

 76. Наведіть комплексну класифікацію неповнолітніх безпритульних розроблену Українським інститутом соціальних досліджень.

 77. Охарактеризуйте систему державних заходів з профілактики бездоглядності й безпритульності в Україні.

 78. Чому в соціальній педагогіці розглядаються поняття «норма» і «відхилення від норми»? Розкрийте відомі вам типи відхилень від норми.

 79. Розкрийте відмінність характеру педагогічної та соціально-педагогічної діяльності.

 80. У яких закладах здійснюється соціально-педагогічна діяльність?

 81. Що розуміється під педагогічними відхиленнями від норми?

 82. У чому полягає сутність закономірностей соціальної педагогіки?

 83. Розкрийте зміст основних принципів соціально-педагогічної діяльності

 84. Яка сутність поняття «соціальні відхилення»? Охарактеризуйте психічні відхилення від норми.

 85. Розкрийте структуру діяльності соціального педагога.

 86. Розкрийте відомі вам теорії відхилень.

 87. Розкрийте сутність поняття "соціалізація". Проаналізуйте підходи до визначення поняття соціалізації в концепціях, розроблених різними вченими.

 88. Охарактеризуйте сфери та інститути соціалізації особистості.

 89. Дайте характеристику факторам соціалізації особистості. Доведіть їх вплив на особистість і наведіть приклади.

 90. Розкрийте категорії соціальної педагогіки.


ІІІ. Соціальна робота з різними групами клієнтів


 1. З якою метою створюються будинки-інтернати для людей похилого віку?

 2. Визначення поняття “Соціальний супровід» Згідно Закону України “Про соціальні послуги”.

 3. Сутність поняття “дромоманія”.

 4. Хто являється основоположником гуманістичного підходу ставлення до клієнта?

 5. Яку освіту можуть отримувати засудженні перебуваючи в місцях позбавлення волі, згідно із законодавством?

 6. Сутність поняття “ейджизм”.

 7. Сутність поняття “інклюзія”.

 8. Вікові межі молодіжного віку згідно Закону України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”.

 9. Дата прийняття Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН міжнародного документу “Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів”.

 10. Як називається особове відчуття, що розвивається у членів сім’ї алкоголіків в результаті тривалої схильності стресу і сконцентрованості на проблемах алкоголіка?

 11. Принцип що передбачає взаємну допомогу всіх учасників системи соціального захисту, коли взаємодопомога реалізується у вигляді перерозподілу коштів між різними соціально-економічними та соціально-демографічними групами населення.

 12. Визначення поняття “інвалідність” Відповідно до Закону України “Про реабілітацію інвалідів в Україні”.

 13. В чому полягає професійна діяльність тифлопедагога?

 14. Яким міжнародним документом прийнятим генеральною Асамблеєю ООН у 1993р. забезпечується концептуальний підхід до роботи з людьми, що мають психофізичні вади?

 15. Починаючи з якого віку бездомні особи приймаються до центру реінтеграції бездомних громадян (Згідно типового Положення про центр реінтеграції бездомних осіб)?

 16. Типологія соціальних ролей особистості.

 17. Сутність поняття “скрутне становище”.

 18. Вікові межі особи літнього віку відповідно класифікації Всесвітньої організації охорони здоров’я?

 19. Який закон України регламентує ветеранам переважне право на влаштування до будинку-інтернату?

 20. Сутність індивідуальної програми реабілітації інваліда згідно Постанови Кабінету міністрів України, від 23 травня 2007 р.

 21. Хто із вчених-соціологів зробив значний вклад в розробку поняття “інвалідизація” і описав модель “роль хворого”

 22. Складові соціального захисту згідно Ст. 46 Конституції України.

 23. Вимоги до особи яка може стати усиновлювачем дитини згідно Сімейного кодексу України

 24. За якою моделлю має відбуватись взаємодія соціального працівника з клієнтом з метою ефективного вирішення проблеми клієнта?

 25. Яким шрифтом читають особи із зоровими обмеженнями?

 26. Який Закон України визначає розміри та умови надання матеріального забезпечення на випадок безробіття?

 27. Сутність головного завдання щодо будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів, геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів війни та праці згідно із Типовим положенням затвердженим Міністерством соціальної політики України.

 28. Як називається наука про біологічні, соціальні та психологічні аспекти старіння людини?

 29. На що спрямований такий метод соціальної роботи як “аутріч – робота”?
 30. Від скількох пропозицій підходящої роботи має відмовитись особа, щоб втратити статус безробітного?


 31. До якого віку особа вважається дитиною-інвалідом?

 32. Мета антиретровірусної терапії.

 33. Дата прийняття Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”

 34. Розділ дефектології, який вивчає проблеми, що виникають при вихованні, навчанні, отриманні освіти особами з вадами слуху:

 35. Сутність поняття “торгівля людьми” згідно Закону України “Про протидію торгівлі людьми”.

 36. Сутність поняття “діти позбавлені батьківського піклування” згідно Закону України “Про охорону дитинства”.

 37. Які профілактичні програми що використовуються в освітніх закладах є найбільш популярними та ефективними?

 38. Сутність та об’єкти сімейного насилля?

 39. Основні завдання профілактики наркотизму.

 40. Кількість та сутність моделей профілактики негативних явищ.

 41. Коли і ким (дата та назва організації) була прийнята Загальна Декларація прав людини, яка визначила право кожного на соціальне забезпечення від соціальних ризиків та усіх інших випадків втрати засобів до існування?

 42. Найбільш ефективні методи профілактики та запобігання пияцтва у дітей та підлітків:

 43. Категорії населення, що належать до груп ризику.

 44. У якому документі було вперше викладено принципи соціального захисту дітей-інвалідів?

 45. Яка установа визначає причину та строк на який встановлюється інвалідність дитини?

 46. Різновиди допомоги, що надаються соціальними працівниками.

 47. Сутність поняття соціальної роботи: об’єкт, суб’єкт, завдання, принципи, методи.

 48. Сутність поняття “бездомність”.

 49. Хто вважається основоположником теоретичних основ соціальної роботи?

 50. Сутність поняття “клієнт у соціальній роботі”.

 51. Сціально-економічне явище, за якого частина працездатного населення не може знайти роботу?

 52. Яка служба займається реалізацією державної політики зайнятості населення, професійної орієнтації, підготовки і перепідготовки, працевлаштування та соціальної підтримки тимчасово не працюючих громадян?
 53. Яким чином реалізуються додаткові державні гарантії щодо працевлаштування осіб з інвалідністю?


 54. Який закон України визначає розміри та умови надання матеріального забезпечення на випадок безробіття?

 55. У якому законі визначені основні положення соціальної політики держави щодо дітей-інвалідів?

 56. Шляхи передачі ВІЛ.

 57. Сутність поняття “групи ризику”.

 58. Визначення поняття “дитина” згідно Конвенції про права дитини (1989 р).

 59. Сутність поняття “багатодітна сім’я”.

 60. Сутність поняття “сімейне насильство”.

 61. Сутність та види: делінквентної, девіантної, адиктивної поведінки.


 1. ЛІТЕРАТУРА


І. Теорія та технології соціальної роботи

 1. Агабекян Р.Л., Авагян Г.Л. Современные теории занятости: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2001. – 190 с

 2. Актуальні проблеми теорії та практики соціальної роботи на межі тисячоліть: Монографія. – К.: УДЦСЩ 2001. – 334 с.

 3. Соціальна робота в Україні: теорія та практика. /За заг. ред. А. Я. Ходорчук. – К.: ДЦССМ, 2002. – 177с.

 4. Соціальна робота: актуальні питання теорії та практики. Нвч.-метод. посіб. / А. Й. Капська (кер. авт. кол.), О. В. Безпалько, Р. Х. Вайнола та ін. – К.: Держ. Ін-т пробл. сім’ї та молоді, 2005.

 5. Соціальна робота: технологічний аспект: Навчальний посібник / За ред. проф. А. Й. Капської. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 352 с.

 6. Технологии социальной работы: Учебн. под общ. ред. проф. Е.И.Холостовой. – М.: ИНФРА, – М.: 2001. – 400с. – / Серия “Высшее образование”/.

 7. Технології соціально-педагогічної роботи: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Капської А.Й. – К.: 2000. – 372 с.
ІІ Соціальна педагогіка


 1. Аксенова Л.И. Социальная педагогика в специальном образовании. - М.: Академия, 2001.

 2. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання)/А.Й.Капська, О.В.Безпалько, Р.Х.Вайнола. - К., 2002. - 164 с.

 3. Андреева И.Н. Антология по истории и теории социальной педагогики. - М.: Академия, 2000.

 4. Безпалько О.В. " Діти вулиці " як результат негативних тенденцій суспільної трансформації в Україні // Психолого-нсдагогічні аспекти роботи з "дітьми вулиці".- К., 2000.

 5. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. -Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2003.-134 с.

 6. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2003.-134 с.

 7. Євтух М., Сердюк О. Соціальна педагогіка: Підручник. - 2-ге вид., стереотип. - К.: МАУП, 2003. - 232 с.

 8. Гоголева А.В. Беспризорность. Социально-психологические аспектиі. - М.: Издательство Московского психолого-социального ипститута; Воронеж: МОДЗК, 2004. - 464 с.

 9. Гуров В.Н. Социальная работа образовательньїх учреждений с семьей. - М.: Педагогическое общество России, 2006. — 320 с.

 10. Декларация о правах инвалидов Н Права человека. Сборник международньїх договоров ООН. - Нью-Йорк, 1989. - 60 с.

 11. Діяльність центрів соціальних служб для молоді України: сучасний стан і перспективи розвитку. - К., 1999.

 12. Діяльність центрів ССМ по літньому оздоровленню дітей і молоді. - К., 2000.

 13. Зайцевська Т. Методика організації та проведення вуличної соціальної роботи з дітьми // Методичні рекомендації по роботі з „дітьми вулиці". - К., 2000.

 14. Закон України "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх" // Відомості Верховної Ради України. - 1995. -№6. - С.35.

 15. Закон України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" // Урядовий кур'єр. - 19 грудня 2000 р. -№239.-СІ 1-12.

 16. История социальной педагогики: Хрестоматия-учебник / Под общ.ред.М.А.Галагузовой. - М., 2000. - 544 с

 17. Капська А.Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю: Навчально-методичний посібник. - К.: УДЦССМ, 2001. -220с.

 18. Методика и технологии работьі социального педагога /Под ред.М.А.Галагузовой, Л.В.Мардахаева. - М., 2002. - С.59-116.

 19. Педагогика: Учебное пособие для студентов педагогических заведений / В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, А.И.Мищенко, Е.Н.Шиянов. - 3-є изд. - М.: Школа-Пресс, 2000. -512 с.

 20. Словник-довідник із соціальної роботи /Під ред.. М.М.Букача, Н.В.Клименюк.-Миколаїв:Київський славістичний університет, 2015.- 383 с.

 21. Социальная педагогика: Курс лекций /Под ред. М.А.Галагузовой. - М.: ВЛАДОС, 2000. - 416 с.

 22. Соціальна педагогіка. Навчальний посібник / За ред А.Й.Капської.-К., 2000. Шептенко П.А., Воронина Г .А. Методика и технология работьі социального педагога /Под ред.В.А.Сластенина.-М.:Академия, 2001.-208 с.


Допоміжна


 1. Бех І.Д. Принцип організації виховного процесу у спеціальних школах // Початкова школа. - 1995. — №2. - С.6-8.

 2. Бех І.Д. Теоретичні засади навчання і розвитку аномальних дітей // Педагогіка і психологія. - 1995. - №4. - С.147-155.

 3. Братусь І. Технології соціальної роботи з неповнолітніми матерями // Практична психологія та соціальна робота. - 2001.- №10. - С.42-46.

 4. 45.Комарова Н. Проблема „дітей вулиці" в Україні // Надання допомоги „дітям вулиці" та соціально незахищеним дітям та підліткам. - К., 2002.

 5. 46. Киричук В.О. Неповнолітні у пенітенціарній системі //Практична психологія та соціальна робота.-1999.-№2.-С.41-42.

 6. Кручок В. Дитяча злочинність - прояв бездоглядності //Юридичний вісник України. - 2000. - 8-14 червня (№23). - С.9

 7. Малихіна Т. До питання критеріїв прогнозування поведінки підлітків // Рідна школа. - № 1. - 2001. - С.43-45.

 8. Практичні моделі сексуальної поведінки молоді/ Збірник "Формування здорового способу життя молоді: проблеми і перспективи. - К., 2000. - С. 102-109.

 9. Словник-довідник для соціальних працівників та соціальних педагогів / За заг.ред. А.Й.Капської та ін. — К.: УДЦССМ, 2000.

 10. Социальная педагогика: Курс лскцніі / Под ред М.А.Галагузовой. - М.: ВЛАДОС. - 2000.- 416 с

 11. Социальная работа с инвалидами. Настольная книга специалиста / Под ред.Е.И.Холостовой, А.И.Осадчих. - М., 1996.

 12. Соціальна робота в Україні: Навчальний посібник /І.Д.Звєрєва, О.В.Безпалько, С.Я.Харченко та ін.; За заг.ред.І.Звєрєвої, І '.Лактіонової. - К.: ДДССМ, 2004. - 256 с.

 13. Соціальна реабілітація неповнолітніх, які повернулися і місць позбавлення волі, у соціальних службах для молоді: збірник науково-методичних матеріалів для працівників соціальних служб для молоді / Упорядник З.Г.Зайцева. - К.: А.Л.Д., 1995.

 14. Соціальна реабілітація молоді з обмеженою дієздатністю // За ред.Толстоухової С.В., Пінчук І.М. - К., 2000.

 15. Шептенко П.А., Воронина Г.А. Методика и технология работьі социального педагога / Под ред. В.А.Сластенина. - М., 2001. -208 с.

 16. Шнейдер Л.Б.Девиантное поведение детей и подростков. -М.: Академический Проект; Трикста, 2005. - 336 с.


ІІІ Соціальна робота з різними групами клієнтів


 1. Бойко А.М. Соціальна робота з клієнтами із залежністю від алкоголю та наркоманії: Метод. реком. з навчального курсу для магістеріуму. – Ужгород: УжДУ, 2000. – 76 с.

 2. Валентик Ю.В., Зыков О.В., Цетлин М. Г. Теория и практика медико-социальной работы в наркологии. – M.: Фонд НАН, 1997.

 3. Взаимосвязь социальной работы и социальной политики / под ред. Ш.Рамон. Пер. с анг. – М.Аспект Пресс, 1997. - 256 с.

 4. Горбунова О.Г. Запобігання торгівлі жінками: Посібник для вчителів навчальних закладів системи загальної середньої школи. – Х.: Вид. Ун-ту внутр. справ, 2000. – 184с.

 5. “Діти вулиці”: Методичні рекомендації по роботі з "дітьми вулиці" / А.Г. Зінченко. – К.: УДЦССМ, 1999 . – 88 с.

 6. Заєць В.А. Азбука СНІДу. – К.: Молодь, 1998. – 95 с.

 7. Запобігання торгівлі людьми: Навч. – метод. посібник. – Харків: Вид- во нац. ун -ту внутр. справ, 2001. – 176 с.

 8. Звєрєва І.Д. Соціальна робота з дітьми і молоддю (теоретико-методологічні аспекти). / І.Д. Звєрєва, І.В. Керецман, О.І. Пічкар. – Ужгород: УжНУ, 2000. – Ч.1. – 192 с.

 9. Інвалід і суспільство: проблеми інтеграції: Настольная книга специалиста / Под ред. Е.И. Холостовой. – М., 1996. – 210 с.

 10. Капська А. Й. Соціальна робота: Навчальний посібник.– Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с.

 11. Капська А.Й. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного навчання) – К.: Науковий світ, 2001. – 129с.

 12. Капська А.Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю: Навчально – метод. посіб. – К.: УДЦССМ, 2001. – 220 с.

 13. Карпенко О. Г. Професійне становлення соціального працівника: Навчально-методичний посібник. – К.: ДЦССМ, 2004. – 164 с.

 14. Кириленко В.А. ВИЧ/СПИД у детей. – Винница: Тезис, 2002. – 48 с.

 15. Колодзин Б. Как жить после психической травмы. – М.: «Шанс» – 95 с.

 16. Лактіонова Г.М. Социально-педагогическая работа с женской молодежью в крупном городе: теоретико-методические основы. – К., 1998. –326 с.

 17. Методики психологічних досліджень особистості військовослужбовців та військового колективу. – К.: ДЦССМ, 2001. – 64 с.

 18. Методичний посібник з профілактики наркоманії та ВІЛ/СНІДу у шкільному та молодіжному середовищі / За ред. Лазаренко Б.П., Пінчук І.М. / – К.,2002. – 144 с.

 19. Мигович 1.1. Соціальна робота (вступ до спеціальності). – Ужгород: Патент. 1997. – 190 с.

 20. Моніторинг та оцінка ефективності проекту Профілактика ВІЛ-інфекції серед підлітків та молоді Південного регіону України ./ Ред. М.М. Ілляш Держ. ін-т проблем сім ї та молоді. – К.: Знання, 2002. – 77 с.

 21. Науковий супровід, моніторинг та оцінка ефективності соціальних проектів / О. О. Яременко, О. Р. Артюх, О. М. Балакірєва та ін. – К. Державний центр соціальних служб для молоді, Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2002. – 124 с.

 22. Олиференко Л.Я. Социально-педагогическая поддержка детей группы риска: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений – М.: Академия, 2002. – 256 с.

 23. Организации, работающие в области ВИЧ/СПИД в Украине: Справочник. – К.: Междунар. Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине, 2004. - 529 с.

 24. Парыгин Б.Д. Социальная психология. – СПб.: ИГУП, 1999. – 176 с.

 25. Профилактика ВИЧ/СПИДа в школе. – М.: Чистые пруды, 2006. – 32 с.

 26. Социальная работа / Учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 480 с.

 27. Социальная работа /Под общ. ред. В. И. Курбатова. Серия “Учебники, учебные пособие”. – Ростов н/Д: “Феникс”, 1999.– 576 с.

 28. Споживачі ін єкційних наркотиків та епідемія ВІЛ-інфекції в Україні : Аналіт. огляд. – К.: Міжнар. Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні, 2003. – 31 с.

 29. Технологія роботи з різними категоріями клієнтів центрів соціальних служб для молоді (методичний посібник) / С.В.Толстоухова, О.О.Яременко, О.В.Вакуленко та ін. – К.: Державний центр соціальних служб для молоді, Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2003. – 88 с.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка